ORDIN nr. 2.419 din 18 decembrie 2007privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 607/914/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
  • Nr. 1.141 din 1 noiembrie 2007
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Nr. 2.419 din 18 decembrie 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 607/914/2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 21 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cheltuielile efectuate pentru achiziţia şi exproprierea de terenuri sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007."2. La articolul 4 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii de trafic, studii/expertize de amplasament."3. La articolul 4 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) plata serviciilor de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică."4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate prin documente justificative corespunzător şi doar în limita a maximum 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli menţionate la art. 5, în funcţie de natura şi de complexitatea lucrărilor."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan Vosganian-----------