ORDONANȚĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 2 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță reglementează cadrul juridic al înființării, organizării și funcționării instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte, al desfășurării activității acestora, precum și a activității de impresariat artistic.  +  Articolul 2Reglementările prezentei ordonanțe au ca scop principal realizarea următoarelor obiective:a) susținerea inițiativei publice și încurajarea celei private, în vederea diversificării și dezvoltării artelor spectacolului;b) afirmarea identității culturale naționale și a identităților culturale ale minorităților naționale prin artele spectacolului;c) promovarea pe plan național și internațional a valorilor artistice autohtone și universale din domeniul artelor spectacolului;d) creșterea accesului publicului la spectacole și concerte.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanțe:a) producțiile artistice sunt spectacole sau concerte înfățișate direct publicului de către artiști interpreți și/sau executanți și pot fi: spectacole dramatice, coregrafice, de operă, operetă, folclorice, de revistă, cabaret, de circ, de păpuși și/sau marionete, de teatru instrumental, respectiv concerte de muzică academică, simfonică, vocal-simfonică, camerală, corală, folclorică, electronică; (la 20-12-2007, Litera a) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. ) b) instituțiile de spectacole sau concerte sunt persoane juridice de drept public care realizează și prezintă producții artistice; (la 20-12-2007, Litera b) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. ) c) companiile de spectacole sau concerte sunt persoane juridice de drept privat, indiferent de forma de constituire și organizare, care realizează și prezintă producții artistice;d) proiectul este ansamblul de activități artistice, tehnice și logistice concretizate în producția artistică, a cărui perioadă de realizare nu depășește, de regulă, durata unei stagiuni;e) programul este structura managerial-artistică, cuprinzând un număr de proiecte, a cărui desfășurare excedează, de regulă, duratei unui exercițiu financiar și prin care se răspunde cerințelor comunității;f) programul minimal este parte a proiectului managerial al conducătorului instituției de spectacole sau concerte, care cuprinde un număr de programe realizate în intervalul de timp și în condițiile stabilite în contractul de management;g) stagiunea este perioada de până la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituțiile de spectacole și/sau concerte realizează și prezintă producții artistice;h) vacanța dintre stagiuni este perioada în care instituțiile de spectacole și/sau concerte acordă, de regulă, concediile de odihnă și recuperările și pot pregăti noi producții sau, după caz, pot organiza turnee, deplasări, microstagiuni;i) colectivul artistic este ansamblul de artiști interpreți sau executanți, fără personalitate juridică, compus dintr-un număr variabil de membri, reuniți, de regulă, pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit număr de producții artistice;j) producătorul de spectacole și/sau concerte este persoana fizică sau persoana juridică de drept privat ori de drept public care își asumă responsabilitatea realizării de producții artistice și care, în această calitate, asigură, în totalitate sau în parte, mijloacele materiale și/sau financiare necesare;k) impresariatul artistic este activitatea prin care o persoană fizică sau juridică de drept public ori de drept privat, denumită impresar, acționează în numele și pe seama unei instituții sau companii de spectacole și/sau concerte ori, după caz, a unui artist interpret sau executant, în vederea identificării și materializării posibilităților de exploatare a unei producții sau prestații artistice.  +  Capitolul II Înființarea, organizarea și funcționarea instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte  +  Articolul 4(1) Instituțiile de spectacole sau concerte se înființează, se organizează și funcționează în subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale.(2) Instituțiile de spectacole sau concerte elaborează propriile regulamente de organizare și funcționare, care se aprobă, potrivit legii, de autoritățile în subordinea cărora se află.(3) Instituțiile de spectacole sau concerte au deplină autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităților centrale sau locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunității.  +  Articolul 5(1) Instituțiile de spectacole pot fi de repertoriu sau de proiecte.(2) Instituțiile de repertoriu sunt cele care:a) dispun de cel puțin un colectiv artistic, precum și de personalul tehnic și administrativ necesar pentru realizarea de producții artistice;b) au un portofoliu de minimum trei producții artistice diferite și realizează, în fiecare stagiune, cel puțin două producții noi care completează programele și reconfigurează repertoriul existent;c) au asigurat și dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului și pentru realizarea și prezentarea cel puțin a producțiilor artistice din cadrul programului minimal.(3) Instituțiile de proiecte sunt cele care:a) dispun, potrivit legii, de personalul administrativ și tehnic minim necesar funcționării instituției și pot reuni colective artistice doar pe durata unui proiect;b) realizează producții sau coproducții artistice prezentate în serii determinate;c) au asigurat și dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului administrativ și tehnic prevăzut la lit. a), precum și pentru plata colectivelor care realizează și prezintă producțiile artistice din cadrul programului minimal.  +  Articolul 6Instituțiile de concerte sunt cele care:a) dispun de cel puțin un colectiv artistic, precum și de personalul tehnic și administrativ necesar pentru realizarea de producții artistice;b) în fiecare stagiune prezintă un repertoriu format din producții artistice diferite și realizează producții noi;c) au asigurat și dispun, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului și pentru realizarea și prezentarea cel puțin a producțiilor artistice din cadrul programului minimal.  +  Articolul 7Prin excepție de la prevederile art. 5 și 6 se pot înființa și pot funcționa și alte tipuri de instituții de spectacole sau concerte ale căror specific și reguli de organizare sunt aprobate de autoritățile administrației publice care le-au înființat sau în subordinea cărora funcționează, în condițiile prezentei ordonanțe.  +  Articolul 8(1) Instituțiile de spectacole sau concerte existente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, precum și cele nou-înființate vor fi înscrise în Registrul artelor spectacolului, denumit în continuare Registru, la solicitarea autorităților administrației publice centrale și locale în subordinea cărora funcționează. (la 20-12-2007, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. ) (2) Încadrarea instituțiilor de spectacole sau concerte existente în categoriile prevăzute la art. 5-7 se face prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorității administrației publice locale ori centrale în subordinea căreia funcționează.(3) Înființarea de noi instituții de spectacole sau concerte și încadrarea acestora în categoriile prevăzute la art. 5-7 se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a autorității administrației publice locale care le înființează, după caz.(4) Schimbarea încadrării se face la cererea instituției sau la propunerea ordonatorului principal de credite, prin hotărâre sau, după caz, prin ordin al autorității administrației publice locale ori centrale în subordinea căreia funcționează.(5) Hotărârile consiliilor locale sau județene prevăzute la alin. (2) - (4) se adoptă cu votul a două treimi din numărul total de consilieri. (la 20-12-2007, Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. ) (6) Hotărârile sau, după caz, ordinele prevăzute la alin. (2)-(4) pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Companiile de spectacole sau concerte sunt înființate de persoane fizice ori de persoane juridice de drept privat, potrivit legii.(2) Companiile de spectacole sau concerte existente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, precum și cele nou-înființate vor fi înscrise în Registru. (la 20-12-2007, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 10(1) Activitatea instituțiilor de spectacole sau concerte poate fi concesionată, în baza prevederilor legale în vigoare, pe o perioadă de maximum 10 ani.(2) Caietul de sarcini al concesiunii, în completarea cerințelor prevăzute de lege, va cuprinde cel puțin următoarele:a) condițiile privind experiența concesionarului în domeniul artelor spectacolului;b) obligația de a păstra obiectul specific de activitate al instituției, cu specificarea numărului minim anual de producții artistice și reprezentații;c) clauzele privind angajații, precum și condițiile de accesibilitate a publicului la spectacole sau concerte. (la 20-12-2007, Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 11Instituțiile de spectacole sau concerte pot recurge la externalizarea, în condițiile legii, a unor servicii, inclusiv a celor tehnice, administrative și de producție.  +  Articolul 11^1(1) Pentru a răspunde cerințelor nou-identificate ale comunității, autoritățile administrației publice centrale și locale pot concesiona companiilor de spectacole sau concerte servicii artistice, în condițiile legii.(2) Inițiativa concesionării poate aparține:a) autorității publice centrale sau locale;b) oricărei persoane fizice sau juridice interesate.(3) În situația prevăzută la alin. (2) lit. b), autoritatea are obligația de a analiza cerințele identificate, raportat la programele instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte din comunitatea respectivă.(4) Compania de spectacole sau concerte, în calitate de concesionar, primește din partea autorității publice, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciul artistic identificat, pe o perioadă determinată, însoțit de plată unei sume de bani prestabilite.(5) Procedurile de concesionare a serviciilor artistice sunt reglementate prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. (la 20-12-2007, Art. 11^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 11^2Pentru stimularea înființării de noi companii de spectacole sau concerte, persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat sunt scutite de plată impozitului pe clădirile în care se desfășoară activități de spectacole sau concerte, precum și de plată impozitului pe terenurile aferente respectivelor imobile, pe durata desfășurării acestor activități. (la 20-12-2007, Art. 11^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Capitolul III Personalul instituțiilor de spectacole sau concerte  +  Articolul 12(1) Funcționarea instituțiilor de spectacole sau concerte se asigură de către personalul artistic, tehnic și de către personalul administrativ care, de regulă, își desfășoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă.(2) Personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte, angajat, în condițiile legii, cu contract individual de muncă, se încadrează în funcțiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.(3) Pentru realizarea producțiilor artistice, instituțiile de spectacole sau concerte pot utiliza personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și personal tehnic și administrativ remunerat pe baza unor convenții civile de prestări de servicii, potrivit dispozițiilor Codului civil.(4) Pe durata stagiunii, personalul artistic de specialitate angajat în instituții de spectacole sau concerte poate încheia contracte conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau, după caz, poate cumula funcții în cadrul altor instituții sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul consiliului administrativ.(5) Cumulul de funcții se poate face și în cadrul aceleiași instituții sau companii de spectacole sau concerte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 20-12-2007, Art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 13(1) Pentru personalul instituțiilor de spectacole sau concerte, contractele individuale de muncă se pot încheia, de regulă, pe durată nedeterminată sau, datorită specificului activității, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), respectiv art. 81 lit. e) din Legea nr. 53/2003  - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, pe durată determinată, inclusiv pe stagiune ori pe producție artistică.(2) Încadrarea personalului din instituțiile de spectacole sau concerte potrivit alin. (1) se face pe bază de concurs ori de examen, organizat în condițiile legii.(3) În cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, angajarea se poate face și în mod direct, prin acordul părților.(4) Datorită specificului activității, încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată se poate face și prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (3) și (4), respectiv ale art. 82 alin. (1) și art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 , cu modificările și completările ulterioare.(5) Contractele individuale de muncă încheiate pe durată nedeterminată înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe pot fi modificate, prin acordul părților, în contracte pe durată determinată. (la 20-12-2007, Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 14Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificările și completările ulterioare, condiționarea ocupării unei funcții de specialitate artistică pe criterii de vârstă, sex ori calități fizice în instituțiile de spectacole sau concerte se face conform specificului și intereselor instituției și nu constituie contravenție.  +  Articolul 15(1) Activitatea personalului artistic și tehnic din cadrul instituțiilor de spectacole sau concerte se normează potrivit fișei postului.(2) Programul de lucru al personalului artistic și tehnic din cadrul instituțiilor de spectacole sau concerte este repartizat inegal, fiind specificat ca atare în contractul individual de muncă.(3) Pentru personalul artistic și tehnic din instituțiile de spectacole sau concerte, zilele de sâmbătă, duminică și, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii. (la 20-12-2007, Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. ) (4) Zilele de repaus și zilele de sărbătoare legală care nu au putut fi acordate vor fi recuperate în lunile următoare, compensate potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, sau adăugate zilelor de concediu.(5) Concediul anual de odihnă pentru personalul din instituțiile de spectacole sau concerte se acordă, de regulă, în vacanța dintre stagiuni.(6) În vederea asigurării continuității actului artistic pe durata stagiunii, părțile pot prevedea, în contractele individuale de muncă încheiate în conformitate cu art. 13 alin. (1), clauze speciale privind condițiile de încetare a raporturilor de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 15^1(1) Salariile de bază și indemnizațiile de conducere pentru personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate, prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc între limitele din grila prevăzută în anexă.(2) Evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate în vederea stabilirii salariilor de bază se face conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor.(3) La salariile de bază stabilite conform prevederilor alin. (1) se pot adăuga premii, stimulente, precum și sporuri prevăzute de lege sau în contractul colectiv de muncă pe ramură, în limitele bugetului aprobat. (la 20-12-2007, Art. 15^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 16(1) Pentru asigurarea mobilității artiștilor, instituțiile de spectacole sau concerte pot să prevadă în bugetele lor fonduri destinate construirii/amenajării unor locuințe de serviciu.(2) Personalul angajat în baza unor contracte individuale de muncă pe durată determinată, care nu are domiciliul în localitatea în care instituția își desfășoară activitatea și nu beneficiază de locuință de serviciu, poate primi din bugetul instituției o indemnizație lunară forfetară neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din salariul mediu net pe economie, pentru a-și asigura cazarea. (la 20-12-2007, Art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 17Prevederile art. 13-16 pot fi aplicate, după caz, și de către companiile de spectacole sau concerte.  +  Capitolul IV Conducerea instituțiilor de spectacole sau concerte  +  Articolul 18(1) Conducerea instituțiilor de spectacole sau concerte este asigurată de către un director general sau, după caz, de un director, persoană fizică, ori de către o persoană juridică de drept privat.(2) Conducerea instituțiilor de spectacole sau concerte este încredințată în baza unui concurs de proiecte de management, organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Câștigătorul concursului prevăzut la alin. (2) încheie un contract de management cu ordonatorul principal de credite al autorității publice în subordinea căreia funcționează instituția respectivă.(4) În cazul în care managementul este asigurat de o persoană juridică, aceasta va desemna o persoană fizică pentru a o reprezenta, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (3). (la 20-12-2007, Art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 19(1) Prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului se înființează consiliul administrativ, organism cu rol deliberativ, format din:a) președinte - directorul general sau, după caz, directorul;b) membri:– directorii, directorii adjuncți sau, după caz, șefii compartimentelor funcționale;– consilierul juridic;– delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta, sau, după caz, reprezentantul salariaților;– reprezentantul autorității administrației publice centrale ori locale în subordinea căreia funcționează instituția de spectacole sau concerte și, după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de aceștia.(1^1) Președintele consiliului administrativ stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor. (la 20-12-2007, Alin. (1^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. ) (2) Prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului se înființează un consiliu artistic, organism cu rol consultativ, format din personalități culturale din instituție și din afară acesteia.(3) Consiliul administrativ și consiliul artistic se organizează și funcționează în baza regulamentului elaborat și aprobat în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (2).  +  Capitolul V Finanțarea instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte  +  Articolul 20Finanțarea instituțiilor de spectacole sau concerte se realizează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat ori de la bugetele locale, după caz, prin bugetul autorităților publice în subordinea cărora funcționează instituțiile respective, precum și din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.  +  Articolul 21(1) Finanțarea cheltuielilor necesare funcționării instituțiilor de spectacole sau concerte se realizează astfel:a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz;b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum și din alte surse;c) cheltuielile de personal se asigură din subvenții acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz, precum și din venituri proprii; pentru stimularea personalului pot fi utilizate fonduri din venituri proprii, în condițiile legii;d) cheltuielile necesare pentru întreținerea, reabilitarea și dezvoltarea bazei materiale se acoperă din subvenții acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz, din venituri proprii și din alte surse;e) cota de venituri proprii, rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrare, se poate reține în procentul maxim prevăzut de lege; sumele astfel determinate se gestionează în regim extrabugetar pentru necesitățile instituției, cu aprobarea consiliului administrativ.(2) Instituțiile de spectacole sau concerte pot beneficia de bunuri materiale și fonduri bănești primite sub formă de servicii, donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale; liberalitățile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori sarcini care ar afecta autonomia culturală a instituției. (la 20-12-2007, Art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 22Obligațiile de plată ale instituțiilor de spectacole sau concerte, rezultate din contractele încheiate conform prevederilor art. 12 alin. (3), se consideră cheltuieli aferente producțiilor artistice și se prevăd în bugetul de venituri și cheltuieli al instituției. (la 20-12-2007, Art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 23(1) Ministerul Culturii și Cultelor, alte autorități ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale pot susține, material și financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor programe și proiecte culturale, inclusiv turnee în țară ori în străinătate, ale instituțiilor de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și programelor și proiectelor realizate de companiile de spectacole sau concerte, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 24Abrogat. (la 20-12-2007, Art. 24 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Capitolul VI Desfășurarea activității de impresariat artistic  +  Articolul 25(1) În vederea desfășurării activității de impresariat artistic, persoanele fizice sau juridice române de drept public ori de drept privat trebuie să fie atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.(2) Instituțiile de spectacole sau concerte care desfășoară activități de impresariere a propriilor producții artistice nu se supun procedurii de avizare reglementate de prezenta ordonanță.(3) Instituțiile de spectacole sau concerte prevăzute la alin. (2) au obligația să prevadă distinct această activitate în propriile regulamente de organizare și funcționare și să se înscrie în Registru. (la 20-12-2007, Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 26(1) Atestarea persoanelor fizice, precum și avizarea persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, pentru desfășurarea activității de impresariat artistic, se fac, la propunerea Comisiei pentru atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic, de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituție în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.(2) Comisia pentru atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic este un organism de specialitate, fără personalitate juridică, care se organizează și funcționează în cadrul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură.(3) Din Comisia pentru atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic fac parte reprezentanți ai Ministerului Culturii și Cultelor, ai Ministerului Justiției, ai Ministerului Internelor și Reformei Administrative, ai Ministerului Afacerilor Externe, desemnați de conducătorii acestor autorități, precum și specialiști din domeniul artelor spectacolului, numiți prin ordin al ministrului culturii și cultelor. (la 20-12-2007, Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. ) (4) Pentru activitatea depusă în cadrul Comisiei pentru atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic, membrii acesteia primesc o indemnizație plătită din bugetul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură. (la 20-12-2007, Alin. (4) al art. 26 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 27(1) Se înființează Registrul artelor spectacolului.(2) Registrul constituie instrumentul unitar de evidență în care sunt înscrise instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic și persoanele juridice de drept privat care au obținut avizul de impresariat artistic.(3) Registrul este administrat de Ministerul Culturii și Cultelor, prin Centrul de Pregătire Profesională în Cultură.(4) Modul de organizare și funcționare a Registrului este aprobat prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.(5) Pentru instituțiile de spectacole sau concerte deja existente, autoritățile administrației publice în subordinea cărora funcționează vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii și cultelor prevăzut la alin. (4); pentru instituțiile de spectacole sau concerte nou-înființate, autoritățile administrației publice în subordinea cărora funcționează vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 60 de zile de la data înființării.(6) Companiile de spectacole sau concerte deja existente vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii și cultelor prevăzut la alin. (4); companiile de spectacole sau concerte nou-înființate vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 60 de zile de la data înființării.(7) Persoanele fizice și persoanele juridice de drept privat care desfășoară în prezent activități de impresariat artistic, atestate, respectiv avizate ca atare, se reînscriu în Registru, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii și cultelor prevăzut la alin. (4), în baza unei evaluări efectuate de Comisia pentru atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic.(8) Persoanele fizice și persoanele juridice de drept public sau de drept privat care vor fi atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, se înscriu în Registru în termen de 30 de zile de la data atestării sau avizării. (la 20-12-2007, Art. 27 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 28Modul de organizare și funcționare a Comisiei pentru atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic, procedurile de acordare, de retragere sau de suspendare a atestatului ori, după caz, a avizului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Culturii și Cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 29Abrogat. (la 20-12-2007, Art. 29 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 30Abrogat. (la 20-12-2007, Art. 30 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 31Abrogat. (la 20-12-2007, Art. 31 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 32Tarifele pentru acordarea atestatelor și avizelor în domeniul impresariatului artistic, precum și cele pentru înscrierea în Registru se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se fac venit la bugetul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură. (la 20-12-2007, Art. 32 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 32^1Procedurile prevăzute la art. 11^1 alin. (5) sunt elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe. (la 20-12-2007, Art. 32^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 32^2Normele metodologice prevăzute la art. 15^1 alin. (2) se elaborează de Ministerul Culturii și Cultelor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe. (la 20-12-2007, Art. 32^2 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )  +  Articolul 33(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) neîndeplinirea demersurilor pentru înscrierea în Registru în termenele prevăzute la art. 27 alin. (5) și (6) și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;b) desfășurarea activităților de impresariat artistic de către persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, fără obținerea atestatului sau, după caz, a avizului din domeniul impresariatului artistic, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;c) neînscrierea în Registru în termenele prevăzute la art. 27 alin. (7), respectiv (8), și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;d) desfășurarea activităților de impresariat artistic de către persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, fără înscrierea în Registru, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. (la 20-12-2007, Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. ) (2) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului culturii și cultelor. (la 20-12-2007, Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. ) (3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 34Ministerul Culturii și Cultelor este autoritatea administrației publice centrale care urmărește punerea în aplicare și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe.  +  Articolul 35La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea nr. 504/2004 privind instituțiile publice de spectacole și concerte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.119 din 29 noiembrie 2004, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 36Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 31 ianuarie 2007.Nr. 21.  +  AnexăA. Funcții artistice de specialitatea) Funcții de execuție
  Nr. crt.    Funcția   Nivelulde studii  Categoria   Coeficient de multiplicare*)
  minimmaxim
            1.             Artiști interpreți și asimilați: acompaniator; actor teatru/mânuitor păpuși-marionete;artist liric; balerin; dansator; dirijor; dirijor cor; concertmaistru; artist instrumentist; maestru artist circ; solist vocal/balet/concertist /instrumentist Artiști creatori și asimilați: artist plastic; asistent regie/scenografie; consultant artistic/muzical; coregraf; corepetitor; grafician; maestru balet/dans/cor/corepetitor; maestru de studii balet/muzicale/canto;regizor artistic teatru/operă/operetă /păpuși-marionete; secretar literar/muzical/artistic; scenograf; sculptor păpuși; sufleor operă/operetă/teatru            S               I  6,51  9,76
          II        3,26        6,51
  Debutant           2,44           
            2.           Artiști interpreți și asimilați: acompaniator; actor teatru/mânuitor păpuși-marionete;artist circ; balerin; corist; dansator; dirijor cor; instrumentist; solist vocal/balet/concertist /instrumentist Artiști creatori și asimilați: artist plastic; asistent regie/scenografie coregraf; corepetitor; grafician; maestru balet/dans/cor/corepetitor; maestru de studii balet/canto; referent literar/muzical/artistic; sculptor păpuși; sufleor teatru/operă/operetă            M           I  4,88  6,51  
  II       2,27       4,88       
    Debutant          1,46         
  ───────────*) Valoarea de referință = 450 lei.
  b) Indemnizații de conducere specifice, stabilite în procente din salariul de bază:
  Funcții de specialitate pentru care se acordă indemnizație Până la
  Regizor artistic, dirijor, coregraf, concertmaistru 15%
  Dirijor cor, șef partidă, maestru de studii 10%
  c) Indemnizații pentru activitate solistică/rol principal, stabilite în procente din salariul de bază:
  Funcții de specialitate pentru care se acordă indemnizație Până la
  Artist liric/Actor 15%
  Solist vocal/balet/concertist/instrumentist 15%
  Corist 10%  
  B. Funcții tehnice de specialitatea) Funcții de execuție
  Nr. crt.    Funcția   Nivelul de studii  Categoria    Coeficient de multiplicare
  minim maxim
  1.      Servicii de scenă: editor imagine/sunet; operator lumini/sunet/imagine; recuziter orchestră; regizor tehnic; regizor culise; secretar platou     S     I   4,88   6,51
  II 2,27 4,88
  Debutant 1,62
          2.                Personal calificat - servicii de scenă și producție: brodeor; butafor; cizmar-confecționer încălțăminte; confecționer-montator produse din lemn; costumier; croitor-confecționer îmbrăcăminte; electrician iluminare scenă; imprimeur textile; machior; mânuitor-montator decor; maistru acordor/pian/clavecin; maistru lutier; maistru sunet/lumini; montor imagine/sunet; lăcătuș montator; peruchier; pictor executant; recuziter; regizor culise; electroacustician; specialist orgă/instrumente de suflat; tapițer        M                   I 4,07 5,69
    II   1,62   4,07
            Debutant                    1,46          
  3.     Personal necalificat: servicii de scenă și producție; servicii de primire a publicului (supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator)    M,G    I    Debutant   1,46 2,27
    1,20  
  b) Indemnizații de conducere specifice, stabilite în procente din salariul de bază:
  Funcții de specialitate pentru care se acordă indemnizație Până la
  Șef formație muncitori 15%
  Regizor tehnic, regizor culise, secretar platou 15%
  C. Funcții administrative de specialitatea) Funcții de execuție
  Nr. crt.  Funcția    Nivelul de studii   Categoria    Coeficient de multiplicare
  minim maxim
  1.     impresar artistic teatru/muzical;producător delegat; inginer producție; specialist în relații publice; specialist marketing cultural    S    I 4,88 6,51
  II 2,27 4,88
  Debutant 1,46
  b) Funcții de conducere
  Nr. crt.  Funcția    Nivelul de studii    Coeficient de multiplicare
  minim maxim
  1. Director general/director S 6,51 9,76
  2.     Director general adjunct/director adjunct (artistic/economic/tehnic /marketing) S    6,51     8,14    
  c) Indemnizații de conducere, stabilite în procente din salariul de bază:
  Funcții de specialitate pentru care se acordă indemnizație Până la
  Director general 55%
  Director general adjunct, director 50%
  Director adjunct, contabil-șef 40%
  Șef serviciu 30%
  Șef atelier, șef birou 25%
  NOTĂ:Încadrarea în funcțiile de specialitate artistică și tehnică înscrise în grila A și, respectiv, în grila B, pentru persoanele care au rezultate valoroase în activitate, se poate face, cu aprobarea nominală a ministrului culturii și cultelor, fără a avea nivelul de studii necesar postului. (la 20-12-2007, Anexa a fost introdusă de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 353 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 17 decembrie 2007. )
  -------