ORDIN Nr. 254 din 29 iulie 1996pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 254/29 iulie 1996
 • MINISTERUL TURISMULUI Nr. 85/26 iulie 1996
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 29 august 1996  În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional, al Hotărârii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, republicată, şi al Hotărârii Guvernului nr. 455/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului,ministrul transporturilor şi ministrul turismului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional, potrivit anexei la prezentul ordin.  +  Articolul 2Normele metodologice prevăzute la art. 1 se vor publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor, prin Direcţia generală a transporturilor terestre, Inspectoratul Auto Rutier şi Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", şi Ministerul Turismului, prin Direcţia generală a clasificarii, brevetarii, licentierii şi control servicii turistice, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul transporturilor,Aurel NovacMinistrul turismului,Dan Matei Agathon  +  AnexăNORME METODOLOGICE privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional1. ScopulPrezentele norme metodologice au ca scop stabilirea condiţiilor şi a criteriilor pe baza cărora se eliberează certificatele de clasificare şi însemnele corespunzătoare clasificarii acordate autocarelor destinate transportului de turişti în trafic intern şi internaţional şi transportului public de persoane în trafic internaţional, în vederea protecţiei pasagerilor şi creşterii calităţii serviciilor turistice şi de transport.2. Domeniul de aplicareClasificarea autocarelor se face de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" pentru toate autocarele şi autobuzele înmatriculate în România, deţinute de persoane juridice sau fizice române, care le utilizează pentru transportul de turişti în trafic intern şi internaţional şi pentru transportul public de persoane în trafic internaţional, potrivit prezentelor norme metodologice.3. Terminologie, abrevieri* autocare - autovehicule destinate transportului de persoane, având cel puţin 10 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului, cu excepţia transportului urban şi suburban;* autocare clasificate pe stele - autocare utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional; autocarele clasificate pe stele pot fi utilizate şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional;* autocare clasificate pe categorii - autocare destinate transportului public de persoane în trafic internaţional, după cum urmează:- autocare de scurta distanta - autocare destinate efectuării de transporturi publice de persoane pe distanţe de maximum 1.000 km pe sens;- autocare de medie distanta - autocare destinate efectuării de transporturi publice de persoane pe distanţe de până la 1.500 km pe sens;- autocare de lungă distanta - autocare destinate efectuării de transporturi publice de persoane, fără limite de distanta;* transport turistic - componenta de baza a pachetului de servicii turistice care, prin prestaţii specifice reglementate de Ministerul Transporturilor, asigura ocazional deplasarea în scop turistic a unui grup de persoane, prin intermediul unei agenţii de turism;* transport public de persoane - activitate de transport de persoane, planificata (transport de linie) sau neplanificata (transporturi ocazionale), efectuată pe bază de tarife stabilite conform reglementărilor în vigoare;* comisia de clasificare - comisie însărcinată cu verificarea autocarelor şi autobuzelor şi cu acordarea clasificarii corespunzătoare;* responsabilul comisiei - persoana desemnată sa coordoneze activitatea comisiei de clasificare şi să semneze în numele acesteia documentele care se eliberează, în conformitate cu prezentele norme metodologice şi cu viza specialistului nominalizat de Ministerul Transporturilor;* certificat de clasificare - certificat eliberat de comisia de clasificare, prin care se atesta gradul de confort al unui autocar sau autobuz;* însemne ale clasificarii acordate - panouri inscriptionate cu simbolurile categoriei de clasificare sau cu numărul de stele, datele de identificare ale emitentului şi ale autocarului şi care se monteaza pe exteriorul autocarului;* I.R.U. - Uniunea Internationala a Transporturilor Rutiere (Internaţional Road Transports Union);* M.T. - Ministerul Transporturilor, autoritatea de stat în domeniul transporturilor rutiere;* R.A.R. - Regia Autonomă "Registrul Auto Roman"* C.C.R.A.R. - Comisia autorităţii competente, desemnată de Ministerul Transporturilor - R.A.R. - de clasificare a autocarelor şi a autobuzelor.4. Reguli generale privind clasificarea autocarelor şi a autobuzelor4.1. Comisia de clasificareClasificarea autocarelor şi a autobuzelor se efectuează la sediul R.A.R. din Bucureşti şi la reprezentantele sale judeţene.4.1.1. Comisia de clasificare pe stele a autocarelor de turismComisia de clasificare pe stele a autocarelor de turism este constituită din 3 specialişti desemnaţi de R.A.R.^1), dintre care unul este responsabilul comisiei şi 1-2 specialişti desemnaţi de către Ministerul Transporturilor şi Ministerul Turismului.Comisia de clasificare pe stele a autocarelor de turism funcţionează la sediul R.A.R. din Bucureşti, calea Grivitei nr. 391, sectorul 1. Comisia trebuie să respecte prevederile Actului de angajament privind admiterea în sistemul internaţional de clasificare a autocarelor, semnat de R.A.R. la I.R.U.Comisia de clasificare pe stele a autocarelor de turism eliberează certificatele şi însemnele aferente clasificarii acordate în urma verificării autocarelor. Autocarele se verifica pe baza cerinţelor cuprinse în Condiţiile de clasificare pe stele a autocarelor de turism (pct. 5 din prezentele norme metodologice).-----------------^1) R.A.R. este membru din partea României în Comitetul Internaţional al I.R.U. de clasificare a autocarelor.4.1.2. Comisiile de clasificare pe categorii a autocarelor şi a autobuzelorComisiile de clasificare pe categorii a autocarelor şi a autobuzelor funcţionează în fiecare judeţ, în cadrul reprezentantelor R.A.R. Comisia este formată din doi specialişti ai R.A.R., dintre care unul este responsabilul comisiei, şi un specialist desemnat de Ministerul Transporturilor din cadrul Serviciului rutier din judeţul respectiv.Comisia de clasificare pe categorii a autocarelor şi a autobuzelor care se înfiinţează în municipiul Bucureşti este organizată şi funcţionează independent de comisia de clasificare pe stele.Comisiile de clasificare pe categorii a autocarelor şi a autobuzelor eliberează certificatele şi însemnele aferente clasificarii acordate în urma verificării autocarelor. Autocarele se verifica pe baza cerinţelor cuprinse în Condiţiile de clasificare pe categorii a autocarelor şi a autobuzelor (pct. 6 din prezentele norme metodologice).4.2. Documentele necesare pentru clasificarea autocarelor4.2.1. Solicitarea clasificarii pe stele a autocarelor de turismÎn vederea prezentării la comisia de clasificare pe stele a autocarelor de turism, deţinătorul va prezenta următoarele documente:- cererea de clasificare a autocarului, întocmită de proprietar sau de cel care exploatează mijlocul de transport (conform modelului din anexa nr. 1);- copie de pe licenta de transport de persoane în trafic intern şi/sau internaţional;- copie de pe cartea de identitate a vehiculului;- copie de pe certificatul de înmatriculare a autocarului în România;- declaraţia agentului economic care solicită admiterea în Sistemul internaţional al I.R.U. privind respectarea condiţiilor de clasificare a autocarelor de turism.4.2.2. Solicitarea clasificarii pe categorii a autocarelor şi a autobuzelorÎn vederea prezentării la comisia de clasificare pe categorii a autocarelor şi a autobuzelor, deţinătorul va prezenta următoarele documente:- cererea de clasificare completată de proprietar sau de cel care exploatează mijlocul de transport (conform modelului din anexa nr. 2);- copie de pe licenta de transport de persoane în trafic intern şi/sau internaţional;- copie de pe cartea de identitate a vehiculului;- copie de pe certificatul de înmatriculare a autocarului în România.4.3. Convocarea comisiei de clasificareDupă primirea cererii de clasificare şi după analizarea documentelor anexate, responsabilul comisiei decide convocarea acesteia, comunicindu-se solicitantului data, locul şi tariful1) aferent verificării autocarelor. Data programata pentru verificarea autocarelor se comunică, cu minimum doua zile în avans, specialiştilor nominalizaţi de către Ministerul Transporturilor şi, după caz, de către Ministerul Turismului. Verificarea autocarelor se face, de regula, la sediul comisiei. În situaţia în care deţinătorul solicita clasificarea la aceeaşi dată a cel puţin 5 autocare, verificarea se poate efectua la locul de garare a acestora, cu plata cheltuielilor de deplasare.La data programata pentru verificarea autocarelor, deţinătorul acestora va face dovada achitării tarifului comunicat şi va prezenta în original certificatele de înmatriculare şi cartea de identitate a vehiculului.4.4. Starea tehnica generală a autocarelor4.4.1. La prezentarea pentru verificare, autocarele trebuie să aibă efectuată inspecţia tehnica periodică, conform reglementărilor în vigoare.Se resping de la clasificare autocarele care nu îndeplinesc următoarele cerinţe tehnice:- integritatea şi etanseitatea instalaţiei de evacuare;- lipsa oricăror pierderi de lubrifianţi, combustibil etc.;- existenta marcajului de omologare a ferestrelor şi execuţia acestora din geam securizat;- absenta, pe exteriorul caroseriei, a ruginei, a zgârieturilor vizibile sau a reparaţiilor inestetice;- integritatea instalaţiei de iluminare şi semnalizare luminoasa (inclusiv existenta catadioptrilor laterali).4.4.2. Autocarele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe legate de securitatea pasagerilor:- să aibă inscriptionate ieşirile de siguranţă, iar acestea să fie echipate cu dispozitivele corespunzătoare;- treptele de acces în autocar, precum şi treptele interioare (în cazul în care exista) să fie iluminate, alimentate pe circuitul lanternelor de poziţie ale autocarului;- să fie dotate cu stingatoare de incendiu.4.5. Decizia comisiei de clasificare4.5.1. Deciziile comisiilor de clasificare se consemnează în raportul de verificare. La verificări trebuie să participe membrii comisiei nominalizaţi de organismele implicate (către un specialist de la Ministerul Transporturilor şi Ministerul Turismului şi 3 specialişti de la R.A.R. - în cazul clasificarii pe stele şi, respectiv, un specialist de la Ministerul Transporturilor şi doi specialişti de la R.A.R. - în cazul clasificarii pe categorii).4.5.2. Fiecare verificare a unui autocar se înregistrează în registrul de evidenta al comisiei, mentionindu-se următoarele: data verificării, marca şi tipul autocarului, numărul de identificare, numărul de înmatriculare, numele deţinătorului, clasificarea acordată, numărul certificatului eliberat, problemele constatate la verificare.4.5.3. Achitarea contravalorii certificatelor de clasificare şi a însemnelor1) se efectuează după finalizarea verificării şi după întocmirea raportului de verificare pe care se precizează decizia pozitiva.4.5.4. Documentele prevăzute de solicitantul clasificarii se vor arhiva de către comisia de clasificare împreună cu raportul de verificare eliberat conform prevederilor Condiţiilor de clasificare pe stele a autocarelor de turism (pct. 5 din prezentele norme metodologice) şi, respectiv, prevederilor Condiţiilor de clasificare pe categorii a autocarelor şi autobuzelor (pct. 6 din prezentele norme metodologice).---------------1) Tarifele pentru verificarea autocarelor şi pentru eliberarea certificatelor de clasificare şi a însemnelor corespunzătoare se stabilesc de către R.A.R. în conformitate cu reglementările în vigoare.5. Condiţiile de clasificare pe stele a autocarelor de turism5.1. Principii de bază5.1.1. Pentru clasificarea pe stele a autocarelor de turism se aplică Sistemul internaţional al I.R.U. de clasificare a autocarelor de turism, adaptat la legislaţia din România. Verificarea îndeplinirii criteriilor de apreciere se efectuează de către comisia de clasificare2).---------------------2) Denumirile pot fi modificate. Pentru a se evita o concurenta neloială la nivel internaţional, Comisia de clasificare a autocarelor R.A.R. va ţine seama de denumirile deja adoptate de alte asociaţii care aplica Sistemul internaţional al I.R.U. de clasificare a autocarelor de turism.5.1.2. Se pot admite în Sistemul internaţional I.R.U. de clasificare a autocarelor de turism numai vehiculele care: a) sunt în buna stare, după criteriile de apreciere următoare:- exterior: - impresia generală, în special absenta ruginei sau a zgârieturilor vizibile;- interior: - impresie generală, în particular scaune şi cotiere în stare buna (fără desirari, rupturi) invelisul de pe podea şi de pe plafon;- curăţenie: - cu atenţie deosebită pentru cotiere, minere, perdele şi parasolare; b) amenajate în asa fel încât sa îndeplinească toate condiţiile obligatorii ale uneia dintre clasele de confort:- *- **- ***- ****Criteriile pentru clasificarea pe stele a autocarelor sunt prezentate în anexa nr. 5.5.1.3. Autocarele pot fi clasificate după una dintre procedurile următoare: a) individual; b) prin constructorul de autocare.5.1.4. Clasificarea da posibilitatea: a) eliberării unui certificat de clasificare conform modelului din anexa nr. 3. Acest certificat va fi tipărit în limba română şi în limba franceza. O copie de pe certificatul de clasificare se va păstra la bordul autocarului; b) aplicării pe autocar a însemnelor I.R.U., cuprinzând stelele indicind clasa de confort acordată, simbolurile echipamentelor, conform modelelor din anexa nr. 11, numerotatia I.R.U., numărul de înmatriculare a autocarului, numărul de locuri şi perioada de valabilitate. Însemnele clasificarii acordate vor avea dimensiunile 320 mm X 330 mm şi vor fi conform modelelor din anexa nr. 9. Însemnele se vor amplasa pe exteriorul autocarului, unul pe partea dreaptă, lângă usa de intrare a pasagerilor, şi unul pe peretele din spate.5.2. Procedura de clasificare individuală5.2.1. Clasificarea individuală este solicitată comisiei de clasificare de către deţinător. Comisia de clasificare procedează la verificarea autocarului prezentat în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, se asigura ca acesta satisface condiţiile prescrise de prezentele condiţii de clasificare şi eliberează, în cazul îndeplinirii cerinţelor, un certificat conform modelului din anexa nr. 3 şi însemnele corespunzătoare clasei sau claselor de confort certificate.5.2.2. Autocarele vor fi prezentate, în scopul verificării, la comisia de clasificare. Verificările se vor efectua în fiecare an. Vigneta de valabilitate aplicată pe însemnele de clasificare va fi valabilă timp de un an. În cazuri justificate (prevăzute la pct. 4.3.), verificările se pot efectua şi la sediul deţinătorului care solicită clasificarea autocarelor.5.2.3. Orice verificare a comisiei de clasificare este însoţită de un raport de verificare conform modelului din anexa nr. 8. Raportul de verificare se întocmeşte în doua exemplare, dintre care un exemplar se preda deţinătorului autocarului.5.2.4. Dacă rezultatul este negativ, deţinătorul autocarului poate cere o repetare a verificărilor, în termen de 30 de zile, în cadrul tarifului achitat, după soluţionarea observaţiilor comisiei de clasificare la verificarea iniţială. În cazul depăşirii limitei de 30 de zile, se achită din nou tariful de verificare.5.2.5. Dacă autocarul nu mai satisface condiţiile prescrise pentru clasificarea sa, acesta va trebui, înainte de a putea purta însemnele de clasificare ale aceleiaşi clase de confort, să fie readus în starea pe care a avut-o la clasificare, în asa fel încât sa satisfacă din nou aceste condiţii şi să fie prezentat comisiei de clasificare pentru a primi o noua clasificare.5.2.6. Deţinătorul autocarului trebuie să permită, în orice moment şi fără avizul prealabil, efectuarea inspecţiei de către reprezentanţii comisiei de clasificare, dacă acesta se afla la sediu sau la locul de garare.5.3. Procedura de clasificare prin constructorul autocarelor5.3.1. Sub rezerva dispoziţiilor pct. 6.3.3. şi 6.3.4. şi în condiţiile determinate de comisia de clasificare, constructorii de autocare din România care fabrica în serie un acelaşi tip, corespunzind condiţiilor prescrise în prezentele condiţii de clasificare, pot sa elibereze ei înşişi certificatul de clasificare, conform modelului din anexa nr. 3, la cererea clienţilor. Autocarele respective trebuie să fie omologate de tip pentru circulaţia pe drumurile publice din România şi să respecte prevederile amendamentelor în vigoare ale Regulamentului nr. 36 O.N.U. - E.C.E. sau, după caz, ale Regulamentului nr. 52 O.N.U. - E.C.E.5.3.2. Certificatele de clasificare vor fi puse la dispoziţia constructorului de către comisia de clasificare, având completate datele corespunzătoare clasificarii obţinute de tipul respectiv de autocar. Constructorul va completa datele de identificare a cumpărătorului şi a autocarului.Constructorul autocarelor va inregistra certificatele de clasificare pe măsura eliberării lor şi ca tine o evidenta privind numărul, data eliberării, titularul certificatului. Constructorul va admite orice verificări din partea comisiei de clasificare.5.3.3. Însemnele corespunzătoare clasei sau claselor de confort certificate de constructor se vor elibera deţinătorului de către comisia de clasificare, în baza semnării Declaraţiei de angajament a agentului economic care solicită admiterea în Sistemul internaţional I.R.U. de clasificare a autocarelor de turism1)-2).--------------------------1) Modelul Declaraţiei de angajament a agentului economic ce solicita admiterea în Sistemul internaţional al I.R.U. de clasificare a confortului autocarelor de turism este prezentat în anexa nr. 3 şi face parte din prezentul regulament.2) La eliberarea însemnelor corespunzătoare clasificarii acordate, comisia de clasificare va putea verifica dacă este bine fondată decizia constructorului.5.3.4. Constructorul nu va acorda nici un certificat de clasificare fără să se fi constatat, de către comisia de clasificare, prin examinarea unuia sau a mai multor autocare de acelaşi tip de construcţie, fabricate în serie, ca aceste tipuri satisfac condiţiile prevăzute în prezentele norme metodologice. Comisia de clasificare va indica, dacă este cazul, modificările ce trebuie efectuate asupra tipului de construcţie prevăzut, pentru a putea acorda constructorului dreptul stipulat în paragraful 5.3.1. de mai sus.5.3.5. Constructorul va trebui să se angajeze în scris ca: a) va respecta condiţiile de clasificare pe stele a autocarelor de turism din Sistemul internaţional al I.R.U.; b) va permite comisiei de clasificare sa examineze şi alte autocare de acelaşi tip de construcţie, în orice moment pe parcursul producţiei în serie a tipului considerat; c) va informa comisia de clasificare asupra oricăror modificări ale proiectului sau specificatiei, indiferent de importanţa lor, înainte de a le aplica.5.3.6. Toate hotărârile comisiei de clasificare vor fi notificate în scris constructorului. Aceasta hotărâre va fi datată şi numerotată.5.4. Prelungirea valabilităţii certificatului de clasificare5.4.1. Înainte de data expirării valabilităţii certificatului de clasificare, deţinătorul autocarului trebuie să solicite prelungirea valabilităţii acestuia. Prelungirea valabilităţii se acordă dacă autocarul satisface criteriile de clasificare în vigoare la data respectiva.5.4.2. Prelungirea valabilităţii se menţionează de către comisia de clasificare în certificatul de clasificare. De asemenea, comisia de clasificare înlocuieşte vigneta de valabilitate acordată anterior, amplasata pe însemnele exterioare.5.4.3. În cazul în care la verificarea pentru prelungirea valabilităţii certificatului de clasificare se constată că autocarul nu mai satisface criteriile de clasificare, se solicita rezolvarea deficienţelor constatate. În cazul în care la reverificare se constata în continuare neîndeplinirea criteriilor, certificatul se anulează şi se retrag însemnele acordate anterior. Comisia de clasificare eliberează un nou certificat şi noi însemne corespunzătoare clasei de confort şi criteriilor pe care le îndeplineşte autocarul.5.5. Retragerea clasificarii acordate5.5.1. În afară de cazul menţionat la pct. 5.4.3., comisia de clasificare poate retrage certificatul de clasificare, precum şi însemnele corespunzătoare, în următoarele cazuri:- modificarea autocarului de o maniera care afectează modul de îndeplinire a criteriilor de clasificare avute în vedere la verificarea anterioară;- înscrierea unor informaţii false privind clasificarea obţinută de autocar(e), în materialele de promovare sau de reclama sau pe însemnele exterioare;- la solicitarea organelor împuternicite ale Ministerului Transporturilor şi, respectiv, ale Ministerului Turismului (pentru autocarele de turism), când se constata contravenţii la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 951/1995.5.5.2. În cazul în care un autocar clasificat în clasa de confort * (o stea) nu mai îndeplineşte criteriile respective, deţinătorul este obligat sa nu îl mai folosească în scopul transportului de turişti.5.5.3. În cazul în care autocarul îşi schimba deţinătorul, certificatul de clasificare se retrage, noul deţinător fiind obligat să solicite clasificarea autocarului, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.5.5.4. În cazul retragerii clasificarii acordate anterior, deţinătorul trebuie să facă o noua solicitare de acordare a clasificarii, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.5.5.5. Contestaţiile privind retragerea clasificarii se adresează Inspectoratului rutier din cadrul Ministerului Transporturilor. Soluţionarea contestaţiei se va face de către Direcţia generală transporturi terestre din Ministerul Transporturilor şi cu avizul Ministerului Turismului. Decizia data în soluţionarea contestaţiei poate fi atacată la instanţele de contencios administrativ.5.6. Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare şi/sau a însemnelor Pierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare şi/sau a însemnelor se va comunică imediat comisiei de clasificare care le-a eliberat. Comisia de clasificare poate elibera duplicate după achitarea de către deţinătorul autocarului a contravalorii certificatului şi/sau a însemnelor. Comisia poate să solicite şi o reverificare a autocarului.5.7. Utilizarea materialelor de informare, promovare şi reclama5.7.1. În cazul în care deţinătorul autocarului clasificat pune la dispoziţia pasagerilor transportaţi materiale de informare, se recomanda ca acestea sa cuprindă minimum următoarele date: identificarea agentului economic deţinător, criteriile de confort pe care trebuie să le satisfacă autocarul clasificat, informaţii privind ieşirile de siguranţă din autocar.5.7.2. Suplimentar, materialele de informare pot sa cuprindă şi alte informaţii: date tehnice generale ale autocarului, materiale de promovare cu referire la agentul economic deţinător al autocarului, reclame diverse.5.8. Modificarea condiţiilor de clasificare pe stele a autocarelor de turismCondiţiile de clasificare pe stele a autocarelor de turism se vor actualiza în funcţie de evoluţia Sistemului internaţional de clasificare al I.R.U. Modificările se vor aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin publicarea în Monitorul Oficial al României, cu 90 de zile înainte de aplicare.6. Condiţiile de clasificare pe categorii a autocarelor şi a autobuzelor6.1. Principii de bază6.1.1. Pentru clasificarea pe categorii a autocarelor şi a autobuzelor se aplică criteriile de apreciere cuprinse în prezentele norme metodologice. Verificarea îndeplinirii criteriilor de apreciere se efectuează de către comisia de clasificare.6.1.2. Se pot admite la verificare numai vehiculele care: a) sunt în buna stare, după următoarele criterii de apreciere:- exterior: - impresia generală, în special absenta ruginei sau a zgârieturilor vizibile;- interior: - impresie generală, în particular scaune şi cotiere în stare buna (fără desirari, rupturi) invelisul de pe podea şi de pe plafon;- curăţenie: - cu atenţie deosebită pentru cotiere, minere, perdele şi parasolare; b) amenajate în asa fel încât sa îndeplinească toate condiţiile obligatorii ale uneia dintre categoriile:- III autocare/autobuze pentru transporturi publice de persoane, pe distanţe scurte;- II autocare/autobuze pentru transporturi publice de persoane, pe distanţe medii şi scurte;- I autocare/autobuze pentru transporturi publice de persoane, pe distanţe mari.Criteriile pentru clasificarea pe categorii a autocarelor şi autobuzelor sunt prezentate în anexa nr. 6.6.1.3. Clasificarea da posibilitatea eliberării unui certificat de clasificare conform modelului din anexa nr. 4 şi aplicării pe autocar/autobuz a însemnelor conform modelului din anexa nr. 11. Certificatul va fi tipărit în limba română. O copie de pe certificatul de clasificare se va păstra la bordul autocarului/autobuzului. Însemnele nu pot fi utilizate decît având inscriptionate numărul de înmatriculare al autocarului/autobuzului, numărul de locuri şi denumirea judeţului în care s-a efectuat verificarea. Însemnele clasificarii acordate se vor amplasa pe exteriorul autocarului/autobuzului, unul pe partea dreaptă, lângă usa de intrare a pasagerilor, şi unul pe peretele din spate.6.1.4. Clasificarea este solicitată comisiei de clasificare de către deţinător. Comisia de clasificare procedează la verificarea autocarului/autobuzului în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, se asigura ca acesta satisface condiţiile prescrise de acestea şi eliberează, în cazul îndeplinirii cerinţelor, un certificat de clasificare conform modelului din anexa nr. 4 şi însemnele corespunzătoare categoriei de confort certificate.6.1.5. Deţinătorul autocarului/autobuzului trebuie să permită, în orice moment şi fără aviz prealabil, inspecţia de către reprezentanţii comisiei de clasificare, dacă acesta se afla la sediu sau la locul de garare.6..1.6. Autocarele/autobuzele vor fi prezentate, în scopul verificării, la comisia de clasificare din judeţul în care îşi are sediul deţinătorul. Verificările se vor efectua în fiecare an. Ecusonul de valabilitate aplicat pe însemnele de clasificare va fi valabil un an de zile. În cazuri justificate, verificările se pot efectua şi la sediul deţinătorului care solicită clasificarea autocarelor/autobuzelor.6.1.7. Orice verificare a comisiei de clasificare este însoţită de un raport de verificare conform modelului din anexa nr. 8. Raportul se întocmeşte în doua exemplare, dintre care un exemplar se preda deţinătorului autocarului/autobuzului.6.1.8 Dacă rezultatul este negativ, deţinătorul autocarului/autobuzului poate cere o repetare a verificărilor, în termen de 30 de zile, în cadrul tarifului achitat, după ce a soluţionat observaţiile comisiei de clasificare în cursul verificării iniţiale. În cazul depăşirii limitei de 30 de zile, se achită integral tariful de verificare.6.1.9. Dacă autocarul/autobuzul nu mai satisface condiţiile prescrise pentru clasificarea sa, acesta va trebui, înainte de a putea purta însemnele de clasificare ale aceleiaşi categorii, să fie readus în starea pe care a avut-o la clasificare, în asa fel încât sa satisfacă din nou aceste condiţii şi să fie prezentat pentru o noua clasificare.6.1.10 Comisia de clasificare poate retrage certificatul de clasificare şi însemnele de clasificare în condiţiile enumerate în Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 şi în prezentele norme metodologice.6.2. Prelungirea valabilităţii certificatului de clasificare6.2.1. Înainte de data expirării valabilităţii certificatului de clasificare, deţinătorul autocarului/autobuzului trebuie să solicite o noua verificare pentru prelungirea valabilităţii acestuia. Prelungirea valabilităţii se acordă, dacă la reverificare autocarul/autobuzul satisface condiţiile şi criteriile de clasificare în vigoare.6.2.2. Prelungirea valabilităţii se menţionează de către comisia de clasificare în certificatul de clasificare. De asemenea, comisia de clasificare înlocuieşte vigneta de valabilitate acordată anterior, amplasata pe însemnele exterioare.6.2.3. În cazul în care la verificarea pentru prelungirea valabilităţii certificatului de clasificare se constată că autocarul/autobuzul nu mai satisface criteriile de clasificare, se solicita rezolvarea deficienţelor constatate. În cazul în care la reverificare se constata în continuare neîndeplinirea criteriilor, certificatul se anulează şi se retrag însemnele acordate anterior. Comisia de clasificare eliberează un nou certificat şi noi însemne corespunzătoare categoriei şi criteriilor pe care le îndeplineşte autocarul/autobuzul.6.3. Retragerea clasificarii acordate6.3.1. În afară de cazul menţionat la pct. 6.2.3., comisia de clasificare poate retrage certificatul de clasificare, precum şi însemnele corespunzătoare, în următoarele cazuri:- modificarea echiparii autocarului/autobuzului, constatată la reverificare sau de către organele împuternicite, de o maniera care afectează modul de îndeplinire a criteriilor de clasificare avute în vedere la data respectiva;- la solicitarea organelor împuternicite ale Ministerului Transporturilor, când se constata contravenţii la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 951/1995.6.3.2. În cazul în care un autocar/autobuz clasificat în categoria III nu mai îndeplineşte criteriile respective, deţinătorul este obligat sa nu îl mai utilizeze ca autovehicul destinat transportului public de persoane în trafic internaţional.6.3.3. În cazul în care autocarul/autobuzul îşi schimba deţinătorul, certificatul de clasificare se retrage, noul deţinător fiind obligat să solicite clasificarea autocarului/autobuzului, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.6.3.4. În cazul retragerii clasificarii acordate, deţinătorul trebuie să efectueze o noua solicitare de acordare a clasificarii, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.6.3.5. Contestaţiile privind retragerea clasificarii se adresează Inspectoratului rutier din cadrul Ministerului Transporturilor. Soluţionarea contestaţiei se face de către Direcţia generală transporturi terestre din Ministerul Transporturilor. Decizia data în soluţionarea contestaţiei poate fi atacată la instanţele de contencios administrativ.6.4. Pierderea sau deteriorarea certificatului de clasificare şi/sau a însemnelorPierderea sau deteriorarea certificatelor de clasificare şi/sau a însemnelor se va comunică imediat comisiei de clasificare care le-a eliberat. Comisia de clasificare poate elibera duplicate după achitarea de către deţinător a contravalorii certificatului şi/sau a însemnelor. Comisia de clasificare poate, în aceste cazuri, să solicite şi o reverificare a autocarului/autobuzului.6.5. Utilizarea materialelor de informare, promovare şi reclama6.5.1. În cazul în care deţinătorul autocarului/autobuzului clasificat pune la dispoziţia pasagerilor transportaţi materiale de informare, se recomanda ca acestea sa cuprindă minimum următoarele date: identificarea agentului economic deţinător, criteriile de confort pe care trebuie să le satisfacă autocarul/autobuzul clasificat, informaţii privind ieşirile de siguranţă din autocar/autobuz.6.5.2. Suplimentar, materialele de informare pot sa cuprindă şi alte informaţii: date tehnice generale ale autocarului/autobuzului, materiale de promovare cu referire la agentul economic deţinător, reclame diverse.NOTĂ:Anexele nr. 3, 4, 9 şi 10 se transmit celor interesaţi de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman".  +  Anexa 1la normele metodologice CEREREde clasificare pe stele a unui autocar
                                                       
    Agentul economic   forma juridică  
    nr. de înmatriculare în Registrul comerţului   codul fiscal   localitatea  
    str.   nr.   judeţul  
    nr. cont bancar   banca  
    telefonul   fax   în calitate de deţinător al autocarului
    marcatipulanul fabricaţiei  
    capacitatea de transport   seria şasiului   seria motorului  
    solicită efectuarea verificării autocarului, la data programată de comisia de clasificare, în conformitate cu reglementările în vigoare, eliberarea certificatului de clasificare şi a însemnelor corespunzătoare
    categoriei**********(se anulează celelalte categorii)
    Declarăm că am luat cunoştinţă de conţinutul Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional şi vom respecta prevederile Sistemului IRU de clasificare pe stele a autocarelor.
    Autocarul este disponibil pentru verificare începând de la data de
    Achitarea costului verificării autocarului, eliberării certificatului de clasificare şi a însemnelor aferente se face prin
    ordin de plată   cec   numerar   (se menţionează varianta pentru care se optează)
     
    Semnătura autorizată şi ştampilaNumele şi prenumeleFuncţia
     
   +  Anexa 2la normele metodologiceCEREREde clasificare pe categorii a unui autocar
                                                   
    Agentul economic   forma juridică  
    nr. de înmatriculare în Registrul comerţului   codul fiscal   localitatea  
    str.   nr.   judeţul  
    nr. cont bancar   banca  
    telefonul   fax   în calitate de deţinător al autocarului
    marcatipulanul fabricaţiei  
    capacitatea de transport   seria şasiuluiseria motorului  
    solicită efectuarea verificării autocarului, la data programată de comisia de clasificare, în conformitate cu reglementările în vigoare, eliberarea certificatului de clasificare şi a însemnelor corespunzătoare
    categorieiIIIIII(se anulează celelalte categorii)
    Declarăm că am luat cunoştinţă de conţinutul Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional şi ne obligăm:  - să nu utilizăm certificatul de clasificare şi însemnele aferente pe un alt autocar sau să permitem utilizarea acestora de către terţi;  - să comunicăm imediat comisiei de clasificare orice modificări ale autocarului;  - să retragem din activitate autocarul care nu mai îndeplineşte criteriile care au stat la baza clasificării iniţiale şi să solicităm o nouă clasificare înainte de repunerea acestuia în exploatare;  - să instruim personalul care exploatează autocarul privind obligaţia păstrării acestuia în starea tehnică şi cu dotările care au stat la baza clasificării şi să răspundem de actele, omisiunile sau abuzurile acestora referitoare la prevederile legislaţiei în vigoare şi normelor metodologice;  - să prezentăm autocarul la data stabilită pentru verificarea în vederea prelungirii valabilităţii certificatului de clasificare;  - să permitem reprezentanţilor comisiei de clasificare să verifice, în orice moment şi fără preaviz, autocarul clasificat, dacă acesta se află la garaj sau la locul de parcare.
    Autocarul este disponibil pentru verificare începând de la data de  
    Achitarea costului verificării autocarului, eliberării certificatului de clasificare şi a însemnelor aferente se face prin
    ordin de platăcec   numerar   (se menţionează varianta pentru care se optează)
     
    Semnătura autorizată şi ştampilaNumele şi prenumeleFuncţia
     
   +  Anexa 5la normele metodologiceCriteriile de clasificare pe stele
               
    Nr. crt.Criterii de apreciere - condiţii minimale1)Categoria
    **********
    1Puterea motorului        
    1.1Raportul putere(b)/greutate(c) - minim (CP(DIN)/t)10121515
    2Frânare2)        
    2.1Sisteme de frânare suplimentare - frâne încetinitoare(d) hidraulice sau electrice, sistem antiblocare ABS etc.xxx(3)
    3Suspensie(e)        
    3.1Suspensie clasicăxx    
    3.2Suspensie mixtă     x sau  
    3.3Suspensie integral pneumatică     xx4)
    4Confort de drum        
    4.1Numărul maxim de rânduri de scaune pentru un autocar standard de 12 m5)15141312
    4.1.1Spaţiul dintre scaunele amplasate vizavi(f) (cm)130138148160
    4.2Înălţimea minimă a spătarului(g) (cm)52656868
    4.3Reglajul înclinării spătarelor tuturor scaunelor(h) (minim)     10°35°
    4.4Numărul de cotiere(i)1122
    4.5Cotiere rabatabile la scaunele dinspre culoar     xx
    4.6Rezemătoare de picioare, reglabile(j) (numai pentru scaunele amplasate în acelaşi sens)       x
    4.7Scaune deplasabile spre culoar6) (sau lăţimea(k) minimă a scaunelor de 50 cm)       x
    4.8Îmbrăcate în stofă (şezut şi spătar)   xxx
    4.9Absenţa proeminenţelor la nivelul podelei(l)     xx
    4.10Scaune cu şezuturi separate(m)     xx
    4.11Portbroşură     xx
    4.12Scrumiere(n) (mai puţin în zona de nefumători)xxxx
    5Climatizare(o) (funcţionând, de asemenea, şi la oprire)        
    5.1Sistem de ventilaţie forţată (minimum 15 m3/h/pasager), cu reglare individuală, funcţionând şi la oprirea autocarului     xx sau
    5.2Instalaţie de aer condiţionat (minimum 300 kcal/h/pasager)       x7)
    6Instalaţie de încălzire        
    6.1Independentă de motor(p)xxxx
    6.2Cu reglaj automat al temperaturii(r)     xx
    7Ferestre laterale        
    7.1Dispozitiv de dezaburire(s) (geamuri duble sau ventilaţie)       x
    7.2Ferestre colorate(t)       x
    7.3Dispozitive parasolare (storuri sau perdele)   xxx
    8Iluminare interioară        
    8.1Lampă de citit individuală     xx
    9Instalaţie de sonorizare        
    9.1Un difuzor la minimum 8 locuri(u)xxx  
    Un difuzor la minimum 4 locuri       x
    9.2Microfon pentru şofer şi ghid(v)xxxx
    9.3Radio şi magnetofon   xxx
    10Portbagaje        
    10.1Portbagaj interior pentru bagaje de mână(x)xxxx
    10.2Capacitatea minimă portbagaj exterior(z) (dm3/pasager)   75120150
    10.3Înveliş protector în portbagajul exterior(y)     xx
    11Instalaţii sanitare        
    11.1Toaletă cu apă sau chimică     x7)x7)
    11.2Lavoar     x7)x7)
    12Frigider        
    Volumul minim disponibil/pasager (dm3)     0,57)0,5
    13Nivelul maxim al zgomotului la interior [dB(A)]8)80787675
  ---------------- 1) Cu excepţia echipamentelor menţionate la pct. 5.2, 11.1, 11.2 şi 12 (***), care sunt facultative, toate celelalte norme şi echipamente menţionate sunt obligatorii pentru obţinerea clasificarii în categoria indicată, mai puţin în cazurile în care legislaţia nu dispune altfel. 2) Norme obligatorii în funcţie de data de fabricaţie a autocarului şi de prevederile Regulamentului nr. 13 O.N.U. - E.C.E. 3) Frina incetinitoare este obligatorie pentru toate autocarele de 4 stele puse în funcţiune pentru prima data după 1 iunie 1989. 4) Vehiculele cu mai puţin de 24 de locuri pot fi echipate cu suspensie mixtă. 5) Aceste norme se referă la numărul de rinduri de scaune în funcţie de lungimea totală a autocarului standard de 12 m. Ele rezultă din mărimea spaţiului dintre scaune, de 68, 72, 77 şi 83 cm pentru autocare de la 1 la 4 stele, locurile pentru ghizi sau conducatori auto suplimentari nefiind incluse. Normele pot fi proporţional:- crescute, când este vorba de un autocar cu podea ridicată (cuprinzând o cabina de conducere coborâtă), care oferă o lungime totală utila mai importanţa decît a unui autocar standard de 12 m, sau când autocarul are o lungime mai mare de 12 m;- reduse, când este vorba de un autocar cu o lungime mai mica de 12 m.În toate cazurile, spaţiul minim dintre scaune, care rezultă din normele de baza pentru autocarul standard de 12 m, trebuie să fie acelaşi, în ceea ce priveşte vehiculul considerat, cu echipamentele care sunt atribuite (bar, frigider, incalzitor de apa, toaleta, vestiar, dormitor) şi cu scarile cu care a fost amenajat. 6) Dacă se respecta prevederile din Regulamentul nr. 36 O.N.U. - E.C.E. sau, după caz, din Regulamentul nr. 52 O.N.U.- E.C.E. 7) Echipament optional, putind şi simbolizat pe panoul de marcaj cu un simbol corespunzător şi a cărui absenta nu este eliminatorie pentru clasificarea luată în considerare. 8) Norme impuse de Comisia de clasificare a autocarelor de turism din România. Pentru o perioadă de tranzitie de 3 ani, verificarea zgomotului interior nu constituie criteriu eliminator dintr-o anumită clasa de confort. Determinarea nivelului acustic al zgomotului interior se efectuează conform STAS 6926/16-79.NOTE EXPLICATIVE ASUPRA CRITERIILOR DE APRECIERE - CONDIŢII MINIMALE I. Se da mai jos interpretarea I.R.U. a condiţiilor minimale de apreciere a confortului autocarelor de turism.II. Notele explicative nu modifica dispoziţiile normelor metodologice privind condiţiile de clasificare a autocarelor şi a anexelor la acestea, ele precizîndu-le doar conţinutul, semnificatia şi importanţa.III. Notele explicative permit aplicarea dispoziţiilor menţionate mai sus, ţinând seama de evoluţia tehnica a cerinţelor şi problemelor care apar pe măsura punerii în practica a Sistemului internaţional I.R.U. de clasificare a autocarelor de turism. a) Normele se referă la autocare cu o construcţie normală. În cazul autocarelor cu o construcţie specială (VIP, handicapati etc.), C.C.R.A.R. va lua decizia în funcţie de fiecare situaţie în parte, asimilând anumite dotări interioare (de exemplu spatare care nu se inclina la fotoliile club). Copiile de pe hotărâri, însoţite de fotografii, se vor transmite Comitetului de clasificare al I.R.U. pentru a asigura armonizarea deciziilor pe plan internaţional. Totuşi, atunci când execuţia specială nu reprezintă mai mult de o treime din capacitatea totală a autocarului (de exemplu coltul salon) şi atunci când deţinătorul autocarului solicita clasificarea autocarului într-o singura clasa de confort, decizia va fi luată doar în funcţie de execuţia normală. b) Puterea motorului este atestata de către constructorul autocarului. c) Se ia în considerare masa maxima totală autorizata. d) Frina incetinitoare (dispozitiv de frinare constanta pe panta, fără utilizarea frânei de serviciu) este obligatorie pentru toate autocarele de 4 stele, date în exploatare pentru prima data după 1 iunie 1989. e) Anumite tipuri de suspensii neconventionale vor putea fi asimilate cu unul dintre tipurile menţionate, dar calitatea acestora trebuie să fie identică sau mai buna decît tipul menţionat (de exemplu suspensia parabolica va fi asimilată suspensiei pneumatice). f) Măsurarea distantei minime dintre scaune se face de la un punct fix la un alt punct fix identic, scaunul fiind în poziţia de baza. Pentru primele rinduri de scaune situate în spatele unui perete, măsurarea se face între perete şi punctul fix de referinţa al scaunului, distanta minima fiind redusă cu 30 mm. g) Înălţimea minima a spatarului se măsoară cu scaunul neocupat. Tetierele scaunelor se includ în măsurarea inaltimii. Totuşi, dacă o singura tetiera lipseşte, clasificarea autocarului va fi refuzată. h) Unghiul minim în grade de inclinare a spatarului pentru autocarele din categoriile de una sau doua stele nu este stabilit, fiind admise şi spatare care nu se inclina. Prin toate scaunele care se inclina se înţelege scaunele turistilor, inclusiv rindul din spate, cu excepţia scaunelor conducătorului auto şi al ghidului. Inclinarea obligatorie pentru scaunele de pe ultimul rind se poate obţine prin spatare care se inclina şi/sau prin scaune reglabile spre înainte, care antreneaza şi spatarul. Unghiurile de 10 grade şi 35 grade se raportează faţă de verticala. i) Numărul de cotiere este determinat pe rinduri de doua scaune. În ceea ce priveşte bancheta din spate (5 locuri), în autocarele de 1-3 stele (categoria 4 stele neavînd bancheta din spate de 5 locuri), aceasta trebuie să fie dotată cu o cotiera de fiecare parte a peretelui. Prin cotiera se înţelege o cotiera plata şi dreapta cu o captuseala obişnuită (cotiera standard). Executiile speciale ale cotierelor care nu corespund cu o cotiera standard vor fi apreciate la nivel naţional. Comitetul de clasificare al I.R.U. va fi informat asupra deciziilor luate în materie. Totuşi cotierele care diminuează confortul pasagerilor, cum ar fi, de exemplu, cotierele înclinate, nu sunt admise. j) Suporturile reglabile pentru picioare trebuie să fie individuale. Pentru scaunele în faţa cărora nu este instalat nici un alt scaun, aceasta dispoziţie nu se aplică. Aceste scaune pot fi dotate cu suporturi fixe pentru picioare. k) Metodele de măsurare a latimii minime a scaunului sunt cele precizate în Regulamentul nr. 36 O.N.U. - E.C.E. sau, după caz, în Regulamentul nr. 52 O.N.U. - E.C.E. l) Este vorba de absenta unor protuberante suparatoare pentru picioare şi talpi. Proeminentele care sunt contrare acestei reguli (de exemplu pasajele rotilor) nu pot fi acceptate. Dimpotriva, proeminentele care nu jeneaza pasagerii (de exemplu elementele de încălzire de sub scaune) şi nici nu reduc confortul (de exemplu gurile de încălzire) sunt compatibile cu reglementarea sus-menţionată. Acelaşi lucru este valabil pentru treapta din spate, care usureaza accesul la ultimul rind de scaune. m) Aceasta reglementare este valabilă şi pentru autocarele cu paturi. Totuşi aplicarea ei poate fi suspendată pentru autocarele cu paturi, înmatriculate cel tirziu la un an de la data intrării în vigoare a sistemului de clasificare în România. n) Este vorba de o scrumiera pentru doua locuri de scaune (cu excepţia zonei pentru nefumatori). o) Capacitatea sa va fi atestata de către constructor. p) Instalatia trebuie să fie dimensionata corespunzător capacităţii de transport. Capacitatea acesteia trebuie atestata de către constructor).Condiţia de reglare automată a temperaturii este îndeplinită atunci când constructorul auto poate regla temperatura din interiorul habitaclului (de exemplu prin tabloul de bord), cu ajutorul unei instalaţii de reglare. Totuşi nu este suficient un "aquastat" pentru instalatia de încălzire a apei. s) Evaluarea suficientei eficacitatii dispozitivelor de dezaburire prin aerisire va fi apreciată de comisia de clasificare. t) Toate geamurile trebuie să aibă aceeaşi culoare. Se pot accepta folii colorate pe geamuri, cu condiţia să fie nereflectorizante şi în buna stare. u) Pe o perioadă de tranzitie de un an, se pot accepta la clasificare autocare care au un difuzor pentru mai mult de 8 scaune (dar nu pentru mai mult de 12 scaune). v) Pentru autocarele de turism echipate cu un singur microfon, obligativitatea echipamentului dublu poate fi satisfacuta cu un al doilea microfon fără fir. Microfonul trebuie să fie aşezat pe un suport flexibil, la indemina conducătorului auto. Microfonul poate să fie de tipul "fără fir", cu condiţia ca, totuşi, conducătorul auto sa îl poată fixa la git sau pe haine, asigurind condiţiile de securitate rutiera. x) Portbagajul interior nu este obligatoriu pentru minibuzele cu o capacitate de maximum 16 pasageri. z) Cuseta pentru conducătorul auto va fi cuprinsă în calculul volumului total al portbagajului exterior. Norma cuprinsă la pct. 10.2. din anexa nr. 1 prevede un volum determinat al portbagajului exterior, fără a se specifică locul. Deci se pot accepta remorcile integrate sau dispozitivele pentru schiuri, cu condiţia ca fiecare să ofere cel puţin aceeaşi capacitate pe pasager şi aceeaşi calitate de protecţie (îmbrăcăminte adecvată) a bagajelor ca şi cele prescrise în clasele corespunzătoare pentru compartimentele convenţionale. Prin remorca integrată se înţelege o remorca vopsita în aceleaşi culori ca şi autocarul de turism. y) Toţi pereţii compartimentului de bagaje trebuie să fie acoperiţi cu o îmbrăcăminte de protecţie (de exemplu: PVC, linoleum, stofa, vopsea ce conţine fibre protectoare), uşor de spălat. O acoperire cu lemn sau cu un stat de vopsea normală nu este considerată acoperire de protecţie suficienta.
   +  Anexa 6la normele metodologiceCriteriile de clasificare pe categorii
             
    Nr. crt.Criterii de apreciere - condiţii minimale1)Categoria
    IIIIII
    1Puterea motorului      
    1.1Raportul putere(a)/greutate(b) - minimum (CP(DIN)/t)71010
    2Frânare2)      
    2.1Sisteme de frânare suplimentare-frâne încetinitoare(c)xxx
    3Suspensie(d)      
    3.1Suspensie clasicăxxx
    3.2Suspensie mixtă sau integral pneumatică      
    4Confort de drum      
    4.1Numărul maxim de rânduri de scaune (autocar standard de 12 m)3)151515
    4.2Spaţiul dintre scaunele amplasate vizavi(e) (cm)130130130
    4.3Înălţimea minimă a spătarului(f) (cm)505052
    4.4Numărul de cotiere(g)     1
    4.5Scaune moi, tapiţate (şezut şi spătar)xxx
    4.6Scrumiere(h) (mai puţin în zona de nefumători)xxx
    5Climatizare(i) (funcţionând, de asemenea, şi la oprire)      
    5.1Sistem de ventilaţie forţată (minimum 15 m3/h/pasager)     x
    6Instalaţie de încălzire      
    6.1Independentă de motor(j)   xx
    7Ferestre laterale      
    7.1Ferestre din geam securizatxxx
    7.2Dispozitive parasolare (storuri sau perdele)     x
    8Iluminare interioară      
    8.1Lampă de citit individuală      
    9Instalaţie de sonorizare      
    9.1Un difuzor la minimum 8 locuri(k)      
    9.2Microfon pentru şofer şi ghid(l)      
    9.3Radio şi magnetofon      
    10Portbagaje      
    10.1Portbagaj interior pentru bagaje de mână(m)xxx
    10.2Capacitatea minimă a portbagajului exterior(n) (dm3/pasager)   5060
    11Nivelul maximum al zgomotului la interior [dB(A)]4)828180
  1) Normele şi echipamentele menţionate sunt obligatorii pentru obţinerea clasificarii în categoria indicată, mai puţin în cazurile în care legislaţia nu dispune altfel. 2) Frina incetinitoare este obligatorie pentru toate autocarele puse în funcţiune pentru prima data după 1 iulie 1989. 3) Aceste norme se referă la numărul de rinduri de scaune în funcţie de lungimea totală a autocarului standard de 12 m. Ele rezultă din mărimea spaţiului dintre scaune. Normele pot fi proporţional:- crescute, când este vorba de un autocar cu podea ridicată;- reduse, când este vorba de un autocar cu o lungime mai mica de 12 m.În toate cazurile, spaţiul minim dintre scaune, care rezultă din normele de baza pentru autocarul standard de 12 m, trebuie să fie acelaşi, în ceea ce priveşte vehiculul considerat, cu echipamentele care sunt în dotare. 4) Norme impuse de Comisia de clasificare a autocarelor de turism din România. Pentru o perioadă de tranzitie de 3 ani, verificarea zgomotului interior nu constituie criteriu eliminatoriu dintr-o anumită clasa de confort. Determinarea nivelului acustic al zgomotului interior se efectuează conform STAS 6926/16-79.NOTE EXPLICATIVE ASUPRA CRITERIILOR DE APRECIERE - CONDIŢII MINIMALE I. Notele explicative nu modifica dispoziţiile normelor metodologice privind condiţiile de clasificare a autocarelor şi a anexelor la acestea, ele precizîndu-le doar conţinutul, semnificatia şi importanţa.II. Notele explicative permit aplicarea dispoziţiilor menţionate mai sus, ţinând seama de evoluţia tehnica a cerinţelor şi problemelor care apar pe măsura punerii în practica a Sistemului de clasificare a autocarelor.III Criteriile se referă la autocare cu o construcţie normală. În cazul autocarelor cu o construcţie specială, C.C.R.A.R. va lua decizia în funcţie de fiecare situaţie în parte, asimilând anumite dotări interioare. Totuşi, atunci când execuţia specială nu reprezintă mai mult de o treime din capacitatea totală a autocarului şi atunci când deţinătorul autocarului solicita clasificarea acestuia într-o singura clasa de confort, decizia va fi luată doar în funcţie de execuţia normală. a) Puterea motorului este atestata de către constructorul autocarului. b) Se ia în considerare masa maxima totală autorizata. c) Frina incetinitoare este obligatorie pentru toate autocarele date în exploatare pentru prima data după 1 iunie 1989. d) Anumite tipuri de suspensii neconventionale vor putea fi asimilate cu unul dintre tipurile menţionate, dar calitatea acestora trebuie să fie identică sau mai buna decît tipul menţionat (de exemplu suspensia parabolica va fi asimilată suspensiei pneumatice). e) Măsurarea distantei minime dintre scaune se face de la un punct fix la un alt punct fix identic, cu scaunul în poziţia de baza. Pentru primele rinduri de scaune situate în spatele unui perete, măsurarea se face între perete şi punctul fix de referinţa al scaunului, distanta minima fiind redusă cu 30 mm. f) Înălţimea minima a spatarului se măsoară cu scaunul neocupat. Tetierele scaunelor se includ în măsurarea inaltimii. Totuşi, dacă o singura tetiera lipseşte, clasificarea autocarului va fi refuzată. g) Numărul de cotiere este determinat pe rinduri de doua scaune. Prin cotiera se înţelege o cotiera dreapta şi plata, cu o captuseala obişnuită. h) Este vorba de o scrumiera pentru doua locuri de scaune (cu excepţia zonei pentru nefumatori). i) Capacitatea sa va fi atestata de către constructor. j) Instalatia trebuie să fie dimensionata corespunzător capacităţii de transport. Capacitatea acesteia trebuie atestata de către constructor. k) Pe o perioadă de tranzitie de un an se pot accepta la clasificare autocare care au un difuzor pentru mai mult de 8 scaune (dar nu pentru mai mult de 12 scaune). l) Pentru autocarele echipate cu un singur microfon, obligativitatea echipamentului dublu poate fi satisfacuta cu un al doilea microfon fără fir. Microfonul trebuie să fie aşezat pe un suport flexibil, la indemina conducătorului auto. Microfonul poate să fie de tipul "fără fir", cu condiţia ca, totuşi, conducătorul auto sa îl poată fixa la git sau pe haine, asigurind condiţiile de securitate rutiera. m) Portbagajul interior nu este obligatoriu pentru autocarele cu o capacitate de maximum 16 pasageri. n) Cuseta pentru conducătorul auto va fi cuprinsă în calculul volumului total al portbagajului exterior. Se pot accepta remorcile integrate sau dispozitivele pentru schiuri, cu condiţia ca fiecare să ofere cel puţin aceeaşi capacitate pe pasager ca şi cele corespunzătoare pentru compartimentele convenţionale. Prin remorca integrată se înţelege o remorca vopsita în aceleaşi culori ca şi autocarul.
   +  Anexa 7la normele metodologiceREGIA AUTONOMĂ "REGISTRUL AUTO ROMAN"Comisia de clasificare a autocarelor RAPORT DE VERIFICARE*1) Nr. ........ pag. 1/2
         
    1. Informaţii generale
    1.1. Numele şi adresa deţinătorului autocarului ............................................ ............................................................................................
    1.2. Numărul de înmatriculare a autocarului ................................................
    1.3. Seria şasiului ........................................................................
    1.4. Marca autocarului .....................................................................
    1.5. Tipul autocarului .....................................................................
    1.6. Numărul de scaune (fără conducător auto şi ghid) ......................................
    1.7. Numărul de rânduri de scaune ..........................................................
    1.8. Alte informaţii .......................................................................
    2. Starea de întreţinere a autocarului
    2.1. Exterior:[] bună[] nesatisfăcătoare
    2.2. Interior:[] bună[] nesatisfăcătoare
    2.3. Curăţenie:[] bună[] nesatisfăcătoare
    3. Categoria autocarului
    Autocarul îndeplineşte condiţiile categoriei:
    [] *[] ***
    [] **[] ****
    aşa cum sunt ele definite în pag. 2/2 a prezentului raport.
    4. Echipamente
    [] frigider[] aer condiţionat[] telefon
    [] restaurant de bord[] WC/lavoar  
    [] vestiar[] magnetofon  
    5. Decizia:
    [] pozitivă[] negativă
    Locul şi data ........................................................ Ştampila şi semnătura responsabilului comisiei de clasificare a autocarelor
  ---------------- *1) Pentru a fi valabil, Raportul de verificare (inspecţie) (pag. 1/2 şi 2/2) trebuie completat în întregime.RAPORT DE VERIFICARE Nr. .........pag. 2/2CONDIŢIILE MINIMALE VERIFICATEpentru clasificarea autocarului
           
    3. Categoria: * (o stea)CORESPUNDE
    3.1.Raport puterea motorului/masă, cel puţin 10 CP/t[] da[] nu
    3.2.Sistem suplimentar de frânare:
      - frână încetinitoare hidraulică sau electrică1);[] da[] nu
      - sistem antiblocaj (ABS)2)[] da[] nu
    3.3.Spaţiul dintre:
      - scaunele amplasate în acelaşi sens, minimum 68 cm3)[] da[] nu
      - scaunele amplasate vizavi, minimum 130 cm[] da[] nu
    3.4.Înălţimea spătarului minimum 52 cm[] da[] nu
    3.5.Numărul de cotiere, minimum 1[] da[] nu
    3.6.Scrumiere (mai puţin în zona de nefumători)[] da[] nu
    3.7.Încălzire independentă de motor cu reglaj automat al temperaturii, funcţionând şi când autocarul este oprit[] da[] nu
    3.8.Instalaţie de sonorizare (1 difuzor la 8 locuri, microfon conducător auto şi ghid)[] da[] nu
    3.9.Portbagaj interior pentru bagaje de mână[] da[] nu
    3.10.Nivelul maxim al zgomotului interior 80 dB(A)[] da[] nu
  -------------- 1) Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maxima autorizata mai mare de 5.500 kg. 2) Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maxima autorizata mai mare de 12.000 kg. 3) În cazul unui autocar standard de 12 m, numărul maxim de rinduri de scaune este de 15. Numărul de rinduri de scaune poate fi de 17 în cazul autocarelor cu postul de conducere coborât sub podeaua salonului. În cazul autocarelor cu lungime mai mica de 12 m, numărul de rinduri de scaune se reduce proporţional.
         
    Observaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ştampila şi semnătura responsabilului comisiei de clasificare a autocarelor  
      Membrii comisiei:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  RAPORT DE VERIFICARE Nr. .........pag. 2/2CONDIŢIILE MINIMALE VERIFICATEpentru clasificarea autocarului
           
    3. Categoria: ** (două stele)CORESPUNDE
    3.1.Raport puterea motorului/masă, cel puţin 12 CP/t[] da[] nu
    3.2.Sistem suplimentar de frânare:
      - frână încetinitoare hidraulică sau electrică1);[] da[] nu
      - sistem antiblocaj (ABS)2)[] da[] nu
    3.3.Spaţiul dintre:
      - scaunele amplasate în acelaşi sens, minimum 72 cm3)[] da[] nu
      - scaunele amplasate vizavi, minimum 138 cm[] da[] nu
    3.4.Înălţimea spătarului minimum 65 cm[] da[] nu
    3.5.Numărul de cotiere, minimum 1[] da[] nu
    3.6.Scaune (şezut şi spătar) îmbrăcate în stofă[] da[] nu
    3.7.Scrumiere (mai puţin în zona de nefumători)[] da[] nu
    3.8.Încălzire independentă de motor cu reglaj automat al temperaturii, funcţionând şi când autocarul este oprit[] da[] nu
    3.9.Dispozitive parasolare (storuri sau perdele)[] da[] nu
    3.10.Instalaţie de sonorizare (1 difuzor la 8 locuri, microfon conducător auto şi ghid, radio şi magnetofon)[] da[] nu
    3.11.Portbagaj interior pentru bagaje de mână[] da[] nu
    3.12.Portbagaj exterior cu o capacitate de minimum 75 dm3/pasager[] da[] nu
    3.13.Nivelul maxim al zgomotului interior 78 dB(A)[] da[] nu
  --------------- 1) Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maxima autorizata mai mare de 5.500 kg. 2) Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maxima autorizata mai mare de 12.000 kg. 3) În cazul unui autocar standard de 12 m, numărul maxim de rinduri de scaune este de 14. Numărul de rinduri de scaune poate fi de 16 în cazul autocarelor cu postul de conducere coborât sub podeaua salonului. În cazul autocarelor cu lungime mai mica de 12 m, numărul de rinduri de scaune se reduce proporţional.
         
    Observaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ştampila şi semnătura responsabilului comisiei de clasificare a autocarelor  
      Membrii comisiei:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  RAPORT DE VERIFICARE Nr. .........pag. 2/2CONDIŢIILE MINIMALE VERIFICATEpentru clasificarea autocarului
           
    3. Categoria: *** (trei stele)CORESPUNDE
    3.1.Raport puterea motorului/masă, cel puţin 15 CP/t[] da[] nu
    3.2.Sistem suplimentar de frânare:
      - frână încetinitoare hidraulică sau electrică1);[] da[] nu
      - sistem antiblocaj (ABS)2)[] da[] nu
    3.3.Suspensie mixtă (clasică + pneumatică) sau integral pneumatică[] da[] nu
    3.4.Spaţiul dintre:
      - scaunele amplasate în acelaşi sens, minimum 77 cm3)[] da[] nu
      - scaunele amplasate vizavi, minimum 148 cm[] da[] nu
    3.5.Înălţimea spătarului minimum 68 cm[] da[] nu
    3.6.Reglaj al înclinării spătarelor tuturor scaunelor (minimum 10°)[] da[] nu
    3.7.Numărul de cotiere, minimum 2[] da[] nu
    3.8.Cotiere rabatabile la scaunele dinspre culoar[] da[] nu
    3.9.Scaune (şezut şi spătar) îmbrăcate în stofă[] da[] nu
    3.10.Podea salon pasageri, fără proeminenţe[] da[] nu
    3.11.Scaune cu şezuturi separate[] da[] nu
    3.12.Portbroşuri[] da[] nu
    3.13.Scrumiere (mai puţin în zona de nefumători)[] da[] nu
    3.14.Sistem de ventilaţie forţată (capacitate minimum 15 m3/h/pasager), reglabil individual şi funcţionând şi când autocarul este oprit[] da[] nu
    3.15.Încălzire independentă de motor cu reglaj automat al temperaturii, funcţionând şi când autocarul este oprit[] da[] nu
    3.16.Dispozitive parasolare (storuri sau perdele)[] da[] nu
    3.17.Lămpi individuale de citit[] da[] nu
    3.18.Instalaţie de sonorizare (1 difuzor la 8 locuri, microfon conducător auto şi ghid, radio şi magnetofon)[] da[] nu
    3.19.Portbagaj interior pentru bagaje de mână[] da[] nu
    3.20.Portbagaj exterior cu o capacitate de minimum 120 dm3/pasager[] da[] nu
    3.21.Înveliş protector în portbagajul exterior[] da[] nu
    3.22.Toaletă4) cu apă sau chimică[] da[] nu
    3.23.Lavoar4)[] da[] nu
    3.24.Frigider4) (volum minim disponibil 0,5 dm3/pasager)[] da[] nu
    3.25.Nivelul maxim al zgomotului interior 76 dB(A)[] da[] nu
  ------------ 1) Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maxima autorizata mai mare de 5.500 kg. 2) Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maxima autorizata mai mare de 12.000 kg. 3) În cazul unui autocar standard de 12 m, numărul maxim de rinduri de scaune este de 14. Numărul de rinduri de scaune poate fi de 16 în cazul autocarelor cu postul de conducere coborât sub podeaua salonului. În cazul autocarelor cu lungime mai mica de 12 m, numărul de rinduri de scaune se reduce proporţional. 4) Echipament facultativ care poate fi menţionat pe panourile de marcare cu simbolul corespunzător şi a cărui absenta nu este eliminatorie pentru clasificarea considerată.
         
    Observaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ştampila şi semnătura responsabilului comisiei de clasificare a autocarelor  
      Membrii comisiei:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  RAPORT DE VERIFICARE Nr. .........pag. 2/2CONDIŢIILE MINIMALE VERIFICATEpentru clasificarea autocarului
           
    3. Categoria: **** (patru stele)CORESPUNDE
    3.1.Raport puterea motorului/masă, cel puţin 15 CP/t[] da[] nu
    3.2.Sistem suplimentar de frânare:    
    - frână încetinitoare hidraulică sau electrică1);[] da[] nu
    - sistem antiblocaj (ABS)2)[] da[] nu
    3.3.Suspensie integral pneumatică3)[] da[] nu
    3.4.Spaţiul dintre:    
    - scaunele amplasate în acelaşi sens, minimum 83 cm4)[] da[] nu
    - scaunele amplasate vizavi, minimum 160 cm[] da[] nu
    3.5.Înălţimea spătarului minimum 68 cm[] da[] nu
    3.6.Reglaj al înclinării spătarelor tuturor scaunelor (minimum 35°)[] da[] nu
    3.7.Numărul de cotiere, minimum 2[] da[] nu
    3.8.Cotiere rabatabile la scaunele dinspre culoar[] da[] nu
    3.9.Rezemătoare pentru picioare, reglabile (scaune amplasate în acelaşi sens)[] da[] nu
    3.10.Scaune deplasabile spre culoar5) sau cu lăţimea de minimum 50 cm[] da[] nu
    3.11.Scaune (şezut şi spătar) îmbrăcate în stofă[] da[] nu
    3.12.Podea salon pasageri, fără proeminenţe[] da[] nu
    3.13.Scaune cu şezuturi separate[] da[] nu
    3.14.Portbroşuri[] da[] nu
    3.15.Scrumiere (mai puţin în zona de nefumători)[] da[] nu
    3.16.Sistem de ventilaţie forţată (capacitate minimum 15 m3/h/pasager), reglabil individual şi funcţionând şi când autocarul este oprit, sau instalaţie de aer condiţionat6) (capacitate minimum 300 kcal/h/pasager)[] da[] nu
    3.17.Încălzire independentă de motor cu reglaj automat al temperaturii, funcţionând şi când autocarul este oprit[] da[] nu
    3.18.Dispozitiv de dezaburire (geamuri duble sau ventilaţie)[] da[] nu
    3.19.Ferestre colorate[] da[] nu
    3.20.Dispozitive parasolare (storuri sau perdele)[] da[] nu
    3.21.Lămpi individuale de citit[] da[] nu
    3.22.Instalaţie de sonorizare (1 difuzor la 4 locuri, microfon conducător auto şi ghid, radio şi magnetofon)[] da[] nu
    3.23.Portbagaj interior pentru bagaje de mână[] da[] nu
    3.24.Portbagaj exterior cu o capacitate de minimum 150 dm3/pasager[] da[] nu
    3.25.Înveliş protector în portbagajul exterior[] da[] nu
    3.26.Toaletă6) cu apă sau chimică[] da[] nu
    3.27.Lavoar6)[] da[] nu
    3.28.Frigider6) (volum minim disponibil 0,5 dm3/pasager)[] da[] nu
    3.29.Nivelul maxim al zgomotului interior 75 dB(A)[] da[] nu
  --------------- 1) Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maxima autorizata mai mare de 5.500 kg. 2) Obligatoriu în cazul autocarelor cu masa totală maxima autorizata mai mare de 12.000 kg. 3) Autocarele cu o capacitate de transport mai mica de 24 de pasageri pot fi echipate cu suspensie mixtă. 4) În cazul unui autocar standard de 12 m, numărul maxim de rinduri de scaune este 14. Numărul de rinduri de scaune poate fi de 16 în cazul autocarelor cu postul de conducere coborât sub podeaua salonului. În cazul autocarelor cu lungime mai mica de 12 m, numărul de rinduri de scaune se reduce proporţional. 5) Cu condiţia păstrării unei lăţimi a culoarului de minimum 30 cm. 6) Echipament facultativ care poate fi menţionat pe panourile de marcare cu simbolul corespunzător şi a cărui absenta nu este eliminatorie pentru clasificarea considerată.
         
    Observaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ştampila şi semnătura responsabilului comisiei de clasificare a autocarelor  
      Membrii comisiei:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 8la normele metodologiceREGIA AUTONOMĂ "REGISTRUL AUTO ROMAN"Comisia de clasificare a autocarelorRAPORT DE VERIFICARE*1) Nr. ........pag. 1/2
         
    1. Informaţii generale
    1.1. Numele şi adresa deţinătorului autocarului .......................................................................................................................................
    1.2. Numărul de înmatriculare a autocarului ................................................
    1.3. Seria şasiului........................................................................
    1.4. Marca autocarului .....................................................................
    1.5. Tipul autocarului....................................................................
    1.6. Numărul de scaune (fără conducător auto şi ghid) ......................................
    1.7. Numărul de rânduri de scaune ..........................................................
    1.8. Alte informaţii .......................................................................
    2. Starea de întreţinere a autocarului
    2.1. Exterior:[] bună[] nesatisfăcătoare
    2.2. Interior:[] bună[] nesatisfăcătoare
    2.3. Curăţenie:[] bună[] nesatisfăcătoare
    3. Categoria autocarului
    Autocarul îndeplineşte condiţiile categoriei:
    [] I[] II[] III
    aşa cum sunt ele definite în pag. 2/2 a prezentului raport.
    4. Echipamente
    [] frigider[] aer condiţionat
    [] restaurant de bord[] WC/lavoar
    [] vestiar[] magnetofon
    5. Decizia:
    [] pozitivă[] negativă
    Locul şi data ........................................................ Ştampila şi semnătura comisiei de clasificare a autocarelor
  ----------- *1) Pentru a fi valabil, Raportul de verificare (inspecţie) (pag. 1/2 şi 2/2) trebuie completat în întregime.RAPORT DE VERIFICARE Nr. .........pag. 2/2CONDIŢIILE MINIMALE VERIFICATEpentru clasificarea autocarului
           
    3. Categoria: III  
      CORESPUNDE
    3.1. Raport puterea motorului/masă, cel puţin 7 CP/t[] da[] nu
    3.2. Sistem suplimentar de frânare:    
    - frână încetinitoare[] da[] nu
    3.3. Spaţiul dintre:    
    - scaunele amplasate în acelaşi sens, minimum 65 cm[] da[] nu
    - scaunele amplasate vizavi, minimum 130 cm[] da[] nu
    3.4. Înălţimea spătarului minimum 50 cm[] da[] nu
    3.5. Scaune moi, tapiţate[] da[] nu
    3.6. Scrumiere (mai puţin în zona de nefumători)[] da[] nu
    3.7. Ferestre din geam securizat[] da[] nu
    3.8. Portbagaj interior pentru bagaje de mână[] da[] nu
    3.9. Nivelul maxim al zgomotului interior 82 dB(A)[] da[] nu
         
    Observaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ştampila şi semnătura responsabilului comisiei de clasificare a autocarelor  
      Membrii comisiei:. . . . . . . . .
        . . . . . . . . .
        . . . . . . . . .
        . . . . . . . . .
  RAPORT DE VERIFICARE Nr. .........pag. 2/2CONDIŢIILE MINIMALE VERIFICATEpentru clasificarea autocarului
           
    3. Categoria: II  
      CORESPUNDE
    3.1. Raport puterea motorului/masă, cel puţin 10 CP/t[] da[] nu
    3.2. Sistem suplimentar de frânare:    
    - frână încetinitoare[] da[] nu
    3.3. Spaţiul dintre:    
    - scaunele amplasate în acelaşi sens, minimum 65 cm[] da[] nu
    - scaunele amplasate vizavi, minimum 130 cm[] da[] nu
    3.4. Înălţimea spătarului minimum 50 cm[] da[] nu
    3.5. Scaune moi, tapiţate[] da[] nu
    3.6. Scrumiere (mai puţin în zona de nefumători)[] da[] nu
    3.7. Ferestre din geam securizat[] da[] nu
    3.8. Portbagaj interior pentru bagaje de mână[] da[] nu
    3.9. Capacitatea minimă a portbagajului exterior 50 dm3/pasager[] da[] nu
    3.10. Nivelul maxim al zgomotului interior 81 dB(A)[] da[] nu
         
    Observaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ştampila şi semnătura responsabilului    
    comisiei de clasificare a autocarelor    
      Membrii comisiei:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  RAPORT DE VERIFICARE Nr. .........pag. 2/2CONDIŢIILE MINIMALE VERIFICATEpentru clasificarea autocarului
           
    3. Categoria: I
      CORESPUNDE
    3.1. Raport puterea motorului/masă, cel puţin 10 CP/t[] da[] nu
    3.2. Sistem suplimentar de frânare:    
    - frână încetinitoare[] da[] nu
    3.3. Suspensie mixtă sau integral pneumatică[] da[] nu
    3.4. Spaţiul dintre:    
    - scaunele amplasate în acelaşi sens, minimum 65 cm[] da[] nu
    - scaunele amplasate vizavi, minimum 130 cm[] da[] nu
    3.5. Înălţimea spătarului minimum 52 cm[] da[] nu
    3.6. Scaune moi, tapiţate[] da[] nu
    3.7. Numărul de cotiere minimum 1[] da[] nu
    3.8. Scrumiere (mai puţin în zona de nefumători)[] da[] nu
    3.9. Sistem de ventilaţie forţată (minimum 15 m3/h/pasager)[] da[] nu
    3.10. Instalaţie independentă de încălzire[] da[] nu
    3.11. Ferestre din geam securizat[] da[] nu
    3.12. Dispozitive parasolare[] da[] nu
    3.13. Lampă de citit individuală[] da[] nu
    3.14. Instalaţie de sonorizare (1 difuzor la 8 locuri, microfon conducător auto şi ghid)[] da[] nu
    3.15. Radio şi magnetofon[] da[] nu
    3.16. Portbagaj interior pentru bagaje de mână[] da[] nu
    3.17. Capacitatea minimă a portbagajului exterior 60 dm3/pasager[] da[] nu
    3.18. Nivelul maxim al zgomotului interior 80 dB(A)[] da[] nu
         
    Observaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Ştampila şi semnătura responsabilului  
    comisiei de clasificare a autocarelor  
      Membrii comisiei:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 11la normele metodologice
                       
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR   REGISTRUL AUTO ROMÂN - R.A.
     
    AUTOCAR
    PENTRU TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE
     
    categoria I
     
                 
        (Simbolurile echipamentelor suplimentare)  
                 
       
    Nr. de înmatriculare:  
    Capacitatea de transport:  
    Locul pentru amplasare vignetă de valabilitate  
    Eliberat de    
    comisia de clasificare    
    (Se menţionează    
    denumirea judeţului)  
  -------