ORDIN nr. 768 din 17 decembrie 2007privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Nr. 768 din 17 decembrie 2007
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Nr. 3 din 3 ianuarie 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2008  În temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi ministrul economiei şi finanţelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi a Ministerului Economiei şi Finanţelor. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Karoly Borbelyp. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de stat  +  Anexa Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei InformaţieiCompania Naţională "Poşta Română" - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIrectificat pe anul 2007
  *Font 8*
                                                                                              - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. BVC APROBAT BVC RECTIFICATIV Diferenţe %
  0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4
  I VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15) 1 1.029.700 1.054.550 24.850 102,41
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.003.700 1.037.800 34.100 103,40
  a) producţia vândută 3 927.415 998.083 70.668 107,62
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 36.135 15.334 -20.801 42,44
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0 0 0 0,00
  - subventii, cf. prev. Legale în vigoare 5a 0 0 0 0,00
  - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b 0 0 0 0,00
  d) producţia imobilizată 6 0 0 0 0,00
  e) alte venituri din exploatare, din care: 7 40.150 24.383 -15.767 60,73
  - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 30 30 0 100,00
  - alte venituri din exploatare 9 40.120 24.353 -15.767 60,70
  2 Venituri financiare 10 26.000 16.750 -9.250 64,42
  a) venituri din interese de participare 11 0 642 642 *
  b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0 0 0 0,00
  c) venituri din dobanzi 13 18.000 11.108 -6.892 61,71
  d) alte venituri financiare 14 8.000 5.000 -3.000 62,50
  3 Venituri extraordinare 15 0 0 0 0,00
  II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.42 + rd.45) 16 971.300 1.022.190 50.890 105,24
  1 Cheltuieli exploatare - total, din care: 17 966.200 1.011.940 45.740 104,73
  a) cheltuieli materiale 18 59.273 45.566 -13.707 76,87
  b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 8.250 7.931 -319 96,13
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 27.100 11.930 -15.170 44,02
  d) cheltuieli cu personalul, (rd.22 + rd. 23 + rd.27), din care: 21 581.237 649.929 68.692 111,82
  - salarii 22 383.564 439.374 55.810 114,55
  - cheltuieli cu asigurarile şi protecţia socială 23 108.473 124.972 16.499 115,21
  - contribuţii la asigurări sociale 24 77.787 89.612 11.825 115,20
  -contribuţia de asigurări pentru şomaj 25 7.672 8.775 1.103 114,38
  -contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 23.014 26.585 3.571 115,52
  - alte cheltuieli cu personalul, (rd.28 + rd. 29), din care: 27 89.200 85.583 -3.617 95,94
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii (rd.28a+28b+28c+28d+28e) din care: 28 26.747 25.783 -964 96,40
  - Cheltuieli sociale 2% cf. art. 21 din Legea 571/2003, din care: 28a 7.671 7.300 -371 95,16
  - tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 1.080 0 -1.080 0,00
  - Tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006) 28b 11.507 10.500 -1.007 91,25
  - Fond handicapaţi (Legea 448/2006) 28c 3.350 3.117 -233 93,04
  - Fond de garantare pentru plata creanţelor salariale (cf. art. 7(1) din Legea 200/2006) 28d 959 1.098 139 114,48
  - Contribuţia pentru concedii şi indemniza- ţii de asigurări sociale de sănătate (cf. art. V, alin. 1 din Ordonanţa nr. 3/2007) 28e 3.260 3.768 508 115,58
  - tichete de masă 29 62.453 59.800 -2.653 95,75
  e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 28.670 19.340 -9.330 67,46
  f) ajustarea valorii activelor circulante 31 0 337 337 *
  g) alte cheltuieli de exploatare (inclusiv participarea salariaţilor la profit),din care: 32 261.670 276.907 15.237 105,82
  - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 217.956 226.251 8.295 103,81
  - cheltuieli de protocol, din care: 34 1.170 660 -510 56,41
  - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a 500 0 -500 0,00
  - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 35 10.590 6.875 -3.715 64,92
  - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a 1.588 0 -1.588 0,00
  - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b 2.118 0 -2.118 0,00
  - cheltuieli cu sponsorizarea 36 400 950 550 237,50
  - alte cheltuieli, din care: 37 43.714 50.656 6.942 115,88
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 0 0 0 0,00
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 0 0 0 0,00
  - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 0 0 0 0,00
  - transferuri şi/sau subvenţii 41 0 0 0 0,00
  2 Cheltuieli financiare, total, din care: 42 5.100 10.250 5.150 200,98
  a) cheltuieli privind dobânzile 43 1.300 1.570 270 120,77
  b) alte cheltuieli financiare 44 3.800 8.680 4.880 228,42
  3 Cheltuieli extraordinare 45 0 0 0 0,00
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 58.400 32.360 -26.040 55,41
  IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 0 0 0 0,00
  - fond de rezervă 48 0 0 0 0,00
  V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 0 0 0 0,00
  VI IMPOZIT PE PROFIT 50 11.185 5.178 -6.007 46,29
  VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 47.215 27.182 -20.033 57,57
  1 Rezerve legale 52 0 0 0 0,00
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53 0 0 0 0,00
  3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54 0 0 0 0,00
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 0 0 0 0,00
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 0 0 0 0,00
  6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 4.721 2.718 -2.003 57,58
  7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 23.608 13.591 -10.017 57,57
  8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 18.886 10.873 -8.013 57,57
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 113.316 238.290 124.974 210,29
  1 Surse proprii 61 88.816 68.290 -20.526 76,89
  2 Alocaţii de la buget 62 0 0 0 0,00
  3 Credite bancare 63 24.500 170.000 145.500 693,88
  - interne 64 0 0 0 0,00
  - externe 65 24.500 170.000 145.500 693,88
  4 Alte surse 66 0 0 0 0,00
  IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 88.816 64.266 -24.550 72,36
  1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 88.816 64.266 -24.550 72,36
  2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 69 0 0 0 0,00
  - interne 70 0 0 0 0,00
  - externe 71 0 0 0 0,00
  X REZERVE, din care: 72 307.351 310.268 2.917 100,95
  1 Rezerve legale 73 11.674 11.674 0 100,00
  2 Rezerve statutare 74 0 0 0 0,00
  3 Alte rezerve 75 295.677 298.594 2.917 100,99
  XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 * * * *
  1 Venituri totale 77 1.029.700 1.054.550 24.850 102,41
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 971.300 1.022.190 50.890 105,24
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 35.600 35.900 300 100,84
  4 Nr. mediu de personal total 80 35.500 35.180 -320 99,10
  5 Fondul de salarii, din care: 81 383.564 439.374 55.810 114,55
  a) fond salarii aferent posturilor blocate 82 0 0 0 0,00
  b) fond salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 83 158 158 0 100,00
  - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 33 33 0 100,00
  - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 59 59 0 100,00
  c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 373.120 427.530 54.410 114,58
  d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 10.000 11.400 1.400 114,00
  e) alte cheltuieli de personal 88 286 286 0 100,00
  6 Castig mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 89 899,4 1.039,7 140 115,61
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd 77/rd 80) - în preţuri curente 90 29,01 29,98 0,97 103,34
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd 77/rd 80) - în preţuri comparabile 91 29,01 29,98 0,97 103,34
  9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu - Prestaţii fizice poştale / persoana (u.c. *)/ pers.) 92 17.200 21.471 4.271 124,83
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1)x1000 93 943,28 969,31 26,03 102,76
  11 Plaţi restante - total 94 0 0 0 0,00
  - preţuri curente 95 0 0 0 0,00
  - preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 96 0 0 0 0,00
  12 Creanţe restante - total 97 11.000 11.000 0 0,00
  - preţuri curente 98 11.000 11.000 0 0,00
  - preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 99 11.000 11.000 0 0,00
  ---------------- Notă *) u.c. reprezintă unităţi convenţionale în care sunt transformate prestaţiile poştale--------------