HOTĂRÂRE nr. 768 din 8 noiembrie 1991 (*actualizată*)privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei autonome "Registrul auto român"(actualizată pînă la data de 17 octombrie 1994*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 22 noiembrie 1991. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pînă la data de 17 octombrie 1994, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÎREA nr. 468 din 19 august 1992; HOTĂRÎREA nr. 650 din 16 septembrie 1994.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 391, sectorul 1, ca persoana juridică ce funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, prin reorganizarea Registrului Auto Roman din cadrul Institutului de Cercetări şi Proiectări Tehnologice în Transporturi.------------Alin. 1 al art. 1 a fost modificat de HOTĂRÎREA nr. 468 din 19 august 1992, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 28 august 1992."Registrul auto român" - R.A. se organizează şi funcţionează conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.Ministerul Transporturilor reprezintă interesele statului în consiliul de administraţie al Regiei autonome "Registrul auto român".  +  Articolul 2Registrul Auto Roman - R.A., în baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor, ca autoritate în transporturi, certifica încadrarea vehiculelor rutiere în normele de siguranţă a circulaţiei, protecţie a mediului înconjurător şi în categoria de folosinţa căreia îi sînt destinate, efectuează verificarea staţiilor de inspecţie tehnica, la cererea Ministerului Transporturilor, precum şi operaţiunile de registru pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din HOTĂRÎREA nr. 650 din 16 septembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 17 octombrie 1994.  +  Articolul 3Pe lîngă atribuţiile menţionate la art. 2, "Registrul auto român" - R.A. are ca obiect de activitate:- omologarea de tip şi individuală pentru circulaţia pe drumurile publice a tuturor tipurilor de vehicule rutiere, fabricate în ţara sau importate, pe baza încercărilor în laboratoarele proprii;- încadrarea vehiculelor rutiere în categoriile de folosinţa prevăzute de lege;- organizarea şi ţinerea evidentei tuturor tipurilor de vehicule rutiere în circulaţie şi acordarea numărului de registru;- efectuarea inspecţiilor tehnice pe un anumit eşantion de vehicule rutiere în vederea verificării unor noi tehnologii şi aparate pentru inspecţia tehnica;- certificarea sistemelor calităţii produselor şi serviciilor pentru vehiculele rutiere şi componentele acestora, precum şi a personalului;------------Liniuţa a-5-a de la art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. 1 din HOTĂRÎREA nr. 650 din 16 septembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 17 octombrie 1994.- acreditarea laboratoarelor de încercări din domeniul auto;------------Liniuţa a-6-a de la art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. 1 din HOTĂRÎREA nr. 650 din 16 septembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 17 octombrie 1994.- elaborarea tehnologiei şi prescripţiilor tehnice privind verificările tehnice şi inspecţiile periodice;- efectuarea de încercări în vederea omologării echipamentelor şi pieselor care afectează siguranţa circulaţiei rutiere sau protecţia mediului înconjurător;- efectuarea de încercări, la cererea Ministerului Transporturilor, Ministerului de Interne şi a Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate, cu vehicule rutiere prelevate din fabricaţia de serie, în scopul verificării stabilitatii procesului de fabricaţie;- efectuarea de cercetări şi proiectări legate de siguranţă circulaţiei rutiere şi poluarea mediului înconjurător de către vehiculele rutiere;- elaborarea şi propunerea de standarde referitoare la vehiculele rutiere şi echipamentele lor;- analizarea aplicării regulamentelor anexa la "Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme de omologare şi recunoaştere reciprocă a omologării echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor", adoptat la Geneva în 1958, şi a amendamentelor la aceste regulamente;- efectuarea de expertize tehnice pentru unele accidente de circulaţie, în scopul gasirii unor soluţii pentru prevenirea acestora;- stabilirea consumurilor de combustibil în condiţii de exploatare a autovehiculelor;- omologarea vehiculelor care funcţionează cu motoare cu combustibili neconventionali;- stabilirea gradului de confort pentru autovehiculele de transport pasageri;- proiectarea de utilaje, aparate şi dispozitive pentru verificările tehnice şi inspecţiile periodice;- consulting în probleme privind achiziţionarea de vehicule rutiere, stabilirea performantelor unor vehicule rutiere de serie mica sau individuale, achiziţionarea de utilaje şi aparate de garaj, stabilirea tehnologiilor functionale pentru staţiile de inspecţie tehnica;- participarea la elaborarea de regulamente de securitate rutieră şi poluare care se elaborează în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a O.N.U. sau în cadrul altor organisme similare.  +  Articolul 4Patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" este de 14.886.359 lei, reprezentind mijloacele circulante, contravaloarea aparaturii din dotare şi a clădirilor în care îşi are sediul.------------Art. 4 a fost modificat de HOTĂRÎREA nr. 468 din 19 august 1992, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 28 august 1992.  +  Articolul 5Producătorii de vehicule rutiere sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora ori, după caz, persoanele care le importa sau le construiesc din piese detaşate, au obligaţia să solicite omologarea pentru circulaţie de la Registrul auto român, în virtutea art. 5 (3) din Hotărîrea Guvernului României nr. 594/2 septembrie 1991.  +  Articolul 6În scopul punerii de acord a regulilor şi prescripţiilor tehnice specifice cu cele ale instituţiilor similare şi pentru îmbunătăţirea colaborării cu acestea, "Registrul auto român" - R.A. poate participa, conform legii, la asociaţii, convenţii şi acorduri cu organisme similare din alte tari pentru colaborare şi cooperare în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 7"Registrul auto român" - R.A. are în structura sa filiale de specialitate pe teritoriul României, necesare îndeplinirii obiectivului sau de activitate.  +  Articolul 8Conducerea regiei este asigurata de consiliul de administraţie, constituit potrivit legii, preşedintele acestuia fiind directorul general al regiei.  +  Articolul 9Structura organizatorică şi funcţională a "Registrului auto român" - R.A. se aproba de consiliul de administraţie.  +  Articolul 10"Registrul auto român" - R.A. îşi acoperă cheltuielile din venituri provenite din lucrări proprii, efectuate pe baza tarifelor stabilite de consiliul de administraţie.  +  Articolul 11"Registrul auto român" - R.A. are dreptul de a dispune de veniturile nete în valută, în condiţiile legii.  +  Articolul 12"Registrul auto român" - R.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa la prezenta hotărîre.  +  Articolul 13Pentru contribuţia deosebită la buna desfăşurare a activităţii, consiliul de administraţie poate hotărî, în limita disponibilităţilor, acordarea de premii, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 14Personalul Registrului auto român din cadrul Institutului de cercetări şi proiectări tehnologice în transporturi, care se preia de "Registrul auto român" - R.A., se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază, timp de 3 luni, de diferenţele pînă la salariul avut şi sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJAN  +  AnexăREGULAMENT 08/11/1991