ORDONANŢĂ nr. 22 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*)privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii(actualizată până la data de 23 mai 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 23 mai 2002, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 288 din 15 mai 2002.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice în temeiul titlurilor executorii se realizează din sumele aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectiva.  +  Articolul 2Ordonatorii principali de credite bugetare au obligaţia sa dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virari de credite bugetare, în condiţiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii şi ale instituţiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plăţii sumelor stabilite prin titluri executorii.  +  Articolul 3În procesul executării silite a sumelor datorate de către instituţiile publice în baza unor titluri executorii trezoreria statului poate efectua numai operaţiuni privind plati dispuse de către ordonatorii de credite, în limita creditelor bugetare şi a destinaţiilor aprobate potrivit legii.  +  Articolul 4Persoanele care efectuează operaţiuni de plati prin trezoreria statului, cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe, sunt pedepsite potrivit legii.-------------Art. 4 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 288 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 23 mai 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu---------