ORDONANŢĂ nr. 94 din 26 august 2004 (*actualizată*)privind reglementarea unor măsuri financiare(actualizată până la data de 23 aprilie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 23 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 septembrie 2004 abrogată de LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004; LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2005**); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005; LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005; LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005; ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005; ORDONANŢA nr. 53 din 25 august 2005; LEGEA nr. 300 din 24 octombrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 200 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 86 din 10 aprilie 2006; LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006; ORDONANŢA nr. 47 din 30 august 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2006; ORDONANŢA nr. 7 din 24 ianuarie 2007; ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2007; ORDONANŢA nr. 14 din 31 ianuarie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005 a fost abrogată de art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005 şi respinsă de LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Reglementări ale unor operaţiuni financiare şi fiscale  +  Secţiunea 1 Reglementarea efectuării unor plăţi de către Ministerul Finanţelor Publice către Banca Naţională a României  +  Articolul 1 (1) Obligaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor Publice faţă de Banca Naţională a României, rezultate din neefectuarea decontării în lei a plăţilor făcute de Banca Naţională a României în contul serviciului datoriei publice externe pentru anul 2004 aferente împrumuturilor externe contractate de stat şi subîmprumutate unor beneficiari finali au ca sursă de plată şi se achită de către Ministerul Finanţelor Publice din fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, constituit în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999. (2) Sumele alocate din fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe vor fi regularizate cu bugetul de stat. (3) Ministerul Finanţelor Publice va acţiona în vederea recuperării integrale a sumelor prevăzute la alin. (1) de la beneficiarii împrumuturilor externe, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data plăţii la extern, conform prevederilor din acordurile de împrumut subsidiar şi de garanţie, respectiv din acordurile de împrumut subsidiar încheiate cu aceştia. Pentru aceste sume beneficiarii împrumuturilor externe vor suporta dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind obligaţiile bugetare. (4) Sumele recuperate de către Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile alin. (3) se virează la fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe.  +  Secţiunea a 2-a Reglementări privind plata comisioanelor bancare plătite unor bănci străine ca urmare a efectuării plăţilor de taxe şi cheltuieli aferente serviciilor de evaluare a riscului de ţară acordate de agenţiile de rating în anii 2003 şi 2004  +  Articolul 2 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să plătească Băncii Naţionale a României echivalentul în lei al sumelor reprezentând comisioanele bancare plătite unor bănci străine ca urmare a efectuării plăţilor de taxe şi cheltuieli aferente serviciilor de evaluare a riscului de ţară acordate de agenţiile specializate de rating Standard Poor's, Fitch Ratings Ltd, Japan Credit Rating Agency Ltd şi Moody's Investors Service în anii 2003 şi 2004. (2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se va face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice "Acţiuni generale", de la capitolul "Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli", subcapitolul "Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii".  +  Secţiunea a 3-a Reglementări cu privire la aprobarea finanţării temporare de la bugetul de stat a măsurilor în cadrul programului ISPA, în situaţia neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a condiţiilor prevăzute în memorandumurile de finanţare  +  Articolul 3Sumele necesare continuării finanţării măsurilor din cadrul programului ISPA în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a condiţiilor stipulate la art. 8 din memorandumurile de finanţare, se prevăd în bugetul de stat la poziţia "Transferuri aferente Fondului naţional de preaderare", în bugetul Ministerului Finanţelor Publice "Acţiuni generale".  +  Articolul 4Sumele stabilite în condiţiile art. 3 se transferă agenţiilor de implementare în vederea achitării obligaţiilor de plată, conform contractelor încheiate pentru realizarea măsurilor cuprinse în programul ISPA.  +  Articolul 5Sumele stabilite în condiţiile art. 3, transferate agenţiilor de implementare, se regularizează cu fondurile ISPA primite de la Comisia Europeană după îndeplinirea condiţiilor prevăzute în memorandumurile de finanţare, în limita sumelor eligibile cheltuite.  +  Articolul 6În cazul în care beneficiarii proiectelor ISPA nu îndeplinesc în continuare condiţiile prevăzute în memorandumurile de finanţare ISPA, Ministerul Finanţelor Publice are dreptul să declare scadente şi să obţină plata imediată a tuturor sumelor datorate şi nerambursate, inclusiv a accesoriilor acestora.  +  Articolul 7 (1) Acordurile de finanţare încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi agenţiile de implementare a programului ISPA, precum şi acordurile de implementare încheiate între agenţiile de implementare şi beneficiarii finali vor fi completate prin acte adiţionale, în sensul cuprinderii unor prevederi referitoare la: a) finanţarea proiectelor din fondul de indisponibilităţi temporare prevăzute la art. 3; b) obligativitatea beneficiarilor finali de a restitui fondurile avansate de la bugetul de stat, inclusiv fondurile primite de la Comisia Europeană, precum şi accesoriile aferente reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate la nivelul celor stabilite pentru creanţele bugetare aferente bugetului de stat, respectiv la nivelul stabilit prin memorandumurile de finanţare pentru fondurile ISPA. (2) Actele adiţionale care se încheie la acordurile de finanţare, respectiv la acordurile de implementare prevăzute la alin. (1), constituie titlu executoriu.  +  Articolul 8Sumele recuperate de la beneficiarii finali în contul sumelor avansate de la bugetul de stat, inclusiv accesoriile pentru finanţarea măsurilor, ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a condiţiilor prevăzute în memorandumurile de finanţare ISPA, se virează la bugetul de stat, iar cele recuperate în contul contribuţiei financiare comunitare se restituie Comisiei Europene.  +  Secţiunea a 4-a Reglementări privind contractarea de către Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. şi garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern  +  Articolul 9Se aprobă contractarea de către Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. a unui credit extern în valoare totală de 10,2 milioane dolari S.U.A., destinat acoperirii avansului aferent anului 2004 achitat Companiei AIRBUS GIE Franţa pentru achiziţionarea a 4 aeronave Airbus A 318.  +  Articolul 10Se aprobă garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în proporţie de 100%, a creditului extern menţionat la art. 9, precum şi a primelor de asigurare, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare destinate acoperirii avansului aferent anului 2004 pentru achiziţionarea a 4 aeronave Airbus A 318.  +  Articolul 11Rambursarea creditului garantat potrivit art. 10, precum şi plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente se vor asigura din surse proprii şi în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.  +  Secţiunea a 5-a Reglementări cu privire la finalizarea activităţilor de preluare a creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale de către Ministerul Finanţelor Publice, prin unităţile sale subordonate  +  Articolul 12-Articolul 23Abrogate.-----------Secţiunea a 5-a din Cap. I a fost abrogată de art. I din ORDONANŢA nr. 7 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 30 ianuarie 2007.  +  Secţiunea a 6-a Reglementări privind înlesniri la plată-------------Art. 24 din Secţiunea a 6-a a Cap. I a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.-------------Art. 25 din Secţiunea a 6-a a Cap. I a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.-------------Art. 26 din Secţiunea a 6-a a Cap. I a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.  +  Articolul 26^1Se scutesc de la plată penalităţile de întârziere datorate şi neachitate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, de către Societatea Comercială «Piaţa de Gros Bucureşti» - S.A., pentru plata cu întârziere a sumelor datorate ca urmare a plăţilor la extern efectuate de Ministerul Finanţelor Publice către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul împrumutului extern nr. 090/1994, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2001pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă.-------------Art. 26^1 din Secţiunea a 6-a a Cap. I a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul 26^2Se acordă Societăţii Comerciale «Cost» - S.A. Târgovişte următoarele înlesniri la plată, prin ordine comune: a) se scutesc de la plată obligaţiile bugetare datorate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi neachitate la data de 30 iunie 2004; b) se convertesc în acţiuni obligaţiile bugetare restante datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, acumulate între 1 ianuarie 2002 şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor; c) se scutesc de la plată dobânzile şi penalităţile aferente creanţelor proprii ale Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, calculate între data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi data de 30 iunie 2004; d) se scutesc de la plată dobânzile şi penalităţile de întârziere neachitate, aferente debitelor prevăzute la lit. a) şi b), calculate până la data de 30 iunie 2004.-------------Art. 26^2 din Secţiunea a 6-a a Cap. I a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul 26^3Societatea Comercială «Rulmenţi» - S.A. Bârlad beneficiază de menţinerea valabilităţii înlesnirii la plata obligaţiilor către Ministerul Finanţelor Publice, rezultate din executarea garanţiilor de stat aferente creditelor externe contractate de societate anterior privatizării, sub condiţia ca, până la data de 31 decembrie 2004, aceasta să facă dovada achitării integrale a sumelor eşalonate, cu termene de plată scadente până la acea dată."-------------Art. 26^3 din Secţiunea a 6-a a Cap. I a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Secţiunea a 7-a Reglementarea regimului fiscal al Fundaţiei Postprivatizare  +  Articolul 27Fundaţiei Postprivatizare, pentru contribuţia alocată de către Comisia Comunităţii Europene, reprezentând fonduri de investiţii, i se aplică regimul fiscal stabilit conform contractului încheiat între Fundaţia Postprivatizare, Guvernul României, reprezentat de Agenţia Naţională pentru Privatizare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Comisia Comunităţii Europene, din partea Comunităţii Europene, la data de 10 octombrie 1996.  +  Secţiunea a 8-aMăsuri de finalizare a aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată  +  Articolul 28În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se constituie, în structura Cancelariei Primului-Ministru, un compartiment fără personalitate juridică, condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, care va prelua atribuţiile Comisiei centrale pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată.  +  Articolul 29 (1) În cadrul compartimentului înfiinţat în structura Cancelariei Primului-Ministru vor fi delegaţi specialişti din Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Justiţiei şi din Arhivele Naţionale. (2) Pe lângă specialiştii care urmează să exercite atribuţiile Comisiei centrale pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998, ministerele prevăzute la alin. (1) vor delega încă 1-2 funcţionari, conform solicitării şefului Cancelariei Primului-Ministru, pentru funcţionarea compartimentului.-------------Art. 29 din Secţiunea a 8-a a Cap. I a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul 30Propunerile de validare/invalidare a hotărârilor emise de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998, precum şi pentru soluţionarea contestaţiilor, însoţite de avizul consultativ al Asociaţiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Secţia Cadrilater, vor fi înaintate de către şeful Cancelariei Primului-Ministru, care va dispune prin ordin comunicat solicitanţilor.  +  Articolul 31Actele Cancelariei Primului-Ministru sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la secţia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul.-------------Art. 31^1 a fost abrogat de litera b) a art. 35 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007.  +  Articolul 32În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Cancelaria Primului-Ministru va propune Guvernului spre aprobare normele metodologice cu privire la modul de lucru al compartimentului constituit conform prevederilor prezentei ordonanţe şi al comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, remunerarea membrilor compartimentului, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinaţia de compensaţii, criteriile şi modalităţile de stabilire a compensaţiilor.  +  Secţiunea a 9-a Reglementări privind realizarea unor contracte de achiziţii având ca obiect implementarea Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat  +  Articolul 33-Articolul 37Abrogate.-------------Secţiunea a 9-a din Cap. I a fost abrogată de art. III din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Secţiunea a 10-a Reglementări privind modul de plată a taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul de Telecomunicaţii SpecialeReglementări privind taxa pe valoarea adăugată-------------Titlul Secţiunii a 10-a din Cap. I a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul 38 (1) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (2) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se amână plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 38 din Secţiunea a 10-a a Cap. I a fost modificată de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. a) importurile de echipamente de telecomunicaţii efectuate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale conform Contractului nr. 1/622/2003 din 21 februarie 2003, în valoare de 2.432.223 USD; b) importurile de echipamente de telecomunicaţii efectuate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale conform Contractului nr. 2/622/2003 din 21 februarie 2003, în valoare de 21.354.780 euro. (2) Amânarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale, prevăzută la alin. (1), se acordă până la data de 30 iunie 2005. (3) Taxa pe valoarea adăugată se achită la organele vamale până la expirarea termenului de amânare.  +  Articolul 38^1 (1) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (2), art. 208 alin. (7) lit. b) şi ale art. 212 alin. (2) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se amână plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile de echipamente efectuate în perioada octombrie 2004 - decembrie 2005, destinate înzestrării Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. (2) Amânarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor la organele vamale, prevăzută la alin. (1), se acordă până la data de 31 ianuarie 2006. (3) Contractele de import pentru echipamentele la care se amână plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor, la organele vamale, se vor stabili de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, atât cantitativ, cât şi valoric. (4) Taxa pe valoarea adăugată şi accizele aferente importurilor de echipamente se achită la organele vamale până la expirarea termenului de amânare.-------------Art. 38^1 din Secţiunea a 10-a a Cap. I a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Capitolul II Modificarea, completarea, suspendarea şi abrogarea unor acte normative în domeniul financiar  +  Secţiunea 1Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 12 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Operaţiunile bancare aferente implementării şi derulării Proiectului se vor realiza prin intermediul băncii trezoriere care va fi selectată de Ministerul Finanţelor Publice (M.F.P.) şi acceptată de B.I.R.D. (2) M.F.P. va încheia cu banca trezorieră o convenţie prin care se vor stabili deschiderea şi funcţionarea contului special pentru tragerile din contul împrumutului şi a conturilor adiacente necesare implementării şi derulării proiectului."2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Administrarea resurselor şi implementarea proiectului, inclusiv asigurarea efectuării auditului, vor fi realizate de Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice."  +  Secţiunea a 2-aModificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul 2, litera c) va avea următorul cuprins: c) plăţi către persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plăţile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 50.000.000 lei. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plăţi către o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 100.000.000 lei, în cazul plăţilor către reţelele de magazine de tipul Cash Carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.-------------Litera c) a alin. 2 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 de la pct. 1 al art. II, Secţiunea a 2-a, Cap. II a fost modificată de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.2. Alineatele 6 şi 7 ale articolului 5 se abrogă.-------------Pct. 2 al art. II din Secţiunea a 2-a a Cap. II a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.3. Alineatul 2 al articolului 6 va avea următorul cuprins:Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. c), alin. 4 şi ale art. 6 alin. 1, după caz, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.-------------Alin. 2 al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 de la pct. 3 al art. II, Secţiunea a 2-a, Cap. II a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.4. Alineatul 3 al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 5 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei."5. Articolul 8 se abrogă.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe se vor modifica Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/1996, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. III din Secţiunea a 2-a a Cap. II a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul IVPrezenta secţiune intră în vigoare după 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul VOrdonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Secţiunea a 3-aModificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată  +  Articolul VIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998privind regimul zonelor defavorizate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:«Art. 5. - O arie geografică poate fi declarată zonă defavorizată pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, dar nu mai mult de 10 ani.»2. La articolul 6 alineatul (1), după litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins:«c^1) scutirea de impozit pe profitul aferent investiţiilor noi, pe perioada existenţei zonei defavorizate, se aplică numai persoanelor juridice care au obţinut înainte de data de 1 iulie 2003 certificatul permanent de investitor în zona defavorizată;»3. Alineatul (1) al articolului 14^1 va avea următorul cuprins:«Art. 14^1. - (1) Agenţii economici care operează în zonele defavorizate beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute la art. 6, până la atingerea intensităţii maxime admise a ajutorului de stat, conform Regulamentului privind ajutorul de stat regional, aprobat de Consiliul Concurenţei.»4. După alineatul (1) al articolului 14^1 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:«(1^1) În calculul intensităţii ajutorului de stat se au în vedere costurile eligibile aferente valorii investiţiilor efectuate până la data de 15 septembrie 2004.»5. După alineatul (2) al articolului 14^1 se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:«(2^1) Intensitatea ajutorului de stat, prevăzută la art. 14^1 alin. (1), se determină luându-se în calcul ajutorul de stat primit de agenţii economici începând cu data de 2 ianuarie 2003.»6. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe se abrogă prevederile literelor b), d) şi e) ale alineatului (1) al articolului 6.-------------Art. VI din Secţiunea a 3-a a Cap. II a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Secţiunea a 4-aCompletarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României*)-------------Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României a fost abrogată de alin. (2) al art. 288 din LEGEA nr. 86 din 10 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 aprilie 2006. În consecinţă, modificările determinate de Secţiunea a 4-a a Cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 asupra Legii nr. 141/1997, devin caduce.  +  Articolul VIILegea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 87 se introduc trei articole noi, articolele 87^1 -87^3 , cu următorul cuprins:"Art. 87^1 . - Călătorii şi alte persoane fizice cu domiciliul sau reşedinţa în ţară ori în străinătate pot introduce şi scoate din ţară bunurile aflate în bagajele personale ori care îi însoţesc fără a fi supuse taxelor vamale, în condiţiile şi în limitele stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.Art. 87^2 . - Prevederile art. 87^1 se aplică şi coletelor primite sau trimise persoanelor fizice.Art. 87^3 . - (1) Pentru bunurile care nu se încadrează în limitele cantitative şi valorice prevăzute în lege sau în hotărârea Guvernului se aplică, la introducerea în ţară, tariful vamal de import. (2) Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, poate aproba reduceri sau exceptări de la taxele vamale prevăzute la alin. (1). (3) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 87^1 se vor stabili şi normele privind determinarea valorilor în vamă a bunurilor introduse sau scoase din ţară de către persoanele fizice aflate în situaţia menţionată la alin. (1)."1^1. La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe se abrogă art. 88-90 din Legea nr. 141/1997privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Pct. 1^1 de la art. VII din Secţiunea a 4-a a Cap. II a fost introdus de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.2. După articolul 190 se introduce un articol nou, articolul 190^1 , cu următorul cuprins:"Art. 190^1 . - (1) Aprovizionarea navelor române care efectuează curse în străinătate se face de societăţile comerciale române de navigaţie cărora le aparţin, cu produse româneşti sau cu produse de provenienţă străină, care au fost legal importate anterior, în baza documentului de livrare şi a permisului vamal, fără depunerea declaraţiei vamale de export. (2) Pentru produsele de provenienţă străină care sunt destinate a fi acordate ca trataţie pasagerilor acestor nave nu se datorează drepturi de import.-------------Alin. (2) al art. 190^1 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României de la pct. 2 al art. VII din Secţiunea a 4-a a Cap. II a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. (3) Aprovizionarea se face ţinându-se seama de durata călătoriei, de capacitatea rezervoarelor, de numărul membrilor echipajului şi de numărul pasagerilor."  +  Secţiunea a 5-aModificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale  +  Articolul VIIIOrdonanţa Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 1 al articolului 31 va avea următorul cuprins:"1. produse din tutun: 50 de ţigarete sau 25 de ţigări (ţigări de foi cu greutate maximă de 3 gr/bucată) ori 10 ţigări de foi sau 50 gr tutun pentru fumat ori o combinaţie proporţională a acestor produse."2. La articolul 45 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Sunt scutite de la plata drepturilor de import bijuteriile de uz personal pe care un călător le poartă asupra lui. Prin bijuterii de uz personal se înţelege obiectele din metale preţioase cu sau fără pietre preţioase, şi anume: a) pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani: o verighetă din aur şi una din argint, două inele, un ceas cu sau fără brăţară, două medalioane cu lănţişor, două perechi de cercei, două brăţări, un ac de cravată, două perechi de butoni, o broşă, un colier, o trusă creion-stilou, două perechi de ochelari; b) pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 16 ani: un inel, un ceas cu sau fără brăţară, un medalion cu lănţişor, o pereche de cercei, o brăţară; c) pentru persoanele care trec frontiera mai mult de o dată în cursul unei luni, dus-întors: o verighetă, un inel, un ceas cu sau fără brăţară, un medalion cu lănţişor, o pereche de cercei, o brăţară."3. Punctul 1 al articolului 46 va avea următorul cuprins:"1. produse din tutun: 200 de ţigarete sau 100 de ţigări (ţigări de foi cu o greutate maximă de 3 gr/bucată) ori 50 de ţigări de foi sau 250 gr tutun pentru fumat ori o combinaţie proporţională a acestor produse."4. Alineatul (1) al articolului 76 va avea următorul cuprins:"Art. 76. - (1) Sunt admise în scutire de la plata drepturilor de import bunurile special destinate pentru pregătirea educaţională, angajarea sau adaptarea socială a persoanelor cu handicap fizic sau mental, altele decât persoanele nevăzătoare, cu excepţia autovehiculelor, dacă acestea sunt importate: a) de persoane cu handicap, în nume propriu, pentru uzul personal; b) de instituţii sau organizaţii care au ca activitate principală educaţia persoanelor cu handicap sau asistenţa acestor persoane, desemnate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap pentru primirea acestor bunuri în scutire."5. Articolul 129 va avea următorul cuprins:"Art. 129. - Pentru categoriile de bunuri prevăzute la cap. II nu sunt prevăzute limite cantitative sau valorice la scoaterea din ţară şi nici nu se datorează drepturi de export."  +  Secţiunea a 6-aModificarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar  +  Articolul IXAnexa la Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXĂLISTAmărfurilor care pot fi comercializate prinmagazinele existente în aeroporturile internaţionale1. Produse de înfrumuseţare şi machiaj2. Produse de parfumerie3. Produse pentru îngrijirea şi întreţinerea pielii4. Articole de toaletă5. Ceasuri, brichete6. Accesorii pentru birou7. Jucării8. Băuturi răcoritoare9. Apă minerală10. Băuturi alcoolice şi slab alcoolice11. Casete video şi audio, baterii, compact-discuri, DVD12. Articole optice13. Articole din piele naturală14. Articole din blană naturală15. Articole şi accesorii de îmbrăcăminte16. Bijuterii17. Articole din sticlă, cristal, porţelan, lemn, metal (exclusiv mobilă)18. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe şi litografii19. Aparatură de calcul de mici dimensiuni20. Cărţi, reviste, ziare21. Artizanat22. Produse alimentare23. Vinuri, vermuturi24. Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum şi suporturile acestora25. Ţigarete, ţigări, trabucuri, tutun de pipă26. Cartele telefonice27. Articole de voiaj28. Articole de sport29. Instrumente muzicale30. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto31. Bere."  +  Secţiunea a 7-aModificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale  +  Articolul XOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 64/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizaţi. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin distribuitor autorizat se înţelege agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obţinut avizul, precum şi obligaţia să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cât şi prin alţi agenţi economici acreditaţi de către acesta, denumiţi în continuare unităţi acreditate pentru comercializare şi/sau service. Distribuitor autorizat nu poate fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv, persoană juridică română. În situaţia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligaţi ca în momentul constatării defecţiunii să anunţe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditată a acestui distribuitor autorizat."2. La articolul 2 alineatul (1), se abrogă litera t).3. Alineatul (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligaţi: a) să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv; b) să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă; c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate de către acesta completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii; d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori."4. Alineatul (6^1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(6^1) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, în mod direct sau prin unităţile acreditate de către aceştia, să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii."5. Alineatul (6^2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(6^2) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, agenţi economici producători, importatori sau comercianţi, sunt obligaţi să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate conform alin. (6) lit. d)."6. Alineatul (7) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(7) Utilizatorii şi furnizorii consumabilelor răspund solidar pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor folosite şi, respectiv, furnizate, precum şi la condiţia privind menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare stabilită."7. Alineatele (7^1) şi (7^2) ale articolului 4 se abrogă.8. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, autorizării distribuitorilor şi înregistrării unităţilor de distribuţie şi/sau service acreditate de către aceştia se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, Comisia de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale."9. Alineatul (4) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(4) Sunt admişi la procedura de avizare numai agenţii economici care comercializează aparate de marcat electronice fiscale ce se încadrează în prevederile art. 3, asigură service pentru perioada de garanţie, postgaranţie şi piese de schimb."10. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(5) Distribuitorii autorizaţi prin unităţile de service acreditate sunt obligaţi să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum şi înlocuirea memoriei fiscale defecte ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată."11. La articolul 10, litera g) va avea următorul cuprins:"g) încălcarea de către agenţii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (6), precum şi încălcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispoziţiilor art. 4 alin. (6^2);"12. La articolul 10, litera g^1) va avea următorul cuprins:"g^1) încălcarea de către distribuitorii autorizaţi şi de către unităţile acreditate de aceştia a dispoziţiilor art. 4 alin. (6^1);"13. La articolul 10, litera h) va avea următorul cuprins:"h) nerespectarea obligaţiilor ce revin distribuitorilor autorizaţi, prin unităţile de service acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou şi de a înlocui memoria fiscală defectă ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5);"14. La articolul 11 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h), g^1 ), j) şi k) se sancţionează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei;"15. La articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) faptele prevăzute la art. 10 lit. g), i) şi l) se sancţionează cu amendă de la 400 milioane lei la 1 miliard lei;"  +  Articolul XIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea prin lege.  +  Articolul XIIPrezenta secţiune intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor art. X pct. 2 referitoare la art. 2 lit. t), care intră în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Secţiunea a 8-aModificarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat*)-------------Legea nr. 143/1999 a fost abrogată de alin. (2) al art. 37 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. În consecinţă, modificările determinate de Secţiunea a 8-a a Cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 asupra Legii nr. 143/1999, devin caduce.  +  Articolul XIIILegea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, ajutorul de stat este orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unităţile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităţilor administrativ-teritoriale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, indiferent de formă, care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi, a producţiei anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau care afectează comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerat incompatibil cu un mediu concurenţial normal."2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Sunt compatibile cu mediul concurenţial normal şi se notifică Consiliului Concurenţei: a) ajutoarele de stat având caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu condiţia ca acestea să fie date fără discriminare în ceea ce priveşte originea produselor sau serviciilor implicate; b) ajutoarele de stat pentru înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepţionale."3. Alineatul (8) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(8) Modalităţile de acordare a ajutorului de stat fără a se limita la acestea, pot fi: subvenţii; anularea de datorii sau preluarea pierderilor; exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor şi impozitelor; renunţarea la obţinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale; garanţii acordate de stat, de alte autorităţi publice centrale sau locale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, în condiţii preferenţiale; participări cu capital ale statului, ale autorităţilor publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, dacă rata profitului acestor investiţii este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent; reduceri de preţ la bunurile furnizate şi la serviciile prestate de către autorităţi publice centrale sau locale ori de către alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, inclusiv vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului sau autorităţilor publice locale sub preţul pieţei."4. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În cazul unui ajutor de stat nou sau al modificării unuia existent, Consiliul Concurenţei analizează măsura notificată în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia. În cazul ajutoarelor de stat prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), Consiliul Concurenţei analizează dacă acestea sunt acordate consumatorilor individuali fără discriminare în ceea ce priveşte originea produselor sau serviciilor implicate, iar în cazul celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), dacă aceste ajutoare de stat conduc la înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepţionale."5. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Consiliul Concurenţei va solicita curţii de apel în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor de stat anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal şi, pe cale de consecinţă, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plăţii oricărui ajutor ilegal."6. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(3) Consiliul Concurenţei va solicita curţii de apel să dispună recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat prevăzut de un act administrativ şi în cazul în care nu au fost respectate condiţiile sau obligaţiile prevăzute în decizia de autorizare."7. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) În cazul unui ajutor de stat ilegal sau interzis, Consiliul Concurenţei va solicita, de asemenea, curţii de apel să dispună recuperarea de către furnizorul ajutorului de stat sau rambursarea de către beneficiarul acestuia a dobânzii aferente sumei ajutorului de stat, la o rată propusă de către Consiliul Concurenţei. O astfel de dobândă poate fi impusă: a) în cazul ajutorului interzis, de la data la care ajutorul a fost la dispoziţia beneficiarului şi până la recuperarea sa; b) în cazul ajutorului ilegal, neautorizat ulterior de către Consiliul Concurenţei, de la data la care ajutorul a fost la dispoziţia beneficiarului şi până la recuperarea sa."8. Articolul 21 se abrogă.9. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(2) În aplicarea regulamentelor, instrucţiunilor şi deciziilor emise de către Consiliul Concurenţei conform prezentei legi, acţiunile de monitorizare se finalizează prin întocmirea unui raport de monitorizare."10. Alineatul (1) al articolului 26^3 va avea următorul cuprins:"Art. 26^3 . - (1) Constituie contravenţii şi vor fi sancţionate cu amendă neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 24^2 , 24^3 şi 24^4 , precum şi următoarele fapte săvârşite de beneficiarii de ajutor de stat: a) furnizarea de informaţii şi documente inexacte sau incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate conform prevederilor prezentei legi; b) refuzul de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor prezentei legi; c) refuzul acordării explicaţiilor şi furnizării declaraţiilor solicitate conform prezentei legi; d) neîndeplinirea obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat primite."  +  Articolul XIVLegea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea prezentei ordonanţe prin lege.  +  Secţiunea a 9-aModificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*)------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 republicată a fost abrogată de litera a) a art. 14 din ORDONANŢA nr. 14 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 2 februarie 2007. În consecinţă, modificările determinate de Secţiunea a 9-a a Cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 asupra Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 republicată, devin caduce.  +  Articolul XVOrdonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:"g) mijloacele de plată în valută liber convertibilă, care se depun la băncile comerciale selectate de organele de valorificare, în condiţiile legii."2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri: a) medicamente, materiale consumabile de utilitate medicală, materiale de natura obiectelor de inventar medicale, aparatură medicală, substanţe toxice, materiale radioactive, bunuri culturale din patrimoniu, obiecte, veşminte şi cărţi de cult, timbre filatelice, hârtii de valoare, materiale lemnoase, documente istorice, materiale de arhivă, care se pun de îndată la dispoziţie organelor de specialitate ale statului care au competenţa de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale; b) mijloacele de plată în valută neconvertibilă, care se depun la Banca Naţională a României, în condiţiile legii, şi mijloacele de plată în lei care se depun la unităţile Trezoreriei Statului, în contul bugetului de stat; c) armele de foc, muniţiile explozive şi diferite bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor judeţene de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori, după caz, Ministerului Apărării Naţionale; d) bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, ce provin din succesiuni vacante, care nu se valorifică în termen de 180 de zile de la data evaluării. În această situaţie bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care provin din succesiuni vacante, trec în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de locuinţe sociale, în condiţiile legii."  +  Articolul XVIÎn cuprinsul ordonanţei sintagma "bunuri legal confiscate" se va citi "bunuri confiscate".  +  Articolul XVIIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor supune spre aprobare Guvernului modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul XVIIIOrdonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe.  +  Secţiunea a 10-aModificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi abrogarea Legii nr. 235/2003 privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.)  +  Articolul XIXOrdonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La punctul I, nr. crt. 20 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Sediul Anul Anul Instituţia română care crt. organizaţiei înfiin- aderării coordonează relaţiile cu                             ţării României organizaţia internaţională                                                         respectivă─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── "20. Biroul Paris 1931 1960 Ministerul Afacerilor Externe"      Internaţional      al Expoziţiilor        (B.I.E.)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2. Punctul II al anexei nr. 1 se completează cu poziţia nr. 46 care va avea      următorul cuprins:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Sediul Anul Anul Instituţia română Explicaţi crt. organizaţiei înfiin- aderării care coordonează                             ţării României relaţiile cu                                                   organizaţia                                                  internaţională                                                    respectivă─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── "46. Centrul Paris 1960 2004 Ministerul Afacerilor România        pentru Externe participă      Dezvoltare din anul        (OCDE) 2004"───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Articolul XXPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Legea nr. 235/2003 privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 10 iunie 2003.  +  Secţiunea a 11-aModificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"  +  Articolul XXIArticolul 22^2 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:--------------Art. 22^2 din Legea nr. 290/2002 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.  +  Secţiunea a 12-aModificarea şi completarea art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică  +  Articolul XXII-------------Art. II din Legea nr. 230/2004 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005.  +  Articolul XXIIIAplicarea prevederilor alineatului (3) al articolului 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005. Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se alocă fonduri pentru acţiuni de cercetare-dezvoltare şi inovare, finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se o creştere permanentă a acestora.  +  Secţiunea a 13-aCompletarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora  +  Articolul XXIVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- După litera c) a alineatului (1^1) al articolului 5 se introduc literele d) şi e) cu următorul cuprins:------------Litera d) a alin. (1^1) al art. 5 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006."e) sume necesare continuării finanţării proiectelor/ programelor PHARE, ISPA, SAPARD până la recuperarea de la debitori a sumelor reţinute de Comisia Europeană din fondurile alocate acestor programe, ca urmare a neachitării unor debite datorate Comunităţii Europene."------------Litera e) a alin. (1^1) al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006.  +  Secţiunea a 14-aModificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător  +  Articolul XXVOrdonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Literele a), b) şi d) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu prevederile memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare privind fondurile comunitare şi cofinanţările aferente, precum şi cu prevederile contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuială neeligibilă prejudiciază bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă; b) frauda reprezintă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătură cu obţinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau din bugetele de cofinanţare aferente, incriminată prin Codul penal, Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi speciale; c) fondurile comunitare sunt sume provenite din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană; d) creanţele bugetare rezultate din nereguli reprezintă sume de recuperat la bugetul general al Comunităţilor Europene sau la bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau la bugetele de cofinanţare aferente, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente; e) autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare sunt agenţiile de implementare în cadrul programelor PHARE şi ISPA, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură în cadrul programelor finanţate din fonduri comunitare pentru agricultură, autorităţile de management în cadrul programelor operaţionale finanţate din fonduri comunitare structurale şi de coeziune, autorităţile naţionale responsabile de participarea României la alte programe finanţate din fonduri comunitare; f) constatarea existenţei creanţelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verifică, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată sub forma unui titlu de creanţă; g) activitatea de recuperare constă în exercitarea funcţiei administrative de către autorităţile cu atribuţii specifice, în vederea stingerii creanţelor bugetare rezultate din nereguli, şi care este reglementată de prezenta ordonanţă şi de actele normative emise în aplicarea acesteia; h) Codul de procedură fiscală semnifică Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."--------------Art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007."Art. 3. - (1) Obiectul constatării existenţei creanţelor bugetare îl constituie stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii utilizării şi administrării fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente. (2) Constituie titlu de creanţă: a) actul/documentul de constatare, stabilire şi individualizare a obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare rezultate din nereguli, precum şi accesoriile acestora şi costurile bancare; b) hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care se stabileşte obligaţia de plată privind creanţele bugetare rezultate din nereguli. (3) Creanţele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor prin care se utilizează fondurile comunitare şi cofinanţarea aferentă, înscrise în titlul de creanţă specificat la alin. (2) lit. a), se stabilesc în moneda utilizată pentru efectuarea plăţilor în cadrul contractului sau acordului de finanţare şi în lei, cu specificarea sumei echivalente în lei în cazul în care moneda utilizată este euro, utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data întocmirii titlului de creanţă. (4) Titlul de creanţă specificat la alin. (2) lit. a) constituie înştiinţare de plată şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi elemente specifice, acolo unde este necesar. (5) Titlul de creanţă se comunică debitorului în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală."--------------Art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Constituie obiect al recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din cofinanţarea aferentă ca urmare a neregulilor, accesoriile acestora, respectiv dobânzi, majorări de întârziere, costuri bancare, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina debitorului. (2) Creanţele bugetare rezultate din nereguli sunt asimilate creanţelor fiscale, în sensul drepturilor şi obligaţiilor care revin creditorilor, autorităţilor cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare nerambursabile şi debitorilor."--------------Art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, prin plata voluntară sau deducerea din plăţile următoare pe care sunt îndreptăţite să le primească persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1), se efectuează în conturile indicate în titlul de creanţă, în moneda stabilită în contractul sau acordul de finanţare. (2) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, prin executare silită, se efectuează în lei, la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală, în conturile indicate în titlul de creanţă. (3) Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute la alin. (2), debitorul datorează, după acest termen, majorări de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale."--------------Art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.7. Articolul 8 se abrogă.8. Alineatul (1) al articolului 9 se abrogă.9. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:Art. 10. - (1) Pentru creanţele bugetare rezultate din nereguli, actul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. a), comunicat debitorului, constituie titlu executoriu în condiţiile Codului de procedură fiscală. (2) Pentru creanţele bugetare rezultate din nereguli asupra cărora s-a pronunţat instanţa judecătorească, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti care constituie titlu executoriu în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă. (3) În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plată voluntară sau deducere, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare vor transmite titlurile executorii prevăzute la alin. (1) şi (2) Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv organelor teritoriale subordonate acesteia, care vor duce la îndeplinire măsurile asigurătorii şi vor efectua procedura de executare silită pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, provenite din fondurile comunitare şi din fondurile de cofinanţare aferente bugetelor pentru care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are competenţa conform legii şi în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. (4) Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (3) se virează în lei în conturile indicate în titlul de creanţă.--------------Art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinanţării aferente au responsabilitatea de a lua măsurile necesare pentru identificarea neregulilor şi constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, în cadrul domeniului lor de competenţă, precum şi pentru recuperarea sumelor reprezentând creanţe bugetare rezultate din nereguli. (2) În scopul identificării neregulilor, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinanţării aferente au obligaţia verificării sesizărilor provenite din interiorul şi din exteriorul autorităţii, inclusiv a celor cuprinse în rapoartele de audit şi în rapoartele de control ale instituţiilor cu atribuţii de control al obţinerii, derulării şi utilizării fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente. (3) Constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectuează de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, prin compartimentele de specialitate organizate în acest scop în cadrul autorităţii sau în cadrul instituţiei în structura căreia funcţionează autoritatea. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), la solicitarea autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectuează de compartimentele de specialitate din cadrul ministerului coordonator al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare. (5) Constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, în situaţiile în care: a) autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare are calitatea de beneficiar; b) persoanele din cadrul autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, implicate în procesul de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, au un interes personal sau patrimonial ce ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce le revin potrivit legii; c) sunt necesare acţiuni de control complexe, cu implicaţii interinstituţionale, la sesizarea expresă a ministrului coordonator al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare; d) Comisia Europeană a stabilit debite ca urmare a unor nereguli în cadrul programelor PHARE anterioare Programului PHARE 1998; e) Comisia Europeană a stabilit, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, debite ca urmare a unei nereguli în cadrul participării României la programele comunitare. (6) În urma desfăşurării activităţii de constatare, în limitele atribuţiilor ce le revin, toate autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice au obligaţia să sesizeze de îndată Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude."--------------Art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 12 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul XXVI (1) După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare. (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, va modifica şi va completa Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 20 decembrie 2003.  +  Secţiunea a 15-aSuspendarea aplicabilităţii prevederilor unor articole din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului  +  Articolul XXVII (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi până la data de 1 ianuarie 2005 se suspendă dispoziţiile referitoare la perceperea de comisioane pentru toate operaţiunile efectuate în conturile Trezoreriei Statului deschise în evidenţele Băncii Naţionale a României şi, respectiv, interzicerea creditării pe descoperit de cont al statului, prevăzute la art. 7 alin. (2), art. 21, 28 şi 29 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004. (2) Obligaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor Publice faţă de Banca Naţională a României, reprezentând comisioane şi orice alte sume neplătite în perioada 30 iulie 2004 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 21, 28 şi 29 din Legea nr. 312/2004 se scutesc de la plată.  +  Articolul XXVIIILa articolul 11 alineatul (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, se introduce litera g) cu următorul cuprins:"g) comisioane percepute la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului de către Banca Naţională a României şi/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăţi."  +  Secţiunea a 16-aModificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii  +  Articolul XXIXLegea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (5) al articolului 26 se abrogă.2. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1 , cu următorul cuprins:"Art. 26^1 . - (1) Din sumele ce se alocă anual prin bugetul de stat în baza art. 26 alin. (1), o parte reprezintă sprijinul pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care se stabileşte în corelare cu investiţiile efectuate de acestea în active de natura celor prevăzute la art. 24 alin. (6) lit. b) şi alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aferente obiectului de activitate. Sumele alocate cu această destinaţie se stabilesc în limita sumelor plătite cu titlu de impozit pentru profitul reinvestit, începând cu exerciţiul financiar al anului 2005, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. (2) În anul 2005 întreprinderile mici şi mijlocii pot beneficia de drepturile prevăzute la alineatul precedent, pentru activele achiziţionate după data de 1 octombrie 2004, puse în funcţiune până la finele anului respectiv, cu condiţia să nu fi aplicat, pentru aceste active, regimul de amortizare accelerată. (3) De prevederile alin. (1) beneficiază contribuabilii care nu aplică regimul de amortizare accelerată prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Prevederile alin. (1) se aplică în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maşinilor, uneltelor şi instalaţiilor, precum şi computerelor şi echipamentelor periferice ale acestora, considerate noi, în sensul că nu au fost anterior utilizate. (5) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligaţia de a păstra în patrimoniu activele respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de utilizare. În cazul nerespectării acestei condiţii, sumele primite de la bugetul de stat potrivit alin. (1) se restituie şi se datorează pentru acestea dobânzi de la data primirii sumelor respective."  +  Secţiunea a 17-a Modificarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004  +  Articolul XXXLegea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:-------------Pct. 1 al art. XXX din Secţiunea a 17-a a Cap. II a fost abrogat de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.2. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1 , cu următorul cuprins:"Art. 13^1 . - Sumele aferente plăţii indemnizaţiilor prevăzute de prezenta lege se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Apărării Naţionale şi, respectiv, Ministerului Administraţiei şi Internelor."  +  Secţiunea a 18-aModificarea şi completarea Legii nr. 190/2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii  +  Articolul XXXILegea nr. 190/2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Societăţile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 şi 3 la Legea nr. 268/2001privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, la cererea Agenţiei Domeniilor Statului, de următoarele înlesniri la plată:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 190/2004 de la pct. 1 al art. XXXI din Secţiunea a 18-a a Cap. II a fost modificată de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. a) scutirea de plată a obligaţiilor bugetare restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetului asigurărilor sociale pentru şomaj, precum şi cele datorate fondurilor speciale, nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare; b) scutirea de plată a obligaţiilor bugetare restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentând taxe şi impozite locale, nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare; c) scutirea de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare restante, calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ; d) eşalonarea la plată a redevenţei datorate Agenţiei Domeniilor Statului la data semnării contractului de privatizare şi neachitată la data intrării în vigoare a prezentului act normativ pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de până la 6 luni cuprinsă în eşalonare, şi scutirea de plată a penalităţilor de întârziere aferente acesteia, calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ. e) dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor fiscale prevăzute la lit. a) şi la art. 4, calculate şi neachitate între data intrării în vigoare a prezentului act normativ şi data emiterii ordinului comun de către autorităţile competente, se scutesc la plată prin act adiţional la ordinul comun.-------------Litera e) a alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 190/2004 de la pct. 1 al art. XXXI din Secţiunea a 18-a a Cap. II a fost introdusă de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. (2) Societăţile comerciale beneficiază de înlesnirile la plată acordate în conformitate cu prevederile prezentului act normativ numai după ce fac dovada că nu mai înregistrează obligaţii restante reprezentând redevenţa şi accesoriile aferente faţă de Agenţia Domeniilor Statului pentru perioada de după privatizare, în baza contractelor de concesiune încheiate.""(3) În condiţiile alin. (2), începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentului act normativ, pentru sumele ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) se suspendă executarea silită până la emiterea ordinului comun de către autorităţile competente."-------------Alin. (3) al art. 1 din Legea nr. 190/2004 de la pct. 1 al art. XXXI din Secţiunea a 18-a a Cap. II a fost introdus de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În condiţiile art. 1 alin. (2) beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) şi societăţile comerciale care au fost privatizate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă. (2) Societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) beneficiază de înlesnirile prevăzute la art. 1 alin. (1) numai în cazul în care concesionarii care au încheiat contracte de concesiune în urma privatizării îndeplinesc condiţiile stipulate la art. 1 alin. (2)."-------------Art. 2 din Legea nr. 190/2004 de la pct. 2 al art. XXXI din Secţiunea a 18-a a Cap. II a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Contractele de concesiune a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate cu Agenţia Domeniilor Statului, constituie titlu executoriu pentru plata redevenţei, la termenele şi modalităţile stabilite în contracte."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - De la prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) şi c) sunt exceptate obligaţiile bugetare reprezentând contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj, contribuţia datorată fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele asigurate care au calitatea de angajat, T.V.A. suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende şi celelalte impozite cu reţinere la sursă, restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare şi nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligaţii bugetare, pentru care se acordă eşalonare la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de până la 6 luni cuprinsă în eşalonare, şi scutirea de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente acestora, calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Sumele ce fac obiectul înlesnirilor la plată reglementate de art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi art. 4 sunt stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate conform prevederilor legale în vigoare, la cererea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Domeniilor Statului, pe baza actelor de control, de către organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice sau de către autorităţile administraţiei publice locale pentru bugetele locale, după caz. (2) Certificatele de obligaţii bugetare vor cuprinde obligaţiile datorate şi neachitate până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, rămase nestinse la data emiterii acestora."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi c), art. 4 şi art. 12 se vor aproba prin ordin comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Finanţelor Publice sau Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru contribuţiile la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, datorate şi neachitate până la 30 iunie 2003, după caz. (2) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) vor face obiectul unei convenţii încheiate între Agenţia Domeniilor Statului şi beneficiarii acestora. (3) Nerespectarea convenţiilor încheiate conform alin. (2), precum şi rezilierea contractului de concesiune atrag anularea înlesnirilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) şi obligaţia de plată de către beneficiarii acestora a întregii sume neplătite şi calculul penalităţilor de întârziere pentru suma rămasă de plată de la data la care convenţiile şi-au pierdut valabilitatea."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi la art. 4 îşi pierd valabilitatea în situaţia în care societatea comercială nu îşi achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data semnării ordinului comun de acordare a înlesnirilor la plată. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenţă obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente. Obligaţiile bugetare cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv. (2) Orice alte obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate prin ordinul comun, datorate după intrarea în vigoare a prezentului act normativ şi până la emiterea ordinului comun, se vor achita în 90 de zile de la data semnării acestuia."8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi la art. 4 atrage anularea înlesnirilor acordate, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de plată a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate. (2) Pentru sumele eşalonate la plată conform art. 1 alin. (1) lit. d) şi art. 4 se datorează şi se calculează dobânzi conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de graţie acordată la eşalonare dobânzile datorate conform legii se achită lunar. (3) Pentru sumele eşalonate la plată conform art. 4 se constituie o garanţie, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului comun, la nivelul a două rate medii din eşalonare, reprezentând sume eşalonate şi dobânzi datorate pe perioada eşalonării la plată. (4) Garanţia poate fi constituită atât în numerar, la trezoreria organului fiscal în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului, cât şi sub forma unei scrisori de garanţie bancară."9. După articolul 8 se introduc 6 noi articole, articolele 9-14, cu următorul cuprins:"Art. 9. - Eventualele profituri rezultate în urma aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) nu se impozitează, acestea utilizându-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi, conform legii.Art. 10. - Înlesnirile la plată prevăzute de prezentul act normativ se anulează în condiţiile în care contractul de privatizare încetează să mai producă efecte, pe baza notificării transmise de către Agenţia Domeniilor Statului organului fiscal teritorial în a cărui rază teritorială societatea comercială îşi are domiciliul fiscal.-------------Art. 11 din Legea nr. 190/2004 de la pct. 9 al art. XXXI din Secţiunea a 18-a a Cap. II a fost abrogat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004."Art. 12. - Orice alte obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi de către societăţile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 şi 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate conform art. 1 sau 4, după caz, se eşalonează la plată pe o perioadă de 5 ani cu o perioadă de graţie de 6 luni inclusă în perioada de eşalonare.-------------Art. 12 din Legea nr. 190/2004 de la pct. 9 al art. XXXI din Secţiunea a 18-a a Cap. II a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.Art. 13. - Sumele scutite la plată conform art. 1 sau 4, după caz, se evidenţiază în contabilitatea agenţilor economici în conturi extrabilanţiere până la data la care se constată respectarea eşalonărilor acordate conform art. 1 alin. (1) lit. d) sau art. 4, după caz.-------------Art. 13 din Legea nr. 190/2004 de la pct. 9 al art. XXXI din Secţiunea a 18-a a Cap. II a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.Art. 14. - Ajutoarele de stat acordate agenţilor economici care desfăşoară şi alte activităţi decât cele legate de producerea, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, listate în anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 55/2004, vor fi notificate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în numele furnizorilor de ajutor de stat într-un singur formular de notificare şi vor fi acordate după autorizarea de către Consiliul Concurenţei."  +  Secţiunea a 18^1-aModificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale-------------Secţiunea a 18^1-a din Cap. II a fost introdusă de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul XXXI^1Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:«ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale»2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:«(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective, în urma procesului de restructurare şi reorganizare din cadrul societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.»3. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:«(3) În cazul în care persoanele disponibilizate potrivit prevederilor alin. (2) beneficiază de plăţi compensatorii sau de alte forme de compensaţii potrivit contractelor colective de muncă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj se acordă venituri de completare pentru un număr de luni egal cu diferenţa dintre perioada prevăzută în prezenta ordonanţă de urgenţă şi numărul de luni pentru care s-au acordat plăţi compensatorii.»4. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:«(2) Lista societăţilor comerciale şi regiilor autonome care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (2) al art. 1 se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de măsurile de protecţie socială este cel prevăzut în programele de restructurare sau reorganizare, aprobate potrivit legii».-------------Art. XXXI^1 din Secţiunea a-18^1-a a Cap. II a fost introdus de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Secţiunea a 19-aModificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală  +  Articolul XXXIILegea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Începând cu luna iulie 2005 Agentia este institutia publică responsabila cu gestionarea unor forme de sprijin destinate sustinerii agriculturii, finantate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile de instituire a acestora.---------------Alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 1/2004 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005. (2) Până la data aderarii României la Uniunea Europeana Agentia va pregati structura instituţională pentru gestionarea fondurilor europene pentru agricultura, iar de la data aderarii Agentia va fi responsabila cu derularea şi gestionarea acestor fonduri privind: a) plăţile directe şi masurile de piaţa; b) unele măsuri finantate din fonduri europene pentru agricultura, dezvoltare rurala şi pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.---------------Alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 1/2004 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.2. Litera k) a articolului 3 va avea următorul cuprins: k) elibereaza certificate de import şi de export pentru produse agricole începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 300/2005privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole;-----------Lit. k) a art. 3 a fost modificată de art. 30 din LEGEA nr. 300 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 27 octombrie 2005.3. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Personalul Agenţiei se asigură şi prin preluarea posturilor şi personalului cu responsabilităţi în managementul sprijinului financiar de la bugetul de stat, existent în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) Numărul de posturi al Agenţiei, inclusiv din serviciile judeţene ale acesteia, va fi de maximum 260 în anul 2004, iar începând cu anul 2005 numărul de posturi va fi suplimentat până la un număr maxim de 2.900 de posturi în anul 2007, când instituţia devine operaţională în totalitate. Numărul maxim de posturi pentru anii 2005 şi 2006 va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."4. După alineatul (3) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:-------------Alin. (4) al art. 5 din Legea nr. 1/2004 de la pct. 4 al art. XXXII din Secţiunea a 19-a a Cap. II a fost abrogat de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. (4) Agentia angajează personal contractual, în functie de necesităţi, pe perioada determinata pentru indeplinirea în termen a responsabilitatilor.-----------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005.  +  Secţiunea a 19^1 -aModificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003privind privatizarea Societăţii Comerciale «Roman» - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale «Roman» - S.A."-------------Secţiunea a 19^1-a din Cap. II a fost introdusă de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul XXXII^1Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003privind privatizarea Societăţii Comerciale «Roman» - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale «Roman» - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:«Art. 3^1. - (1) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 3 se acordă prin ordin comun. (2) Se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente creanţelor scutite de la plată, potrivit art. 3, calculate de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor societăţii şi până la emiterea ordinului comun, prin act adiţional la ordinul comun.»2. Litera d) a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:«d) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data conversiei în acţiuni.»3. Litera c) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:«c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data conversiei în acţiuni.»4. După articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu următorul cuprins:«Art. 8^1. - În cazul în care creanţele deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud şi de Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. faţă de societate au fost preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, conversia în acţiuni a acestor creanţe se realizează potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.»5. La articolul 12 se introduc alineatele (6)-(8) cu următorul cuprins:«(6) Pentru menţinerea şi dezvoltarea producţiei de autocamioane, Societatea Comercială Pesaka Astana (M) este obligată să participe alături de societatea administrator, Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov şi/sau filialele "Roman" - S.A., la realizarea tuturor investiţiilor tehnologice necesare, altele decât cele deja angajate prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, şi la finanţarea şi/sau cofinanţarea contractelor comerciale încheiate de Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov şi/sau filialele acesteia. (7) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (6), volumul investiţiilor tehnologice necesar a fi realizate şi sumele necesare finanţării şi cofinanţării producţiei se stabilesc prin negociere între societatea administrator, Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov, filialele acesteia şi Societatea Comercială Pesaka Astana (M). (8) Obligaţiile prevăzute la alin. (2), (6) şi (7) vor fi cuprinse în contractele de vânzare-cumpărare încheiate potrivit alin. (1).»6. La articolul 23 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:«(2) De la data semnării contractelor de privatizare la societăţile comerciale prevăzute la alin. (1), întreg perimetrul terenului aferent platformei industriale a societăţii comerciale respective se consideră parc industrial, potrivit legii.»7. După articolul 23 se introduc articolele 23^1 şi 23^2 cu următorul cuprins:«Art. 23^1. - Parcul industrial cumpără energia electrică necesară desfăşurării tuturor activităţilor din incintă şi o revinde în regim de subconsumator agenţilor economici sau persoanelor fizice autorizate care îşi desfăşoară activitatea în acest perimetru.Art. 23^2. - În cazul în care societăţile privatizate potrivit art. 23 au debite faţă de furnizorii de utilităţi aflaţi în subordinea autorităţii publice locale, acestea pot acorda următoarele înlesniri la plată: a) eşalonarea la plată a debitului pe o perioadă de 5 ani; b) scutirea de la plata dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel aferente debitului datorat şi neachitat la data aprobării eşalonării la plată."-------------Art. XXXII^1 din Secţiunea a 19^1-a a Cap. II a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Secţiunea a 20-a Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004privind măsuri de diminuare a arieratelor din economieModificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie-------------Titlul Secţiunii a 20-a a Cap. II a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul XXXIIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:-------------Partea introductivă a art. XXXIII din Secţiunea a 20-a a Cap. II a fost modificată de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1 , cu următorul cuprins:"Art. 3^1 . - În situaţia în care agenţii economici menţionaţi la art. 3 alin. (1) înregistrează la 31 decembrie 2003 T.V.A. de rambursat, prin excepţie de la prevederile art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, sumele respective nu se compensează cu cele care fac obiectul amânării în vederea scutirii, reglementată de articolul respectiv."2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:«(2^1) Creanţele comerciale restante ale Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi ale Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., în limita sumei de 1.361 miliarde lei, se preiau prin protocol, în vederea recuperării, de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.»-------------Pct. 2 al art. XXXIII din Secţiunea a 20-a a Cap. II a fost introdus de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.3. Alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:«(5) Dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel datorate de consumatorii de energie electrică, ale căror creanţe se preiau, conform alin. (2) şi (2^1), de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, calculate până la data preluării, se anulează.»-------------Pct. 3 al art. XXXIII din Secţiunea a 20-a a Cap. II a fost introdus de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.4. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:«(3) Sumele rezultate ca urmare a lansării emisiunilor titlurilor de stat vor fi virate de Ministerul Finanţelor Publice în conturile societăţilor comerciale prevăzute la art. 6 alin. (1), precum şi în contul Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., corespunzător datoriilor către aceasta ale Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A., Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., în prima zi lucrătoare de la data emisiunii. (4) Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., precum şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului răspund de realitatea şi corectitudinea datelor şi informaţiilor cuprinse în protocoalele de predare-preluare prevăzute la art. 6.»-------------Pct. 4 al art. XXXIII din Secţiunea a 20-a a Cap. II a fost introdus de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.5. Alineatele (3)-(5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:«(3) Dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel pretinse de producătorii de energie electrică şi de transportatorul de energie electrică de la Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aferente filialelor sale, "Electrica Banat" S.A., "Electrica Dobrogea" - S.A., "Electrica Moldova" S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A., precum şi către acestea în nume propriu, calculate până la data preluării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (2^1), se anulează. (4) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va utiliza, pe măsura încasării, sumele virate, în conformitate cu art. 7 alin. (3), pentru achitarea datoriilor restante către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. (5) Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. va utiliza sumele încasate, potrivit alin. (4), pentru plata datoriilor restante către Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe.»-------------Pct. 5 al art. XXXIII din Secţiunea a 20-a a Cap. II a fost introdus de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004."6. După articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu următorul cuprins:«Art. 15^1. - (1) Până la data de 15 decembrie 2004, contravaloarea în lei a garanţiilor reţinute în cotă de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate la Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina se compensează cu obligaţiile datorate la bugetul de stat la data de 31 august 2004 şi neachitate de către societăţile comerciale furnizoare. Sumele rămase după efectuarea operaţiunilor de compensare se restituie societăţilor comerciale furnizoare de la bugetul de stat, de la capitolul "Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale", în limita sumei disponibile la acest capitol din bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului. Operaţiunile de stingere menţionate se vor efectua la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (2) Operaţiunile de stingere a garanţiilor de 10%, prevăzute la alin. (1), se realizează cu condiţia încheierii în prealabil a unei convenţii între fiecare societate comercială furnizoare şi Ministerul Economiei şi Comerţului, prin care să se prevadă obligaţia expresă a acestor societăţi de a aduce furnitura livrată, pe cheltuială proprie, într-o nouă garanţie, care să expire o dată cu garanţia externă. Ministerul Economiei şi Comerţului va confirma suma garanţiilor reţinute şi nestinse, actualizată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (3) În cazul în care societăţile comerciale furnizoare care au beneficiat de prevederile alin. (1) nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin convenţie, acestea vor restitui contravaloarea garanţiilor stinse, actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, la data restituirii garanţiei. Recuperarea sumelor stinse prin compensare, conform prevederilor alin. (1), care constituie venituri la bugetul de stat, se face de către organele teritoriale competente ale Ministerului Finanţelor Publice, în baza convenţiei care constituie titlu executoriu. (4) În procedura de stingere prevăzută la alin. (1) şi (2) nu sunt cuprinse societăţile comerciale furnizoare aflate în procedura de dizolvare-lichidare sau de reorganizare judiciară şi de faliment, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, va emite norme metodologice de aplicare a acestor prevederi.»-------------Pct. 6 al art. XXXIII din Secţiunea a 20-a a Cap. II a fost introdus de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Secţiunea a 21-aModificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome  +  Articolul XXXIVOrdonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins:c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;-------------Litera c^1) a alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 de la pct. 1 al art. XXXIV din Secţiunea a 21-a a Cap. II a fost modificată de pct. 31 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Profitul se repartizează pentru destinaţiile şi în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) şi g), după deducerea sumelor aferente destinaţiilor stabilite prin acte normative speciale prevăzute la lit. a), b), c) c^1 ) şi d) ale aceluiaşi alineat."3. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:«(5) Sunt exceptate de la obligaţia repartizării profitului pentru destinaţia şi în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. f) societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se angajează prin împrumuturi externe contractate fără garanţia statului să nu distribuie dividende în situaţia neîndeplinirii anumitor parametri de performanţă financiară sau a altor angajamente prevăzute în aceste împrumuturi.»-------------Pct. 3 al art. XXXIV din Secţiunea a 21-a a Cap. II a fost introdus de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Secţiunea a 22-aCompletarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  +  Articolul XXXVLegea nr. 571/2003privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 161 se introduce articolul 161^1 cu următorul cuprins:Art. 161^1. - Operaţiuni efectuate înainte şi de la data aderării (1) Prevederile în vigoare, la momentul în care bunurile au fost plasate în unul dintre regimurile suspensive prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 sau într-un regim similar în Bulgaria, se vor aplica în continuare de la data aderării, până la ieşirea bunurilor din aceste regimuri, atunci când respectivele bunuri, originare din Bulgaria sau din spaţiul comunitar, aşa cum era acesta înaintea datei aderării: a) au intrat în România înaintea datei aderării; şi b) au fost plasate într-un astfel de regim la intrarea în România; şi c) nu au fost scoase din respectivul regim înaintea datei aderării. (2) Apariţia oricăruia dintre evenimentele de mai jos la sau după data aderării se va considera ca import în România: a) ieşirea bunurilor în România din regimul de admitere temporară în care au fost plasate înaintea datei aderării în condiţiile menţionate la alin. (1), chiar dacă nu au fost respectate prevederile legale; b) scoaterea bunurilor în România din regimurile vamale suspensive în care au fost plasate înaintea datei aderării, în condiţiile prevăzute la alin. (1), chiar dacă nu au fost respectate prevederile legale; c) încheierea în România a unei proceduri interne de tranzit iniţiate în România înaintea datei aderării, în scopul livrării de bunuri cu plata în România înaintea datei aderării, de către o persoană impozabilă care acţionează ca atare. Livrarea de bunuri prin poştă va fi considerată în acest scop procedură internă de tranzit; d) încheierea în România a unei proceduri de tranzit extern iniţiate înaintea datei aderării; e) orice neregulă sau încălcare a legii, săvârşită în România în timpul unei proceduri interne de tranzit iniţiate în condiţiile prevăzute la lit. c) sau în timpul unei proceduri de tranzit extern prevăzute la lit. d); f) utilizarea în România, de la data aderării, de către orice persoană, a bunurilor livrate acesteia înaintea datei aderării, din Bulgaria sau din teritoriul comunitar, aşa cum era acesta înaintea datei aderării, dacă:1. livrarea bunurilor a fost scutită sau era probabil că va fi scutită, în condiţiile art. 143 alin. (1) lit. a) şi b); şi2. bunurile nu au fost importate înaintea datei aderării, în Bulgaria sau în spaţiul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderării. (3) Când are loc un import de bunuri în oricare dintre situaţiile menţionate la alin. (2), nu există niciun fapt generator de taxă dacă: a) bunurile sunt expediate sau transportate în afara teritoriului comunitar, astfel cum este acesta de la data aderării; sau b) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), nu reprezintă mijloace de transport şi sunt reexpediate sau transportate către statul membru din care au fost exportate şi către persoana care le-a exportat; sau c) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), reprezintă mijloace de transport care au fost achiziţionate sau importate înaintea datei aderării, în condiţiile generale de impozitare din România, Bulgaria sau alt stat membru din teritoriul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderării, şi/sau nu au beneficiat de scutire de la plata taxei ori de rambursarea acesteia ca urmare a exportului. Această condiţie se consideră îndeplinită atunci când data primei utilizări a respectivelor mijloace de transport este anterioară datei de 1 ianuarie 1999.------------Art. 161^1 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de pct. 141 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.2. După alineatul (5) al articolului 238 se introduc alineatele (6) şi (7) cu următorul cuprins:-------------Art. 238 din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004.-------------Art. XXXV din Secţiunea a 22-a a Cap. II a fost modificat de pct. 33 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Secţiunea a 23-aModificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004  +  Articolul XXXVILegea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 63 va avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul tarifului de livrare a apei pentru irigaţii aprobat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, pentru sezonul de irigaţii al anului următor."  +  Articolul 63 (1) Administraţia elaborează propunerile de tarife anuale şi de tarife de livrare a apei pentru irigaţii, pe care le supune aprobării Consiliului de administraţie al Administraţiei. (2) Cuantumul tarifului anual şi al tarifului de livrare a apei pentru irigaţii aprobat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, până la data de 31 august a fiecărui an, pentru sezonul de irigaţii al anului următor.--------------Art. 63 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 233 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005.2. Articolului 87 va avea următorul cuprins:"Art. 87. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora planul de reorganizare globală a SNIF, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul SNIF şi al Administraţiei şi să propună Guvernului aprobarea acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate."3. Articolul 94 va avea următorul cuprins:"Art. 94. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale «Îmbunătăţiri Funciare» - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 martie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 24 iulie 2001, se abrogă: a) art. 4 alin. (1), (2) şi (4), art. 8, 10 şi 11; b) pct. 2, 9, 10 şi 18 ale alin. (1) şi (2) ale art. 6, alin. (2)-(5) ale art. 7 din anexa nr. 1; c) anexa nr. 3."  +  Secţiunea a 24-aSuspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală---------------Art. XXXVII din Secţiunea a 24-a a Cap. II a fost abrogat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.  +  Secţiunea a 25-a Abrogări ale unor acte normative  +  Articolul XXXVIIIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă: a) art. 31^1 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; b) lit. a)-d) ale alin. (2) al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea şi modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 231/2004; c) alin. (3) al articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei şi eficienţa sectorului de producţie animalieră, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2004. d) art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/1998privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/1998, cu modificările şi completările ulterioare;-------------Litera d) a art. XXXVIII din Secţiunea a 25-a a Cap. II a fost introdusă de pct. 34 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. e) Legea nr. 254/2002privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 8 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare;-------------Litera e) a art. XXXVIII din Secţiunea a 25-a a Cap. II a fost introdusă de pct. 34 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004. f) orice alte dispoziţii contrare.-------------Litera f) a art. XXXVIII din Secţiunea a 25-a a Cap. II a fost introdusă de pct. 34 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.  +  Secţiunea a 26-a Dispoziţii finale  +  Articolul XXXIXAjutoarele de stat instituite de actele normative care fac obiectul prezentei ordonanţe se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei, în conformitate cu legislaţia naţională relevantă.  +  Articolul XXXXPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul XXXXIPe data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 11 octombrie 2004, se abrogă.-------------Art. XXXXI din Secţiunea a 26-a a Cap. II a fost introdus de pct. 35 al articolului unic din LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publiceMihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 26 august 2004.Nr. 94.------