LEGE nr. 4 din 13 iulie 1990 (*actualizată*)privind remunerarea şi alte drepturi ale Preşedintelui României, senatorilor şi deputaţilor(actualizată pînă la data de 8 august 1991*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 14 iulie 1990. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. pînă la data de 8 august 1991, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 32 din 29 martie 1991; LEGEA nr. 40 din 1 iunie 1991; LEGEA nr. 53 din 31 iulie 1991.Parlamentul României adopta prezenta lege:  +  Articolul 1-------------Alin. 1 al art. 1 a fost abrogat de art. 40 din LEGEA nr. 40 din 1 iunie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 7 iunie 1991.Preşedintele României se bucura de imunităţi ca şi membrii parlamentului. Imunitatea Preşedintelui României nu poate fi ridicată cît timp, potrivit legii, mandatul sau nu a încetat.---------------Art. 2 a fost abrogat de art. 30 din LEGEA nr. 53 din 31 iulie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 august 1991.-------------Art. 3 a fost abrogat de art. 30 din LEGEA nr. 32 din 29 martie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 aprilie 1991.---------------Art. 4 a fost abrogat de art. 30 din LEGEA nr. 53 din 31 iulie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 august 1991.---------------Art. 5 a fost abrogat de art. 30 din LEGEA nr. 53 din 31 iulie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 august 1991.  +  Articolul 6Preşedintele României, senatorii şi deputaţii au dreptul la transportul gratuit pe căile ferate române şi pe liniile auto, navale şi aeriene interne.Biletele de călătorie pentru mijloacele de transport prevăzute la alin. 1 se vor elibera pe baza carnetelor de senator sau deputat ori a unor legitimatii speciale emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Amenajării Teritoriului.Senatorii sau deputaţii care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti şi folosesc autoturismul proprietate personală pentru a se deplasa din localitatea unde domiciliază la parlament şi înapoi vor primi contravaloarea carburanţilor utilizaţi în acest scop.Senatorilor sau deputaţilor li se va rambursa şi contravaloarea taxelor de posta sau telecomunicaţii, pentru activităţile legate de exercitarea mandatului, în limitele stabilite prin bugetul fiecărei adunări.  +  Articolul 7Pe durata exercitării mandatului de senator sau deputat, contractul de muncă al persoanei în cauza se suspenda, cu excepţia cazurilor în care biroul permanent, la cererea senatorului sau deputatului, decide altfel. La încetarea exercitării mandatului, persoanele în cauza îşi reiau activitatea în executarea aceluiaşi contract de muncă.În cazul în care pe durata exercitării mandatului au loc reorganizari ale unităţilor, acestea sînt obligate sa comunice senatorilor sau deputaţilor noul loc de muncă stabilit, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii.  +  Articolul 8Activitatea desfăşurata în funcţiile prevăzute la art. 1 şi art. 2 constituie vechime în munca, vechime neîntrerupta în munca şi în specialitate, iar la revenirea în funcţia deţinuta anterior sau la încadrarea într-o funcţie echivalenta, se ia în calcul pentru stabilirea vechimii neîntrerupte în aceeaşi unitate.Prevederile alin. 1 se aplică numai persoanelor al căror contract de muncă a fost suspendat pe timpul exercitării mandatului de senator sau deputat.Drepturile menţionate la art. 1 alin. 1 şi art. 2 au regimul prevăzut de lege pentru salariul tarifar şi se iau în calcul la stabilirea pensiei. Contribuţia prevăzută de lege pentru fondul de asigurări sociale se suporta din bugetul Presedentiei, Senatului sau, după caz, al Adunării Deputaţilor, iar contribuţia pentru pensia suplimentară se plăteşte de către cei în cauza.---------------Alin. 4 al art. 8 a fost abrogat de art. 30 din LEGEA nr. 53 din 31 iulie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 august 1991.Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte în cuantumul stabilit anterior exercitării mandatului, pe baza dovezii eliberate de unitatea la care s-a stabilit alocaţia.La încetarea mandatului, senatorii sau deputaţii pensionari pot cere recalcularea pensiei, luindu-se în calcul indemnizaţia primită şi perioada mandatului.Drepturile prevăzute la art. 2 se cumulează, după caz, cu pensia sau alte venituri.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din ziua de 5 iulie 1990.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din ziua de 9 iulie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind remunerarea şi alte drepturi ale Preşedintelui României, senatorilor şi deputaţilor şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU---------------------