LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 (*actualizata*)pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici**)(actualizata până la data de 28 mai 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 28 octombrie 1996. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 28 mai 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005; LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003 prevede:"15. În tot cuprinsul Legii nr. 115/1996 urmatoarele sintagme vor fi inlocuite după cum urmeaza:- Ministerul Finanţelor cu Ministerul Finanţelor Publice;- Ministerul Culturii cu Ministerul Culturii şi Cultelor;- Parchetul General cu Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie;- Procurorul general cu Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie;- primul-procuror al parchetului de pe lângă curtea de apel cu procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel."****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform pct. 74 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, în tot cuprinsul Legii nr. 115/1996, sintagma "comisia de cercetare" se inlocuieste cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1*)Se instituie obligaţia declararii averii pentru demnitari, magistraţi şi asimilatii acestora, persoane cu functii de conducere şi de control prevăzute în prezenta lege şi pentru funcţionarii publici, precum şi procedura controlului averilor acestora în cazul în care exista dovezi certe ca anumite bunuri ori valori nu au fost dobandite în mod licit.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 1 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul I Declararea averii  +  Articolul 2*) (1) Preşedintele României, deputatii, senatorii, membrii Guvernului, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum şi asimilatii acestora, magistratii şi asimilatii acestora, consilierii judeteni şi locali, primarii, viceprimarii, prefectii, subprefectii, persoanele cu functii de conducere şi de control şi funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor publice centrale ori locale sau în cadrul instituţiilor publice ori de interes public, personalul incadrat la cabinetul demnitarului, membrii consiliilor de administratie şi persoanele care deţin functii de conducere, de la director, inclusiv, în sus, în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, al companiilor şi societatilor naţionale, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, Băncii Naţionale a României, băncilor la care statul este acţionar majoritar, au obligaţia să îşi declare averea, în condiţiile prezentei legi. (2) Obligaţia privind declararea averii revine, în condiţiile prezentei legi, şi persoanelor care sunt numite în functie de către Preşedintele României, Parlament sau primul-ministru.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 2 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Declaratia de avere se face în scris, pe propria raspundere, şi cuprinde bunurile proprii, bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflati în întreţinere, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Declaratia de avere se depune în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în functie. În situaţia functiilor eligibile, care presupun validarea, depunerea declaraţiei se face inaintea acesteia*). (3) În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, persoanele care exercită functiile prevăzute la art. 2 vor depune declaratia de avere*).------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 3 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4*) (1) Declaratia de avere se depune după cum urmeaza: a) Preşedintele României, consilierii prezidentiali şi consilierii de stat depun declaratia de avere la seful Cancelariei Administraţiei Prezidentiale; b) presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii şi senatorii depun declaratia de avere la secretarul general al Camerei din care acestia fac parte; c) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi asimilatii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru depun declaratia de avere la secretarul general al Guvernului; d) magistratii şi asimilatii acestora depun declaratia de avere la Consiliul Superior al Magistraturii; e) persoanele prevăzute la art. 2 alin. (2) depun declaratia de avere la secretariatele autorităţilor sau instituţiilor publice din care fac parte; f) consilierii judeteni şi locali, precum şi primarii şi viceprimarii depun declaratia de avere la secretarii unităţilor administrativ-teritoriale; g) prefectii şi subprefectii depun declaratia de avere la secretarul general al prefecturii; h) persoanele cu functii de conducere şi de control prevăzute la art. 2 alin. (1), funcţionarii publici şi personalul incadrat la cabinetul demnitarului depun declaratia de avere la compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau, după caz, al unităţilor din care fac parte. (2) Declaratia de avere se publică pe paginile de Internet ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autorităţi ori institutii publice centrale, prefecturilor sau consiliilor judetene, după caz, ori în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în termen de 30 de zile de la data depunerii. Cheltuielile de publicare se suporta de către persoanele juridice din care fac parte persoanele prevăzute la art. 2. (3) Persoana desemnata sa primeasca şi sa pastreze declaratiile de avere elibereaza depunatorului o dovadă de primire şi ia măsuri pentru asigurarea publicarii acestora, potrivit dispoziţiilor alin. (2).------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 4 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5*) (1) Declaratia de avere reprezinta un act personal şi irevocabil.------------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 5 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Persoanele prevăzute la art. 2 au obligaţia ca, anual, în situaţia în care dobândesc bunuri de natura celor prevăzute în anexa, să îşi actualizeze declaratia de avere. De asemenea, la incheierea mandatului sau la încetarea activităţii, ele au obligaţia să depună o noua declaratie privind averea pe care o deţin la data respectiva.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Declaratia prevăzută la alin. (1) va cuprinde şi actele de instrainare cu titlu oneros sau gratuit, facute în timpul exercitarii mandatului sau al indeplinirii functiei, a bunurilor de valoare cuprinse în declaratie. (3) Persoanele prevăzute la art. 2, numite în functii pe perioade mai mari de 4 ani sau pe durata nedeterminata, au obligaţia ca, din 4 în 4 ani, să depună o declaratie de avere actualizata*).------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (4) Nedepunerea declaraţiei în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2), neactualizarea declaraţiei de avere, din motive imputabile, până la data de 31 decembrie a fiecarui an, în situaţia dobândirii unor bunuri, potrivit alin. (1), sau nedepunerea unei noi declaratii în termen de 15 zile de la încetarea activităţii ori, după caz, de la expirarea celor 4 ani de la ultima declaratie conduce la declanşarea din oficiu a procedurii de control*).-------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I, Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 6 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6^1*) (1) Persoanele care candideaza pentru functia de Presedinte al României, deputat, senator, consilier judetean, consilier local sau primar au obligaţia să îşi declare averea. (2) Declaratia de avere se depune la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscriptie, o dată cu declaratia de acceptare a candidaturii, în doua exemplare. Biroul electoral de circumscriptie transmite un exemplar al declaratiilor de avere la consiliul judetean. (3) Declaratiile de avere ale candidaţilor pentru functia de Presedinte al României se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în termen de 5 zile de la data depunerii. (4) Declaratiile de avere ale candidaţilor pentru functia de deputat, senator, consilier judetean, consilier local sau primar se publică pe paginile de Internet ale consiliilor judetene în termen de 5 zile de la data depunerii.-------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I, Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004.------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 6^1 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Controlul averilor  +  Articolul 7În cazul în care între averea declarata la data investirii sau numirii în functie a persoanelor prevăzute la art. 2 şi cea dobândită pe parcursul exercitarii functiei se constata diferente vadite şi exista dovezi certe ca unele bunuri ori valori nu puteau fi dobindite din veniturile legale realizate de persoana în cauza sau pe alte cai licite, averea este supusă controlului, în condiţiile prezentei legi.A. Agentia Naţionala de Integritate------------Lit. A din Cap. II a fost modificata de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".  +  Articolul 8*) (1) Pe linga fiecare curte de apel va functiona Agentia Naţionala de Integritate, formata din:------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 8 a fost modificata de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".- doi judecatori de la curtea de apel, desemnaţi de preşedintele acesteia, dintre care unul în calitate de presedinte;- un procuror de la parchetul care funcţionează pe linga curtea de apel, desemnat de procurorul general al acestui parchet.-----------Liniuţa a doua de la alin. (1) al art. 8 a fost modificata de pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003, prin inlocuirea sintagmei "primul-procuror al parchetului de pe lângă curtea de apel" cu sintagma "procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel". (2) Preşedintele şi membrii Agentiei Naţionale de Integritate sunt desemnaţi pe o perioadă de 3 ani. Pe aceeaşi perioadă şi de către aceleasi persoane vor fi desemnaţi şi trei supleanti, care vor inlocui pe titulari în cazul în care acestia, din motive legale, nu vor putea lua parte la lucrarile Agentiei Naţionale de Integritate.------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate". (3) Agentia Naţionala de Integritate are un secretar desemnat de preşedintele curtii de apel dintre grefierii acestei instante.------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 8 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9*) (1) Agentia Naţionala de Integritate va începe actiunea de control de îndată ce este sesizata cu o cerere de cercetare.------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate". (2) Cererea de cercetare poate fi facuta de către: a) procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie sau conducatorul autorităţii publice la care a functionat ori funcţionează cel a cărui avere este supusă cercetării;-----------Lit. a) a alin. (2) al art. 9 a fost modificata de pct. 3 al art. I, Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. b) persoanele care ocupa functiile sau demnitatile publice prevăzute la art. 2 şi cărora li s-au adus imputari publice cu privire la provenienţă averii pe care o deţin. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. a) pot fi sesizate de către orice cetatean care are cunoştinţa şi care furnizeaza indicii certe ca o persoană dintre cele prevăzute la art. 2 a dobândit bunuri de valoare pe care nu le-ar fi putut dobindi din veniturile legale realizate de persoanele în cauza sau pe alte cai licite. (4) Cererile de cercetare se adreseaza Agentiei Naţionale de Integritate de pe lângă curtea de apel în raza careia domiciliaza persoana a carei avere este supusă controlului.------------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate". (5) Sesizarile anonime nu pot conduce la declanşarea actiunii de control al averii.------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 9 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Dacă persoana a carei avere este supusă controlului este căsătorita, controlul se extinde şi asupra averii şi veniturilor dobindite de celalalt sot. Sunt supuse controlului şi bunurile de valoare ce fac obiectul declararii, realizate prin persoane interpuse sau transmise cu titlu oneros către ascendenti, descendenti, frati, surori şi afinii de acelasi grad, precum şi cele transmise cu titlu gratuit către orice persoană.  +  Articolul 11*)Cererea de cercetare va indica, în mod obligatoriu, dovezile pe care se intemeiaza şi sursele de unde acestea pot fi solicitate sau va fi însoţită de acte doveditoare.------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 11 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12*) (1) Actele şi lucrarile Agentiei Naţionale de Integritate nu sunt publice. Persoana în cauza poate lua cunoştinţa de actele şi lucrarile dosarului şi poate fi asistată de avocat.------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate". (2) Preşedintele dispune citarea de urgenta, în faţa Agentiei Naţionala de Integritate, a persoanei care a facut cererea de cercetare sau a reprezentantului acesteia, precum şi a celui a cărui avere este supusă cercetării şi a sotului sau sotiei, după caz, pentru a fi ascultati. Agentia Naţionala de Integritate poate cita orice persoană care ar putea da relatii utile pentru lamurirea provenientei bunurilor celui cercetat şi poate solicita autorităţilor publice sau oricarei alte persoane juridice informaţii necesare pentru solutionarea cauzei. Cei care, în perioada supusă controlului, au dobândit bunuri de la persoana în cauza vor fi ascultati în mod obligatoriu.------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate". (3) Agentia Naţionala de Integritate poate efectua cercetari locale sau poate dispune efectuarea unei expertize pentru lamurirea cauzei.------------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate". (4) Cercetarile efectuate de alte persoane decat membrii Agentiei Naţionale de Integritate sunt nule.------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 12 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13*) (1) Cei citati în faţa Agentiei Naţionale de Integritate vor fi ascultati pe rind şi vor prezenta dovezile care au stat la baza cererii de cercetare. Persoana a carei avere este supusă cercetării va putea produce în faţa Agentiei Naţionale de Integritate probe în aparare sau va putea solicita administrarea acestora de către Agentia Naţionala de Integritate şi, dacă considera necesar, poate depune o declaratie în care va arata veniturile realizate şi modul dobindirii averii.------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate". (2) Agentia Naţionala de Integritate poate dispune măsuri asiguratorii prin care să impiedice înstrăinarea bunurilor ce apartin persoanei a carei avere este supusă controlului, precum şi a celor apartinind persoanelor prevăzute la art. 10, dacă din probele administrate rezultă ca aceste măsuri sunt necesare.------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate". (3) Măsura de indisponibilizare poate fi totala sau parţială şi poate fi luata şi în cazul depozitelor şi certificatelor bancare sau C.E.C. (4) Masurile prevăzute la alin. (2) inceteaza la data raminerii definitive a ordonantei de clasare.------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 13 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14 (1) Agentia Naţionala de Integritate hotaraste cu majoritate de voturi, în cel mult 3 luni de la data sesizarii, pronuntind o ordonanţa motivata, prin care poate dispune: a) trimiterea cauzei spre solutionare curtii de apel în raza careia domiciliaza persoana a carei avere este supusă controlului, dacă constata, pe baza probelor administrate, ca dobindirea unei cote-părţi din aceasta sau a anumitor bunuri determinate nu are caracter licit; b) clasarea cauzei, când constata ca provenienţă bunurilor este justificata; c) suspendarea cercetării şi trimiterea cauzei parchetului competent, dacă în legătură cu bunurile a caror provenienţă este nejustificata rezultă savirsirea unei infractiuni*).------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate". (2) Ordonanţa de clasare se comunică părţilor şi parchetului competent, precum şi directiei generale judetene a finanţelor publice în a carei raza domiciliaza persoana a carei avere este supusă verificării.-----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 14, alin. (1) din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Controlul se reia de către Agentia Naţionala de Integritate, dacă:------------Partea introductiva a art. 15 a fost modificata de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate". a) după clasarea cauzei apar elemente noi care pot conduce la o solutie contrara; b) organul de urmărire penala, după efectuarea cercetarilor, în situaţia prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. c), nu sesizeaza instanţa penala.B. Instanţa de judecată  +  Articolul 16 (1) Preşedintele curtii de apel sau preşedintele secţiei de contencios administrativ şi fiscal, primind dosarul, fixeaza termen de judecată, potrivit legii, şi dispune citarea tuturor părţilor care au fost chemate la Agentie. Statul, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, va fi intotdeauna citat în instanţa. Participarea procurorului şi a Agentiei Naţionale de Integritate este obligatorie.-----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007. (2) Judecatorii şi procurorul care au facut parte din Agentia Naţionala de Integritate nu pot participa la judecata*).------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 16, alin. (2) din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 17 (1) Judecarea cauzei se face pornind de la probele administrate în faţa Agentiei Naţionale de Integritate. La prima zi de infatisare, părţile pot solicita probe noi şi curtea de apel va putea dispune incuviintarea acestora, acordind un nou termen.------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate". (2) Până la solutionarea definitivă a cauzei, instanţa de judecată poate dispune indisponibilizarea bunurilor, dacă această măsură nu a fost luata în condiţiile art. 13.  +  Articolul 18 (1) Dacă se constată că dobindirea unor bunuri anume determinate sau a unei cote-părţi dintr-un bun nu este justificata, curtea de apel va hotari fie confiscarea bunurilor sau a cotei-părţi nejustificate, fie plata unei sume de bani, egala cu valoarea bunului, stabilita de instanţa pe bază de expertiza. În cazul obligarii la plata contravalorii bunului, instanţa va stabili şi termenul de plată. (2) Dacă în legătură cu bunurile a caror provenienţă este nejustificata rezultă savirsirea unei infractiuni, instanţa trimite dosarul la parchetul competent, pentru a analiza dacă este cazul sa puna în miscare actiunea penala. (3) În cazul în care se constată că provenienţă bunurilor este justificata, instanţa hotaraste închiderea dosarului.C. Cai de atac  +  Articolul 19 (1) Împotriva ordonantei de clasare a Agentiei Naţionale de Integritate, părţile interesate, Ministerul Finanţelor Publice şi procurorul pot face recurs la Curtea Suprema de Justiţie, în termen de 10 zile de la comunicare.------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate". (2) Ordonanţa de trimitere a cauzei spre solutionare instanţei nu poate fi atacata cu recurs decit o dată cu sentinta pronunţată asupra fondului.  +  Articolul 20Sentintele curtii de apel, Sectia de contencios administrativ şi fiscal, pot fi atacate cu recurs de către părţile interesate: Agentia Naţionala de Integritate, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Sectia de contencios administrativ şi fiscal.-----------Art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Capitolul III Proceduri speciale  +  Articolul 21*) (1) Cercetarea averii Presedintelui României, a deputatilor, senatorilor, membrilor Guvernului, secretarului general al Guvernului, conducătorilor autorităţilor publice numiti de Presedinte, de Parlament sau de primul-ministru, a judecatorilor Curtii Constitutionale, consilierilor de conturi, membrilor Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi şi procurorilor financiari de pe lângă aceasta, a magistratilor de la Curtea Suprema de Justiţie şi de la parchetul de pe lângă aceasta, de la Parchetul Naţional Anticoruptie, precum şi de la curtile de apel şi de la parchetele de pe lângă acestea, aflati în functie, se face de către o comisie speciala formata din:- doi judecatori de la Curtea Suprema de Justiţie, desemnaţi de adunarea generală a acestei curti, dintre care unul în calitate de presedinte;- un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 9 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Preşedintele şi membrii Agentiei Naţionale de Integritate sunt desemnaţi pe o perioadă de 3 ani. Pe aceeaşi perioadă şi de către aceleasi persoane vor fi desemnaţi şi trei supleanti.------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate". (3) Agentia Naţionala de Integritate are un secretar desemnat de preşedintele Curtii Supreme de Justiţie dintre magistratii-asistenti.------------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 21 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22*)Cererea de cercetare poate fi facuta de către: a) ministrul justiţiei, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie;-----------Lit. a) a art. 22 a fost modificata de pct. 5 al art. I, Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 27 aprilie 2004. b) persoanele prevăzute la art. 21 alin. (1), în cazul în care averea lor a format obiectul unor imputari publice.------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 22 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 23Agentia Naţionala de Integritate va proceda la cercetarea averii persoanelor în cauza, de îndată ce va fi sesizata potrivit dispoziţiilor prevăzute la art. 9-15.------------Art. 23 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".  +  Articolul 24 (1) Cauzele privind persoanele prevăzute la art. 21 alin. (1) se judeca la Curtea Suprema de Justiţie, în complet format din trei judecatori desemnaţi de preşedintele acestei curti. (2) Recursurile se judeca în complet format din noua judecatori. (3) Dispozitiile art. 16-20 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 25Averea Presedintelui României va putea fi cercetata numai după încetarea exercitarii mandatului, iar pe durata acestuia, numai la solicitarea sa sau pe baza hotărârii Parlamentului României, adoptata cu votul majorităţii deputatilor şi senatorilor. În acest ultim caz, Preşedintele României poate da Parlamentului explicatii cu privire la faptele ce i se imputa.  +  Capitolul IV Dispozitii finale  +  Articolul 26 (1) Dispozitivul hotărârii judecătorești, rămasă irevocabila, prin care se constata provenienţă ilicita a unor bunuri, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se comunică organului de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice de la domiciliul persoanei a carei avere a fost cercetata, în vederea executarii. Cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Ministerului Justiţiei.------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 10 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Bunurile confiscate se vor valorifica prin vinzare la licitaţie, sumele obtinute facindu-se venit la bugetul de stat. Preţul de pornire a licitaţiei nu poate fi mai mic decit valoarea bunului, stabilita de instanţa pe bază de expertiza. (3) Vinzarea bunurilor şi incasarea debitelor stabilite în condiţiile prezentei legi se efectueaza de către organele fiscale, în conformitate cu dispozitiile legale referitoare la executarea silita împotriva persoanelor fizice pentru neachitarea creanţelor banesti datorate statului. (4) Cheltuielile facute pentru depozitarea, conservarea şi valorificarea bunurilor confiscate se scad din sumele obtinute din vinzarea acestora.  +  Articolul 27În cazul în care bunurile confiscate sunt obiecte din metale rare sau pietre pretioase, titluri de valoare, mijloace de plată straine, obiecte de arta, colectii de valoare şi obiecte de muzeu, acestea se depun la Banca Naţionala a României sau, după caz, la Ministerul Culturii şi Cultelor, în vederea valorificarii prin vinzare la licitaţie.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003, prin inlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii" cu sintagma "Ministerul Culturii şi Cultelor".  +  Articolul 28 (1) Procedura de cercetare şi de judecare a provenientei bunurilor, inceputa asupra unei persoane, continua şi împotriva mostenitorilor acesteia. (2) Cercetarea poate fi pornita şi direct împotriva mostenitorilor, dar numai în termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii. Mostenitorii raspund numai în limita valorii avutului succesoral. (3) Cererea de cercetare a averii unei persoane, care a detinut o demnitate sau o functie publică dintre cele prevăzute în prezenta lege, poate fi facuta în termen de cel mult 5 ani de la data incheierii mandatului sau a eliberarii din functie.  +  Articolul 29Toate actele de procedura în aceasta materie sunt scutite de orice taxa de timbru, iar în cazul valorificarii bunurilor prin vinzare la licitaţie, nu se percepe taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 30Sumele necesare pentru efectuarea expertizelor dispuse din oficiu se avanseaza dintr-un fond prevăzut în bugetul Ministerului Justiţiei, în cazul clasarii cauzei ele suportindu-se din bugetul de stat.  +  Articolul 31Dispozitiile prezentei legi se intregesc cu prevederile Codului de procedura civila şi cu cele privind executarea creanţelor bugetare.  +  Articolul 32Ordonanţa de clasare a Agentiei Naţionale de Integritate rămasă definitivă sau, după caz, hotărârea instanţei de judecată rămasă irevocabila, prin care se constată că provenienţă bunurilor este justificata, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Ministerului Justiţiei.------------Art. 32 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".  +  Articolul 33 (1) Persoana a carei avere a fost declarata, în total sau în parte, nejustificata, printr-o hotărâre judecătorească irevocabila, va fi destituita sau revocata, după caz, din functia pe care o detine. (2) Deputatul sau senatorul a cărui avere a fost declarata nejustificata, printr-o hotărâre judecătorească irevocabila, este considerat incompatibil.  +  Articolul 34În sensul prezentei legi, functionar public este persoana numita sau aleasa intr-o functie publică, cu caracter de permanenta, în serviciul unei autorităţi publice centrale sau locale ori intr-o institutie publică subordonata acesteia. Functionari publici pot fi şi în cadrul regiilor autonome.  +  Articolul 35*) (1) Fapta aceluia care, în sesizarea adresata persoanelor prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) şi la art. 22 lit. a), face afirmatii mincinoase cu privire la caracterul ilicit al provenientei bunurilor unei persoane fizice ce ocupa una dintre functiile prevăzute la art. 2, constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Producerea ori ticluirea de probe mincinoase cu privire la caracterul ilicit al provenientei bunurilor unei persoane ce ocupa una dintre functiile publice prevăzute la art. 2 se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 35 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 36*)Fapta persoanelor prevăzute la art. 2, de a face declaratii de avere care nu corespund adevarului, constituie infractiunea de fals în declaratii şi se pedepseste potrivit Codului penal.------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, la 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abroga art. 36 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 37 a fost abrogat de pct. 12 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 38Persoanele prevăzute la art. 2, care au detinut functii publice similare celor menţionate la acest articol, după 1 ianuarie 1990, având, potrivit reglementarilor legale în vigoare, obligaţia declararii averii, pot fi supuse controlului averilor, potrivit procedurilor stabilite prin prezenta lege, dacă exista dovezi certe ca anumite bunuri ori valori, pe care le au în patrimoniu, nu au fost dobandite în mod licit.------------Art. 38 a fost modificat de pct. 13 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 39Magistratii care fac parte din Agenţia prevazută la art. 8 şi 21, precum şi grefierii care efectueaza lucrarile pentru această Agenţie beneficiaza de indemnizatia prevăzută la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1996*) privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătorești.------------Art. 39 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin inlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agentia Naţionala de Integritate".*) Legea nr. 50/1996 republicată a fost abrogată de lit. a) a art. 30 din ORDONANŢA nr. 8 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2007.  +  Articolul 40La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobindite în mod licit, dispozitiile art. 68 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului, art. 69 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991 şi Hotărârea Guvernului nr. 473/1993 privind declararea averilor de către funcţionarii publici din cadrul autorităţilor puterii executive, precum şi orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN  +  Anexa 1DECLARATIE DE AVERESubsemnatul(a) ......, având functia de ........., la ....., declar pe propria raspundere, ca împreună cu familia 1) deţin urmatoarele active şi datorii.___________ 1) Prin familie se înţelege sotul/sotia şi copiii aflati în întreţinerea acestora.I. BUNURI IMOBILE1. TerenuriNotă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.┌──────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬─────────┬───────────┐│ │ │ Anul │ │Cota │ Valoarea │ Modul │ ││Adresa│Categoria*)│dobândirii│Suprafaţa│parte│ de │ de │Titularul2)││ │ │ │ │ │impozitare│dobândire│ │├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤└──────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴─────────┴───────────┘_________    *) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan;      (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se afla      în circuitul civil.2. CladiriNotă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.┌──────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬─────────┬───────────┐│Adresa│Categoria*)│ Anul │Suprafaţa│Cota │ Valoarea │Modul de │Titularul2)││ │ │dobândirii│ │parte│impozabila│dobândire│ │├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤└──────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴─────────┴───────────┘___________    *) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit;       (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie.    2) La "titular", se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele       proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar în cazul       bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.II. BUNURI MOBILE1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii┌──────────┬─────────┬────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐│ Natura │ Marca │ Nr. bucăţi │ Anul de fabricatie │ Modul de dobândire │├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤└──────────┴─────────┴────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta şi de cult, colectii de arta şi numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal sau altele asemenea, a caror valoare însumată depăşeşte 5.000 EuroNotă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se afla sau nu pe teritoriul României la momentul declararii.┌─────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐│ Descriere sumara │ Anul dobândirii │ Valoarea estimată │├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤└─────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘III. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 1.000 EUR FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI┌──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────┐│Natura bunului│ Data │Persoana către care s-a │ Forma │ Valoarea ││ înstrăinat │ instrainarii │ înstrăinat │instrainarii│ │├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤└──────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────┘IV. ACTIVE FINANCIARE1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investite, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 EuroNotă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institutii financiare din strainatate.┌─────────────────────────────┬───────┬──────┬────────────┬────────────────────┐│Institutia care administreaza│Tipul*)│Valuta│ Deschis în │ Sold/valoare la zi ││ şi adresa acesteia │ │ │ anul │ │├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤└─────────────────────────────┴───────┴──────┴────────────┴────────────────────┘_____________    *) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv       card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii       sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme       cu acumulare.2. Plasamente, investitii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţa însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 EuroNotă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în strainatate.┌──────────────────────────────────┬───────┬──────────────┬────────────────────┐│ Emitent titlu/societatea în care │ │ Numar de │ Valoarea totala ││ persoana este acţionar sau │Tipul*)│ titluri/cota │ la zi ││ asociat/beneficiar de împrumut │ │de participare│ │├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤└──────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴────────────────────┘___________    *) Categoriile indicate sunt: (1) Hartii de valoare deţinute (titluri de       stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale în       societăţi comerciale; (3) Imprumuturi acordate în nume personal.3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în strainatate............................................................................................................................................................................V. DATORIIDebite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise în beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro.Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strainatate.┌────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────────────────┐│ Creditor │ Contractat │ Scadent │ Valoare ││ │ în anul │ la │ │├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤└────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────────────────┘VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţa, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau institutii publice româneşti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depăşeşte 300 Euro*)┌───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┐│CINE A REALIZAT│SURSA VENITULUI: NUME,│SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL│VENIT ANUAL ││ VENITUL │ ADRESA │ GENERATOR DE VENIT │ INCASAT │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Sot/sotie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.3. Copii │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │└───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┘_________    *) Se exceptează de la declarare cadourile şi tratatiile uzuale primite       din partea rudelor de gradul I şi II.VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003- Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.┌───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┐│CINE A REALIZAT│SURSA VENITULUI: NUME,│SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL│VENIT ANUAL ││ VENITUL │ ADRESA │ GENERATOR DE VENIT │ INCASAT │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│1. Venituri din salarii │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Sot/sotie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.3. Copii │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│2. Venituri din activităţi independente │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Sot/sotie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Sot/sotie,│ │ │ ││etc. │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│4. Venituri din investitii │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Sot/sotie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│5. Venituri din pensii │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Sot/sotie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│6. Venituri activităţi agricole │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Sot/sotie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Sot/sotie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.3. Copii │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│8. Venituri din alte surse │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Sot/sotie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.3. Copii │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │└───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┘Prezenta declaratie constituie act public şi raspund, potrivit legii penale,pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.Data completarii: Semnatura:--------------Anexa 1 a fost inlocuita cu anexa 1 la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 martie 2005, conform art. I din acelasi act normativ.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 martie 2005, declaratia de avere se depune în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.--------------