LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 (**republicată**)(*actualizată*)cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive(actualizată până la data de 31 august 1999*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • **) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 33 din 9 iunie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 11 iunie 1993, dîndu-se articolelor o noua numerotare şi punându-se de acord denumirile organelor sau instituţiilor cu cele prevăzute în Constituţia României şi în Legea nr. 69/1991.Legea nr. 40/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 iunie 1991 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 28/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 3 aprilie 1992.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Salarizarea Preşedintelui şi a Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului României şi al celorlalte organe ale puterii executive se face ţinând seama de rolul, importanţa şi răspunderea ce revin acestor organe în conducerea societăţii.  +  Articolul 2Salariul de baza al Preşedintelui României este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Salariile de baza pentru funcţiile din Guvernul României sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Salariile de baza pentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Presedentiei şi aparatului Guvernului sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.  +  Articolul 5În serviciile Presedentiei şi aparatului Guvernului, persoanele care coordonează activitatea unor direcţii, sectoare sau compartimente au salariile de baza corespunzătoare funcţiei de execuţie de specialitate specifice sau, după caz, funcţiei de execuţie în care sunt încadrate, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, potrivit anexei nr. 5, care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, precum şi cu ponderea muncii respective faţă de activitatea de execuţie pe care o realizează.  +  Articolul 6Salariile de baza pentru funcţiile de conducere din instituţiile centrale asimilate cu cele de nivel guvernamental sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Salariile de baza ale funcţiilor din conducerea prefecturilor şi consiliilor locale sunt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 8*) (1) Salariile de baza ale personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie din compartimentele de specialitate din aparatul ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate, din aparatul propriu al prefecturilor, consiliilor locale şi al organelor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi din serviciile de contencios ale organelor puterii executive sunt prevăzute în anexele nr. 8, 9 şi 10.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.-------------Alin. (4) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Articolul 10 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de până la 15% aplicat la salariul de baza. (2) Persoanele care beneficiază de salariul de merit se stabilesc o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurata. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii al instituţiei, din care cel puţin 2 treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie.  +  Articolul 14 (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcţia de baza de un spor de vechime în munca de până la 25% calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:--------------------------------------------------------------------------Transe de vechime în munca Cota din salariul de baza--------------------------------------------------------------------------între 3 şi 5 ani 5%de la 5 la 10 ani 10%de la 10 la 15 ani 15%de la 15 la 20 de ani 20%peste 20 de ani 25%-------------------------------------------------------------------------- (2) Sporul de vechime în munca se plăteşte cu începere de la 1 al lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în munca. (3) Sporul de vechime în munca se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. (4) Pensionării pentru limita de vârsta care se reangajeaza în munca, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca, dobândită după data pensionării.  +  Articolul 15 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămînal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.  +  Articolul 16 (1) Pentru condiţii grele de muncă în unităţile tipografice şi de multiplicare se poate acorda un spor de până la 15% din salariul de baza corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Locurile de muncă, categoriile de personal şi cuantumul sporului se aproba de conducătorii instituţiilor respective. (2) Salariaţii care lucrează, potrivit contractului de muncă, numai în zone izolate, beneficiază de un spor de 10 - 20% din salariul de baza. Criteriile de acordare, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25 % din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.  +  Articolul 17Pentru premierea individuală a personalului se constituie un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea a unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.  +  Articolul 18 (1) Pentru activitatea desfăşurata, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de baza realizat în anul pentru care se face plata. (2) Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate profesională slaba sau necorespunzătoare sau au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.  +  Articolul 19Pentru acordarea de ajutoare, recompense, stimulente, contribuţii la acţiuni umanitare, burse, se constituie fondul Preşedintelui României şi primului-ministru, care se aproba anual prin buget.  +  Articolul 20 (1) Persoanele utilizate în cadrul Presedentiei şi Guvernului în calitate de colaboratori beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 11. (2) Cuantumul indemnizaţiei, stabilit în limita şi condiţiile prevăzute în anexa nr. 11, se aproba de secretarul general al Presedentiei sau Guvernului, după caz. (3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele utilizate temporar în calitate de colaboratori în ministere şi în celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, prefecturi şi consilii judeţene. Cuantumul indemnizaţiei se aproba de ministru sau, după caz, de conducătorul organului central de specialitate, de prefect sau de preşedintele consiliului judeţean.  +  Articolul 21Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii instituţiei la care persoana în cauza are funcţia de baza, dacă o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui de la funcţia în care este încadrat. În acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.  +  Articolul 22Persoanele numite temporar în locul unei persoane cu funcţie de conducere, care lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi care nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.  +  Articolul 23 (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca persoana în cauza îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul avute anterior. (2) Când detaşarea sau trecerea temporară în alta munca se face într-o funcţie la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detasata sau trecută temporar în alta munca are dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege. (3) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în alta munca se suporta de instituţia unde personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea. (4) Drepturile personalului mutat în alta localitate sunt cele ce se acordă personalului din unităţile bugetare.  +  Articolul 26 (1) În limita fondului destinat plăţii salariilor, aprobat prin bugetul de stat şi bugetele locale, fiecare minister, instituţie publică centrala şi locală a administraţiei publice, defalca fondul respectiv pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate. (2) Statele de funcţii pentru aparatul propriu al ministerelor şi al celorlalte instituţii centrale ale administraţiei publice se avizează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 27 (1) Pentru încasarea unor amenzi, despăgubiri, contribuţii, taxe, cheltuieli de judecată transmise spre urmărire şi încasare aparatului fiscal de către organele competente care le-au stabilit, unităţile din subordinea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat pot folosi, pentru localităţile unde volumul debitelor o justifica, personal angajat prin convenţii civile, plătit pe bază de tarife. (2) Tarifele pentru plata personalului care efectuează operaţiuni de încasare a veniturilor bugetare, pentru care nu se justifica încadrarea de salariaţi cu contract de muncă, se stabilesc de Ministerul Finanţelor, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 28 (1) Pentru personalul încadrat în munca după data aplicării prezentei legi, conducerea unităţii poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în munca a perioadelor lucrate în alte sectoare decît cele bugetare, dacă vechimea respectiva se apreciază ca este utila realizării sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin.-------------Alin. (2) al art. 28 a fost abrogat de pct. 1 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.-------------Alin. (3) al art. 28 a fost abrogat de pct. 1 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.  +  Articolul 29 (1) Prevederile art. 17 şi 18 se vor aplica începând cu anul 1994. Pentru anul 1993 se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat. (2) În cazurile în care ordonatorii principali de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor de personal, pot acorda premii, în cursul anului, în limita a 2% din fondul de salarii, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli. Premiile individuale se aproba de conducătorul unităţii. (3) Ministerele şi celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice care, potrivit legii, au dreptul sa procedeze la confiscarea şi valorificarea de bunuri sau să aplice şi sa încaseze penalităţi, pot constitui un fond de până la 15% din valoarea acestora pentru stimularea personalului. Nivelurile de constituire pentru fiecare sursa şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern.  +  Articolul 30*) (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa Secretariatului general al Presedentiei, Secretariatului general al Guvernului, consiliului de administraţie al ministerului, instituţiilor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefectului şi a consiliilor judeţene şi locale pentru aparatul propriu. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa. (3) Organele prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri de soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 de zile. (4) Împotriva măsurii unităţii de modificare unilaterala a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoştinţa de măsura contestată.-------------------  +  Articolul 31Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta lege, cu salariu de debutant, vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de proba şi avansare, pe bază de concurs, în gradul sau treapta profesională imediat superioară.  +  Articolul 32Statele de funcţii pentru ministere, celelalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi prefecturi se elaborează cu respectarea numărului de posturi aprobat prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 33*) (1) În serviciile Presedentiei şi în aparatul Guvernului pot fi utilizate şi funcţiile prevăzute în anexa nr. 8, care vor fi salarizate cu salarii de baza mai mari cu 30%. (2) Cu salarii de baza mai mari cu 20% faţă de cele prevăzute în anexa nr. 8 se salarizeaza şi personalul din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Afacerilor Externe, ca ministere de sinteza. (3) Cu salarii de baza mai mari cu 30% faţă de cele prevăzute în anexa nr. 8 se salarizeaza şi personalul din aparatul propriu al Curţii Constituţionale, încadrat conform acestei anexe. (4) În aparatul propriu al Prefecturii municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov şi al Consiliului municipiului Bucureşti salariile de baza ale personalului sunt mai mari cu 10% faţă de nivelul prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta lege.-------------------  +  Articolul 34Preşedinţia, Guvernul, ministerele şi celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice vor putea include în statele de funcţii ce se aplică pentru serviciile din aparatul propriu şi, după caz, în instituţiile pe care le coordonează, şi unele funcţii aprobate altor sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestora din unităţile bugetare unde funcţiile respective sunt specifice.  +  Articolul 35Criteriile de acordare a salariilor şi nivelurile în valută, precum şi a celorlalte drepturi în valută şi în lei, pentru personalul trimis în misiune permanenta în străinătate la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi alte reprezentante oficiale în străinătate ale Ministerului Afacerilor Externe, precum şi ale celorlalte ministere şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 36Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau altor parteneri externi pentru acţiuni ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiază în ţara de drepturile stabilite prin hotărârea Guvernului pentru unităţile bugetare.  +  Articolul 37*) (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, împreună cu Ministerul Finanţelor, ca organe de specialitate, avizează, la propunerea ministerelor, celorlalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi prefecturilor, ponderea personalului care poate fi încadrat la gradele profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor funcţii şi a condiţiilor de ocupare a acestora prin corelare cu cele prevăzute în prezenta lege. (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, ca organe de specialitate, controlează în ministere şi în celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi instituţii bugetare ale acestora modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la salarizare şi stabilesc măsurile ce se impun pentru eliminarea deficienţelor constatate şi informează Guvernul.-------------------  +  Articolul 38Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală, potrivit legii.  +  Articolul 39*)Pentru menţinerea unui echilibru între salariile tuturor categoriilor de personal din instituţiile centrale şi locale ale administraţiei publice, Guvernul va lua măsuri pentru asigurarea unei creşteri corelate a salariilor şi pentru personalul din celelalte unităţi bugetare, ale căror salarii se aproba prin hotărâre a Guvernului.-------------------  +  Articolul 40Anexele nr. 1 - 11 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 41*)Salariile prevăzute în prezenta lege sunt brute şi impozabile, potrivit legii. Acestea se vor indexa în baza hotărîrilor Guvernului adoptate după 1 ianuarie 1993 în procentul prevăzut de acestea. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate şi transmise instituţiilor centrale şi locale ale administraţiei publice interesate, de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.-------------------  +  Articolul 42Guvernul României este abilitat sa stabilească salariile funcţiilor de specialitate specifice Ministerului Apărării Naţionale, Direcţiei generale a penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului Roman de Informaţii şi Serviciului de Protecţie şi Paza.  +  Articolul 43Pe data intrării în vigoare a prezentei legi *) se abroga art. 9 alin. 1 şi anexa la Legea nr. 1/1990, art. 1 alin. 1 din Legea nr. 4/1990, art. 4 şi anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 6/1990, Legea nr. 16/1990, anexa la Legea nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 78/1990, celelalte reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradatiilor, sporurilor şi mărimea acestora pentru personalul prevăzut în prezenta lege, precum şi orice alte dispoziţii contrare.------------------*) Legea nr. 40/1991 a intrat în vigoare la data de 1 aprilie 1991.  +  Anexa 1SALARIUL DE BAZAal Preşedintelui RomânieiPreşedintele României primeşte un salariu de baza lunar de 293.600 lei.  +  Anexa 2SALARIILE DE BAZApentru funcţiile din Guvernul României şi pentru unele funcţii de nivel guvernamental-----------------------------------------------------------------------------Nr. Salariul de baza lunarcrt. -lei------------------------------------------------------------------------------1. Prim-ministru 209.3002. Ministru de stat 182.0003. Ministru 170.9004. Secretar de stat 159.9005. Subsecretar de stat 148.700-----------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 3SALARIILE DE BAZApentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate specifice Presedentiei României-----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza lunarcrt. studiilor -lei------------------------------------------------------------------------------ a) Funcţii de conducere1. Şef departament analiza politica S 170.9002. Secretar general, consilierprezidential S 159.900 b) Funcţii de execuţie despecialitate specifice3. Director de cabinet *) S 127.400 - 132.6004. Consilier S 116.700 - 127.4005. Expert S 105.900 - 116.7006. Consultant S 65.400 - 80.3007. Şef de cabinet I S 49.500 - 65.4008. Şef de cabinet II M 39.100 - 53.4009. Secretar de cabinet M 35.000 - 43.900-----------------------------------------------------------------------------*) Se utilizează la Preşedintele României-------------  +  Anexa 4SALARIILE DE BAZApentru unele funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice aparatului Guvernului României-----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza lunarcrt. studiilor -lei------------------------------------------------------------------------------ a) Funcţii de conducere1. Secretar general al Guvernului S 170.9002. Secretar general adjunct, consilierde stat S 159.900 b) Funcţii de execuţie despecialitate specifice3. Director de cabinet *) S 127.400 - 132.6004. Consilier guvernamental, director decabinet **) S 116.700 - 127.4005. Expert guvernamental, inspectorguvernamental de specialitate S 105.900 - 116.7006. Consultant S 65.400 - 80.3007. Şef de cabinet I S 49.500 - 65.4008. Şef de cabinet II M 39.100 - 53.4009. Secretar de cabinet M 35.000 - 43.900----------------------------------------------------------------------------*) Se utilizează la primul-ministru**) Se utilizează la miniştrii de stat.  +  Anexa 5INDEMNIZAŢIA DE CONDUCEREpentru personalul din serviciile Presedentiei şi aparatului Guvernului----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducerecrt. lunară- lei ---------------------------minima maxima----------------------------------------------------------------------------1. Director, şef sector, Salariul de bazaşef compartiment pentru funcţiile de 9.800 24.8002. Director adjunct, şef execuţie de speciali-sector adjunct, şef tate specifice, res-compartiment adjunct pectiv funcţii de 4.800 19.800execuţie  +  Anexa 6SALARIILE DE BAZApentru funcţiile de conducere din cadrul unor instituţii centraleI. Funcţii de conducere la care salariul de baza este cel prevăzut pentru funcţia de ministru----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Salariul de baza lunarcrt. -lei-----------------------------------------------------------------------------1. Preşedintele Academiei Române 170.9002. Guvernatorul Băncii Naţionale a României 170.900----------------------------------------------------------------------------II. Asimilarea funcţiilor de conducere, din cadrul unor instituţii subordonate Guvernului, cu cele de nivel guvernamental, respectiv secretar de stat sau subsecretar de stat, este cea prevăzută în actul normativ de înfiinţare şi organizare sau în actul de numire a conducătorului.III. Funcţiile de conducere asimilate, la înfiinţare, cu funcţia de consilier de stat, se echivalează de la data prezentei legi cu cea de director de cabinet la primul-ministru.IV. După intrarea în vigoare a prezentei legi, echivalarea altor funcţii de conducere, din cadrul unor instituţii subordonate Guvernului, cu funcţiile de nivel guvernamental sau de director de cabinet la primul-ministru, se face de către Guvern.  +  Anexa 7SALARIILE DE BAZAale funcţiilor din conducerea prefecturilor şi consiliilor localeI. Prefectura municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov, Consiliul municipiului Bucureşti - capitala României----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Salariul de baza lunarcrt. - lei -----------------------------------------------------------------------------1. Prefect, primar general al Capitalei 159.9002. Subprefect, viceprimar 148.7003. Director general prefectura, secretar 126.500----------------------------------------------------------------------------II. Prefecturi şi consilii judeţene----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Salariul de baza lunarcrt. - lei ----------------------------Categoria I Categoria II----------------------------------------------------------------------------1. Prefect, preşedinte 148.700 137.5002. Subprefect, vicepreşedinte 137.500 126.5003. Director general prefectura, secretar 121.000 115.300----------------------------------------------------------------------------III. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale----------------------------------------------------------------------------Salariul de baza lunar- lei -----------------------------------------------------Nr. Funcţia Cu peste Categoriacrt. 320.000 -----------------------------------------locuitori*) I II III----------------------------------------------------------------------------1. Municipii- primar 126.500 109.800 96.000 90.300- viceprimar 115.300 98.800 90.300 85.000- secretar 109.800 93.000 85.000 82.000----------------------------------------------------------------------------*) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.----------------------------------------------------------------------------Salariul de baza lunar- lei -Nr. Funcţia ----------------------------------------------------crt. Cu peste Categoria320.000 -----------------------------------------locuitori I II III----------------------------------------------------------------------------2. Oraşe- primar 84.500 79.000 76.400- viceprimar 79.000 73.800 71.200- secretar 73.800 68.500 65.7003. Comune----------------------------------------------------------------------------Salariul de baza lunar- lei -Nr. Funcţia ---------------------------------------------------crt. Cu peste Categoria15.000 -----------------------------------------locuitori I II IIIîntre între până la7.001-15.000 3.001-7.000 3.000locuitori locuitori locuitori----------------------------------------------------------------------------- primar 66.800 60.200 55.600 53.400- viceprimar 62.400 55.600 52.200 51.100- secretar 57.900 51.100 48.900 47.800----------------------------------------------------------------------------NOTĂ:1. Stabilirea categoriei judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.-------------Pct. 2 din nota la anexa 7 a fost abrogat de pct. 1 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.Pct. 2 din nota la anexa 7 a fost abrogat de pct. 5 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.------------Pct. 3 din nota la anexa 7 a fost abrogat de pct. 5 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.------------Nota din anexa 7 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 20 din 8 aprilie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 12 aprilie 1994.-------------  +  Anexa 8MINISTERE ŞI CELELALTE INSTITUŢII CENTRALE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICEI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitateA. Funcţii de execuţie----------------------------------------------------------------------------Salariul de baza - leiNr. Funcţia Nivelul Gradatiacrt. studiilor -----------------------------1 2 3 4---------------------------------------------------------------------------- a) Funcţii de execuţie pe gradeprofesionale1. Consilier, expert, inspector despecialitate, revizor contabil;gradul I A*) S 62.400 64.800 67.100 69.4002. Consilier, expert, inspector despecialitate, revizor contabil;gradul I S 54.400 56.300 58.300 60.3003. Consilier, expert, inspector despecialitate, revizor contabil;gradul II S 47.750 49.300 50.800 52.5004. Referent de specialitate, ins-pector de specialitate, revizorcontabil; gradul III S 42.200 43.550 44.850 46.2505. Referent de specialitate, ins-pector de specialitate, revizorcontabil; gradul IV S 37.300 38.500 39.700 40.9006. Referent, inspector, revizorcontabil; debutant S 36.150 - - - b) Funcţii de execuţie pe trepteprofesionale7. Referent IA M 37.300 38.500 39.700 -8. Referent I M 33.150 34.150 35.150 36.1509. Referent II M 29.600 30.400 31.300 32.20010. Referent III M 26.450 27.150 27.950 28.80011. Referent IV M 23.850 24.450 25.050 25.75012. Referent debutant M 23.250 - - -----------------------------------------------------------------------------*) Se utilizează numai la ministere şi departamente din cadrul ministerelor, organe centrale şi instituţii asimilate acestora, la care conducătorul instituţiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul funcţiei de ministru de stat, ministru sau secretar de stat.B. Funcţii de conducere-----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducerecrt. maxima- lei ------------------------------------------------------------------------------13. Director general, inspector destat şef 22.30014. Consilier al ministrului*) Salariul 22.30015. Director general adjunct, de bazainspector de stat şef adjunct corespunzător 19.80016. Director, inspector şef funcţiei 19.80017. Director adjunct, inspector şef de execuţieadjunct 17.80018. Şef serviciu, şef secţie 13.90019. Şef birou 9.800----------------------------------------------------------------------------*) Se utilizează în limita a 1 - 3 posturi la miniştri şi cîte 1 - 2 posturi la departamentele din cadrul ministerelor şi la alte organe centrale şi instituţii asimilate acestora, la care conducătorul instituţiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul funcţiei de ministru de stat, ministru sau secretar de stat.II. Salarii de baza pentru funcţiile pe grade şi trepte profesionale din activităţile administrative, de secretariat, relaţii cu publicul, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul propriu al ministerului sau organului central de specialitate.A. Funcţii de execuţie----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - leicrt. studiilor Gradatia-----------------------1 2 3 4---------------------------------------------------------------------------- a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Economist, inspector, referent,inginer: gradul IA S 47.750 49.300 50.800 52.5002. Economist, inspector, referent;inginer; gradul I S 42.200 43.550 44.850 46.2503. Economist, inspector, referent,inginer; gradul II S 36.150 37.300 38.500 39.7004. Economist, inspector, referent,inginer; gradul III S 32.200 33.150 34.150 35.1505. Economist, inspector, referent,inginer; debutant S 31.300 - - - b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale6. Tehnician, merceolog, contabil,referent; IA M 34.150 35.150 36.150 -7. Tehnician, merceolog, contabil,referent; I M 30.400 31.300 32.200 33.1508. Tehnician, merceolog, contabil,referent; II M 27.150 27.950 28.800 29.6009. Tehnician, merceolog, contabil,referent; III M 24.450 25.050 25.750 26.45010. Tehnician, merceolog, contabil,referent; IV M 22.650 23.250 23.850 -11. Tehnician, merceolog, contabil,referent; debutant M 22.050 - - -12. Şef cabinet, stenodactilograf,secretar-dactilograf, dactilograf;IA M 33.150 34.150 35.150 -13. Şef cabinet, stenodactilograf,secretar-dactilograf, dactilograf; I M 29.600 30.400 31.300 32.20014. Şef cabinet, stenodactilograf,secretar-dactilograf, dactilograf; II M 25.750 26.450 27.150 27.95015. Şef cabinet, stenodactilograf,secretar-dactilograf, dactilograf;III M 22.650 23.250 23.850 24.45016. Şef cabinet, stenodactilograf,secretar-dactilograf, dactilograf;debutant M 22.050 - - -17. Funcţionar I M 27.150 27.950 28.800 29.60018. Funcţionar II M 24.450 25.050 25.750 26.45019. Funcţionar III M 22.050 22.650 23.250 23.85020. Funcţionar debutant M 21.400 - - -21. Casier, magaziner, arhivar; I M 27.150 27.950 28.800 29.60022. Casier, magaziner, arhivar; II M;G 24.450 25.050 25.750 26.45023. Casier, magaziner, arhivar; III M;G 22.050 22.650 23.250 23.85024. Casier, magaziner, arhivar;debutant M;G 21.400 - - -25. Portar, paznic, îngrijitor,bufetier, manipulant bunuri; I 22.050 22.650 23.250 -26. Portar, paznic, îngrijitor,bufetier, manipulant bunuri; II 20.400 20.900 21.400 -27. Curier I 20.900 21.400 22.050 -28. Curier II 19.550 19.900 20.400 -29. Muncitor I 32.200 33.150 34.150 -30. Muncitor II 29.600 30.400 31.300 -31. Muncitor III 27.150 27.950 28.800 -32. Muncitor IV 25.050 25.750 26.450 -33. Muncitor V 23.250 23.850 24.450 -34. Muncitor VI 21.400 22.050 22.650 -35. Muncitor necalificat 20.400 20.900 21.400 -----------------------------------------------------------------------------B. Funcţii de conducere----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducerecrt. maxima- lei -----------------------------------------------------------------------------36. Director*) 17.80037. Director adjunct 14.40038. Contabil şef 10.30039. Şef serviciu Salariul de baza 9.30040. Şef birou corespunzător funcţiei 7.30041. Consilier teritorial şef, de execuţiecare coordonează Inspectoratulde Cultura judeţean şi al muni-cipiului Bucureşti**) 17.800----------------------------------------------------------------------------*) La Comisia de Stat pentru Încercarea şi Omologarea Soiurilor se utilizează funcţia de preşedinte.**) Salariile de baza corespunzătoare funcţiei de execuţie sunt cele prevăzute la cap. I lit. A. pct. 2 - 4 din prezenta anexa, funcţia fiind exceptată de la prevederile art. 8 alin. (4).NOTĂ:---------------Pct. 1 din nota la anexa 8 a fost abrogat de pct. 1 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.2. Muncitorii vor fi încadraţi pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în raport cu complexitatea lucrărilor şi răspunderea în munca, iar în cazul soferilor, în raport cu capacitatea şi destinaţia autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor şi funcţiilor pentru muncitori este cea prevăzută în indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificării şi muncii efectiv prestate (timplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la maşini de multiplicat, fochist etc.)---------------Pct. 3 din nota la anexa 8 a fost abrogat de pct. 1 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.4. La Academia Română şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, funcţiile de la cap. I lit. A. lit. a) pot fi denumite şi "secretar ştiinţific", iar la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, funcţiile de la cap. I lit. A. lit. a) pot fi denumite şi "examinatori de stat de specialitate".5. În funcţiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale, prevăzute în cap. I din prezenta anexa, vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti, chimisti, fizicieni şi alţi specialişti, absolvenţi ai învăţământului superior de nivel universitar, care sunt încadraţi în compartimentele de baza ale ministerului sau organului central de specialitate.6. În funcţiile de referent, pe treptele profesionale prevăzute în cap. I din prezenta anexa, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale, încadraţi în compartimentele de baza ale ministerului sau organului central de specialitate.---------------Pct. 7 din nota la anexa 8 a fost abrogat de pct. 1 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.III. Funcţii specifice unor ministere1. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - leicrt. studiilor Gradatia---------------------------1 2 3 4---------------------------------------------------------------------------- a) Funcţii diplomatice1. Ambasador S 92.200 (în limita a 5 posturi)2. Ministru plenipotenţiar S 87.800 (1 post)3. Ministru consilier S 62.400 64.800 67.100 69.4004. Consilier diplomatic, consul general S 54.400 56.300 58.300 60.3005. Secretar I, consul, interpret relaţiidiplomatice I S 47.750 49.300 50.800 52.5006. Secretar II, viceconsul, interpretrelaţii diplomatice II S 42.200 43.150 44.850 46.2507. Secretar III, curier diplomatic I,referent relaţii I, interpret relaţiidiplomatice III S 37.300 38.500 39.700 40.9008. Ataşat, agent consular, referentrelaţii II, curier diplomatic II,arhivist S 36.150 - - - b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale9. Referent transmitere I M 37.300 38.500 39.700 40.90010. Referent transmitere II M 33.150 34.150 35.150 36.15011. Referent transmitere III M 29.600 30.400 31.300 32.20012. Referent debutant M 28.800 - - -----------------------------------------------------------------------------Funcţii de conducere----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducerecrt. maxima- lei -----------------------------------------------------------------------------1. Director general 22.3002. Director general adjunct Salariul de baza 19.8003. Director corespunzător funcţiei 19.8004. Director adjunct diplomatice îndeplinite 17.8005. Şef serviciu 13.9006. Şef birou 9.800----------------------------------------------------------------------------2. MINISTERUL FINANŢELOR----------------------------------------------------------------------------Garda financiară - aparatul central - personal militarizatSalariul de baza lunarFuncţia - lei -------- ----------------------Comisar general 148.700----------------------------------------------------------------------------A. Funcţii de execuţie----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - leicrt. studiilor Gradatia--------------------------1 2 3 4---------------------------------------------------------------------------- a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Comisar principal IA S 78.000 81.000 83.875 86.7502. Comisar principal I S 68.000 70.375 72.875 75.3753. Comisar principal II S 59.700 61.625 63.500 65.6254. Comisar principal III S 52.750 54.450 56.100 57.8505. Comisar principal IV S 46.625 48.125 49.625 51.1256. Comisar debutant S 45.200 - - - b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale7. Comisar I A M 46.625 48.125 49.625 -8. Comisar I M 41.450 42.700 43.950 45.2009. Comisar II M 37.000 38.000 39.125 40.25010. Comisar III M 33.075 33.950 34.950 36.00011. Comisar IV M 29.850 30.600 31.350 32.20012. Comisar debutant M 29.100 - - -----------------------------------------------------------------------------B. Funcţii de conducere----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducerecrt. maxima- lei -----------------------------------------------------------------------------1. Comisar general adjunct Salariul de baza 22.3002. Comisar şef divizie corespunzător 13.900funcţiei de comisarprincipal----------------------------------------------------------------------------NOTĂ:Pentru celelalte funcţii utilizate în aparatul Gărzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat.3. MINISTERUL COMERŢULUI----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - leicrt. studiilor Gradatia---------------------------1 2 3 4----------------------------------------------------------------------------Funcţii specifice pe grade profesionale1. Ministru consilier S 62.400 64.800 67.100 69.4002. Consilier economic S 54.400 56.300 58.300 60.3003. Secretar economic I S 47.750 49.300 50.800 52.5004. Secretar economic II S 42.200 43.550 44.850 46.2505. Secretar economic III S 37.300 38.500 39.700 40.900----------------------------------------------------------------------------4. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUIFuncţii de execuţie-------------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - leicrt. studiilor Gradatia----------------------------1 2 3 4----------------------------------------------------------------------------Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Instructor sportiv, referentsportiv; gradul I I.P.3*) 42.200 43.550 44.850 46.2502. Instructor sportiv, referentsportiv; gradul II I.P.3*) 37.300 38.500 39.700 40.9003. Instructor sportiv, referentsportiv; gradul III I.P.3*) 33.150 34.150 35.150 36.1504. Instructor sportiv, referentsportiv; debutant I.P.3*) 29.600 - - -----------------------------------------------------------------------------*) Studii superioare cu durata de 2 - 3 ani, învăţământ de zi, sau de 3 - 4 ani, învăţământ seral şi fără frecventa.  +  Anexa 9APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, CONSILIILOR JUDEŢENE ŞI AL MUNICIPIULUIBUCUREŞTI, AL CELORLALTE CONSILII LOCALE ŞI AL UNITĂŢILOR TERITORIALE DESPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICEI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitateA. Funcţii de execuţie----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - leicrt. studiilor Gradatia----------------------------1 2 3 4---------------------------------------------------------------------------- a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Consilier, inspector de specia-litate, revizor contabil,arhitect; gradul I A*) S 50.800 52.500 54.400 56.3002. Consilier, inspector de specia-litate, revizor contabil,arhitect; gradul I S 44.850 46.250 47.750 49.3003. Referent de specialitate, inspectorde specialitate, revizor contabil,arhitect; gradul II S 39.700 40.900 42.200 43.5504. Referent de specialitate, inspectorde specialitate, revizor contabil,arhitect; gradul III S 35.150 36.150 37.300 38.5005. Referent, inspector, revizor con-tabil, arhitect; debutant S 34.150 - - -6. Conductor arhitect I A**),instructor sportiv I A Cond.arh. 40.900 42.200 43.550 -I.P.37. Conductor arhitect I**),instructor sportiv I Cond.arh. 36.150 37.300 38.500 39.700I.P.38. Conductor arhitect II**),instructor sportiv II Cond.arh. 32.200 33.150 34.150 35.150I.P.39. Conductor arhitect III**),instructor sportiv III Cond.arh. 28.800 29.600 30.400 31.300I.P.310. Conductor arhitect **),instructor sportiv; debutant Cond.arh. 27.950 - - -I.P.3 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale11. Referent, inspector; 1A M 35.150 36.150 37.300 38.50012. Referent, inspector; I M 31.300 32.200 33.150 34.15013. Referent, inspector; II M 27.950 28.800 29.600 30.40014. Referent, inspector; III M 25.050 25.750 26.450 27.15015. Referent, inspector; IV M 22.650 23.250 23.850 24.45016. Referent, inspector; debutant M 22.050 - - -----------------------------------------------------------------------------B. Funcţii de conducere----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducerecrt. maxima- lei -----------------------------------------------------------------------------La nivel de judeţ şi municipiul Bucureşti17. Şef departament ***) 22.30018. Director general, arhitect şef 19.80019. Director general adjunct,arhitect şef adjunct 17.80020. Director, inspector şef Salariul de baza 17.80021. Director adjunct, inspector şef corespunzătoradjunct, contabil şef funcţiei de execuţie 15.70022. Consilier al prefectului 15.70023. Şef serviciu, şef filiala, şefcorp control comercial I 13.90024. Şef birou, şef corp controlcomercial II 9.800----------------------------------------------------------------------------*) Se poate utiliza numai în aparatul prefecturilor, consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti şi al unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice din judeţe şi municipiul Bucureşti**) Se utilizează numai la direcţii sau compartimente de urbanism şi amenajare a teritoriului.***) Se utilizează numai la Consiliul municipiului Bucureşti.----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducerecrt. maxima- lei -----------------------------------------------------------------------------La nivel de municipiu sau oraş25. Director administraţie financiară 15.70026. Director adjunct administraţie financiară 14.40027. Şef circumscripţie fiscală Salariul de 14.40028. Şef serviciu, şef corp control comercial baza cores-I, contabil şef punzator 10.30029. Şef birou, şef corp control comercial II funcţiei de 9.300execuţieLa nivel de comuna30. Şef perceptie 7.30031. Şef birou 5.500----------------------------------------------------------------------------II. Funcţii specifice unor ministere1. MINISTERUL FINANŢELOR1.1. Garda financiară - personal militarizatA. Funcţii de execuţie----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - leicrt. studiilor Gradatia---------------------------1 2 3 4---------------------------------------------------------------------------- a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Comisar principal I A S 63.500 65.625 68.000 70.7352. Comisar principal I S 56.100 57.850 59.700 61.6253. Comisar principal II S 49.625 51.125 52.750 54.4504. Comisar principal III S 43.950 45.200 46.625 48.1255. Comisar debutant S 42.700 - - - b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale6. Comisar I A M 43.950 45.200 46.625 48.1257. Comisar I M 39.125 40.250 41.450 42.7008. Comisar II M 34.950 36.000 37.000 38.0009. Comisar III M 31.350 32.200 33.075 33.95010. Comisar IV M 28.325 29.100 29.850 30.60011. Comisar debutant M 27.575 - - -----------------------------------------------------------------------------B. Funcţii de conducere----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducerecrt. maxima- lei -----------------------------------------------------------------------------1. Comisar şef secţie Salariul de baza 22.3002. Comisar şef secţie adjunct corespunzător 19.8003. Comisar şef divizie funcţiei de comisar 13.900principal-------------------------------------------------------------------------------------------Nota de la Cap. II din anexa 9 a fost abrogată de pct. 1 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.1.2. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - leicrt. studiilor Gradatia--------------------------1 2 3 4----------------------------------------------------------------------------1. Casier trezorier I M 31.000 31.900 32.800 33.8002. Casier trezorier II; agent fiscal,operator rol, numarator bani; I M 27.700 28.500 29.300 30.1003. Casier trezorier III; agent fiscal,operator rol, numarator bani; II M 24.800 25.500 26.200 26.9004. Casier trezorier IV; agent fiscal,operator rol, numarator bani; III M 22.400 23.000 23.600 24.2005. Casier trezorier, agent fiscal,operator rol, numarator bani;debutant M 21.800 - - -----------------------------------------------------------------------------III. Salariile de baza pentru funcţiile pe grade şi trepte profesionale din activităţile administrative, de secretariat, relaţii cu publicul, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, al celorlalte consilii locale şi al unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publiceA. Funcţii de execuţie----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - leicrt. studiilor Gradatia--------------------------1 2 3 4---------------------------------------------------------------------------- a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale1. Economist, inginer, inspector,referent; gradul I A S 43.550 44.850 46.250 47.7502. Economist, inginer, inspector,referent; gradul I S 38.500 39.700 40.900 42.2003. Economist, inginer, inspector,referent; gradul II S 34.150 35.150 36.150 37.3004. Economist, inginer, inspector,referent; gradul III S 30.400 31.300 32.200 33.1505. Economist, inginer, inspector,referent; debutant S 29.600 - - - b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale6. Tehnician, merceolog, contabil,referent; I A M 34.150 35.150 36.150 -7. Tehnician, merceolog, contabil,referent; I M 30.400 31.300 32.200 33.1508. Tehnician, merceolog, contabil,referent; II M 27.150 27.950 28.800 29.6009. Tehnician, merceolog, contabil,referent; III M 24.450 25.050 25.750 26.45010. Tehnician, merceolog, contabil,referent; IV M 22.650 23.250 23.850 -11. Tehnician, merceolog, contabil,referent; debutant M 22.050 - - -12. Şef cabinet, stenodactilograf,secretar-dactilograf, dactilograf;I M 27.950 28.800 29.600 30.40013. Şef cabinet, stenodactilograf,secretar-dactilograf, dactilograf;II M 25.050 25.750 26.450 27.15014. Şef cabinet, stenodactilograf,secretar-dactilograf,dactilograf; III M 22.650 23.250 23.850 24.45015. Şef cabinet, stenodactilograf,secretar-dactilograf, dactilograf;debutant M 22.050 - - -16. Funcţionar I M 27.150 27.950 28.800 29.60017. Funcţionar II M 24.450 25.050 25.750 26.45018. Funcţionar III M 22.050 22.650 23.050 23.85019. Funcţionar debutant M 21.400 - - -20. Casier, magaziner, arhivar, agentagricol; I M 27.150 27.950 28.800 29.60021. Casier, magaziner, arhivar, agentagricol; II M;G 24.450 25.050 25.750 26.45022. Casier, magaziner, arhivar, agentagricol; III M;G 22.050 22.650 23.250 23.85023. Casier, magaziner, arhivar, agentagricol; debutant M;G 21.400 - - -24. Portar, paznic, îngrijitor, guard,bufetier, manipulant bunuri; I 22.050 22.650 23.250 -25. Portar, paznic, îngrijitor, guard,bufetier, manipulant bunuri; II 20.400 20.900 21.400 -26. Curier I 20.900 21.400 22.050 -27. Curier II 19.550 19.900 20.400 -28. Muncitor I 32.200 33.150 34.150 -29. Muncitor II 29.600 30.400 31.300 -30. Muncitor III 27.150 27.950 28.800 -31. Muncitor IV 25.050 25.750 26.450 -32. Muncitor V 23.250 23.850 24.450 -33. Muncitor VI 21.400 22.050 22.650 -34. Muncitor necalificat I 20.400 20.900 21.400 -35. Muncitor necalificat II 19.200 19.550 19.900 -----------------------------------------------------------------------------B. Funcţii de conducere----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducerecrt. maxima- lei -----------------------------------------------------------------------------1. Director 17.8002. Director adjunct Salariul de baza 14.4003. Contabil şef corespunzător 10.3004. Şef serviciu funcţiei de execuţie 9.3005. Şef birou 7.300----------------------------------------------------------------------------NOTĂ:---------------Pct. 1 din Nota de la lit. B a Cap. III din anexa 9 a fost abrogat de pct. 1 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.---------------Pct. 2 din Nota de la lit. B a Cap. III din anexa 9 a fost abrogat de pct. 1 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.---------------Lit. C a Cap. III din anexa 9 a fost abrogată de pct. 1 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.D. Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţisuplimentare funcţiei de baza, care fac parte din salariul de bazaSpor maxim - lei --------------------- Medic (farmacist) inspector 10.300- Inspector şcolar de specialitate 10.300------------------*) Salariile de baza sunt cele prevăzute la cap. I lit. A. pct. 2 - 4 din prezenta anexa.-----------------NOTĂ:1. Pentru atragerea unor venituri suplimentare la bugetul public naţional, Ministerul Finanţelor poate aproba salarii de baza mai mari cu până la 15% pentru personalul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, judeţene şi a municipiului Bucureşti, şi din unităţile subordonate acestora, în funcţie de rezultatele concrete obţinute. Salariile de baza ale personalului încadrat în direcţiile pentru probleme de muncă şi protecţie socială sunt mai mari cu 10%, cu excepţia salariilor de baza ale personalului cu atribuţii în controlul şi urmărirea constituirii şi virarii la buget a contribuţiei pentru asigurări sociale şi, respectiv, a fondului de şomaj, care sunt mai mari cu 15%. Salariile de baza ale personalului încadrat în inspectoratele de protecţie a muncii, judeţene şi al municipiului Bucureşti, în inspectoratele şi secţiile teritoriale cu atribuţii de control în domeniul resurselor minerale, precum şi ale celui încadrat la inspecţiile teritoriale în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului vor fi mai mari cu 15%.2. Personalul salarizat, potrivit prezentei anexe, din instituţiile prevăzute la pct. 1, precum şi cel încadrat în alte instituţii publice, care până la data aplicării Legii nr. 33/1993 a fost încadrat cu salariile prevăzute în anexa nr. 8 sau în alte anexe specifice unităţilor bugetare, se vor reincadra pe funcţii, grade, trepte profesionale şi gradatii, astfel încât să se asigure încadrarea în alocaţia bugetară stabilită, precum şi corelaţiile corespunzătoare între funcţii, conform prezentei legi, faţă de celelalte categorii de personal cu pregătire şi răspundere similară încadrat în unităţile teritoriale respective. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade profesionale desfiinţate prin Legea nr. 33/1993 vor fi încadraţi în gradul profesional imediat superior celui desfiinţat, la gradatia 1.  +  Anexa 10SERVICII DE CONTENCIOSSalarii de baza pentru funcţiile de specialitateA. Funcţii de execuţie----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - leicrt. studiilor Gradatia-------------------------1 2 3 4----------------------------------------------------------------------------1. Consilier juridic gradul I A S 62.400 64.800 67.100 69.4002. Consilier juridic gradul I S 54.400 56.300 58.300 60.3003. Consilier juridic gradul II S 47.750 49.300 50.800 52.5004. Consilier juridic gradul III S 42.200 43.550 44.850 46.2505. Consilier juridic gradul IV S 37.300 38.500 39.700 40.9006. Consilier juridic debutant S 36.150 - - -----------------------------------------------------------------------------B. Funcţii de conducere----------------------------------------------------------------------------Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducerecrt. maxima- lei -------------------------------------------------------------------------1. Şef serviciu contencios Salariul de baza 13.900corespunzătorfuncţiei de execuţie----------------------------------------------------------------------------NOTĂ:Salariaţii care au fost încadraţi pe grade profesionale desfiinţate prin Legea nr. 33/1993 vor fi încadraţi pe gradul profesional imediat superior celui desfiinţat, la gradatia 1.  +  Anexa 11DREPTURILEpersoanelor utilizate în calitate de colaboratori la Presedintie, Guvern, ministere, celelalte organe centrale de specialitate şi instituţii asimilate acestora (1) Persoanele care sunt angajate în calitate de colaboratori de către Presedintie, Guvernul României, ministere, celelalte organe centrale de specialitate şi instituţiile asimilate acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în scopul atragerii de specialişti pentru realizarea unor activităţi determinate, beneficiază de drepturi băneşti într-un cuantum ce nu poate depăşi salariul maxim de baza stabilit de lege pentru funcţia de consilier gradul IA din ministere, calculate în raport cu timpul de muncă efectiv prestat potrivit convenţiei încheiate.------------Alin. (1) din anexa 11 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA nr. 114 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 31 august 1999. (2) Pe perioada în care aceste persoane îşi desfăşoară activitatea în alte localităţi decât cea de domiciliu, instituţiile publice le acorda indemnizaţii de delegare şi le decontează cheltuielile de transport şi de cazare, în condiţiile stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice, în măsura în care, prin convenţia încheiată, s-a prevăzut acest lucru.------------Alin. (2) din anexa 11 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA nr. 114 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 31 august 1999.-------------------------