LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 (*actualizată*)privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război(actualizată până la data de 1 ianuarie 2007*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum urmează: a) invalizilor de război:- 200.000 lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;- 180.000 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;- 150.000 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate; b) veteranilor de război:- 125.000 lei lunar; c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit:- 125.000 lei lunar.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 24 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.  +  Articolul 2 (1) Invalizii, precum şi veteranii de război primesc, pe lângă indemnizaţiile prevăzute la art. 1, şi un spor de câte 30.000*) lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 30.000 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depăşeşte un an calendaristic.-----------*) La care se aplică indexările în conformitate cu art. 2^1 din Legea nr. 49/1991privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, introdus prin Legea nr. 770/2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 11 ianuarie 2002.---------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 364 din 19 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 24 octombrie 2003. (2) Timpul de internare în spitale sau sanatorii şi de concedii medicale necesare pentru vindecarea rănilor ori bolilor contractate pe front sau apărute în termen de un an după încetarea participării pe front, dar din cauza acelei participări se ia în considerare la acordarea sporului prevăzut la alin. 1. (3) Va fi, de asemenea, luat în considerare timpul petrecut în prizonierat, altul decât cel prevăzut în Decretul-lege nr. 118/1990, modificat şi completat, precum şi timpul necesar pentru vindecarea bolilor contractate în timpul prizonieratului ori după acesta, în termen de un an, din cauza prizonieratului.  +  Articolul 2^1Sumele prevăzute la art. 1 şi la art. 2 alin. (1) se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.-------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 770 din 29 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 11 ianuarie 2002.  +  Articolul 3 (1) Invalizii şi accidentaţii de război, indiferent de gradul de invaliditate, îşi păstrează, la încetarea activităţii, dreptul la pensie I.O.V.R. şi dacă, potrivit legii, li se cuvine o altă pensie atât pentru perioada anterioară, cât şi pentru cea ulterioară primirii pensiei I.O.V.R. (2) Văduvele de război, care nu s-au recăsătorit, au dreptul să primească pensia I.O.V.R. indiferent de perioada în care au fost căsătorite.  +  Articolul 4 (1) Indemnizaţiile şi sporurile prevăzute în prezenta lege se acordă, la cerere, de la data intrării acesteia în vigoare.--------------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de art. 24 din LEGEA nr. 44 din 1 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 7 iulie 1994.  +  Articolul 4^1 (1) Dispoziţiile art. 1 lit. a) şi art. 3 alin. (1) se aplică şi pensionarilor I.O.V.R. accidentaţi de război în afară serviciului ordonat. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se asigură din fondurile bugetare prevăzute la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru anul 1992, la capitolul de cheltuieli "Pensii I.O.V.R., militari şi alte persoane".----------------Denumirea Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale din cuprinsul art. 4^1 a fost adaptată corespunzător HOTĂRÂRII nr. 737 din 3 iulie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2003 şi HOTĂRÂRII nr. 412 din 5 mai 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 20 mai 2005.  +  Articolul 5Indemnizaţiile şi sporurile acordate în baza prezentei legi nu afectează plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale.  +  Articolul 6În vederea aplicării prevederilor prezentei legi se autoriza Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza documentaţiilor prezentate de Ministerul Apărării şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, să modifice în mod corespunzător indicatorii financiari prevăzuţi în bugetul administraţiei centrale de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat.-----------------Denumirea Ministerul Apărării Naţionale din cuprinsul art. 6 a fost adaptată corespunzător LEGII nr. 346 din 21 iulie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 iulie 2006.  +  Articolul 7Ministerul Apărării împreună cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora metodologia de calcul, de indexare şi de plată a indemnizaţiilor şi sporurilor prevăzute în prezenta lege.-----------------Denumirea Ministerul Apărării Naţionale din cuprinsul art. 7 a fost adaptată corespunzător LEGII nr. 346 din 21 iulie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 iulie 2006.  +  Articolul 8--------------Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de art. 24 din LEGEA nr. 44 din 1 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 7 iulie 1994. (2) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor examina, pe bază de convenţii internaţionale, în condiţii de reciprocitate cu statele interesate, situaţia cetăţenilor români care au luptat în cadrul altor armate.-----------------Denumirea Ministerul Apărării Naţionale din cuprinsul alin. (2) al art. 8 a fost adaptată corespunzător LEGII nr. 346 din 21 iulie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 iulie 2006.  +  Articolul 9Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor suplimentare rezultate din aplicarea prezentei legi vor fi repartizate, în condiţii derogatorii, din suma prevăzută la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 22/1991, pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi de capital determinate în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri.  +  Articolul 10Art. 4 alin. 2 din Decretul nr. 245 din 28 iulie 1977 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iulie 1991.

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 22 iulie 1991.

  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR

  MARŢIAN DAN
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

  ION ILIESCU
  --------