HOTĂRÂRE nr. 366 din 18 aprilie 2007 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului(actualizată până la data de 22 ianuarie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 22 ianuarie 2008, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 712 din 4 iulie 2007; HOTĂRÂREA nr. 977 din 22 august 2007; HOTĂRÂREA nr. 52 din 16 ianuarie 2008.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, tineretului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.---------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2008. (3) Sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.  +  Articolul 2Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ, tineret şi cercetare, exercitând şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate.  +  Articolul 3Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul învăţământului, tineretului, cercetării, tehnologiei şi inovării; b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu; c) de evaluare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, tineretului, cercetării, tehnologiei şi inovării; d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează politicile în domeniu; e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate; f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate; g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri.  +  Articolul 4 (1) În domeniul educaţiei şi învăţământului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului exercită următoarele atribuţii principale: a) formulează politici şi elaborează programe de perspectivă în domeniile educaţiei şi învăţământului de toate gradele şi asigură implementarea lor în unităţile şi în instituţiile subordonate sau coordonate; b) evaluează şi controlează realizarea politicilor şi programelor în domeniu şi stabileşte sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor; c) controlează şi monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi funcţionarea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ particular; d) elaborează cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu; e) controlează şi monitorizează respectarea reglementărilor din domeniul său de activitate; f) elaborează metodologii şi standarde naţionale de evaluare a elevilor şi a sistemului naţional de învăţământ; elaborează criterii generale de admitere în învăţământul superior; g) aprobă reţeaua de învăţământ preuniversitar de stat; h) propune cifra de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat; i) efectuează controale asupra modului în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate; j) asigură cadrul legal şi monitorizează implicarea unităţilor de învăţământ în procesul de educaţie continuă a adulţilor; k) asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvate pentru elevi şi tineri cu deficienţe fizice, senzoriale, mintale sau asociate; l) asigură funcţionarea consiliilor şi a comisiilor naţionale şi consultative proprii; m) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare, cultural-artistice, sportive şi turistice ale elevilor şi studenţilor; n) comunică şi colaborează cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă în domeniile care vizează conţinutul procesului de educaţie şi învăţământ şi asigură condiţiile materiale şi financiare de desfăşurare a acestui proces; o) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri; p) asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul învăţământului cu cele din legislaţia externă; q) participă la programele şi proiectele internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniu; r) iniţiază, prin intermediul centrelor de excelenţă, programe şi proiecte de dezvoltare a învăţământului pe plan local şi regional şi asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite; s) coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ; ş) asigură şi monitorizează modul de formare şi utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare realizării procesului de învăţământ şi educaţie; t) asigură editarea, tipărirea şi difuzarea manualelor şi a materialului didactic pentru învăţământul preuniversitar; ţ) realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie; u) stabileşte modalităţi de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ţinând seama şi de înţelegerile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) În domeniile cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului exercită atribuţiile prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. (2) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, potrivit prevederilor art. 7 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (4) Sediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică este în municipiul Bucureşti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 6 (1) În domeniul tineretului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îşi exercită atribuţiile prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Tineret. (2) Autoritatea Naţională pentru Tineret este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, şi funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (3) Autoritatea Naţională pentru Tineret este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (4) Autoritatea Naţională pentru Tineret are sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, et. 4, sectorul 2.  +  Articolul 7Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului are următoarele atribuţii specifice: a) fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele elevilor, studenţilor şi tinerilor din instituţiile din subordine sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate; b) colaborează cu structurile de şi pentru tineret, legal constituite; c) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului; sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia contracte civile, respectiv convenţii civile de prestări de servicii, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea unor programe şi acţiuni privind tineretul şi implicarea acestuia în viaţa socială; d) derulează, direct sau prin instituţiile din subordinea sa, programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor; e) colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Tineret, direct sau prin organele specializate din subordinea sa, pentru elaborarea programelor destinate elevilor, studenţilor şi tinerilor.  +  Articolul 8Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative.  +  Articolul 9 (1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pot fi organizate servicii, birouri şi colective temporare de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister. (3) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, inspectorate şcolare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (4) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite. (5) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, au în subordine unităţi de învăţământ preuniversitar, unităţi conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare. (6) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului şi cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele pentru integrare europeană, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este sprijinit de organisme de nivel naţional în domeniul învăţământului şi cercetării: consilii şi comisii prevăzute în anexa nr. 2. (2) Componenţa acestor organisme de nivel naţional se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (3) Atribuţiile organismelor de nivel naţional sunt stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, conform reglementărilor legale. (4) Organismele de nivel naţional pot avea câte un secretariat propriu, format de regulă din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/sau din fonduri bugetare ori venituri proprii, potrivit legii. (5) Activitatea organismelor de nivel naţional este coordonată de ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului sau de un secretar de stat, cu excepţia Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei, care este coordonat de primul-ministru. (6) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora, din afară Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pot fi remuneraţi în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului se exercită de către ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, care are calitatea de ordonator principal de credite. (2) Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului reprezintă Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului răspunde de întreaga activitate a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (4) Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (6) Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului poate delega unele dintre atribuţiile sale, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. (2) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului. (3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului sau prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.  +  Articolul 13 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este 460, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.--------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2008. (2) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (3) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat pentru educaţie sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (4) În cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 14Personalul care trece din instituţiile şi unităţile de învăţământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului ori în serviciile publice subordonate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituţia ori la unitatea de la care provine.  +  Articolul 15 (1) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică şi unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Cluburile sportive studenţeşti care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 4. (3) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului sunt prevăzute în anexa nr. 5. (4) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia celor de tineret, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. (5) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, potrivit Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, precum şi celorlalte dispoziţii legale în vigoare.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, realizarea societăţii informaţionale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia. (2) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi structura organizatorică, precum şi instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Tineret, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul tineretului, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru promovarea tineretului. (2) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi structura organizatorică, precum şi instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 7. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va prelua, în condiţiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaţionale sprijinite prin împrumuturi externe.  +  Articolul 19Din taxele de la studenţii şi cursanţii străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie un fond la dispoziţia ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, pentru situaţii speciale şi neprevăzute, având un cuantum de cel puţin 5% din încasările în valută.  +  Articolul 20 (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ din subordine, ca activitate organizată pe lângă acestea, finanţată din venituri proprii. (2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) vor fi obţinute de la operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, tipări şi difuza manualele şcolare sau vor fi virate direct de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cazul în care prin contractul cu aceşti operatori economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2). (4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 21Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 aprilie 2007.Nr. 366.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Educaţiei, Cercetării şi TineretuluiNumărul maxim de posturi 460, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului                               ┌────────┐                               │MINISTRU│                           ┌───┴────────┴───┐                           │Cabinet ministru│                           └───────┬────────┘┌───────────────┐ │ ┌──────────────────────┐│Direcţia audit ├──────────────────┼────────────────────┤ Departamentul de │└───────────────┘ │ │control al ministrului│┌────────────────┐ │ └──────────────────────┘│Direcţia relaţii│ ││ publice ├─────────────────┼─────────────────────────────────────────┐└────────────────┘ │ │                                   │ │    ┌───────────┬─────────┬────────┼──────────┬────────┬───────┬───────┐ │    │ │ │ │ - │- ------│-- │ │ │┌───┴───┐ ┌───┴───┐ ┌─┴─┐ ┌─┴────┐ |┌─┴─┐ || ┌─┴─┐| ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌┴┐│ A │ │ B │ │ C │ │ D │ |│ E │ || │ F │| │ G │ │ H │ │I│└─┬────┬┘ └┬──┬┬──┘ └─┬─┘ └┬────┬┘ |└───┘ || └───┘| └┬──┘ └┬──┘ └┬┘ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐│├──┐ │┌──┐ │┌──┐│ | e || f | │┌──┐ │┌──┐ ┌┴─┐ │a1│ │a2│ │b1│││b2│ ├┤c1│ └┤d1││ ------ ------- ├┤g1│ ├┤f1│ │i1│ └┬─┘ └┬─┘ └┬─┘│└┬─┘ │└──┘ └┬─┘│ │└──┘ │└──┘ └──┘  │ │ │ │ │ │┌──┐ │ │┌────┐ │┌──┐ │┌──┐  └1 ├1 ├1 │ ├1 ├┤c2│ │ └┤d2*)│ └┤g2│ └┤f2│       │ │ │ │ │└──┘ │ └────┘ └──┘ └──┘       └*2) └2 │ └2 │┌──┐ ├1                │ └┤c3│ │           ┌────┴────┐ └──┘ └2          ┌┴─┐ ┌┴─┐          │b'│ │b"│          └──┘ └──┘    Legenda:    ───────    A - SECRETAR DE STAT - Învăţământ superior     a1 - Direcţia generală strategii şi programe universitare       1 - Direcţia management şi programe universitare     a2 - Direcţia generală managementul finanţării învăţământului       1 - Direcţia finanţare învăţământ superior       2 - O.I.P.O.S.D.R.U.*)    B - SECRETAR DE STAT - Învăţământ preuniversitar     b1 - Direcţia generală management învăţământ preuniversitar       1 - Direcţia monitorizare şi inspecţie şcolară       2 - Direcţia management şi programe educaţionale     b2 - Direcţia generală managementul resurselor umane       1 - Direcţia formare şi dezvoltare resurse umane       2 - Direcţia reţea şi politici de personal     b' - Unitatea de management al proiectelor pentru          învăţământul preuniversitar     b" - Unitatea de management al proiectelor          privind reabilitarea şcolilor     C - SECRETAR GENERAL      c1 - Direcţia juridic şi contencios      c2 - Direcţia de personal şi gestiunea funcţiei publice      c3 - Direcţia politici educaţionale     D - SECRETAR DE STAT Învăţământ în limba minorităţilor         naţionale şi relaţii cu Parlamentul      d1 - Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor           şi relaţia cu Parlamentul       1 - Direcţia politici pentru minorităţi       2 - Direcţia relaţia cu Parlamentul      d2 - Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare           a diplomelor*)    E - PREŞEDINTE - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică     e - Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea         şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare         Stiinţifică, cu modificările şi completările ulterioare    F - PREŞEDINTE - Autoritatea Naţională pentru Tineret     f - Conform Hotărârii Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea         şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, cu         modificările şi completările ulterioare    G - Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii     g1 - Direcţia buget-contabilitate     g2 - Direcţia investiţii şi patrimoniu    H - Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene     f1 - Direcţia relaţii internaţionale     f2 - Direcţia afaceri europene    I - Direcţia generală administrativ şi achiziţii     i1 - Direcţia de achiziţii_________*) Se organizeaza la nivel de direcţie---------Anexa 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I şi înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 52 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2008.  +  Anexa 2 CONSILII ŞI COMISII CONSULTATIVEale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Sursacrt. Denumirea consiliului/comisiei consultativ/consultative de finanţare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I. Consiliul Naţional pentru Reformă a Învăţământului Bugetul de stat ÎI. Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,     Diplomelor şi Certificatelor Universitare Bugetul de stat III. Consiliul Naţional pentru Finanţarea     Învăţământului Superior Bugetul de stat IV. Consiliul Naţional pentru Finanţarea     Învăţământului Preuniversitar de Stat Bugetul de stat  V. Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din     Învăţământul Superior Bugetul de stat VI. Consiliul Naţional al Bibliotecilor Venituri proprii VII. Consiliul Naţional al Rectorilor Venituri proprii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3 INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică şi unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru TineretA. Instituţii de învăţământ şi alte unităţi subordonateB. Alte unităţi aflate în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi TineretuluiXXI. Casele universitarilor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Sursacrt. Denumirea unităţii de finanţare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Casa Universitarilor din Bucureşti Venituri proprii 2. Casa Universitarilor din Cluj-Napoca Venituri proprii 3. Casa Universitarilor din Iaşi Venituri proprii 4. Casa Universitarilor din Braşov Venituri proprii 5. Casa Universitarilor din Craiova Venituri proprii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Sursacrt. Denumirea unităţii de finanţare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" Venituri proprii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------Nr. crt. XVIII al anexei 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 712 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 31 iulie 2007.Nr. crt. XIX al anexei 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 712 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 31 iulie 2007.  +  Anexa 4 CLUBURI SPORTIVE STUDENŢEŞTIcare funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Sursa crt. Denumirea unităţii de finanţare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Clubul "Sportul Studenţesc" din Bucureşti Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 2. Clubul Sportiv "Academia Naţională de Educaţie Venituri proprii    Fizică şi Sport" din Bucureşti şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timişoara Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Braşov Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iaşi Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 9. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Bacău Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat10. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petroşani Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat11. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanţa Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat12. Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia Mare Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat14. Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat15. Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat17. Clubul Sportiv Universitar din Piteşti Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat18. Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" din Timişoara Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5 INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEde cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea directă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Sursacrt. Denumirea unităţii de finanţare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bugetul de stat 2. Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior    (CEPES) Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 3. Institutul Limbii Române Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat 4. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri proprii                                                               şi subvenţii                                                               acordate de la                                                               bugetul de stat───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului finanţate integral de la bugetul de stat este 10.601.-------Pct. 1 din nota la anexa 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 52 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2008.2. Numărul maxim de posturi pentru unităţile din structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 4.956.---------Pct. 2 din nota la anexa 5 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 712 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 31 iulie 2007.  +  Anexa 6 ORGANE DE SPECIALITATEale administraţiei publice centrale de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare şi ale administraţiei publice centrale pentru tineret care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Sursa crt. Denumirea unităţii de finanţare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică Bugetul de stat 2. Autoritatea Naţională pentru Tineret Bugetul de stat───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 129.---------Prima frază din nota la anexa 6 a fost modificată de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 712 din 4 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 31 iulie 2007.Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat este de 1.487.  +  Anexa 7 PARCUL AUTOal Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru activităţi specifice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tipul mijlocului Numărul Consumul maximcrt. Activitatea de maxim de carburanţi/                                 transport -bucăţi- autovehicul                                                                  -litri/lună-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Proiectul privind - autoturism pentru unitatea    învăţământul rural centrală 2 450                         - autoturism de teren 3 450                         - laborator didactic mobil                           pentru fiecare inspectorat                           şcolar 41 450 2. Proiectul privind - autoturism pentru unitatea    reabilitarea centrală 2 450    infrastructurii - autoturism pentru unitatea    şcolare teritorială 7 450 3. Monitorizare - autoturism 10 450    şi inspecţie - microbuz 3 450 4. Programul PHARE - autoturism 1 450    RO0104.02 "Accesul - microbuz 1 450    la educaţie al    grupurilor    dezavantajate,    cu focalizare    pe romi" 5. OI POS DRU - autoturism pentru unitatea                          centrală 1 450                        - autoturism pentru unitatea                          teritorială 8 450───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------Nr. crt. 5 al anexei 7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 977 din 22 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007.NOTĂ:Cheltuielile cu exploatarea, carburanţii, întreţinerea şi asigurările autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finanţare internaţională se suportă din costurile operaţionale ale programelor/proiectelor respective.________