PROCEDURĂ din 8 februarie 2008de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 15 februarie 2008     +  Capitolul I Domeniul de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prezenta procedură reglementează închirierea bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. (2) Închirierea se face în baza unui contract de închiriere, care se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină.  +  Articolul 2 (1) Închirierea bunurilor imobile se realizează prin licitaţie publică organizată de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei conform prezentei proceduri. (2) Licitaţia publică este licitaţia prin care orice persoană juridică de drept privat, română sau străină, poate prezenta o ofertă. (3) La licitaţie pot participa persoanele prevăzute la alin. (2), care au cumpărat caietul de sarcini şi care au constituit garanţia de participare.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 3În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) contract de închiriere - contractul prin care o persoană, denumită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, denumită locatar, folosinţa temporară, totală ori parţială, a unui bun imobil în schimbul unei sume de bani, denumită chirie; b) bunuri imobile - terenurile şi clădirile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei; c) activităţi comerciale asociate - orice activităţi privind comercializarea şi realizarea de expoziţii pentru materiale, echipamente şi instalaţii din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, precum şi comerţul cu amănuntul de băuturi nealcoolice şi produse alimentare; d) titular al dreptului de administrare - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei; e) iniţierea procedurii de închiriere - prima etapă în cadrul procedurii de închiriere în care titularul dreptului de administrare elaborează referatul de oportunitate şi caietul de sarcini; f) avizarea documentaţiei de închiriere - etapă în cadrul procedurii de închiriere prin care se avizează de către ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei referatul de oportunitate şi caietul de sarcini; g) licitaţie publică - etapă în cadrul procedurii de închiriere în care titularul dreptului de administrare analizează şi evaluează ofertele depuse şi stabileşte oferta câştigătoare; h) atribuirea contractului de închiriere - etapă în cadrul procedurii de închiriere în care se încheie contractul de închiriere cu ofertantul câştigător.  +  Capitolul III Etapele procedurii  +  Secţiunea A Iniţierea procedurii de închiriere  +  Articolul 4Titularul dreptului de administrare iniţiază procedura de închiriere prin întocmirea referatului de oportunitate şi a caietului de sarcini, denumite împreună documentaţie de închiriere, care vor fi aprobate de către ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.  +  Articolul 5 (1) Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele date: a) descrierea bunului care urmează a fi închiriat; b) motivele de ordin economic şi social, după caz, care justifică încheierea contractului de închiriere; c) precizarea expresă a activităţii pentru care se solicită încheierea contractului de închiriere; d) durata închirierii; e) nivelul minim al chiriei propuse; f) alte consideraţii ce fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere. (2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită licitaţia se realizează în urma testării preţurilor de închiriere a spaţiilor, prin adrese transmise către instituţiile abilitate sau societăţile comerciale specializate în domeniul imobiliar.  +  Articolul 6Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu următoarele: a) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare; b) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii; c) condiţiile şi regimul de exploatare a bunului închiriat; d) obiectivele de ordin economic şi social, după caz, urmărite de titularul dreptului de administrare; e) criteriul de selecţie utilizat, respectiv preţul; f) cerinţele privind calificarea ofertanţilor, respectiv:- înregistrarea la oficiul registrului comerţului;- cazierul fiscal;- să nu se afle în litigiu cu titularul dreptului de administrare; g) garanţii; h) destinaţia bunurilor care fac obiectul închirierii; i) interdicţia subînchirierii sau cesionării bunului; j) durata închirierii; k) posibilitatea prelungirii duratei contractului de închiriere pe bază de act adiţional; l) preţul de pornire al licitaţiei, respectiv chiria minimă; m) clauzele referitoare la încetarea contractului; n) cuantumul garanţiei de participare - minimum 3 chirii lunare; o) facilităţile suplimentare; p) perioada de valabilitate a ofertei.  +  Articolul 7Referatul de oportunitate şi caietul de sarcini vor fi întocmite de Serviciul achiziţii publice, cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, şi vor fi supuse aprobării ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.  +  Articolul 8 (1) Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul protejării titularului dreptului de administrare faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere. (2) Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară. (3) Valoarea garanţiei de participare la licitaţia de închiriere va reprezenta minimul chiriei lunare. (4) Garanţia de participare se restituie, în cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.  +  Secţiunea B Licitaţia publică  +  Articolul 9 (1) Titularul dreptului de administrare are obligaţia de a transmite spre publicare în cel puţin un ziar de circulaţie naţională, cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată pentru organizarea licitaţiei, un anunţ de participare care cuprinde cel puţin următoarele date: a) denumirea titularului dreptului de administrare; b) obiectul şi durata închirierii; c) condiţiile de participare; d) cuantumul şi forma garanţiei de participare; e) data, adresa şi ora limită de depunere a ofertelor, data şi locul deschiderii acestora; f) modul de obţinere a documentelor licitaţiei, preţul şi modalităţile de plată a acestora. (2) Ofertele se depun cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei la registratura titularului dreptului de administrare. (3) Oferta trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.  +  Articolul 10 (1) Ofertele depuse se analizează şi se evaluează de către o comisie, numită în acest scop prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, denumită în continuare comisia de evaluare. (2) Comisia de evaluare este formată dintr-un număr de 5 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei. Titularul dreptului de administrare are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare. (3) În situaţia în care din motive obiective un membru al comisiei de evaluare nu are posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, acesta va fi înlocuit de către un membru de rezervă. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă. (4) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt: a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare de către ofertanţi, inclusiv a termenului în care ofertele au fost depuse; b) deschiderea ofertelor; c) stabilirea ofertelor neeligibile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza respingerii acestora; d) verificarea ofertei în corelaţie cu cerinţele caietului de sarcini; e) întocmirea hotărârii de evaluare prin care se stabileşte oferta câştigătoare; f) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitaţiei. (5) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor, iar deciziile se iau numai cu votul majorităţii acestora. (6) Hotărârea comisiei de evaluare se validează de ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.  +  Articolul 11Dacă până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depune nicio ofertă, titularul dreptului de administrare reia procedura de atribuire a contractului de închiriere de la etapa publicării anunţului de participare.  +  Articolul 12În situaţia în care după repetarea procedurii de licitaţie se prezintă o singură ofertă care îndeplineşte cerinţele caietului de sarcini, contractul se atribuie titularului acestei oferte.  +  Articolul 13Rezultatul licitaţiei se comunică în termen de 7 zile tuturor participanţilor la licitaţie.  +  Articolul 14 (1) Contestaţiile se formulează în termen de 5 zile lucrătoare, calculate de la data comunicării rezultatului licitaţiei, şi se depun în acelaşi loc unde s-au depus ofertele. (2) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării de către o comisie constituită în acest scop, iar rezultatul se comunică celor în cauză. (3) Din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte persoanele care au analizat şi au evaluat ofertele. (4) În situaţia în care contestaţia este fondată, comisia prevăzută la alin. (2) anulează hotărârea comisiei de evaluare.  +  Secţiunea C Atribuirea contractului de închiriere  +  Articolul 15În termen de 15 zile de la împlinirea termenului de contestare sau de la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei, dacă o asemenea cale de atac nu a fost formulată, titularul dreptului de administrare are obligaţia de a încheia contractul de închiriere, în formă scrisă, cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.  +  Articolul 16Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de închiriere în termen de 5 zile lucrătoare atrage reţinerea garanţiei de participare la licitaţie.  +  Articolul 17În situaţia în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului de închiriere, titularul dreptului de administrare poate încheia contractul de închiriere cu ofertantul clasat pe locul următor.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 18Contractele de închiriere încheiate cu nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini referitoare la preţ, durată şi destinaţie sunt lovite de nulitate.  +  Articolul 19Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini şi alte clauze convenite de părţile contractante în completarea celor din caietul de sarcini şi fără să contravină obiectivelor închirierii.  +  Articolul 20Titularul dreptului de administrare are obligaţia de a asigura păstrarea documentelor care stau la baza încheierii contractului de închiriere o perioadă de 5 ani de la data încetării contractului.  +  Articolul 21Titularul dreptului de administrare, în calitate de locator, are obligaţia înregistrării contractului de închiriere încheiat pe o durată mai mare de 3 ani în cartea funciară a imobilului.-----