ORDIN nr. 371 din 27 decembrie 2007 (*actualizat*)privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate(actualizat până la data de 9 decembrie 2008*)
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 9 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 432 din 31 martie 2008; ORDINUL nr. 516 din 19 iunie 2008; ORDINUL nr. 596 din 28 august 2008; ORDINUL nr. 667 din 3 decembrie 2008.Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) şi alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, şi ale Hotărârii nr. 39 din 13 decembrie 2007 a Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin care s-au aprobat propunerile de tarife pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă tarifele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de unităţile sale subordonate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Persoanele fizice şi juridice care solicită prestarea serviciilor prevăzute de prezentul ordin au obligaţia de plată a tarifelor, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la plata tarifelor. (3) Serviciile care se referă la înscrieri în cartea funciară, prevăzute la cap. 7 din anexă, includ şi eliberarea gratuită a unui extras de carte funciară pentru informare, care atestă modalitatea de efectuare a înscrierii. (4) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile prevăzute la pct. 7.1 din anexă, în cazul primei înregistrări în cadastru şi cartea funciară a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Furnizarea în regim de urgenţă a acestor servicii presupune plata unui tarif de urgenţă în cuantum de 480 lei. (5) La cerere, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale subordonate, poate presta în regim de urgenţă serviciile prevăzute la cap. 7 din anexă. (6) Plata tarifelor de urgenţă presupune furnizarea serviciilor solicitate în termen de o treime din termenul normal de soluţionare pentru serviciul respectiv, stabilit prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Fracţiunile de zi rezultate prin reducerea termenului normal de soluţionare se vor rotunji la o zi întreagă. (7) Furnizarea serviciilor în regim de urgenţă presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, şi plata unui tarif suplimentar, al cărui cuantum este de patru ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5.000 lei. (8) Soluţionarea cererilor de înscriere în cartea funciară în regim de urgenţă nu poate deroga de la principiul priorităţii înscrierilor în cartea funciară, prevăzut la art. 25, 26, 28 şi 29, la art. 47 alin. (4) şi la art. 55 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, în cazul existenţei unor cereri multiple cu privire la acelaşi imobil. În cazul în care respectarea principiului de mai sus nu permite soluţionarea cererii în regim de urgenţă, tariful de urgenţă va fi returnat solicitantului. (9) În situaţia în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în regim de urgenţă din cauza lipsei unor documente necesare soluţionării cererii, termenul de soluţionare se va prelungi cu termenul acordat prin nota de completare a dosarului.  +  Articolul 2 (1) Tarifele prevăzute în anexă se achită de către solicitant sau de către orice altă persoană interesată, dacă părţile convin astfel. (2) Tarifele prevăzute în anexă se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate. (3) Neplata tarifului corespunzător serviciilor solicitate, în termenul legal, sau plata parţială a acestuia atrage respingerea cererii. (4) Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse, în limita cererii iniţiale, fără plata unui tarif suplimentar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării încheierii. Ulterior împlinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifează cu 60 lei. În situaţia în care la redepunerea cererii respinse se solicită furnizarea serviciului în regim de urgenţă, se va proceda în felul următor: a) dacă, în vederea soluţionării cererii respinse, s-a achitat tariful de urgenţă, nu se va mai achita un nou tarif de urgenţă; b) dacă, în vederea soluţionării cererii respinse, nu s-a achitat tariful de urgenţă, se va achita un tarif suplimentar al cărui cuantum este de patru ori valoarea tarifului normal perceput în vederea soluţionării cererii respinse.-----------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 432 din 31 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 18 aprilie 2008. (5) Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat, după natura lui. (6) Împotriva modului de stabilire a tarifului se poate face cerere de reexaminare, la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. Directorul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în urma analizei cererii de reexaminare, poate dispune restituirea totală sau parţială a tarifului contestat.  +  Articolul 3Sunt scutite de plată tarifelor serviciile de recepţie a lucrărilor de cadastru şi cele de publicitate imobiliară solicitate în regim normal sau de urgenţă de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, de unităţile sale subordonate şi de persoanele care au calitatea de angajat al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ori al unităţilor subordonate, în cazul în care acestea sunt titulari ai unui drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii.  +  Articolul 3^1 (1) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de recepţie a lucrărilor de cadastru şi cele de publicitate imobiliară, cu privire la imobilele ce fac obiectul Legii nr. 211/2005pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2005privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate. (2) Sunt scutite de la plata tarifelor prevăzute de prezentul ordin serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară solicitate de instanţele de judecată, organele de cercetare şi de urmărire penală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu excepţia serviciilor prevăzute la pct. 7.3.1 şi 7.3.2 din anexă.-----------Alin. (2) al art. 3^1 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 596 din 28 august 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 5 septembrie 2008.-----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 432 din 31 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 18 aprilie 2008.  +  Articolul 4Pentru serviciile prevăzute la pct. 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 şi 3.11 din anexă se acordă următoarele reduceri: a) 10% din tarif, pentru mai mult de 5 ore de înregistrări achiziţionate; b) 20% din tarif, pentru mai mult de 10 ore de înregistrări achiziţionate; c) 30% din tarif, pentru mai mult de 24 de ore de înregistrări achiziţionate.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 128/2007 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.Ministrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 27 decembrie 2007.Nr. 371.  +  Anexă                                   LISTA    cuprinzând tarifele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de      Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de unităţile sale subordonate ┌─────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┐ │Nr. │ Denumirea serviciului │ Unitatea │ Tariful │ │crt. │ │de măsură │(lei/uni-│ │ │ │ │tate de │ │ │ │ │măsură) │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┤ │ 1.│Emiterea avizului de începere a lucrărilor de cadastru, geodezie şi │ │ │cartografie pentru: │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┤ │ 1.1.│Executarea, modernizarea şi completarea reţelelor│ lucrare │ 50│ │ │de sprijin, de îndesire şi de ridicare pe │ │ │ │ │suprafeţe mai mari de 100 kmp │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.2.│Executarea planurilor şi hărţilor analogice sau │ lucrare │ 100│ │ │digitale şi ortofotoplanurilor pe suprafeţe mai │ │ │ │ │mari de 100 ha │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.3.│Aerofotografiere │ lucrare │ 100│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.4.│Întocmirea documentaţiilor topografice conform │ lucrare │ 50│ │ │Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu │ │ │ │ │modificările ulterioare, sau a documentaţiilor │ │ │ │ │pentru inventarierea bunurilor imobile aflate în │ │ │ │ │administrarea unor instituţii sau autorităţi │ │ │ │ │publice │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.5.│Realizarea produselor cartografice analogice sau │ lucrare │ 50│ │ │digitale destinate uzului public (ghiduri, hărţi,│ │ │ │ │atlase etc.) │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.6.│Executarea lucrărilor necesare pentru realizarea │ lucrare │ 50│ │ │sistemelor informaţionale specifice domeniului de│ │ │ │ │activitate │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 1.7.│Executarea lucrărilor de cadastru pe suprafeţe │ lucrare │ 60│ │ │mai mari de 100 ha │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┤ │ 2.│Recepţia lucrărilor de cadastru, geodezie şi cartografie pentru: │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┤ │ 2.1.│Reţele de sprijin şi/sau de îndesire pe suprafeţe│ lucrare │ 800│ │ │mai mari de 100 kmp │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 2.2.│Ortofotohărţi/ortofotoplanuri şi lucrări de │ lucrare │ 1.500│ │ │aerofotografiere │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 2.3.│Planuri şi hărţi analogice sau digitale pe │ lucrare │ 400│ │ │suprafeţe mai mari de 100 ha │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 2.4.│Elemente de geodezie, cartografie şi cadastru │ lucrare │200+ (4 x│ │ │general pentru realizarea sistemelor │ │numărul │ │ │informaţionale specifice domeniului de activitate│ │de │ │ │ │ │hectare) │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 2.5.│Conţinutul topografic al documentelor │ lucrare │ 200│ │ │cartografice analogice sau digitale destinate │ │ │ │ │uzului public (ghiduri, hărţi, atlase etc.) │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 2.6.│Documentaţii topografice, conform Hotărârii │lucrare*1)│100+(50 x│ │ │Guvernului nr. 834/1991, cu modificările │ │numărul │ │ │ulterioare, sau pentru inventarierea bunurilor │ │de │ │ │imobile aflate în administrarea unor instituţii │ │hectare) │ │ │ori autorităţi publice │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 2.7.│Conţinutul topografic al documentaţiilor de │ lucrare │200 + │ │ │urbanism (PUG, PUZ) şi studii de fezabilitate │ │(100 x │ │ │ │ │kmp) │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 2.8.│Planuri de încadrare în teritoriu şi planuri de │ ha │100 + 100│ │ │situaţie necesare proiectelor pentru autorizarea │(sub 9 ha)│* S[ha] │ │ │lucrărilor de construire (PAC) sau desfiinţare │ │(S se va │ │ │(PAD), planuri urbanistice de detaliu (PUD), │ │rotunji │ │ │precum şi a altor planuri cu suprafaţa mai mică │ │la │ │ │de 100 ha │ │valoarea │ │ │ │ │întreagă)│ │ │ ├──────────┼─────────┤ │ │ │ lucrare │ 1000│ │ │ │ (peste │ │ │ │ │ 9 ha) │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 2.9.│În vederea avizării tehnice a expertizelor │ lucrare │ 100│ │ │judiciare în specialitatea topografie, geodezie │ │ │ │ │şi cadastru │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │2.10.│Recepţie tehnică pentru exproprieri │ imobil │ 10│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┤ │ 3.│Furnizarea de date privind reţelele de referinţă şi punctele de │ │ │detaliu: │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┤ │ 3.1.│Furnizarea coordonatelor punctelor de detaliu şi │ punct │ 5│ │ │a coordonatelor punctelor din reţelele de │ │ │ │ │ridicare din documentaţiile cadastrale existente │ │ │ │ │în arhivă şi din reţelele de îndesire │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.2.│Furnizarea coordonatelor punctelor din reţeaua │ punct │ 10│ │ │geodezică de stat în plan de proiecţie │ │ │ │ │Stereografic 1970 │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.3.│Furnizarea altitudinilor din reţelele de │ punct │ 15│ │ │nivelment, a căror existenţă este confirmată de │ │ │ │ │oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară - │ │ │ │ │ordinul I │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.4.│Furnizarea altitudinilor din reţelele de │ punct │ 10│ │ │nivelment, a căror existenţă este confirmată de │ │ │ │ │oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară - │ │ │ │ │ordinul II-V │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.5.│Furnizarea descrierilor topografice ale punctelor│ punct │ 10│ │ │a căror existenţă este confirmată de oficiul de │ │ │ │ │cadastru şi publicitate imobiliară │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.6.│Inventar de coordonate pentru puncte aparţinând │ punct │ 20│ │ │reţelelor de referinţă 3D (inclusiv staţii │ │ │ │ │permanente GPS) - în plan de proiecţie │ │ │ │ │Stereografic 1970 şi în sistem de coordonate │ │ │ │ │geocentrice │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.7.│Furnizarea înregistrărilor de la o staţie │ oră de │ 8│ │ │permanentă*2)- date GPS la 30s (120 înregistrări/│ înregis- │ │ │ │oră) - minimum 1h (fişier)*3) │ trare │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.8.│Furnizarea înregistrărilor de la o staţie │ oră de │ 10│ │ │permanentă*2) - date GPS la 15s (240 │ înregis- │ │ │ │înregistrări/oră) - minimum 1h (fişier)*3) │ trare │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 3.9.│Furnizarea înregistrărilor de la o staţie │ oră de │ 12│ │ │permanentă*2) - date GPS la 10s (360 │ înregis- │ │ │ │înregistrări/oră) - minimum 1h (fişier)*3) │ trare │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │3.10.│Furnizarea înregistrărilor de la o staţie │ oră de │ 15│ │ │permanentă*2) - date GPS la 5s (720 înregistrări/│ înregis- │ │ │ │oră) - minimum 0,5h (fişier)*3) │ trare │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │3.11.│Furnizarea înregistrărilor de la o staţie │ oră de │ 20│ │ │permanentă*2) - date GPS la 1s (3.600 │ înregis- │ │ │ │înregistrări/oră) sau <1s, minimum 0,5h │ trare │ │ │ │(fişier)*4) │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┤ │ 4.│Furnizare de produse cartografice analogice: │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┤ │ 4.1.│Furnizarea planului cadastral actualizat │ foaie de │ 60│ │ │ │ plan │ │ │ │ ├──────────┼─────────┤ │ │ │format A3 │ 30│ │ │ ├──────────┼─────────┤ │ │ │format A4 │ 15│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.2.│Furnizarea planului de amplasament şi delimitare,│format A3 │ 30│ │ │pe ortofotoplan ├──────────┼─────────┤ │ │ │format A4 │ 15│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.3.│Furnizare de copii ale planurilor şi hărţilor │ foaie de │ 30│ │ │ │plan/hartă│ │ │ │ ├──────────┼─────────┤ │ │ │format A4 │ 12│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.4.│Furnizare de hărţi administrative │ foaie de │ 30│ │ │ │ hartă │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.5.│Furnizarea hărţii României (diverse scări şi │ foaie de │ 50│ │ │formate) │ hartă │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.6.│Furnizare de hărţi şi planuri cadastrale şi │ foaie de │ 35│ │ │topografice, indiferent de scară şi ediţie │hartă/plan│ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 4.7.│Furnizare de extras plan parcelar │format A4 │ 15│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┤ │ 5.│Furnizare de date şi informaţii cartografice digitale: │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┤ │ 5.1.│Furnizare de planuri şi hărţi digitale pe │ fişier │ 40│ │ │suporturi magnetice (informaţii raster) │plan/hartă│ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.2.│Furnizare de planuri şi hărţi digitale pe │ fişier │ 50│ │ │suporturi magnetice (informaţii raster │plan/hartă│ │ │ │georeferenţiate) │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.3.│Furnizare de planuri şi hărţi vectoriale pe │ fişier │ 120│ │ │suport magnetic │ secţiune │ │ │ │ │plan/strat│ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.4.│Furnizare de ortofotoplanuri alb-negru │ fişier │ 40│ │ │ │plan/hartă│ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.5.│Furnizare de ortofotoplanuri color - scara │ fişier │ 80│ │ │1:5.000 │plan/hartă│ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.6.│Furnizare de ortofotoplanuri color - scara │ kmp │ 100│ │ │1:2.000 │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.7.│Furnizare de ortofotoplanuri color - scara │ kmp │ 600│ │ │1:1.000 │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.8.│Furnizare de ortofotoplanuri color - scara 1:500 │ 100 mp │ 10│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 5.9.│Furnizare de fotograme aeriene alb-negru obţinute│fotogramă │ 150│ │ │prin scanarea filmului │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │5.10.│Furnizare de fotograme aeriene color sau │fotogramă │ 110│ │ │alb-negru │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │5.11.│Furnizare de model numeric al terenului, cu │ kmp │ 50│ │ │densitatea punctelor cuprinsă între 1-5 m │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │5.12.│Furnizare de model numeric al terenului, cu │ kmp │ 30│ │ │densitatea punctelor cuprinsă între 6-10 m │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │5.13.│Furnizare de model numeric al terenului, cu │ kmp │ 20│ │ │densitatea punctelor cuprinsă între 11-30 m │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │5.14.│Furnizare de model numeric al terenului, cu │ kmp │ 10│ │ │densitatea punctelor între 31-50 m │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │5.15.│Furnizare de model numeric al terenului, cu │ kmp │ 5│ │ │densitatea punctelor mai mare de 50 m │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │5.16.│Furnizare de mozaic ortofotoplan │ kmp │ 2│ │ │scara 1:5.000 │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┤ │ 6.│Servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică: │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┤ │ 6.1.│Operaţii de asamblare/montaj produse cartografice│ lucrare │ 300│ │ │analogice │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.2.│Operaţii de racordare/mozaicare produse │ km │ 10│ │ │cartografice digitale │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.3.│Consultanţă de specialitate şi asistenţă │ oră │ 50│ │ │tehnică*5) │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.4.│Verificări şi rectificări de aparatură clasică │ bucată │ 600│ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.5.│Verificări şi rectificări de aparatură │ bucată │ 800│ │ │electro-optică │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.6.│Verificări şi rectificări de aparatură │ bucată │ 2.000│ │ │fotogrammetrică analogică │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.7.│Serviciul de consultare baze de date de cadastru │ imobil │ 10│ │ │şi carte funciară prin internet*6) │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.8.│Eliberare duplicate din carnetele cu titluri de │ pag. A4 │ 15│ │ │proprietate │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ 6.9.│Serviciu de furnizare informaţii prin internet │ dosar │ 0│ │ │privind stadiul înscrierilor*6) │ │ │ └─────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘     7. Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară ┌────┬───────────────────┬──────┬───────────────────────┬──────────┬─────────┐ │Nr. │ Grupe de servicii │ │ Denumirea serviciului │ Unitatea │ Tariful │ │crt.│ │ │ │de măsură │(lei/uni-│ │ │ │ │ │ │tate de │ │ │ │ │ │ │măsură) │ ├────┼───────────────────┼──────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┤ │7.1.│Prima înregistrare │7.1.1.│Recepţie şi înfiinţare │ │ 120│ │ │a imobilelor/ │ │carte funciară │ │ │ │ │unităţilor ├──────┼───────────────────────┤ ├─────────┤ │ │individuale │7.1.2.│Recepţie (nr. │ imobil/ │ 60│ │ │(u.i.)*7) │ │cadastral) │ u.i. │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┤ ├─────────┤ │ │ │7.1.3.│Înfiinţare carte │ │ 60│ │ │ │ │funciară │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┤ │7.2.│Dezmembrare/ │7.2.1.│Recepţie dezmembrare │ │ 60│ │ │Comasare*8) ├──────┼───────────────────────┤ ├─────────┤ │ │ │7.2.2.│Înscriere dezmembrare │ │ 60│ │ │ │ │în cartea funciară │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┤ imobil/ ├─────────┤ │ │ │7.2.3.│Dezmembrare pentru │ u.i. │ 10│ │ │ │ │exproprieri │ rezultat │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┤ ├─────────┤ │ │ │7.2.4.│Recepţie comasare │ │ 60│ │ │ ├──────┼───────────────────────┤ ├─────────┤ │ │ │7.2.5.│Înscriere comasare în │ │ 60│ │ │ │ │cartea funciară │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ │ │7.3.1.│Drept de proprietate │ │ │ │ │ │ │sau dezmembrăminte, │ │ 0,5%*9)│ │ │ │ │în favoarea persoanelor│ │ │ │ │ │ │juridice │Valoarea │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┤din act ├─────────┤ │7.3.│Întabulare sau │7.3.2.│Drept de proprietate │ │ │ │ │înscriere │ │sau dezmembrăminte, │ │ 0,15%*9)│ │ │provizorie │ │în favoarea persoanelor│ │ │ │ │ │ │fizice şi a cultelor │ │ │ │ │ │ │religioase recunoscute │ │ │ │ │ │ │în condiţiile legii │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ │ │7.3.3.│Ipotecă/privilegiu*10) │ │100+0,1% │ │ │ │ │ │ │*11) │ │ │ ├──────┼───────────────────────┤Imobil ├─────────┤ │ │ │7.3.4.│Imobile expropriate*12)│ │ 50 │ ├────┼───────────────────┼──────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┤ │7.4.│Notare │7.4.1.│Fuziune/divizare │ imobil │ 0,5%*9)│ │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ │ │7.4.2.│Alte notări (inclusiv │ operaţi- │ 60│ │ │ │ │radierea)*13) │ une*14) │ │ ├────┼───────────────────┼──────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┤ │7.5.│Rectificare │7.5.1.│Îndreptare eroare │ │ 0│ │ │ │ │materială │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┤ ├─────────┤ │ │ │7.5.2.│Rectificare limite │ │ 120│ │ │ │ │imobil │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┤ imobil ├─────────┤ │ │ │7.5.3.│Modificare suprafaţă │ │ 120│ │ │ ├──────┼───────────────────────┤ ├─────────┤ │ │ │7.5.4.│Repoziţionare imobil │ │ 0│ │ │ ├──────┼───────────────────────┤ ├─────────┤ │ │ │7.5.5.│Reconstituire carte │ │ 0│ │ │ │ │funciară carte funciară│ │ │ ├────┼───────────────────┼──────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┤ │7.6.│Actualizare │7.6.1.│Înscriere construcţii │ │60+ │ │ │informaţii tehnice │ │ │ │0,05%*15)│ │ │ ├──────┼───────────────────────┤ ├─────────┤ │ │ │7.6.2.│Extindere construcţii │ │ 120│ │ │ ├──────┼───────────────────────┤ imobil ├─────────┤ │ │ │7.6.3.│Desfiinţare construcţii│ │ 60│ │ │ ├──────┼───────────────────────┤ ├─────────┤ │ │ │7.6.4.│Categorie de folosinţă,│ │ 60│ │ │ │ │destinaţie sau alte │ │ │ │ │ │ │informaţii tehnice │ │ │ ├────┼───────────────────┼──────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┤ │7.7.│Consultare/ │7.7.1.│Consultare carte │ carte │ 5│ │ │Informare │ │funciară │ funciară │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ │ │7.7.2.│Consultare documente │ ora*16) │ 60│ │ │ │ │din arhivă │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ │ │7.7.3.│Extras de carte │ │ 20│ │ │ │ │funciară pentru │ │ │ │ │ │ │informare │ imobil │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┤ ├─────────┤ │ │ │7.7.4.│Extras de carte │ │ 40│ │ │ │ │funciară pentru │ │ │ │ │ │ │autentificare │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ │ │7.7.5.│Certificat de sarcini │certificat│ 100│ │ │ ├──────┼───────────────────────┼──────────┼─────────┤ │ │ │7.7.6.│Eliberare de copii │ pagina │ 5│ │ │ │ │certificate │ │ │ └────┴───────────────────┴──────┴───────────────────────┴──────────┴─────────┘NOTE. 1) Indiferent de numărul de amplasamente/UAT. 2) Datele GPS livrate de la staţiile permanente vor conţine cel puţin următoarele tipuri de înregistrări pe două frecvenţe (L1,L2): momentul înregistrării, cod C/A, obs. fază L1, obs. fază L2, cod P/L2. Formatul datelor livrate este RINEX (Receiver Independent Exchange format);- Fişierele cu înregistrări vor începe şi se vor încheia la momente de timp multiple de 30 de minute;- Tariful include şi furnizarea coordonatelor geocentrice ale staţiei permanente;- Se va percepe suplimentar costul suportului pe care se va face livrarea. Livrarea datelor se poate face şi prin poşta electronică pentru fişiere sub 10 Mb, după ce cumpărătorul a făcut dovada plăţii contravalorii datelor. 3) Anunţ prealabil cu 24 de ore privind datele cerute. 4) Anunţ prealabil cu 72 de ore privind datele cerute. 5) Până în 60 de minute, tarifarea se face pentru o oră întreagă; după depăşirea primei ore, tarifarea se efectuează la fracţiuni de 15 minute. 6) Tariful nu include costul serviciilor prestate de terţi (de exemplu: comisioane bancare, servicii de telecomunicaţii şi transmitere de date etc.). 7) Tarifele includ furnizarea la cerere a datelor cadastrale şi produselor cartografice de la pct. 3.1, 3.2 şi 4.1 (format A4) şi pct. 4.6 (format A4) şi a datelor de publicitate imobiliară necesare realizării lucrării (consultare carte funciară şi copii de pe planul topografic de carte funciară). 8) Inclusiv operaţiunile de apartamentare, respectiv înscriere condominiu. 9) Din valoarea din act, dar nu mai puţin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act este mai mică decât valoarea de circulaţie a bunurilor imobile stabilită prin expertiză de camerele notarilor publici sau nu este disponibilă, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. La serviciile 7.3.1 şi 7.3.2, după caz, se va încadra şi înfiinţarea cărţii funciare a imobilelor/unităţilor individuale, dobândite în baza actelor juridice întocmite extratabular după data de 4 ianuarie 2008, iar pentru recepţia documentaţiilor cadastrale se va percepe tariful prevăzut la serviciul 7.1.2. 10) Include şi notarea interdicţiilor. Intabularea ipotecii în baza actelor adiţionale la contractul de ipotecă, precum şi a privilegiului imobiliar în favoarea asociaţiilor de proprietari se încadrează la acest serviciu. Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală sau privilegiul pentru rest de plată. Nu se percepe tarif pentru înscrierea privilegiului finanţatorului constituit prin contractul de ipotecă. 11) Tariful fix de 100 lei se percepe pentru fiecare imobil grevat, iar procentul de 0,1% se raportează la valoarea creanţei garantate. 12) Recepţia documentaţiei cadastrale pentru întregul imobil din care se dezmembrează suprafaţa supusă exproprierii, recepţia propunerii de dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate asupra întregului imobil, înfiinţarea cărţii funciare pentru imobilele rezultate din dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate al statului dobândit prin expropriere şi a dreptului de administrare. 13) Notarea în cartea funciară a litigiului, la solicitarea instanţei, nu se tarifează. 14) Notarea sau radierea unei singure înscrieri în cartea funciară reprezintă o operaţiune. Radierea ipotecii include şi radierea interdicţiilor. 15) Din valoarea de impozitare a construcţiei. 16) Tariful de 60 lei se percepe pentru o oră întreagă, chiar dacă consultarea se face într-un interval mai scurt. Dacă se depăşeşte o oră de consultare, tarifarea se efectuează pe fracţiuni de 15 minute.------------Pct. 7.3.2., de la pct. 7.3. din anexă a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 667 din 3 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008.------------