LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (**republicată**)(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului(actualizată până la data de 31 decembrie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul republicat al legii a fost publicat On MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 15 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 31 decembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 383 din 28 decembrie 2007.**) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. II din Legea nr. 233/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 22 iunie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 35/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 20 martie 1997 şi a mai fost modificată şi completată prin:- Legea nr. 125/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 24 iunie 1998;- Legea nr. 181/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Instituţia Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în raporturile acestora cu autorităţile publice. (2) Sediul instituţiei Avocatul Poporului este în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Instituţia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, în condiţiile legii. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Poporului nu se substituie autorităţilor publice. (3) Avocatul Poporului nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu îl poate obliga pe Avocatul Poporului să se supună instrucţiunilor sau dispoziţiilor sale.  +  Articolul 3 (1) Activitatea Avocatului Poporului, a adjuncţilor săi şi a salariaţilor care lucrează sub autoritatea acestora are caracter public. (2) La cererea persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor sau datorită unor motive întemeiate, Avocatul Poporului poate decide asupra caracterului confidenţial al activităţii sale.  +  Articolul 4Autorităţile publice sunt obligate să comunice sau, după caz, să pună la dispoziţia Avocatului Poporului, în condiţiile legii, informaţiile, documentele sau actele pe care le deţin în legătură cu cererile care au fost adresate Avocatului Poporului, acordându-i sprijin pentru exercitarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 5 (1) Avocatul Poporului prezintă, în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului, rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele trebuie să cuprindă informaţii cu privire la activitatea instituţiei Avocatul Poporului. Ele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. (2) Raportul anual vizează activitatea instituţiei pe un an calendaristic şi se înaintează Parlamentului până la data de 1 februarie a anului următor, în vederea dezbaterii acestuia în şedinţa comună a celor două Camere. Raportul anual se dă publicităţii.  +  Capitolul II Mandatul Avocatului Poporului  +  Articolul 6 (1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Mandatul Avocatului Poporului poate fi reînnoit o singură dată. (2) Poate fi numit Avocat al Poporului orice cetăţean român care îndeplineşte condiţiile de numire prevăzute pentru judecători la Curtea Constituţională.  +  Articolul 7 (1) Propunerile de candidaţi se fac de către birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului. (2) Candidaţii vor fi audiaţi de comisiile juridice din Camera Deputaţilor şi Senat. În vederea audierii, fiecare candidat va depune actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Constituţie şi de prezenta lege pentru a fi numit Avocat al Poporului. Candidaţii vor fi prezenţi la dezbateri. (3) Este numit ca Avocat al Poporului candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi ale deputaţilor şi senatorilor prezenţi.  +  Articolul 8 (1) Mandatul de Avocat al Poporului se exercită de la data depunerii, în faţa preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, a următorului jurământ:"Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să apăr drepturile şi libertăţile cetăţenilor, îndeplinindu-mi cu bună-credinţă şi imparţialitate atribuţiile de Avocat al Poporului. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" (2) Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. (3) Refuzul depunerii jurământului împiedică intrarea în funcţie a Avocatului Poporului şi deschide procedura pentru numirea în funcţie a altei persoane. (4) Mandatul Avocatului Poporului durează până la depunerea jurământului de către noul Avocat al Poporului.  +  Articolul 9 (1) Mandatul Avocatului Poporului încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din funcţie, incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private, imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, ori în caz de deces. (2) Revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, ca urmare a încălcării Constituţiei şi a legilor, se face de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, la propunerea birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. (3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de îndeplinire a funcţiei sau decesul se constată de către birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în cel mult 10 zile de la apariţia cauzei care determină încetarea mandatului Avocatului Poporului.  +  Capitolul III Adjuncţii Avocatului Poporului  +  Articolul 10 (1) Avocatul Poporului este asistat de adjuncţi, specializaţi pe următoarele domenii de activitate: a) drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale; b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap; c) armată, justiţie, poliţie, penitenciare; d) proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe. (2) Adjuncţii Avocatului Poporului îndeplinesc atât atribuţiile ce le revin potrivit domeniului de specializare, cât şi orice alte atribuţii care le sunt încredinţate de Avocatul Poporului. (3) Adjuncţii Avocatului Poporului îndeplinesc, în ordinea stabilită de Avocatul Poporului, atribuţiile acestuia în caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei.  +  Articolul 11 (1) Adjuncţii Avocatului Poporului sunt numiţi de către birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. Condiţiile pentru ocuparea funcţiei de adjunct al Avocatului Poporului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului. (2) Numirea adjuncţilor Avocatului Poporului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12Dispoziţiile art. 8 alin. (1) se aplică în mod corespunzător, jurământul depunându-se în faţa Avocatului Poporului şi a câte unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi al Senatului.  +  Capitolul IV Atribuţiile Avocatului Poporului  +  Articolul 13Avocatul Poporului are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea instituţiei Avocatul Poporului; b) primeşte şi repartizează cererile făcute de persoanele lezate prin încălcarea drepturilor sau libertăţilor cetăţeneşti de către autorităţile administraţiei publice şi decide asupra acestor cereri; c) urmăreşte rezolvarea legală a cererilor primite şi cere autorităţilor sau funcţionarilor administraţiei publice în cauză încetarea încălcării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, repunerea în drepturi a petiţionarului şi repararea pagubelor; d) formulează puncte de vedere, la cererea Curţii Constituţionale; e) poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora; f) poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor; g) reprezintă instituţia Avocatul Poporului în faţa Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice; h) angajează salariaţii instituţiei Avocatul Poporului şi exercită dreptul de autoritate disciplinară asupra acestora; i) exercită funcţia de ordonator principal de credite; j) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului.  +  Articolul 14 (1) Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile, din oficiu sau la cererea persoanelor lezate prevăzute la art. 13 lit. b). (2) Cererile pot fi adresate de orice persoană fizică, fără deosebire de cetăţenie, vârstă, sex, apartenenţă politică sau convingeri religioase.  +  Articolul 15 (1) Cererile adresate Avocatului Poporului trebuie să se facă în scris şi să indice numele şi domiciliul persoanei lezate în drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, drepturile şi libertăţile încălcate, precum şi autoritatea administrativă ori funcţionarul public în cauză. Petiţionarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona legal cererea. (2) Nu pot fi luate în considerare plângerile anonime, iar plângerile îndreptate împotriva încălcării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti prin acte sau fapte ale autorităţii administraţiei publice se adresează Avocatului Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoştinţă de ele. (3) Avocatul Poporului poate respinge motivat cererile vădit nefondate sau poate cere date suplimentare pentru analiza şi soluţionarea cererilor. (4) Nu fac obiectul activităţii instituţiei Avocatul Poporului şi vor fi respinse fără motivare cererile privind actele emise de Camera Deputaţilor, de Senat sau de Parlament, actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor, ale Preşedintelui României şi ale Guvernului, precum şi ale Curţii Constituţionale, ale preşedintelui Consiliului Legislativ şi ale autorităţii judecătoreşti.  +  Articolul 16Cererile adresate Avocatului Poporului sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 17 (1) Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, precum şi Ministerul Public şi organele de poliţie sunt obligate să permită, fără nici o restricţie, persoanelor care execută pedeapsa închisorii sau, după caz, se află arestate ori reţinute, precum şi minorilor aflaţi în centrele de reeducare să se adreseze, în orice mod, Avocatului Poporului cu privire la lezarea drepturilor şi libertăţilor lor, cu excepţia restrângerilor legale. (2) Aceeaşi obligaţie revine şi comandanţilor unităţilor militare, în privinţa persoanelor care îndeplinesc îndatoriri militare, cu privire la lezarea drepturilor şi libertăţilor lor, cu excepţia restrângerilor legale.  +  Articolul 18În cazul în care Avocatul Poporului constată că soluţionarea cererii cu care a fost sesizat este de competenţa autorităţii judecătoreşti, el se poate adresa, după caz, ministrului justiţiei, Ministerului Public sau preşedintelui instanţei de judecată, care sunt obligaţi să comunice măsurile luate.  +  Articolul 19În cazul sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor care se referă la drepturile şi libertăţile cetăţenilor, Curtea Constituţională va solicita şi punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului.  +  Articolul 20 (1) Avocatul Poporului are acces, în condiţiile legii, la informaţiile clasificate deţinute de autorităţile publice, în măsura în care le consideră necesare pentru soluţionarea plângerilor care i-au fost adresate. (2) Avocatul Poporului are obligaţia de a nu divulga sau de a nu face publice informaţiile sau documentele secrete la care a avut acces. Această obligaţie se menţine şi după încetarea activităţii sale ca Avocat al Poporului şi se extinde asupra adjuncţilor săi, precum şi asupra personalului aflat în serviciile sale, sub sancţiunea prevăzută de legea penală.  +  Articolul 21 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandări care nu pot fi supuse controlului parlamentar şi nici controlului judecătoresc. (2) Prin recomandările emise, Avocatul Poporului sesizează autorităţile administraţiei publice asupra ilegalităţii actelor sau faptelor administrative. Sunt asimilate actelor administrative tăcerea organelor administraţiei publice şi emiterea tardivă a actelor.  +  Articolul 22 (1) Avocatul Poporului are dreptul să facă anchete proprii, să ceară autorităţilor administraţiei publice orice informaţii sau documente necesare anchetei, să audieze şi să ia declaraţii de la conducătorii autorităţilor administraţiei publice şi de la orice funcţionar care poate da informaţiile necesare soluţionării cererii. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice, precum şi oricăror servicii publice aflate sub autoritatea autorităţilor administraţiei publice.  +  Articolul 23 (1) În cazul în care, în urma cererilor făcute, Avocatul Poporului constată că plângerea persoanei lezate este întemeiată, el va cere în scris autorităţii administraţiei publice care a încălcat drepturile acesteia să reformeze sau să revoce actul administrativ şi să repare pagubele produse, precum şi să repună persoana lezată în situaţia anterioară. (2) Autorităţile publice în cauză vor lua de îndată măsurile necesare pentru înlăturarea ilegalităţilor constatate, repararea pagubelor şi înlăturarea cauzelor care au generat sau au favorizat încălcarea drepturilor persoanei lezate şi îl vor informa despre aceasta pe Avocatul Poporului.  +  Articolul 24 (1) În cazul în care autoritatea administraţiei publice sau funcţionarul public nu înlătură, în termen de 30 de zile de la data sesizării, ilegalităţile comise, Avocatul Poporului se adresează autorităţilor administraţiei publice ierarhic superioare, care sunt datoare să îi comunice, în termen de cel mult 45 de zile, măsurile luate. (2) Dacă autoritatea publică sau funcţionarul public aparţine administraţiei publice locale, Avocatul Poporului se adresează prefectului. De la data depunerii cererii la prefectul judeţului curge un nou termen de 45 de zile.  +  Articolul 25 (1) Avocatul Poporului este îndreptăţit să sesizeze Guvernul cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal al administraţiei publice centrale şi al prefecţilor. (2) Neadoptarea de către Guvern, în termen de cel mult 20 de zile, a măsurilor privitoare la ilegalitatea actelor sau faptelor administrative semnalate de Avocatul Poporului se comunică Parlamentului.  +  Articolul 26 (1) Avocatul Poporului va aduce la cunoştinţă persoanei care i-a adresat cererea modul de soluţionare. Acesta poate fi făcut public de către Avocatul Poporului prin mijloace de informare în masă, cu consimţământul persoanei sau al persoanelor interesate şi cu respectarea prevederilor art. 20 privind informaţiile şi documentele secrete. (2) Dacă Avocatul Poporului constată, cu prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislaţie sau cazuri grave de corupţie ori de nerespectare a legilor ţării, va prezenta un raport, conţinând cele constatate, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, primului-ministru.  +  Articolul 27Avocatul Poporului poate fi consultat de iniţiatorii proiectelor de legi şi ordonanţe, care, prin conţinutul reglementărilor, privesc drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, de pactele şi celelalte tratate internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte.  +  Articolul 28Prevederile prezentei legi se aplică şi actelor administrative ale regiilor autonome.  +  Articolul 29Avocatul Poporului va organiza birouri teritoriale, în vederea realizării atribuţiilor ce revin, potrivit prezentei legi, instituţiei Avocatul Poporului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege. Prefecturile vor asigura spaţiile necesare pentru funcţionarea birourilor teritoriale.  +  Capitolul V Răspundere, incompatibilităţi şi imunităţi  +  Articolul 30Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu răspund juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le îndeplinesc, cu respectarea legii, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 31 (1) Pe durata exercitării mandatului, Avocatul Poporului poate fi urmărit şi trimis în judecată penală pentru fapte, altele decât cele prevăzute la art. 30, dar nu poate fi reţinut, percheziţionat sau arestat fără încuviinţarea preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului. (2) Adjuncţii Avocatului Poporului pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte, altele decât cele prevăzute la art. 30, dar nu pot fi reţinuţi, percheziţionaţi sau arestaţi fără înştiinţarea prealabilă a Avocatului Poporului. (3) Dacă Avocatul Poporului sau adjuncţii săi sunt arestaţi ori trimişi în judecată penală, ei vor fi suspendaţi din funcţie, de drept, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.  +  Articolul 32 (1) În timpul exercitării funcţiei, Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia nu pot fi membri ai unui partid politic şi nu pot îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată, cu excepţia activităţilor şi funcţiilor didactice din învăţământul superior. (2) Incompatibilităţile prevăzute la alin. (1) se aplică şi personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate.  +  Capitolul VI Serviciile instituţiei Avocatul Poporului  +  Articolul 33Structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal necesar activităţii instituţiei se aprobă de Avocatul Poporului, în limita bugetului anual.  +  Articolul 34Funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate din aparatul instituţiei Avocatul Poporului se ocupă prin concurs, în condiţiile legii.  +  Articolul 35Încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului de către personalul acesteia atrage răspunderea penală, disciplinară sau administrativă, după caz. Răspunderea disciplinară se stabileşte conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 36 (1) Instituţia Avocatul Poporului are buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat. Prin legile bugetare anuale poate fi aprobat un fond la dispoziţia Avocatului Poporului, pentru acordarea de ajutoare. (2) Proiectul de buget se aprobă, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice, de Avocatul Poporului şi se înaintează Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus legiferării. Obiecţiile Avocatului Poporului la proiectul de buget al Guvernului se prezintă Parlamentului pentru soluţionare. (3) Funcţia de Avocat al Poporului este asimilată ca rang, salarizare şi condiţii de pensionare cu funcţia de ministru, iar funcţia de adjunct al Avocatului Poporului este asimilată ca rang, salarizare şi condiţii de pensionare cu funcţia de secretar de stat, beneficiind în mod corespunzător de toate drepturile acestora. Funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate sunt asimilate cu cele din aparatul Parlamentului. Adjuncţii Avocatului Poporului sunt numiţi pentru un mandat de 5 ani, mandat ce poate fi reînnoit o singură dată.-----------Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 383 din 28 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 28 decembrie 2007.(3^1) Adjuncţii Avocatului Poporului care nu au domiciliu şi nici locuinţă proprietate personală în municipiul Bucureşti beneficiază, de la data numirii în funcţie, de diurnă de deplasare, pe zi, în cuantum de 2% din salariul de bază, precum şi de decontarea cheltuielilor de cazare şi transport de la localitatea de domiciliu până la locul de muncă din municipiul Bucureşti.---------Alin. (3^1) al art. 36 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 383 din 28 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 28 decembrie 2007. (4) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi Guvernul şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor pune la dispoziţie instituţiei Avocatul Poporului localul necesar funcţionării acesteia.  +  Articolul 37În situaţia în care în funcţia de Avocat al Poporului este ales un magistrat, rezervarea postului acestuia este obligatorie.  +  Articolul 38Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului se aprobă de către birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea Avocatului Poporului.  +  Anexa      BIROURILE TERITORIALE ALE INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI───────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Sediul Judeţele aflate în biroului competenţă teritorială───────────────────────────────────────────────────────────────  1. Alba Iulia Alba, Sibiu, Hunedoara  2. Piteşti Argeş, Vâlcea  3. Bacău Bacău, Neamţ  4. Oradea Bihor, Satu Mare  5. Suceava Suceava, Botoşani  6. Braşov Braşov, Covasna  7. Bucureşti Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa,                      Ilfov, Teleorman  8. Cluj-Napoca Cluj, Bistriţa-Năsăud,                      Maramureş, Sălaj  9. Constanţa Constanţa, Tulcea 10. Craiova Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt 11. Galaţi Galaţi, Brăila, Vrancea 12. Iaşi Iaşi, Vaslui 13. Târgu Mureş Mureş, Harghita 14. Ploieşti Prahova, Buzău, Dâmboviţa 15. Timişoara Timiş, Arad, Caraş-Severin───────────────────────────────────────────────────────────────----------