LEGE nr. 349 din 3 decembrie 2007 (*actualizată*)privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice(actualizată până la data de 7 decembrie 2013*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 249 din 5 decembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 12 iunie 2013; LEGEA nr. 326 din 3 decembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului preia toate atribuţiile şi responsabilităţile Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase privind implementarea, la nivel naţional, a legislaţiei din domeniul substanţelor şi preparatelor periculoase. (2) Garda Naţională de Mediu preia toate atribuţiile şi responsabilităţile Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase privind controlul respectării prevederilor legale în domeniul substanţelor şi preparatelor periculoase, constatarea şi sancţionarea încălcării acestora.  +  Articolul 2 (1) Personalul angajat în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase se preia de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi de Garda Naţională de Mediu şi se numeşte în funcţii publice corespunzătoare, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (2) Numărul de posturi pentru Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile se majorează cu 45 de posturi, din care 32 de posturi pentru Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi 13 posturi pentru Garda Naţională de Mediu. (3) Patrimoniul şi personalul Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase vor fi preluate prin protocoale de predare-preluare, încheiate cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, respectiv cu Garda Naţională de Mediu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza proceselor-verbale de inventariere încheiate anterior. (4) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului preia toate drepturile şi este ţinută pentru toate obligaţiile Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.  +  Articolul 3 (1) Fondurile aprobate prin bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru anul 2007, la titlul 51 "Transferuri între unităţile administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", în sumă de 1.500.000 lei la Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, se utilizează pentru finanţarea celor 45 de posturi, preluate conform prevederilor art. 2 alin. (2). (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, la propunerea ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 4 (1) Potrivit art. 121 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L369 din 30 decembrie 2006, denumit în continuare Regulamentul REACH, se desemnează ca autorităţi competente pentru aplicarea Regulamentului REACH următoarele instituţii publice: a) Ministerul Mediului şi Pădurilor, pentru coordonarea implementării Regulamentului REACH şi pentru cooperarea cu Comisia Europeană şi cu Agenţia Europeană pentru Produse Chimice; b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru implementarea Regulamentului REACH şi pentru cooperarea cu Comisia Europeană şi cu Agenţia Europeană pentru Produse Chimice, în vederea implementării acestuia; c) Garda Naţională de Mediu, pentru controlul respectării prevederilor Regulamentului REACH şi pentru constatarea şi sancţionarea încălcării acestora; d) Ministerul Sănătăţii, pentru implementarea în domeniul protecţiei sănătăţii umane a Regulamentului REACH; e) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru implementarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a Regulamentului REACH. f) Ministerul Apărării Naţionale, pentru implementarea în domeniul apărării a prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul REACH şi pentru reglementarea procedurii la nivel naţional;---------Lit. f) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 326 din 3 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 4 decembrie 2013, care modifică art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 iunie 2013. g) Inspecţia Muncii, pentru controlul aplicării legislaţiei de implementare a prevederilor Regulamentului REACH în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.---------Lit. g) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de art. unic din LEGEA nr. 326 din 3 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 4 decembrie 2013, care modifică art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 12 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 iunie 2013. (2) Ministerul Mediului şi Pădurilor transmite Comisiei Europene un raport, potrivit prevederilor art. 117 din Regulamentul REACH.---------Art. 4 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 249 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 5Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, persoană juridică de interes public şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, se desfiinţează.  +  Articolul 6În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru corelarea cu prevederile acesteia, Guvernul va modifica şi/sau completa, după caz, următoarele acte normative: a) Hotărârea Guvernului nr. 440/2005 pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 26 mai 2005; b) Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 31 mai 2005; c) Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 27 aprilie 2007.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 707/2002 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 19 iulie 2002.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 3 decembrie 2007.Nr. 349.------