LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*actualizată*)privind prevenirea şi combaterea pornografiei(actualizată până la data de 21 noiembrie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 mai 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 21 noiembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 196 din 13 mai 2003; LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004;Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prin prezenta lege se instituie măsuri de prevenire şi combatere a pornografiei, în scopul protejării demnităţii persoanei, a pudorii şi a moralităţii publice.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, prin pornografie se înţelege actele cu caracter obscen, precum şi materialele care reproduc sau difuzează asemenea acte. (2) Prin acte cu caracter obscen se înţelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, săvârşite individual sau în grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificatia lor aduc ofensa la pudoare, precum şi orice alte forme de manifestare indecenta privind viaţa sexuală, dacă se savarsesc în public. (3) Prin materiale cu caracter obscen se înţelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicaţii, filme, înregistrări video şi audio, spoturi publicitare, programe şi aplicaţii informatice, piese muzicale, precum şi orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugereaza o activitate sexuală.  +  Articolul 3 (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cazul operelor de arta sau ştiinţifice. (2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cazul materialelor realizate în interes artistic, ştiinţific, al cercetării, educaţiei sau al informării.  +  Capitolul IIReglementări privind activitatea localurilor cu program erotic---------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004.  +  Articolul 4 (1) Persoanele care deţin sau administrează localuri în care se prezintă programe de strip-tease sau erotice trebuie să asigure următoarele condiţii: a) desfăşurarea acestor activităţi în spaţii inaccesibile privirilor din exterior; b) interzicerea accesului minorilor în aceste localuri;---------Litera c) a alin. (1) al art. 4 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:---------Partea introductivă a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004.---------Litera a) a alin. (2) al art. 4 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004. b) să aibă o suprafaţa de minimum 100 mp; c) să aibă paza asigurata; d) să deţină cel puţin o scena; e) sa nu folosească o reclama stradala indecenta; f) să fie amplasate la o distanta mai mare de 250 m faţă de şcoli, de internate sau de lacasuri de cult.----------Litera f) a alin. (2) al art. 4 a fost rectificată de RECTIFICAREA nr. 196 din 13 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 24 iulie 2003.  +  Capitolul II^1Prevenirea şi controlul activităţilor cu caracter pornografic---------Cap. II^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004.  +  Articolul 5Publicaţiile având caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore, sunt marcate cu un pătrat de culoare roşie pe prima copertă, sunt prezentate în ambalaje care nu permit răsfoirea publicaţiei la stand, se comercializează numai în spaţii special amenajate, autorizate conform legii, şi nu se vând minorilor.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004.----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004.  +  Articolul 7 (1) Persoanele care comercializează publicaţiile prevăzute la art. 5 sunt obligate sa avertizeze cumpărătorii asupra caracterului acestora. (2) Afişarea de materiale cu caracter obscen în vitrinele spaţiilor de comercializare a publicaţiilor este interzisă.  +  Articolul 8 (1) Persoanele care realizează site-uri cu caracter pornografic sunt obligate să le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai după ce s-a plătit o taxa pe minut de utilizare, stabilită de realizatorul site-ului şi declarata la organele fiscale. (2) Persoanele care realizează sau administrează site-uri trebuie să evidenţieze clar numărul accesarilor site-ului respectiv, pentru a putea fi supus obligaţiilor fiscale prevăzute de lege.---------Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004. (4) Se interzic realizarea şi administrarea site-urilor având caracter pedofil, zoofil sau necrofil.  +  Articolul 9Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor închiria sau vinde numai în spaţii cu destinaţie specială şi nu vor fi închiriate sau vândute minorilor.---------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004.  +  Capitolul III Infracţiuni şi contravenţii  +  Articolul 10Racolarea, obligarea, determinarea sau folosirea minorilor ori a persoanelor cu deficiente psihofizice în acte cu caracter obscen se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.  +  Articolul 11Organizarea de reuniuni în spaţii publice, la care participă sau asistă minori şi în cadrul cărora se comit acte cu caracter obscen, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.---------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004.  +  Articolul 12 (1) Distribuirea materialelor cu caracter obscen, care prezintă imagini cu minori având un comportament explicit sexual, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsa se pedepseşte şi deţinerea de materiale prevăzute la alin. (1), în vederea răspândirii lor.  +  Articolul 13Dispoziţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea specială a bunurilor se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 14Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei următoarele fapte: a) permiterea accesului minorilor în spaţiile destinate comercializării materialelor cu caracter obscen; b) amenajarea de spaţii destinate vânzării de materiale cu caracter obscen la o distanta mai mica de 250 m faţă de şcoli şi de internate, precum şi de lacasuri de cult;---------Litera b) a art. 14 a fost rectificată de RECTIFICAREA nr. 196 din 13 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 24 iulie 2003. c) vânzarea materialelor cu caracter obscen fără ambalajele corespunzătoare; d) vânzarea materialelor prevăzute la art. 5 în alte spaţii decât cele autorizate;---------Litera d) a art. 14 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004. e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclama, a unor publicaţii având caracter pornografic, fără ca destinatarul sa fi solicitat acest lucru; f) expunerea în spaţii publice sau în vitrine a unor materiale cu caracter obscen explicit; g) oferirea, punerea la dispoziţie, vânzarea, difuzarea ori deţinerea, în vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, în alte spaţii decât cele amenajate; h) iniţierea, organizarea, finanţarea ori desfăşurarea unor manifestări sau programe ori spectacole cu caracter erotic, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 4;----------Litera h) a art. 14 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004. i) nerespectarea dispoziţiilor art. 5, referitoare la aplicarea unui patrat de culoare roşie pe coperta publicaţiilor destinate adulţilor sau pe paginile tipariturilor care publică ocazional materiale cu caracter obscen; j) nerespectarea dispoziţiilor art. 7, referitoare la avertizarea cumparatorilor asupra caracterului unor publicaţii ca fiind destinate persoanelor majore; k) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1), referitoare la obligaţia de parolare a site-urilor cu caracter pornografic şi de impunere a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri.  +  Articolul 15 (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii primeşte sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor art. 8.---------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004. (2) În cazul primirii unei sesizări şi al verificării conţinutului site-ului, Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii solicita furnizorilor de servicii pentru Internet blocarea accesului la site-ul în cauza. (3) Nerespectarea de către furnizorii de servicii pentru Internet a obligaţiei de a bloca accesul la site-urile care nu respecta prevederile art. 8, în termen de 48 de ore de la primirea solicitării prevăzute la alin. 2 din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.  +  Articolul 16Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14 şi 15 se fac de către organele de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.---------Art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004.  +  Articolul 17Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 18Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Art. 19 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 496 din 12 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 13 mai 2003.Nr. 196.────────────