ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 14 mai 1999 (*actualizata*)cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeana, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente acestora(actualizata până la data de 15 februarie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 17 mai 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 15 februarie 2008, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002; ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 23 iunie 2005; ORDONANTA nr. 41 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 80 din 23 martie 2006; ORDONANTA nr. 47 din 30 august 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 20 februarie 2007; LEGEA nr. 177 din 12 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 13 februarie 2008.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmeaza: a) acord-cadru - Acordul-cadru dintre Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, semnat la Bucureşti la 12 martie 1991;a^1) Memorandumul de înţelegere privind înfiinţarea Fondului Naţional pentru PHARE - Memorandumul de înţelegere între Guvernul României şi Comisia Europeana privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.011/1999;-------------Litera a^1) a art. 1 a fost introdusa de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002.a^2) Acordul multianual de finanţare SAPARD - Acordul multianual de finanţare între Guvernul României şi Comisia Comunitatilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001 şi ratificat prin Legea nr. 316/2001;-------------Litera a^2) a art. 1 a fost introdusa de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002.a^3) Memorandumul de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA - Memorandumul de înţelegere între Guvernul României şi Comunitatea Europeana privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000.-------------Litera a^3) a art. 1 a fost introdusa de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. b) contribuţia financiară a Comunităţii Europene - sume care se transfera Guvernului României de către Comisia Comunitatilor Europene, cu titlu de asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeana, potrivit prevederilor Memorandumului de înţelegere privind înfiinţarea Fondului Naţional pentru PHARE, Memorandumului de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, Acordului multianual de finanţare SAPARD şi prevederilor memorandumurilor de finanţare şi acordurilor anuale de finanţare incheiate între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza acordului-cadru şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD;-------------Litera b) a art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. c) contribuţia publică naţionala - fonduri publice constituite şi gestionate prin: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi bugetele altor institutii publice cu caracter autonom;-------------Litera c) a art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. d) structuri de implementare - agentii de implementare, precum şi alte entităţi cu atribuţii de implementare şi gestionare a contributiei financiare a Comunităţii Europene, prevăzute în memorandumuri de finanţare şi/sau în acorduri de finanţare, în Acordul multianual de finanţare SAPARD sau în alte documente, incheiate ori convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României;------------Litera d) a art. 1 a fost modificata de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006. e) debite faţă de Comunitatea Europeana - sume datorate bugetului Comunităţii Europene, stabilite în baza memorandumurilor de finanţare şi/sau acordurilor de finanţare, a Acordului multianual de finanţare SAPARD sau a altor documente, incheiate ori convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României.------------Litera e) a art. 1 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene, în condiţiile stabilite prin Memorandumul de înţelegere privind înfiinţarea Fondului Naţional pentru PHARE, Memorandumul de înţelegere privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, Acordul multianual de finanţare SAPARD şi prin memorandumuri de finanţare şi acorduri anuale de finanţare incheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza acordului-cadru şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. (2) Ministerul Finanţelor Publice asigura gestionarea contributiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la Banca Naţionala a României, trezoreria statului sau, după caz, la bănci comerciale, conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor de finanţare şi ale Acordului multianual de finanţare SAPARD.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. (3) Disponibilitatile din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi sumele recuperate şi datorate Comunităţii Europene, aflate în conturile deschise la instituţiile specificate la art. 2 alin. (2), sunt purtătoare de dobânda; dobânda se bonifica şi se utilizeaza conform prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor de finanţare, ale Acordului multianual de finanţare SAPARD şi ale altor documente incheiate sau convenite între Comisia Europeana şi Guvernul României, precum şi, după caz, conform instructiunilor emise de donator.-------------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 3Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, garanteaza integritatea contributiei financiare a Comunităţii Europene şi asigura respectarea utilizarii acesteia conform destinatiei stabilite prin memorandumurile de finanţare, memorandumurile de înţelegere, Acordul multianual de finanţare SAPARD, precum şi prin alte documente incheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 4 (1) Cofinantarea contributiei financiare a Comunităţii Europene se efectueaza potrivit cerințelor de cofinantare prevăzute în memorandumuri de finanţare, în Acordul multianual de finanţare SAPARD ori în alte documente incheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza memorandumurilor de finanţare şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. (2) Contribuţia publică naţionala destinata cofinantarii în bani a contributiei financiare a Comunităţii Europene se aloca, se utilizeaza şi se deruleaza conform cadrului tehnic, juridic şi administrativ prevăzut pentru fondurile donatorului prin acordul-cadru, Acordul multianual de finanţare SAPARD şi prin memorandumuri de finanţare, memorandumuri de înţelegere, precum şi prin alte documente incheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României, în baza acordului-cadru şi a Acordului multianual de finanţare SAPARD.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. (3) În baza prevederilor referitoare la contribuţia financiară a Comunităţii Europene, incluse în reglementarile Consiliului sau ale Comisiei Comunităţii Europene, sumele din contribuţia publică naţionala destinate cofinantarii în bani a contributiei financiare a Comunităţii Europene se pot cuprinde în bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului şi în bugetele altor institutii publice cu caracter autonom.-------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. (4) Prevederile alin. (2) se aplică prin derogare, după caz, de la prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, precum şi de la prevederile altor acte normative în vigoare, aplicabile fondurilor publice din care se efectueaza cofinantarea contributiei financiare a Comunităţii Europene.  +  Articolul 5 (1) Sume aferente cofinantarii contributiei financiare a Comunităţii Europene se cuprind în bugetul de stat, intr-o pozitie distincta, denumita "Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare".(1^1) În bugetul de stat, la pozitia distincta denumita «Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare» se mai cuprind: a) sume necesare finantarii diferentelor nefavorabile de curs valutar şi a costurilor bancare, neeligibile din contribuţia financiară a Comunităţii Europene; b) sume necesare finantarii proiectelor/programelor în cazul indisponibilitatii temporare a contributiei financiare a Comunităţii Europene; c) sume necesare pentru achitarea în termenul indicat de Comisia Europeana a debitelor faţă de Comunitatea Europeana, inclusiv a majorarilor de intarziere aferente, în cazul în care acestea nu pot fi recuperate şi/sau achitate la timp de către:- structurile de implementare din administratia publică, în cazul în care nu se pot aplica prevederile art. 5 alin. (3^1);- alte entităţi debitoare către bugetul Comunităţii Europene, în cazul în care nu se pot aplica prevederile art. 5 alin. (3^1).------------Litera c) a alin. (1^1) al art. 5 a fost modificata de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006.------------Litera d) a alin. (1^1) al art. 5 a fost abrogata de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006. e) sume necesare continuarii finantarii proiectelor/ programelor PHARE, ISPA, SAPARD până la recuperarea de la debitori a sumelor reţinute de Comisia Europeana din fondurile alocate acestor programe, ca urmare a neachitarii unor debite datorate Comunităţii Europene.------------Litera e) a alin. (1^1) al art. 5 a fost modificata de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006. f) sume pentru acoperirea platii TVA, aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii şi executiei de lucrari finantate, integral sau parţial, din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridica, ce funcţionează în domeniul dezvoltării regionale, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridica, Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi Compania Naţionala Caile Ferate din România «C.F.R.» - S.A. Aceasta prevedere nu se aplică altor operatori economici.------------Litera f) a alin. (1^1) al art. 5 a fost modificata de articolul unic din LEGEA nr. 177 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007. g) sume pentru finanţarea cheltuielilor necesare pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA pentru echipamente durabile neeligibile achiziţionate, a cheltuielilor aferente acestora, precum şi a altor cheltuieli pentru articole aprobate de către Delegaţia Comisiei Europene în România, prin documentele de licitaţie şi contractare, şi ulterior constatate ca neeligibile de către Comisia Europeană - Directoratul General pentru Politică Regională.-------------Litera g) a alin. (1^1) al art 5 a fost introdusă de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008.-------------Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. (2) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa repartizeze şi să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) şi (1^1), precum şi să efectueze, după caz, plati direct din aceasta pozitie de cheltuieli.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de art. I, Secţiunea 1, Cap. II din ORDONANTA nr. 41 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005.-------------Alin. (2^1) al art. 5 a fost eliminat prin respingerea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 56 din 23 iunie 2005 de către LEGEA nr. 80 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. (3) Sumele prevăzute la alin. (1^1) lit. b) se transfera structurilor de implementare, urmand să se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia Europeana, în limita sumelor eligibile transferate.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002.(3^1) La propunerea structurilor de implementare, în cazul nerecuperarii la termen a debitelor de la contractori/beneficiari, sau la propunerea altor entităţi debitoare către bugetul Comunităţii Europene, ordonatorul principal de credite are obligaţia sa includa la alineatele de cheltuieli bugetare deja existente: Programe comunitare, Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă, Programe ISPA, Programe SAPARD, după caz, şi sumele necesare achitarii către Ministerul Finanţelor Publice sau direct Comisiei Europene a debitelor datorate bugetului Comunităţii Europene, precum şi a majorarilor de intarziere. Alocarea acestor sume în bugetele ordonatorilor principali de credite se realizează fie cu ocazia legii de rectificare bugetară, fie prin virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul intregului an. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinatii.------------Alin. (3^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006. (4) Sumele platite de la bugetul de stat în scopul achitarii debitelor prevăzute la alin. (1^1) lit. c) se recupereaza de la structurile de implementare din administratia publică sau, după caz, de la alte entităţi debitoare către bugetul Comunităţii Europene şi se returneaza Ministerului Finanţelor Publice pentru a fi utilizate în scopul acoperirii altor debite datorate bugetului Comunităţii Europene.------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006. (5) Sumele platite de la bugetul de stat în scopul achitarii debitelor prevăzute la alin. (3^1) se recupereaza de la contractori/beneficiari, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cu valoarea sumelor platite şi recuperate în anul curent se reintregesc creditele bugetare ale bugetelor din care acestea au fost acordate. Sumele platite în anul curent şi recuperate în anii urmatori se fac venit la bugetul din care acestea au fost acordate.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006.  +  Articolul 6Disponibilitatile din contribuţia publică naţionala destinate cofinantarii în bani a contributiei financiare a Comunităţii Europene, rămase la finele exercitiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reporteaza în anul următor pentru a fi folosite cu aceeasi destinatie.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002.-------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 20 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2007.  +  Articolul 7^1 (1) Auditul public intern şi controlul financiar preventiv se organizeaza şi se exercită la toate structurile de implementare, conform legislaţiei în vigoare privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, cu excepţia cazurilor în care prin acordul-cadru, Acordul multianual de finanţare SAPARD, prin memorandumurile de finanţare, memorandumurile de înţelegere, precum şi prin alte documente incheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României se prevad măsuri specifice. (2) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv propriu, conducătorii structurilor de implementare dispun efectuarea operaţiunii pe propria raspundere, persoana imputernicita cu acordarea vizei de control financiar preventiv propriu are obligaţia sa informeze în scris Ministerul Finanţelor Publice, nerespectarea acestei obligaţii constituind contraventie care se sancţionează conform prevederilor aplicabile acestui tip de contraventie, prevăzute în legislatia în vigoare privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv. (3) Ministerul Finanţelor Publice avizeaza normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi a auditului public intern pentru operaţiunile finantate din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, elaborate de structurile de implementare în aplicarea prevederilor art. 8. (4) Ministerul Finanţelor Publice evalueaza la toate structurile de implementare modul de aplicare a normelor generale şi specifice de organizare şi exercitare a controlului financiar preventiv propriu şi a auditului public intern. (5) Ministerul Finanţelor Publice efectueaza inspecţii la toate structurile de implementare, ca urmare a informării adresate de către persoana imputernicita cu acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, precum şi ori de cate ori exista indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea unor operaţiuni.-------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 8În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finanţelor elaboreaza instrucţiuni şi norme metodologice care se aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului finanţelor.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru delegat pe lângăprimul-ministru pentru integrare europeana,Alexandru Herlea----------