ORDONANŢĂ nr. 130 din 31 august 2000 (*actualizată*)privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă**)(actualizată până la data de 31 ianuarie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 2 septembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 31 ianuarie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 365 din 7 iunie 2002; LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003.**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. R pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează condiţiile încheierii şi executării contractelor comerciale la distanta între comercianţii care furnizează produse sau servicii şi consumatori.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) contract la distanta - contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanta; b) consumator - orice persoană fizica care achiziţionează, utilizează sau consuma produse ori beneficiază de prestarea unor servicii, în afară activităţii sale profesionale, în baza unui contract încheiat cu un comerciant, în condiţiile prezentei ordonanţe;--------Litera b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003. c) comerciant - persoana fizica sau juridică autorizata sa desfăşoare activitate de comercializare a produselor sau serviciilor de piaţa în cadrul activităţii sale;--------Litera c) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003. d) tehnica de comunicaţie la distanta - orice mijloc ce poate fi utilizat pentru încheierea unui contract între comerciant şi consumator şi care nu necesita prezenta fizica simultană a celor două părţi; e) operator de comunicaţie - orice persoană fizica sau juridică a carei activitate profesională consta în a pune la dispoziţie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanta. (2) Tehnicile de comunicaţie la distanta sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.---------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Articolul 3 (1) Înainte de încheierea contractului la distanta comerciantul trebuie să informeze consumatorul în timp util, corect şi complet asupra următoarelor elemente: a) identitatea comerciantului şi, în cazul contractelor care prevăd plata anticipata, adresa şi modalităţile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail şi codul unic de înregistrare;--------Litera a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003. b) caracteristicile esenţiale ale produsului sau serviciului; c) preţul de vânzare cu amănuntul al produsului sau tariful serviciului şi taxele aplicabile;---------Litera c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003. d) cheltuielile de livrare, dacă este cazul; e) modalităţile de plată, de livrare sau de prestare; f) dreptul de denunţare unilaterala a contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta ordonanţă; g) costul utilizării tehnicii de comunicaţie la distanta, în cazul în care acesta este calculat altfel decât conform tarifului de baza; h) perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului; i) durata minima a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curenta sau periodică a unui produs sau serviciu. j) termenul limita de executare a obligaţiilor rezultând din contract.---------Litera j) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1), al căror scop comercial trebuie să rezulte fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, uşor de înţeles de către consumator, prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicaţie la distanta utilizate, ţinându-se seama de principiile de buna practica comercială în tranzacţii şi de principiile care guvernează protecţia minorilor şi a altor persoane lipsite de capacitate de exerciţiu, precum şi de principiile referitoare la bunele moravuri.---------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003. (3) În cazul comunicărilor telefonice, la începutul oricărei conversatii cu consumatorul comerciantul are obligaţia de a-şi declina identitatea, precum şi de a indica în mod explicit scopul comercial al apelului.  +  Articolul 4 (1) Comerciantul trebuie să transmită consumatorului, în scris sau pe un alt suport de informaţii durabil, la dispoziţia sau accesibil acestuia, în timp util, în perioada executării contractului, următoarele: a) confirmarea informaţiilor menţionate la art. 3 alin. (1), dacă acestea nu au fost transmise, în condiţiile prevăzute la alin. (1), înainte de încheierea contractului;---------Litera a) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003. b) condiţiile şi modalităţile de exercitare a dreptului de denunţare unilaterala, pentru cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă, sub forma clauzei următoare: "Consumatorul are dreptul sa notifice în scris comerciantului ca renunţa la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului", redactată cu caractere ingrosate. În cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este considerat livrat fără cerere de comanda din partea consumatorului, conform prevederilor art. 14; c) sediul, numărul de telefon/fax, precum şi adresa de e-mail ale comerciantului, la care consumatorul poate să-şi prezinte reclamaţiile;---------Litera c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003. d) informaţiile privind service-ul postvanzare şi garanţiile oferite;---------Litera d) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003. e) condiţiile de denunţare unilaterala a contractului, atunci când acesta are o durată nedeterminată sau o durată mai mare de un an. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) şi e) nu se aplică în cazul serviciilor a căror execuţie este realizată cu ajutorul unei tehnici de comunicaţie la distanta, dacă aceste servicii sunt furnizate o singură dată şi facturarea lor este efectuată de operatorul de comunicaţie.  +  Articolul 5Dacă părţile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distanta îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Articolul 6Dispoziţiile prezentei ordonanţe nu se aplică: a) contractelor privind serviciile financiare prezentate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă;----------Litera a) a art. 6 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003. b) contractelor încheiate prin intermediul distribuitoarelor automate sau în localurile comerciale automatizate; c) contractelor încheiate cu operatorii de telecomunicaţii în scopul utilizării telefoanelor publice;----------Litera c) al art. 6 a fost modificată de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003. d) contractelor încheiate pentru construirea şi vânzarea de bunuri imobiliare sau care se referă la alte drepturi privind bunuri imobiliare, cu excepţia contractelor de închiriere; e) contractelor încheiate în cadrul vânzărilor la licitaţie;---------Litera f) a art. 6 a fost abrogată de art. 32 din LEGEA nr. 365 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 5 iulie 2002.  +  Capitolul II Dreptul de denunţare unilaterala a contractului  +  Articolul 7 (1) Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv.Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă: a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator, dacă au fost îndeplinite prevederile art. 4; b) pentru servicii, din ziua încheierii contractului sau după încheierea contractului, din ziua în care obligaţiile prevăzute la art. 4 au fost îndeplinite, cu condiţia ca întârzierea sa nu depăşească 90 de zile. (2) În cazul în care comerciantul a omis sa transmită consumatorului informaţiile prevăzute la art. 4, termenul pentru denunţarea unilaterala a contractului este de 90 de zile şi începe să curgă: a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator; b) pentru servicii, de la data încheierii contractului. (3) Dacă în perioada celor 90 de zile informaţiile prevăzute la art. 4 sunt furnizate consumatorului, termenul de 10 zile lucrătoare pentru denunţarea unilaterala a contractului începe să curgă din acel moment.  +  Articolul 8În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterala a contractului de către consumator în condiţiile art. 7, comerciantul are obligaţia sa ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursarii sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către consumator.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Articolul 9În cazul în care, pentru produsul sau serviciul ce face obiectul contractului la distanta, comerciantul crediteaza consumatorul, direct sau în baza unui acord încheiat de comerciant cu un terţ, o dată cu denunţarea unilaterala a contractului la distanta încetează de drept şi contractul de acordare a creditului, fără penalităţi pentru consumator.  +  Articolul 10Consumatorul nu poate denunta unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepţia cazurilor în care părţile au convenit altfel: a) contracte de furnizare de servicii a căror execuţie a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare prevăzut la art. 7 alin. (1); b) contracte de furnizare de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuatiile cursurilor pieţei financiare care nu pot fi controlate de comerciant; c) contracte de furnizare a unor produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid; d) contracte de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care au fost desigilate de către consumator; e) contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor-magazin; f) contracte de servicii de pariuri sau loterii.  +  Capitolul III Executarea contractului la distanta  +  Articolul 11 (1) Comerciantul trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel. (2) Comerciantul, în cazul în care nu poate executa contractul din cauza ca produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze consumatorul despre aceasta indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plata trebuie rambursate de comerciant în termen de maximum 30 de zile.----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003. (3) Comerciantul poate livra consumatorului un produs sau serviciu de o calitate şi la un preţ echivalente cu cele solicitate numai dacă acest lucru a fost prevăzut înainte de încheierea contractului şi/sau în contract, astfel încât consumatorul să fie informat în mod clar despre aceasta posibilitate. În caz contrar furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate va fi asimilată cu livrarea fără comanda, astfel cum se prevede la art. 14. Cheltuielile de returnare a produselor, în situaţia exercitării dreptului de denunţare unilaterala a contractului, sunt în acest caz în sarcina comerciantului, element asupra căruia consumatorul trebuie să fie informat.----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Articolul 12Dispoziţiile art. 3-4, ale art. 7-10 şi ale art. 11 alin. (1) nu se aplică contractelor privind: a) vânzarea de produse alimentare, de băuturi sau de produse de uz curent utilizate în gospodărie, livrate cu regularitate de către comerciant la domiciliul, reşedinţa sau la locul de muncă al consumatorului; b) furnizarea de servicii de cazare, de transport, de furnizare de preparate culinare, de agrement, atunci când comerciantul se angajează prin contractul încheiat să efectueze aceste prestaţii la o dată precisa sau într-o perioadă specificată; în mod excepţional, în cazul activităţilor de agrement organizate în aer liber, comerciantul îşi poate rezerva dreptul de a nu respecta prevederile art. 11 alin. (2), în circumstanţe specifice.  +  Articolul 13În cazul în care cartea de credit a unui consumator se dovedeşte ca a fost utilizata în mod fraudulos pentru achitarea preţului unui contract la distanta, sumele vărsate ca plata vor fi recreditate sau restituite consumatorului potrivit reglementărilor specifice acestor sisteme de plată.---------Art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Articolul 14Este interzisă livrarea de produse sau prestarea de servicii fără o comanda prealabilă din partea consumatorului, dacă aceasta livrare implica solicitarea efectuării unei plati. În cazul livrărilor pentru care nu exista o comanda prealabilă, consumatorul este exonerat de orice contraprestatie, lipsa răspunsului neavând valoare de consimţământ.  +  Capitolul IV Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicaţie la distanta  +  Articolul 15Următoarele tehnici de comunicaţie la distanta necesita acordul prealabil al consumatorului: a) sistem automatizat de apel fără intervenţie umană (automat de apel); b) telecopiator (fax). c) adresa de posta electronică (e-mail).---------Litera c) a art. 15 a fost introdusă de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Articolul 16Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuală la distanta în afară celor prevăzute la art. 15 nu este permisă dacă exista un refuz manifestat de consumator.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 17Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiune, încălcarea prevederilor art. 8 şi 11, referitoare la nerespectarea termenelor de rambursare, precum şi ale art. 14 şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei.---------Art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Articolul 17^1Constituie contravenţie încălcarea prevederilor art. 16 şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.---------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Articolul 18Sancţiunile prevăzute la art. 17 şi 17^1 vor fi aplicate şi persoanelor juridice.---------Art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Articolul 19Limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la art. 17 şi 17^1 vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de inflaţie.---------Art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Articolul 20Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 17 şi 17^1 se fac la sesizarea consumatorilor sau din oficiu de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.---------Art. 20 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Articolul 21Contravenţiilor prevăzute la art. 17 şi 17^1 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.---------Art. 21 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 22Prevederile privind comercializarea produselor şi a serviciilor în condiţiile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile legale privind protecţia consumatorilor, în măsura în care nu contravin reglementărilor din prezenta ordonanţă.---------Art. 22 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Articolul 23În caz de litigiu sarcina dovedirii obligaţiilor prevăzute la art. 4, a respectării termenelor şi a existenţei acordului consumatorului, prevăzute la art. 5, art. 11 alin. (1) şi art. 15, revine comerciantului. Instanţa competenţa este cea de la domiciliul consumatorului.---------Art. 23 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Articolul 23^1Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă şi vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului.---------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Articolul 24Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se pune în aplicare la 30 de zile de la data publicării ei.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────Ministrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuPreşedintele Oficiuluipentru Protecţia Consumatorilor,Eliade Corneliu Mihailescu  +  Anexa 1LISTAcuprinzând tehnicile de comunicaţie la distanta a) imprimat neadresat; b) imprimat adresat; c) scrisoare tipizata; d) publicitate tiparita cu bon de comanda; e) catalog; f) telefon cu intervenţie umană; g) telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audiotext); h) radio; i) videofon (telefon cu imagine); j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatura sau ecran tactil); k) posta electronică (e-mail); l) telecopiator (fax); m) televiziune (teleshopping).---------Anexa a fost modificată şi a devenit anexa 1 conform pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.  +  Anexa 2SERVICIILE FINANCIAREexceptate de la aplicarea prevederilor ordonanţei a) Serviciile de investiţii, precum şi cele cuprinse în activităţi privind recunoaşterea reciprocă, asa cum sunt prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/2002privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare b) Operaţiuni de asigurare şi reasigurare, asa cum sunt prevăzute de Legea nr. 32/2000privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare, şi de Normele nr. 3/2001privind clasele de asigurări care pot fi practicate de societăţile de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 c) Servicii bancare d) Operaţiuni futures şi options.---------Anexa 2 a fost introdusă de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.──────────