ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 6 decembrie 2007pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 8 decembrie 2007    Având în vedere obligaţiile asumate în cadrul Mecanismului de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, stabilit prin Decizia Comisiei Europene nr. 2006/928/CE din 13 decembrie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 354 din 14 decembrie 2006, prin care au fost identificate patru condiţionalităţi, cu privire la care se realizează în perioada postaderare o monitorizare strictă,ţinând seama de condiţionalitatea nr. 2, care se referă la "Înfiinţarea, potrivit angajamentelor, a Agenţiei de Integritate (ANI), cu atribuţii în verificarea averilor, incompatibilităţilor şi a potenţialelor conflicte de interese, precum şi cu competenţa de a adopta decizii cu caracter obligatoriu pe baza cărora să poată fi aplicate sancţiuni descurajatoare", obligaţie ce implică atât adoptarea cadrului juridic necesar, cât şi buna funcţionare a Agenţiei Naţionale de Integritate (Agenţia),dată fiind întârzierea operaţionalizării Agenţiei ca urmare a faptului că, până în prezent, nu s-a finalizat procedura de numire a preşedintelui Agenţiei, având drept consecinţă imposibilitatea obiectivă de funcţionare a Agenţiei,luând în considerare necesitatea implementării în termen a măsurilor prevăzute de Planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2007, conform recomandărilor Raportului Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu privind evoluţia măsurilor de acompaniere după aderare din 27 iunie 2007 [COM (2007) 378 final],în vederea asigurării stabilităţii şi continuităţii funcţiei de membru al Consiliului Naţional de Integritate, în scopul întăririi calităţii acestuia de garant al independenţei Agenţiei, precum şi în scopul exercitării în bune condiţii a atribuţiilor prevăzute de lege,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură integral de la bugetul de stat. Proiectul de buget se întocmeşte de preşedintele sau, după caz, de vicepreşedintele Agenţiei, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, şi se înaintează Guvernului, pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus aprobării prin lege. (2) Preşedintele Agenţiei are calitatea de ordonator principal de credite. În cazul în care funcţia de preşedinte al Agenţiei este vacantă, precum şi în orice alte cazuri în care preşedintele se află în imposibilitatea de a-şi exercită funcţia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepreşedintele Agenţiei."2. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Vicepreşedintele Agenţiei exercită atribuţiile prevăzute de prezenta lege ori încredinţate de preşedintele Agenţiei. În cazul în care preşedintele Agenţiei se află în imposibilitatea de a-şi exercită funcţia sau funcţia este vacantă, vicepreşedintele exercită toate atribuţiile prevăzute la alin. (1)."3. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Mandatul de membru încetează, înainte de termen, prin revocare de către Senat, pentru neîndeplinirea atribuţiilor legale, prin demisie ori în caz de deces."4. La articolul 59, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Agenţia va funcţiona cu un număr de 28 de posturi până la data când devine operaţională, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (1). Până la data de 15 decembrie 2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici vor detaşa persoane care vor desfăşura operaţiuni legate de înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei. La data la care Agenţia devine operaţională, aceste persoane pot opta, cu acordul preşedintelui Agenţiei, pentru desfăşurarea activităţii în cadrul Agenţiei, prin transfer, potrivit legii. (5) Instituţiile prevăzute la alin. (4) vor desemna personalul detaşat, după cum urmează: a) Ministerul Economiei şi Finanţelor - 4 persoane; b) Ministerul Justiţiei - 6 persoane; c) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - 5 persoane; d) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - 4 persoane; e) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - 6 persoane; f) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - 3 persoane."  +  Articolul IILegea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Tudor-Alexandru ChiuariuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 6 decembrie 2007.Nr. 138.-----------