ORDIN nr. 9 din 10 ianuarie 2008privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007, rectificat, al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2008  În temeiul art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, al art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007, rectificat, al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri bine justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. (2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.  +  Articolul 4Direcţia economică, resurse umane şi administrativă şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Karoly BorbelyBucureşti, 10 ianuarie 2008.Nr. 9.  +  Anexa MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2007, rectificat, al Institutului Naţional deCercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti
                                                                 - mii lei -
  INDICATORI Nr rd. BVC APROBAT BVC RECTIFICAT %
  A 0 1 2 3
  I. VENITURI TOTALE, din care: 1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: a) Venituri din activitatea de bază*) b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 2. VENITURI FINANCIARE 3. VENITURI EXTRAORDINARE II. CHELTUIELI TOTALE din care: 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: a) bunuri şi servicii b) cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salarii - contribuţii pentru asigurări sociale de stat - contribuţiile pentru asigurările de şomaj - contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate - contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale - contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii - contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale - contribuţii la Fondul de pensii facultative - alte cheltuieli de personal din care: - deplasări, detaşări - tichete de masa c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele d) Cheltuieli de protocol e) Cheltuieli de reclama şi publicitate f) Cheltuieli cu sponsorizarea g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: - tichete de creşă - tichete cadou h) Alte cheltuieli 2. Cheltuieli financiare, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT V. REZULTATUL NET VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit OG nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), cu modificările şi completările ulterioare) din care: a) pentru cointeresarea personalului angajat b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1. Surse proprii 2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 4. Alte surse 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 19.140 19.123 10.623 8.500 17 - 17.195 17.178 5.494,6 9.215,1 6.411 1.248 128 384,7 88 54,4 16 - 885 485 400 2000 100 25 15 128,3 - 30 200 17 - 17 - 1.945 311,2 1.633,8 - 1.633,8 326,8 980,3 326,7 4.700 4.400 - - - - 300 26.083 26.060 16.584 9.476 23 - 21.080 21.053 6.765 10.701 7.579 1.478 150 455 71 64 19 - 885 485 400 2.600 100 125 - 152 - 50 610 27 - 27 - 5.003 800 4.203 - 4.203 840 2.523 840 4.700 4.270 - - - - 430 136,27 136,27 156,11 111,50 135,30 - 122,59 122,56 123,12 116,12 118,22 118,43 117,19 118,27 80,68 117,65 118,75 - 100,00 100,00 100,00 130,00 100,00 500,00 - 118,47 - 166,66 305,00 158,80 - 158,80 - 257,22 257,06 257,25 - 257,25 257,03 257,37 257,03 100,00 97,00 - - - - 143,30
  IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 49 50 4.700 4.700 4.700 4.700 100,00 100,00
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe 51 52 53 - - - - - - - - -
  X. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 01) 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 3. Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52) 4. Nr. mediu de personal total institut, din care: - număr mediu personal de cercetare - dezvoltare 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) - lei 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare - lei 7. Rentabilitatea (rd 56/rd.55*100) 8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers (rd. 02/rd. 57) 9. Rata rentabilităţii financiare rd.38*100/capital propriu 10. Plaţi restante 11. Creanţe de incasat 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 19.140 17.195 1.945 221 160 2.380 2.780 11,31 86,53 28,10 - 300 26.083 21.080 5.003 219 160 2.827 3.336 23,73 119,00 32,02 - 300 136,27 122,59 257,22 99,00 100,00 118,78 120,00 209,81 137,52 113,90 - 100,00
  ---------- Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 16.534 mii lei, încheiate până la data de 30.09.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 50 mii lei. Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi:- suma de 60 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;- suma de 88,2 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;- contribuţiile şomaj (2,0%), pentru accidente de muncă şi boli profesionale (0,947%), contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii (0,85%), pentru fondul de garantare (0,25%), sunt calculate la cheltuieli cu salariile, minus indemnizaţia membrilor CA (60 mii lei).---------