LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (**republicată**)(*actualizată*)privind protecţia desenelor şi modelelor***)(aplicabilă începând cu data de 25 noiembrie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 26 martie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 25 noiembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005; LEGE nr. 280 din 17 octombrie 2007.**) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 585/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 7 noiembrie 2002, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 2 iulie 2002, rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002.-----------***) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Drepturile asupra desenelor şi modelelor sunt dobândite şi protejate în România prin înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare O.S.I.M., în condiţiile prezentei legi.Prezenta lege se aplică desenelor şi modelelor ce fac obiectul unei înregistrări sau solicitări de înregistrare în România ori care îşi produc efectele în România, ca urmare a unei protecţii comunitare sau internaţionale.Străinii cu domiciliul sau sediul în afara teritoriului României beneficiază de prevederile prezentei legi în condiţiile convenţiilor internaţionale privind desenele şi modelele, la care România este parte.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei legi, termenii sau expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) Aranjamentul de la Haga - Aranjamentul privind depozitul internaţional de desene şi modele industriale, adoptat la Haga la 6 noiembrie 1925, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 44/1992; b) autor - persoana fizică sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei înţelegeri, care a creat desenul sau modelul; c) certificat de înregistrare - titlul de protecţie acordat de O.S.I.M. pentru desenele şi modelele înregistrate; d) desen sau model - aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale ale produsului în sine şi/sau ornamentaţia acestuia; e) desen sau model comunitar - desenul sau modelul protejat în condiţiile Regulamentului nr. 6/2002/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002, de către Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă, cu efect pe întregul teritoriu al Comunităţilor Europene; f) detalii nesemnificative - acele elemente grafice sau de formă, care nu determină caracterul individual al desenului sau modelului; g) înregistrare - modul de dobândire a drepturilor asupra desenelor şi modelelor în temeiul prezentei legi sau al convenţiilor internaţionale la care România este parte; h) mandatar autorizat - persoana care exercită profesiunea de consilier în proprietate industrială în condiţiile legii şi care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în faţa O.S.I.M.; i) produs - orice articol obţinut printr-un proces industrial sau artizanal, conţinând printre altele şi elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sunt considerate produs; j) produs complex - un produs compus din elemente multiple ce pot fi înlocuite de o manieră care să permită dezasamblarea şi reasamblarea produsului; k) solicitant - persoana fizică sau juridică ce solicită la O.S.I.M. înregistrarea, respectiv eliberarea unui certificat de înregistrare a unui desen sau model; l) titular - persoana fizică sau juridică căreia îi aparţin drepturile conferite prin înregistrarea desenului sau modelului şi pentru care se eliberează certificatul de înregistrare.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 3Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine autorului desenului sau modelului ori succesorului său în drepturi, pentru desenele şi modelele create în mod independent.În cazul în care mai multe persoane au creat în mod independent un desen sau model, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine persoanei care a depus prima cererea de înregistrare.În cazul în care desenul sau modelul a fost creat ca urmare a unor contracte cu misiune creativă sau de către salariaţi, în cadrul atribuţiilor de serviciu, dreptul aparţine persoanei care l-a comandat.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.-----------Art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 5Până la proba contrară, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 8Drepturile asupra unui desen sau model dobândite conform prezentei legi nu prejudiciază drepturile asupra desenelor sau modelelor neînregistrate, mărcilor şi altor semne distinctive, brevetelor de invenţie şi modelelor de utilitate, caracterelor tipografice, topografiilor de produse semiconductoare.Protecţia desenului sau modelului înregistrat în conformitate cu prezenta lege nu exclude şi nu prejudiciază protecţia prin drept de autor a acestuia.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Capitolul IICondiţii pentru protecţia desenelor şi modelelor----------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 9Obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau model, în sensul art. 2, este nou şi are un caracter individual.Un desen sau model este considerat nou dacă niciun desen ori model identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.Se consideră că desenele sau modelele sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative.Se consideră că un desen sau model are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.La evaluarea caracterului individual trebuie să se ia în considerare gradul de libertate a autorului în elaborarea desenului sau modelului.Dacă un desen sau model aplicat la un produs ori încorporat într-un produs constituie o parte componentă a unui produs complex, acesta va fi considerat nou şi având caracter individual numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) partea componentă, odată încorporată în produsul complex, rămâne vizibilă pe durata utilizării normale a acestuia; utilizare normală înseamnă utilizarea de către beneficiar, fără a include întreţinerea sau reparaţiile; b) caracteristicile vizibile ale părţii componente îndeplinesc ele însele condiţiile privind noutatea şi caracterul individual.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 10În sensul aplicării art. 9, se consideră că un desen sau model a fost făcut public dacă a fost publicat ori dezvăluit în alt mod, expus, utilizat în comerţ, cu excepţia situaţiilor în care aceste evenimente nu ar fi putut, în mod rezonabil şi în cadrul activităţii obişnuite, să devină cunoscute cercurilor specializate din sectorul în cauză care acţionează în cadrul Comunităţii Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost invocată o prioritate, înaintea datei de prioritate. Cu toate acestea, nu se va considera că desenul sau modelul a fost făcut public pentru simplul motiv că a fost dezvăluit unei terţe persoane în condiţii explicite sau implicite de confidenţialitate.În aplicarea art. 9 alin. 2 şi 4, divulgarea nu este luată în considerare dacă desenul sau modelul pentru care se solicită protecţie a fost făcut public: a) de către autor sau succesorul său în drepturi ori de către un terţ pe baza informaţiilor furnizate sau actelor îndeplinite de autor sau succesor; b) în perioada de 12 luni precedând data de depozit a cererii de înregistrare sau, dacă o prioritate este revendicată, la data de prioritate.Dispoziţiile alin. 2 sunt aplicabile şi în situaţia în care desenul sau modelul a fost făcut public ca urmare a unui abuz în legătură cu autorul sau succesorul său.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 11Desenul sau modelul care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică nu poate fi înregistrat.Nu poate fi înregistrat un desen sau model care trebuie reprodus în forma şi la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul în care acesta este încorporat sau căruia îi este aplicat să fie conectat mecanic ori amplasat în, în jurul sau pe un alt produs, astfel încât fiecare produs să îşi poată îndeplini funcţia proprie.Poate fi înregistrat un desen sau model care permite asamblări sau conexiuni multiple între produsele interschimbabile în cadrul unui sistem modular.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 12Sunt excluse de la protecţie desenele sau modelele contrare ordinii publice sau bunelor moravuri.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Capitolul III Înregistrarea şi eliberarea titlului de protecţie  +  Articolul 13Cererea de înregistrare a unui desen sau model trebuie să cuprindă: a) solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului; b) datele de identificare a solicitantului; c) numărul de desene sau modele pentru care se solicită protecţia; d) indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelul, dacă este cazul; e) descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului pentru care se solicită protecţia, aşa cum apar în reprezentările grafice depuse; f) numele autorilor sau o declaraţie pe răspunderea solicitantului că autorii au renunţat la dreptul de a fi menţionaţi în cerere şi/sau în publicaţiile desenului sau modelului; g) reprezentările grafice ale desenului sau modelului, în 3 exemplare.Cererea de înregistrare mai poate conţine, după caz, şi alte elemente care nu condiţionează data depozitului reglementar: a) datele de identificare a mandatarului autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat în cererea de înregistrare; b) actele de prioritate, în cazul în care se invocă una dintre priorităţile prevăzute la art. 19 şi 20; c) solicitarea amânării publicării; d) procura de reprezentare în faţa O.S.I.M.; e) declaraţia indicând informaţiile care, după cunoştinţa solicitantului, permit să se dovedească îndeplinirea condiţiilor de acordare a protecţiei desenului sau modelului pentru care se solicită înregistrarea.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 14Reprezentările grafice trebuie să redea complet desenul sau modelul care face obiectul cererii de înregistrare, astfel încât caracteristicile sale estetice să fie evidenţiate. În caz contrar, cererea de înregistrare se respinge. Reprezentările grafice trebuie să fie de o calitate suficientă, pentru ca toate detaliile desenului sau modelului să fie evidenţiate şi publicarea să fie posibilă.În cazul unui desen, reprezentările grafice pot fi însoţite de 3 specimene.Nu se admit la înregistrare desene sau modele reprezentate grafic în mod schematic sau de principiu.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 15Cererea de înregistrare şi descrierea, prezentate conform art. 13 şi redactate în limba română, însoţite de reprezentările grafice ale desenului sau modelului ori, după caz, de specimene, se depun la O.S.I.M. şi constituie depozitul reglementar.O.S.I.M. înregistrează cererea dacă sunt depuse minimum următoarele: o cerere care să conţină solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului, datele de identificare a solicitantului şi reprezentările grafice sau specimenele, într-un exemplar.Dacă în termen de două luni de la data depunerii cererii de înregistrare conform alin. 2 nu sunt depuse completările necesare pentru constituirea depozitului reglementar conform alin. 1, cererea de înregistrare se respinge.Data depozitului reglementar este data la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. 2 sau data care rezultă din tratatele ori convenţiile privind desenele sau modelele la care România este parte.Cererea de înregistrare având dată de depozit se înscrie în Registrul cererilor depuse.Registrul cererilor depuse poate să fie realizat atât pe format hârtie, cât şi în format electronic.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 16 (1) În procedurile în faţa O.S.I.M. solicitantul înregistrării sau succesorul său în drepturi poate fi reprezentat de un consilier în proprietate industrială autorizat.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. (2) Pentru persoanele care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, reprezentarea conform alin. 1 este obligatorie, cu excepţia depunerii cererii.  +  Articolul 17Un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele ale aceleaşi categorii de produse, în conformitate cu clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor.Desenele şi modelele care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie să satisfacă o regulă de unitate de concepţie, de unitate de producţie sau de unitate de utilizare ori trebuie să aparţină aceluiaşi ansamblu sau aceleiaşi compoziţii de articole.-----------Art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 18Depozitul reglementar asigură solicitantului un drept de prioritate, cu începere de la data constituirii acestuia, faţă de orice alt depozit ulterior privind acelaşi desen sau model.-----------Art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 19Persoanele fizice sau persoanele juridice ale statelor părţi la convenţiile la care România este parte beneficiază de un drept de prioritate de 6 luni, cu începere de la data primului depozit, dacă solicita protecţia în acest termen, pentru acelaşi desen sau model.Se recunoaşte un drept de prioritate de 6 luni, întemeiat pe un depozit de model de utilitate.  +  Articolul 20Dacă solicitantul a prezentat anumite produse şi servicii în cadrul unei expoziţii internaţionale oficiale sau oficial recunoscută, în sensul Convenţiei privind expoziţiile internaţionale, semnată la Paris la data de 22 noiembrie 1928, ratificată de România prin Legea nr. 246/1930, cu modificările şi completările ulterioare, organizată pe teritoriul României sau într-un stat membru al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, şi dacă o cerere de înregistrare a desenului sau modelului sub care au fost prezentate aceste produse a fost depusă la O.S.I.M. într-un termen de 6 luni de la data prezentării în expoziţie, solicitantul va beneficia de un drept de prioritate de la data introducerii produsului în expoziţie; această perioadă nu prelungeşte termenul de prioritate prevăzut la art. 19.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 21Priorităţile prevăzute la art. 19 şi 20 sunt recunoscute dacă sunt invocate o dată cu depunerea cererii şi dacă în termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirma prin acte de prioritate.  +  Articolul 22 (1) Cererile de înregistrare depuse la O.S.I.M. vor fi supuse unei examinari preliminare din care să rezulte: a) îndeplinirea condiţiilor de forma ale cererii, prevăzute la art. 13 alin. 1; b) îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru reprezentarile grafice, prevăzute la art. 14; c) îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte anexate la cerere, prevăzute la art. 13 alin. 2; d) achitarea taxelor în termenul şi cuantumul prevăzute de lege. (2) În cazul în care neregularităţile nu sunt remediate în termenul acordat de O.S.I.M., cererea se va respinge sau, după caz, nu se va recunoaşte prioritatea. (3) Dacă se constata neregularităţi, acestea se notifica solicitantului, acordându-i-se un termen necesar pentru remedieri. (4) Cererile care nu îndeplinesc condiţiile de depozit multiplu se vor diviza de către solicitant, la cererea O.S.I.M. (5) Solicitantul are obligaţia să divizeze cererea în termenul acordat de O.S.I.M., constituind câte un depozit reglementar pentru fiecare grup de desene sau modele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17.-----------Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. (6) În cazul în care solicitantul nu divizeaza cererea în termenul acordat, O.S.I.M. divizeaza din oficiu cererea în mai multe cereri divizate şi va lua în examinare numai prima cerere, respingandu-le pe celelalte. (7) Cererile divizate nu pot fi depuse decât pentru elementele care nu depăşesc conţinutul cererii iniţiale. Cererile divizate sunt considerate ca fiind depuse la data de depozit a cererii iniţiale.  +  Articolul 23 (1) Cererea de înregistrare a desenului sau modelului, precum şi reproducerea, fotografia sau reprezentarea grafică a acestuia se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M., în format electronic, în termen de maximum 4 luni de la data constituirii depozitului reglementar, în alb-negru sau, la cerere, în culori.----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. (2) Publicarea prevăzută la alin. 1 poate fi amânată, la cererea solicitantului, pe o perioadă care nu poate depăşi 30 de luni, calculată de la data depunerii cererii sau de la data priorităţii, când aceasta a fost invocată. (3) Publicarea cererilor internaţionale de către Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale este considerată o publicare conform alin. 1.  +  Articolul 24Persoanele interesate pot face opoziţii scrise la O.S.I.M. privind cererea de înregistrare a desenului sau modelului, în termen de două luni de la data publicării acestuia, pentru motivele prevăzute la art. 25 alin. 3.O.S.I.M. notifică solicitantului cererii opoziţia formulată, indicând numele persoanei care a formulat-o, precum şi motivele opoziţiei privind înregistrarea desenului sau modelului.În termen de două luni de la data notificării opoziţiei, solicitantul poate prezenta punctul său de vedere.Opoziţia formulată cu privire la cererea de desen sau model publicată se soluţionează de către o comisie din cadrul Serviciului desene şi modele în termen de 3 luni de la depunere. Comisia emite un raport de admitere sau de respingere a opoziţiei, care va fi avut în vedere la examinarea de fond.Soluţionarea opoziţiei poate fi suspendată în următoarele situaţii: a) când se bazează pe o cerere de înregistrare a unui desen sau model, până la luarea unei hotărâri cu privire la aceasta; b) desenul sau modelul opus face obiectul unei acţiuni în anulare, până la soluţionarea definitivă a cauzei.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 25Cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor se examinează de către Comisia de examinare a desenelor şi modelelor. Comisia hotărăşte, după caz, înregistrarea sau respingerea desenului sau modelului, în termen de 12 luni de la data publicării cererii, ori poate lua act de renunţarea la cerere sau de retragerea acesteia. Comisia va lua hotărârea de înregistrare a desenului sau modelului pe baza unui raport de examinare şi în conformitate cu prevederile art. 2, 9 şi 10.Înregistrarea desenelor sau modelelor se face în Registrul desenelor şi modelelor şi se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M.Cererea de înregistrare a unui desen sau model va fi respinsă sau înregistrarea va fi anulată pentru următoarele motive: a) nu sunt îndeplinite prevederile art. 2, 9 şi 10; b) obiectul cererii se încadrează în prevederile art. 11 şi 12; c) încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat; d) constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menţionate în lista cuprinsă în art. 6 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, la care România a aderat prin Decretul nr. 1.177/1968, sau o utilizare abuzivă a emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art. 6 ter din convenţie; e) solicitantul nu a făcut dovada că este persoană îndreptăţită la înregistrarea desenului sau modelului în sensul art. 3; f) desenul sau modelul este în conflict cu un desen sau model anterior care a făcut obiectul unei divulgări publice după data de depozit a cererii de înregistrare sau după data de prioritate, dacă o prioritate este revendicată, şi care este protejat de la o dată anterioară prin înregistrarea unui desen sau model comunitar ori printr-o cerere de înregistrare a unui desen sau model comunitar, sau prin înregistrarea unui desen sau model în România ori printr-o cerere de obţinere a protecţiei în România; g) desenul sau modelul foloseşte un semn distinctiv ce conferă titularului semnului dreptul de a interzice această utilizare.Când un desen sau model a fost respins la înregistrare ori când un drept asupra unui desen sau model a fost declarat nul în temeiul alin. 3, desenul sau modelul poate fi înregistrat ori dreptul asupra desenului poate fi menţinut într-o formă modificată, dacă în acea formă cerinţele de protecţie vor fi îndeplinite, iar identitatea desenului sau modelului va fi păstrată. Înregistrarea sau menţinerea într-o formă modificată poate să includă înregistrarea însoţită de o renunţare parţială din partea deţinătorului dreptului asupra desenului sau modelului ori de înregistrarea în Registrul desenelor şi modelelor a hotărârii judecătoreşti a instanţei care a pronunţat nulitatea parţială a dreptului asupra desenului sau modelului.Dreptul asupra unui desen poate fi declarat nul chiar după ce a expirat sau s-a renunţat la el.În examinarea cererii se vor lua în considerare fondul documentar de desene şi modele existent la O.S.I.M, înregistrările internaţionale de desene şi modele la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, desenele/modelele comunitare, precum şi orice alte documente relevante pentru procedurile de examinare depuse de persoanele interesate. În procedurile de examinare, O.S.I.M. poate solicita orice completări necesare, iar în cazul desenelor, chiar specimene.Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi cererilor internaţionale depuse conform Aranjamentului de la Haga, care îşi extind efectele lor în România, în afară de cazul în care nu se prevede altfel.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 26Dacă înregistrarea unui desen sau model, reînnoirea înregistrării acestuia sau înscrierea unei modificări în Registrul de desene şi modele a fost efectuată, în mod evident, din eroare materială, O.S.I.M. poate, în termen de 3 luni cu începere de la data înregistrării sau de la data înscrierii, să revoce înregistrarea, reînnoirea sau înscrierea modificării efectuate. Hotărârea de revocare, motivată, se comunică persoanelor interesate în termen de 30 de zile.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 27Hotărârile privind cererile de înregistrare a desenului sau modelului pot fi contestate, în scris şi motivat, la O.S.I.M., în termen de 30 de zile de la comunicare.Contestaţia va fi examinată, în termen de cel mult 3 luni de la depunerea contestaţiei, de către Comisia de contestaţii din Departamentul de apeluri al O.S.I.M.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 28Hotărârea Comisiei de contestaţii se comunică părţilor în termen de 30 de zile de la pronunţare şi poate fi atacată la Tribunalul Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.Hotărârile Comisiei de contestaţii rămase definitive şi irevocabile se publică în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M., în termen de 60 de zile de la pronunţarea hotărârii.În faţa Comisiei de contestaţii părţile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate prin avocat, prin consilier juridic sau printr-un consilier în proprietate industrială.----------Art. 28 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 29Toate hotărârile luate în cadrul O.S.I.M. vor fi motivate.  +  Articolul 30Eliberarea certificatelor de înregistrare de desene sau modele de către O.S.I.M. se face în temeiul hotărârilor de admitere a cererii de înregistrare a desenelor sau modelelor, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea de admitere a rămas definitivă şi irevocabilă.-----------Art. 30 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 31Procedurile privind cererile de înregistrare de desene şi modele şi certificatele de înregistrare sunt supuse taxelor, în cuantumul şi la termenele stabilite conform legii.Taxele se plătesc în contul O.S.I.M. Taxele datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice cu domiciliul sau, după caz, cu sediul în străinătate se plătesc în valută în contul O.S.I.M.Neplata taxelor la termenele legale atrage neefectuarea procedurii respective sau respingerea cererii de înregistrare a desenului ori modelului.----------Art. 31 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 32Solicitantul sau titularul certificatului de înregistrare care, din motive de forta majoră, nu a putut să respecte un termen privind procedurile în faţa O.S.I.M. este repus în termen, dacă prezintă o cerere motivată, în termen de 60 de zile de la încetarea cauzei care l-a împiedicat sa acţioneze, dar nu mai târziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică în următoarele situaţii: a) invocarea priorităţii conform art. 19-21; b) plata taxelor de înregistrare şi publicare; c) înregistrarea unei opoziţii conform art. 24; d) formularea contestaţiilor conform art. 27.Cererea de repunere în termen va fi însoţită de dovada privind plata taxei legale.  +  Capitolul IV Drepturi şi obligaţii  +  Articolul 33Pe întreaga durată de valabilitate a înregistrării desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a le utiliza şi de a împiedica utilizarea lor de o terţă parte care nu dispune de consimţământul său. Titularul are dreptul de a interzice terţilor să efectueze, fără consimţământul său, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piaţă, importul, exportul sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul este încorporat ori la care acesta se aplică sau stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 34Întinderea protecţiei este determinată de reprezentările grafice ale desenelor sau modelelor înregistrate.Protecţia acordată unui desen sau model în baza prezentei legi se extinde la orice desen sau model care nu produce o impresie vizuală globală diferită asupra unui utilizator avizat.La stabilirea sferei de protecţie se ia în considerare gradul de libertate a autorului în realizarea desenului sau modelului.----------Art. 34 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 35Drepturile conferite la art. 33 nu se exercită în privinţa: a) actelor efectuate exclusiv în scop personal şi necomercial, experimental, de cercetare sau învăţământ, cu condiţia ca aceste acte să nu prejudicieze exploatarea normală a desenelor sau modelelor şi să se menţioneze sursa; b) activităţilor de reproducere în domeniul cercetării sau învăţământului, în scopul citării ori predării, cu condiţia ca aceste activităţi să fie compatibile cu practica comercială loială, să nu aducă atingere în mod nedrept exploatării normale a desenului sau modelului şi ca sursa să fie menţionată; c) echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate într-o altă ţară, atunci când acestea intră temporar pe teritoriul României, ori importului de piese de schimb şi accesorii în scopul reparării acestor vehicule sau al executării de reparaţii pe aceste vehicule; d) folosirii sau luării măsurilor efective şi serioase de folosire a desenelor sau modelelor de către terţi, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului şi revalidarea certificatului; e) folosirii desenului sau modelului cu bună-credinţă, în perioada cuprinsă între data publicării decăderii din drepturi a titularului şi data publicării dreptului restabilit.-----------Art. 35 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 36Drepturile decurgând din înregistrarea desenului sau modelului nu se vor putea exercita în cazul introducerii pe piaţa comunitară a produselor în care sunt încorporate desene sau modele protejate ori la care acestea se aplică, introduse pe piaţă anterior de către titularul certificatului de înregistrare sau cu consimţământul acestuia.----------Art. 36 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 37 (1) Începând cu data publicării cererii persoana fizica sau persoana juridică indreptatita la eliberarea certificatului de înregistrare beneficiază provizoriu de aceleaşi drepturi conferite în conformitate cu prevederile art. 33, până la eliberarea certificatului de înregistrare, cu excepţia cazurilor în care cererea de înregistrare a fost respinsă sau retrasă. (2) Încălcarea prevederilor alin. 1 atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despăgubirilor se poate executa numai după eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.----------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 38 (1) Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar şi poate fi reînnoită pe 3 perioade succesive de 5 ani.---------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. (2) Pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de menţinere în vigoare a acestuia. (3) O.S.I.M. acorda un termen de graţie de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de menţinere în vigoare, pentru care se percep majorări. (4) Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturi. (5) Decăderea titularului din drepturi se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M. (6) În cazul decăderii din drepturi a titularului, acesta poate solicita la O.S.I.M. revalidarea certificatului de înregistrare, în termen de 6 luni de la data decăderii, pentru motive temeinice.  +  Articolul 39Dreptul exclusiv de exploatare decurgând din înregistrarea desenului sau modelului încetează în următoarele situaţii:---------Partea introductiva a art. 39 a fost modificata de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. a) la expirarea perioadei de valabilitate; b) prin anularea certificatului de înregistrare; c) prin decăderea titularului din drepturi; d) prin renunţarea titularului certificatului de înregistrare.  +  Articolul 40Titularii certificatelor de înregistrare a desenelor sau modelelor pot menţiona pe produse semnul D, respectiv litera «D» majusculă, înscrisă într-un cerc, însoţită de numele titularului sau de numărul certificatului.---------Art. 40 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 41Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, drepturile care decurg din cererea de înregistrare a desenului sau modelului, precum şi drepturile născute din înregistrare sunt transmisibile în tot sau în parte.Transmiterea se poate face pe cale succesorală, prin cesiune sau licenţă.Transmiterea se înscrie la O.S.I.M. în Registrul desenelor şi modelelor şi produce efecte faţă de terţi numai de la data publicării în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M. a menţiunii de transmitere.Înscrierea transmiterii de drepturi asupra desenelor sau modelelor aflate în litigiu se suspendă până la data rămânerii definitive a hotărârilor judecătoreşti cu privire la acestea.-----------Art. 41 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 42 (1) Autorul, titular al certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract cu persoanele care exploatează desenul sau modelul.----------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. (2) În cazul încheierii unui contract de cesiune, drepturile patrimoniale ale autorului se stabilesc în acest contract.  +  Articolul 43---------Alin. (1) al art. 43 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. (2) Cererile internaţionale făcute în conformitate cu Aranjamentul de la Haga se depun la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, direct sau prin intermediul O.S.I.M.  +  Articolul 44 (1) Autorul are dreptul să i se menţioneze numele, prenumele şi calitatea în certificatul de înregistrare eliberat, precum şi în orice acte sau publicaţii privind desenul sau modelul.----------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. (2) Datele din certificatul de înregistrare se înscriu în carnetul de muncă.  +  Articolul 45 (1) Înregistrarea desenului sau modelului poate fi anulată, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, pentru motivele prevăzute la art. 25 alin. 3.----------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. (2) Anularea poate fi cerută pe toată durata de valabilitate a certificatului de înregistrare şi se judeca de către Tribunalul Bucureşti. (3) Hotărârea de anulare se înregistrează la O.S.I.M. şi se publică în termen de maximum doua luni de la data înregistrării acesteia.  +  Articolul 46Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului, calitatea de titular al certificatului de înregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale născute din contractele de cesiune sau licenţă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit dreptului comun.---------Art. 46 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Capitolul IV^1Desenele şi modelele comunitare---------Cap. IV^1 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 46^1Desenele şi modelele comunitare beneficiază de protecţie pe teritoriul României, în baza Regulamentului nr. 6/2002/CE privind desenele şi modelele comunitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002.----------Art. 46^1 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 46^2Cererile de desene şi modele comunitare pot fi depuse direct la Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă sau prin intermediul O.S.I.M.----------Art. 46^2 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 46^3Când o cerere de desen sau model comunitar este depusă la O.S.I.M. în temeiul art. 35 din Regulamentul nr. 6/2002/CE privind desenele şi modelele comunitare, O.S.I.M. înscrie data primirii pe cerere şi, fără să procedeze la examinare, o transmite la oficiul comunitar în termen de două săptămâni, cu plata unei taxe de transmitere în cuantum de 70 lei.----------Art. 46^3 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 46^4Litigiile având ca obiect desene sau modele comunitare, pentru care Regulamentul nr. 6/2002/CE atribuie competenţa tribunalelor de desene şi modelele comunitare în sensul art. 80 alin. (1) din regulament, sunt de competenţa Tribunalului Bucureşti, care soluţionează cauzele în primă instanţă.----------Art. 46^4 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Capitolul VAtribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci în domeniul protecţiei desenelor şi modelelor----------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 47O.S.I.M. este organul guvernamental de specialitate, cu autoritate unică pe teritoriul României, care asigură protecţia desenelor şi modelelor.----------Art. 47 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 48O.S.I.M. are următoarele atribuţii în domeniul protecţiei desenelor şi modelelor: a) acordă protecţie prin eliberarea certificatului de înregistrare a desenelor şi modelelor; b) este depozitarul Registrului cererilor depuse şi al Registrului desenelor şi modelelor; c) efectuează, la cerere, cercetări documentare privind desenele şi modelele publicate şi servicii de mediere; d) întreţine relaţii cu organizaţiile guvernamentale similare şi cu organizaţiile internaţionale de specialitate la care România este membră; e) informează Comisia Europeană cu privire la dispoziţiile naţionale adoptate în scopul transpunerii dispoziţiilor Directivei 98/71/CE ; f) acordă, la cerere, asistenţă în domeniul proprietăţii industriale, organizează cursuri de instruire pentru specialiştii în domeniu; g) editează şi publică periodic în Buletinul oficial de proprietate industrială al O.S.I.M. date privitoare la desene şi modele.----------Art. 48 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Capitolul VI Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 49Însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de autor al desenului sau modelului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei.----------Art. 49 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 50În cazul în care, printr-o hotărâre judecătorească, se stabileşte ca o altă persoană decât cea care figurează în cererea de înregistrare sau în certificatul de înregistrare este indreptatita la eliberarea certificatului de înregistrare, O.S.I.M. eliberează certificatul de înregistrare persoanei îndreptăţite şi publică schimbarea titularului.  +  Articolul 51Constituie infracţiune de contrafacere şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani săvârşirea fără drept a oricărui act prevăzut la art. 33, după data înregistrării desenului sau modelului.Dacă faptele prevăzute la alin. 1 sunt de natură să prezinte pericol social pentru siguranţa sau sănătatea consumatorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.Organele de cercetare penală pot dispune din oficiu în cadrul actelor premergătoare măsurile necesare indisponibilizării produselor ce poartă desene sau modele contrafăcute, precum şi conservarea probelor potrivit dreptului comun şi dispoziţiilor speciale în materie.Pentru prejudiciile cauzate titularul are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei judecătoreşti competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute; aceste dispoziţii se aplică şi materialelor şi echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârşirea infracţiunii de contrafacere.----------Art. 51 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 52Titularul unui desen sau model înregistrat poate solicita instanţei judecătoreşti:----------Partea introductivă a art. 52 a fost modificată de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. a) dispunerea unor măsuri asiguratorii, atunci când exista un risc de încălcare a drepturilor asupra unui desen sau model înregistrat şi dacă aceasta încălcare risca sa cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă exista un risc de distrugere a elementelor de proba; b) dispunerea, imediat după vămuire, a unor măsuri de încetare a faptelor de încălcare a drepturilor unui desen sau model ce au fost săvârşite de un terţ cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate care implică o atingere a acestor drepturi.----------Litera b) a art. 52 a fost modificată de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.Pentru ordonarea măsurilor asiguratorii sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun. La luarea măsurilor asiguratorii, ordonate de către instanţa, va putea fi cerută constituirea de către reclamant a unei garanţii suficiente pentru prevenirea abuzurilor.Instanţa va putea pretinde reclamantului sa furnizeze orice elemente de proba de care acesta dispune, pentru a dovedi ca este titularul dreptului încălcat ori a cărui încălcare este inevitabila.În cazul în care mijloacele de proba în susţinerea pretenţiilor reclamantului se afla sub controlul pârâtului, instanţa va putea sa dispună ca probele să fie produse de către pârât, sub condiţia garantarii confidenţialităţii informaţiilor, potrivit legii.Instanţa va putea sa dispună ca autorul încălcării drepturilor decurgând dintr-un certificat de înregistrare sa furnizeze informaţii imediate privind provenienţă şi circuitele de distribuire a mărfurilor contrafăcute, precum şi informaţii despre identitatea fabricantului sau a comerciantului, cu condiţia ca o astfel de măsura sa nu fie excesiva în raport cu gravitatea atingerii aduse dreptului titularului.  +  Articolul 53Autorităţile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului desenului sau modelului înregistrat, suspendarea vamuirii la importul mărfurilor, în cazurile prevăzute la art. 52, până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti.  +  Articolul 54Certificatele de înregistrare a desenelor şi modelelor în vigoare reprezintă active necorporale şi pot fi înregistrate în patrimoniul titularului, persoană juridică.----------Art. 54 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 55 (1) La cererea instanţei judecătoreşti, O.S.I.M. este obligat sa înainteze actele, documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost investită. (2) În toate litigiile privind desenele şi modelele citarea titularilor este obligatorie.----------Alin. (2) al art. 55 a fost introdus de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 280 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 585/2002 care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 129/1992 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 585/2002."Art. II. - (1) Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Până la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul va aproba regulamentul de aplicare a legii. (3) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţie contrară se abroga."────────────────