ORDONANŢĂ nr. 9 din 23 ianuarie 1996 (*actualizată*)privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizarii personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural**)(actualizată până la data de 10 februarie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 30 ianuarie 1996. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt până la data de 10 februarie 2008, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 86 din 12 iulie 1996; LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998; ORDONANŢA nr. 100 din 30 august 1999; ORDONANŢA nr. 10 din 21 ianuarie 2005; LEGEA nr. 146 din 17 mai 2005; ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008.**) Titlul ordonanţei a fost modificat de a) a articolului unic din LEGEA nr. 86 din 12 iulie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 17 iulie 1996.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. III din Secţiunea a 3-a a Cap. II din ORDONANŢA nr. 10 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 28 ianuarie 2005, pe data intrării în vigoare a secţiunii a 6-a din cadrul cap. I al prezentei ordonanţe, alineatul (3) al articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 se modifică.Prevederile Secţiunii a 6-a din Cap. I al ORDONANŢEI nr. 10 din 21 ianuarie 2005 intrau în vigoare iniţial la data de 30 iunie 2005, conform art. 36 din acelaşi act normativ. Acest articol a fost modificat ulterior de LEGEA nr. 146 din 17 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005, iar Secţiunea a 6-a din Cap. I se aplică de la data de 1 iunie 2005. Secţiunea a 6-a din Cap. I a fost abrogată de lit. a) a art. II din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. c) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Instituţiile publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, în funcţie de subordonarea acestora, vor incasa, vor administra, vor contabiliza şi vor raporta veniturile realizate din acţiunile culturale şi din orice alte surse, în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice. Veniturile realizate se vor retine integral de către fiecare instituţie publică pentru finanţarea activităţii proprii, iar cele din valorificarea bunurilor în condiţiile legii se vor folosi pentru investiţii. (2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor, cu excepţia alocaţiilor de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, aferente obligaţiilor ori programelor minimale stabilite prin contract şi nerealizate, care se virează la bugetele menţionate. (3) Alocaţiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru finanţarea instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), se prevăd, în suma globală, în bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare şi se repartizează de către aceştia pe instituţiile din subordine, în raport cu obligaţiile sau cu programele propuse. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei instituţii publice. (4) În bugetele de venituri şi cheltuieli instituţiile publice prevăzute la alin. (1) vor evidenţia distinct sumele destinate acordării drepturilor salariale pentru personalul încadrat cu contract de muncă pe durata nedeterminată sau determinata şi, respectiv, cele pentru plata colaboratorilor, stabilite în limitele prevăzute de dispoziţiile legale. (5) Bugetele de venituri şi cheltuieli elaborate de instituţiile publice prevăzute la alin. (1) se aproba de către ordonatorul principal de credite bugetare.  +  Articolul 2 (1) Ordonatorii principali de credite bugetare, după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilesc, prin contract încheiat cu conducerea fiecărei instituţii publice, şi obligaţiile ori programele minimale ce urmează a fi realizate de către acestea. (2) În situaţiile în care obligaţiile ori programele minimale stabilite potrivit alin. (1) nu sunt realizate, ordonatorul principal de credite bugetare poate diminua alocaţia bugetară stabilită iniţial. Sumele rămase astfel disponibile pot fi redistribuite altor instituţii publice care se angajează sa realizeze acţiuni sau programe suplimentare de aceeaşi natura ori asemănătoare, modificind în mod corespunzător bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, precum şi contractele încheiate. (3) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot realiza programe, proiecte şi acţiuni culturale, altele decât cele stabilite ca obligaţii ori programe minimale.--------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de art. III din Secţiunea a 3-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 10 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 28 ianuarie 2005.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. III din Secţiunea a 3-a a Cap. II din ORDONANŢA nr. 10 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 28 ianuarie 2005, pe data intrării în vigoare a secţiunii a 6-a din cadrul cap. I al prezentei ordonanţe, alineatul (3) al articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 se modifică.Prevederile Secţiunii a 6-a din Cap. I al ORDONANŢEI nr. 10 din 21 ianuarie 2005 intrau în vigoare iniţial la data de 30 iunie 2005, conform art. 36 din acelaşi act normativ. Acest articol a fost modificat ulterior de LEGEA nr. 146 din 17 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005, iar Secţiunea a 6-a din Cap. I se aplică de la data de 1 iunie 2005. Secţiunea a 6-a din Cap. I a fost abrogată de lit. a) a art. II din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.-------------Alin. (4) al art. 2 a fost abrogat de lit. b) a art. II din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.-------------Alin. (5) al art. 2 a fost abrogat de lit. b) a art. II din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 3-------------Alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 20 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 20 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998, se abrogă prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din instituţiile publice de cultura cuprinse la art. 3, precum şi cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizarii personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, şi art. 3^1 din Legea nr. 86/1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege. (2) Categoriile de personal tehnic şi de muncitori care contribuie direct la crearea cadrului de desfăşurare a spectacolelor, concertelor sau manifestărilor artistice se stabilesc de către Ministerul Culturii, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor.-------------Art. 3^1 a fost abrogat de pct. 20 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 20 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998, se abrogă prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din instituţiile publice de cultura cuprinse la art. 3, precum şi cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizarii personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, şi art. 3^1 din Legea nr. 86/1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.  +  Articolul 4 (1) Din soldul anual determinat în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezenta ordonanţă, după scăderea obligaţiilor de plată şi a încasărilor anticipate, o cota de până la 50% se poate utiliza pentru premierea personalului încadrat cu contract de muncă, în raport cu performanţele şi responsabilităţile în activitate. (2) Persoanele care beneficiază de premii, potrivit alin. (1), şi cuantumul acestora se stabilesc de către conducerea fiecărei instituţii publice, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pe baza criteriilor stabilite de către Ministerul Culturii. Pentru conducătorii instituţiilor publice, premiile se aproba de către ordonatorul principal de credite bugetare.  +  Articolul 5În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, Ministerul Culturii va emite norme metodologice, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 6Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu luna ianuarie 1996.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Viorel MargineanMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu------------------