LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 (*actualizată*)privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război(actualizată până la data de 16 octombrie 1995*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Pensionarilor invalizi, veteranilor şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum urmează: a) Invalizilor de război- 2.000 lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;- 1.500 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;- 1.200 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate. b) Veteranilor de război- 1.000 lei lunar. c) Văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit- 1.000 lei lunar.  +  Articolul 2 (1) Invalizii, precum şi veteranii de război, pe lângă indemnizaţiile prevăzute la art. 1, şi un spor de câte 240 lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 20 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depăşeşte un an calendaristic. (2) Timpul de internare în spitale sau sanatorii şi de concedii medicale necesare pentru vindecarea rănilor ori bolilor contractate pe front sau apărute în termen de un an după încetarea participării pe front, dar din cauza acelei participări se ia în considerare la acordarea sporului prevăzut la alin. 1. (3) Va fi, de asemenea, luat în considerare timpul petrecut în prizonierat, altul decât cel prevăzut în Decretul-lege nr. 118/1990, modificat şi completat, precum şi timpul necesar pentru vindecarea bolilor contractate în timpul prizonieratului ori după acesta, în termen de un an, din cauza prizonieratului.  +  Articolul 3 (1) Invalizii şi accidentaţii de război, indiferent de gradul de invaliditate, îşi păstrează, la încetarea activităţii, dreptul la pensie I.O.V.R. şi dacă, potrivit legii, li se cuvine o altă pensie atât pentru perioada anterioară, cât şi pentru cea ulterioară primirii pensiei I.O.V.R. (2) Văduvele de război, care nu s-au recăsătorit, au dreptul să primească pensia I.O.V.R. indiferent de perioada în care au fost căsătorite.  +  Articolul 4 (1) Indemnizaţiile şi sporurile prevăzute în prezenta lege se acordă, la cerere, de la data intrării acesteia în vigoare.(2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de art. 24 din LEGEA nr. 44 din 1 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 7 iulie 1994.  +  Articolul 4^1 (1) Dispoziţiile art. 1 lit. a) şi art. 3 alin. (1) se aplică şi pensionarilor I.O.V.R. accidentaţi de război în afara serviciului ordonat. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se asigură din fondurile bugetare prevăzute la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru anul 1992, la capitolul de cheltuieli "Pensii I.O.V.R., militari şi alte persoane".-------------Art. 4^1 a fost introdus de art. 1 din LEGEA nr. 55 din 1 iunie 1992, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 4 iunie 1992.  +  Articolul 5Indemnizaţiile şi sporurile acordate în baza prezentei legi nu afectează plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale.  +  Articolul 6În vederea aplicării prevederilor prezentei legi se autoriza Ministerul Finanţelor ca, pe baza documentaţiilor prezentate de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, să modifice în mod corespunzător indicatorii financiari prevăzuţi în bugetul administraţiei centrale de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat.-------------Denumirea Ministerului Economiei şi Finanţelor din cuprinsul art. 6 a fost adaptată corespunzător HOTĂRÂRII nr. 788 din 12 decembrie 1992, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 29 decembrie 1992 şi HOTĂRÂRII nr. 449 din 29 iulie 1994, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 august 1994 şi republicate în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 27 aprilie 1995.  +  Articolul 7Ministerul Apărării Naţionale împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor vor elabora metodologia de calcul, de indexare şi de plată a indemnizaţiilor şi sporurilor prevăzute în prezenta lege.-------------Denumirea Ministerului Economiei şi Finanţelor din cuprinsul art. 7 a fost adaptată corespunzător HOTĂRÂRII nr. 788 din 12 decembrie 1992, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 29 decembrie 1992 şi HOTĂRÂRII nr. 449 din 29 iulie 1994, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 august 1994 şi republicate în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 27 aprilie 1995.  +  Articolul 8(1) Abrogat.--------------Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de art. 24 din LEGEA nr. 44 din 1 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 7 iulie 1994. (2) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor vor examina, pe bază de convenţii internaţionale, în condiţii de reciprocitate cu statele interesate, situaţia cetăţenilor români care au luptat în cadrul altor armate.-------------Denumirea Ministerului Economiei şi Finanţelor din cuprinsul alin. (2) al art. 8 a fost adaptată corespunzător HOTĂRÂRII nr. 788 din 12 decembrie 1992, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 29 decembrie 1992 şi HOTĂRÂRII nr. 449 din 29 iulie 1994, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 august 1994 şi republicate în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 27 aprilie 1995.  +  Articolul 9Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor suplimentare rezultate din aplicarea prezentei legi vor fi repartizate, în condiţii derogatorii, din suma prevăzută la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 22/1991, pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi de capital determinate în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri.  +  Articolul 10Art. 4 alin. 2 din Decretul nr. 245 din 28 iulie 1977 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iulie 1991.

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 22 iulie 1991.

  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR

  MARŢIAN DAN
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

  ION ILIESCU
  -------