ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2007 (*actualizata*)privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale functionarilor publici, precum şi cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007(actualizata până la data de 5 martie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 5 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 6 din 24 ianuarie 2007.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.3 şi 4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă reglementeaza drepturile salariale şi alte drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale functionarilor publici, precum şi modul de acordare a cresterilor salariale ale functionarilor publici în anul 2007. (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă se aplică functionarilor publici numiti în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Gestiunea sistemului de salarizare a functionarilor publici se asigura de fiecare ordonator principal de credite, cu incadrarea în resursele financiare şi în numărul maxim de posturi aprobate potrivit legii.  +  Capitolul II Elementele sistemului de salarizare a functionarilor publici  +  Secţiunea 1 Salarii de baza  +  Articolul 4Salariul de baza se stabileste în functie de categorie, de clasa, care reflecta nivelul studiilor necesare exercitarii functiei publice, şi, după caz, de gradul profesional al functiei publice, precum şi în raport cu nivelul la care se presteaza activitatea, respectiv la nivel central sau local, potrivit anexelor nr. 1-6.  +  Articolul 5 (1) Pentru functiile publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici şi pentru functia publică de conducere de secretar al unităţii administrativ-teritoriale, salariile de baza sunt stabilite în anexele la prezenta ordonanţă. (2) Pentru fiecare grad profesional al functiei publice de execuţie se stabilesc 3 trepte de salarizare, potrivit anexelor la prezenta ordonanţă. (3) Functiile publice de execuţie de grad profesional debutant au un singur nivel al salariilor de baza prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă. (4) Până la adoptarea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici, funcţionarii publici de conducere îşi păstrează nivelul salariilor de baza ale functiilor publice de execuţie corespunzătoare, la care se adauga indemnizatia de conducere, cu excepţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 6 (1) Salariile de baza ale functionarilor publici aflati în corpul de rezerva şi care sunt redistribuiti intr-o functie publică, în condiţiile legii, sunt cele corespunzătoare gradului profesional şi treptei de salarizare avute la data intrarii în corpul de rezerva. (2) Salariile de baza ale persoanelor care ocupa o functie publică de execuţie, în condiţiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei şi gradului profesional în care acestea sunt numite. (3) Funcţionarii publici promovati pe o functie publică de execuţie de un grad profesional superior celui detinut beneficiaza de salariile de baza prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă, pentru gradul profesional în care promovează, la treapta 3 de salarizare. Dacă functionarul public are un salariu de baza mai mare decat cel prevăzut la treapta 3 de salarizare, salariul de baza de care beneficiaza după promovarea în gradul profesional se stabileste potrivit treptei de salarizare imediat superioara care asigura o crestere salariala. (4) Funcţionarii publici care ocupa, în condiţiile legii, o functie publică de conducere beneficiaza de salariul de baza prevăzut pentru functia publică de execuţie deţinută anterior, la care se adauga indemnizatia de conducere. În situaţia în care salariul de baza prevăzut pentru functia publică de execuţie deţinută anterior este mai mic decat salariul de baza al functiei publice de execuţie aferente functiei publice de conducere vacante, prevăzută în statul de functii, functionarul public va beneficia de acesta. De aceasta prevedere beneficiaza şi funcţionarii publici numiti în functii publice de conducere anterior anului 2007, drepturile salariale urmand a fi acordate de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante. (5) Pentru candidatii declarati admisi la concursul pentru ocuparea unei functii publice de conducere, care nu au avut anterior calitatea de functionar public, salariul de baza se stabileste prin actul administrativ al ordonatorului de credite, la nivelul de finanţare prevăzut în statul de functii. (6) Funcţionarii publici care se transfera beneficiaza de un salariu de baza corespunzător treptei de salarizare deţinute, potrivit autorităţii sau institutiei publice la care se transfera, conform anexelor la prezenta ordonanţă, cu excepţia cazului în care functionarul public se transfera la cerere intr-o functie publică de nivel inferior, situaţie în care salariul de baza şi treapta de salarizare sunt cele prevăzute pentru functia publică vacanta respectiva.  +  Articolul 7 (1) Salariile de baza ale functionarilor publici numiti în functii publice specifice se stabilesc de ordonatorii principali de credite prin asimilare cu salariile de baza ale functionarilor publici numiti în functii publice generale, în raport cu categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale functiei publice, cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. (2) În situaţia în care functiile publice specifice au fost avizate de Agentia Naţionala a Functionarilor Publici prin echivalare cu functii publice generale până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, salariile de baza ale functionarilor publici numiti în functii publice specifice se stabilesc potrivit avizului Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.  +  Articolul 8 (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare functiilor publice, prevăzut în statul de functii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un numar redus de functii publice pot aproba ca incadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proportiile stabilite pentru functiile publice de execuţie să se faca la nivelul unităţilor respective luate împreună; repartizarea numarului de beneficiari de salariu de merit pe unitatile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. (2) Salariile de merit se acordă functionarilor publici incadrati pe functii publice de execuţie în proportie de cel puţin două treimi din numărul total al functiilor publice stabilit în condiţiile alin. (1). (3) Funcţionarii publici care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăşurată în anul anterior, în luna ianuarie. (4) Pot beneficia de salariu de merit funcţionarii publici care nu au fost sanctionati şi cei a caror sanctiune a fost radiata de drept, potrivit legii. Ordonatorii de credite pot stabili, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale functionarilor publici, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit. (5) În cazul în care intervin modificari ale raportului de serviciu din motive care nu sunt imputabile functionarului public, inclusiv modificarea raportului de serviciu prin promovarea functionarului public în cauza, salariul de merit acordat se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. (6) În cazul în care raporturile de serviciu ale functionarilor publici care beneficiaza de salariu de merit inceteaza sau se suspenda, salariile de merit se redistribuie, începând cu data de întâi a lunii urmatoare, altor functionari publici care indeplinesc condiţiile pentru acordare. (7) Pentru funcţionarii publici salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (8) Funcţionarii publici debutanti nu pot beneficia de salariu de merit.  +  Articolul 9 (1) Promovarea, în condiţiile legii, a persoanelor incadrate în functia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate. În termenul prevăzut de lege, autorităţile şi instituţiile publice vor comunică Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici modificările respective. (2) Promovarea, în condiţiile legii, a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, se face prin transformarea postului pe care acestia sunt incadrati, cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. (3) Funcţionarii publici care absolva o formă de invatamant superior de lunga sau de scurta durata, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, intr-o functie publică de execuţie, un grad profesional şi o treapta de salarizare care să le asigure acestora o crestere de până la 20% a salariului de baza avut anterior. Examenul se organizeaza de autoritatea sau de institutia publică în care îşi desfăşoară activitatea functionarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. În cazul în care, după aplicarea procentului de 20%, salariul de baza astfel stabilit se situeaza sub nivelul prevăzut pentru gradul profesional asistent, treapta de salarizare 3, se va acorda salariul de baza de la acest nivel.  +  Articolul 10Functionarul public care exercită cu caracter temporar pe o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile legii, o functie publică corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici sau categoriei functionarilor publici de conducere are dreptul la salariul de baza corespunzător functiei publice exercitate temporar, astfel cum este prevăzut în statul de functii.  +  Secţiunea a 2-a Sporuri  +  Articolul 11 (1) Funcţionarii publici salarizati potrivit prezentei ordonante beneficiaza de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:────────────────────────────────────────────────────────────────────  Transele de vechime Cota din salariul       în munca de baza────────────────────────────────────────────────────────────────────  între 3 şi 5 ani 5%  de la 5 la 10 ani 10%  de la 10 la 15 ani 15%  de la 15 la 20 de ani 20%  peste 20 de ani 25%──────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Sporul corespunzător vechimii în munca se plateste cu incepere de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a implinit vechimea în munca prevăzută la transa respectiva. (3) Pentru acordarea sporului de vechime în munca, autoritatea sau institutia publică va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decat cele bugetare.  +  Articolul 12Funcţionarii publici care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul noptii, între orele 22,00-6,00, beneficiaza pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestata în timpul noptii de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezinta cel puţin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru sau cel puţin 30% din timpul sau lunar de lucru.  +  Articolul 13 (1) Pentru orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de funcţionarii publici numiti în functii publice de execuţie, de conducere sau din categoria inaltilor functionari publici au dreptul la recuperare sau la plata unui spor din salariul de baza, după cum urmeaza: a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc şi orele lucrate în zilele de repaus saptamanal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, nu se lucreaza. (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa sau aprobata, după caz, de superiorul ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.  +  Articolul 14Funcţionarii publici care poseda titlul ştiinţific de "doctor" beneficiaza de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de baza, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care poseda titlul ştiinţific respectiv, care se plateste cu incepere de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a solicitat acordarea acestuia.  +  Articolul 15 (1) Sporul de confidentialitate se acordă functionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15% din salariul de baza, precum şi functionarilor publici din cadrul Administraţiei Prezidentiale, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Integrarii Europene, direcţiilor subordonate ministrului delegat pentru comert din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, Consiliului Legislativ. (2) Categoriile de functionari publici, cuantumurile sporului de confidentialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 16 (1) Sporul pentru condiţii vatamatoare, de până la 10% din salariul de baza, se acordă functionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care funcţionează instalaţii care genereaza campuri electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori pentru comunicatii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenti de înaltă frecventa sau statii de bruiaj. (2) Categoriile de functionari publici, cuantumul sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. (3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.  +  Articolul 17 (1) Funcţionarii publici din cadrul Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, care participa la selecţia şi recrutarea forţei de muncă pentru lucrul în strainatate, pot beneficia de un spor de până la 5% din salariul de baza. (2) Categoriile de functionari publici, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Secţiunea a 3-a Premii  +  Articolul 18 (1) Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de baza realizat în anul pentru care se face premierea. (2) Premiul anual se plateste în anul următor celui pentru care se face premierea. (3) Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proportional cu perioada lucrata şi se stabileste luandu-se în calcul media salariilor de baza realizate în perioada în care au desfăşurat activitate, raportat la 12 luni. (4) Ordonatorii de credite pot reduce sau pot anula premiul anual în cazul functionarilor publici care în cursul anului pentru care se acordă premiul au fost sanctionati disciplinar.  +  Articolul 19 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor publice prevăzute în statul de functii, cu incadrarea în fondurile aprobate anual prin buget cu aceasta destinatie. Premiile se pot acorda în cursul anului functionarilor publici care au realizat sau care au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile urmatoare, în cadrul aceluiasi an bugetar. (2) Ordonatorii principali de credite pot acorda premii în limita de până la 5% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor publice prevăzute în statul de functii, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. Premiile se pot acorda în cursul anului functionarilor publici care au realizat sau care au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Articolul 20 (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare potrivit legii pot acorda stimulente functionarilor publici, în limitele prevăzute de dispozitiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursa şi condiţiile de utilizare a fondului de stimulare se stabilesc cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului. (2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), rămân aplicabile reglementarile existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.  +  Articolul 21Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru functiile publice prevăzute în statul de functii, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acopera în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat, conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului respectiv.  +  Secţiunea a 4-a Alte drepturi  +  Articolul 22 (1) Funcţionarii publici au dreptul anual la un concediu de odihnă platit, în raport cu vechimea lor în munca, după cum urmeaza:───────────────────────────────────────────────────────────  Vechimea Durata concediului  în munca de odihnă─────────────────────────────────────────────────────────── până la 10 ani 21 de zile lucratoare peste 10 ani 25 de zile lucratoare─────────────────────────────────────────────────────────── (2) Concediul de odihnă se efectueaza în fiecare an calendaristic, integral sau fractionat. În cazul în care programarea concediului se face fractionat, conducatorul autorităţii sau institutiei publice este obligat sa stabileasca programarea astfel încât una dintre fractiuni să fie de cel puţin 15 zile lucratoare, neintrerupta. La solicitarea motivata a functionarului public, se pot acorda fractiuni neintrerupte mai mici de 15 zile lucratoare. (3) În cazul în care functionarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauza, autoritatea sau institutia publică este obligata sa acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârşitul anului următor. (4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisa în cazul încetării raporturilor de serviciu ale functionarilor publici. (5) Funcţionarii publici beneficiaza, pe perioada efectuării concediului anual de odihnă la care sunt indreptatiti conform legii, de o indemnizatie pentru concediul de odihnă. La determinarea indemnizatiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de baza, şi sporurile de care beneficiaza, potrivit legii. (6) La cererea functionarului public, indemnizatia de concediu de odihnă se plateste de către autoritatea sau institutia publică cu cel puţin 5 zile lucratoare înainte de plecarea în concediu. (7) Celelalte prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitatile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.  +  Articolul 23 (1) La plecarea în concediul de odihnă funcţionarii publici au dreptul, pe lângă indemnizatia de concediu, la o primă egala cu salariul de baza brut din luna anterioara plecarii în concediu. (2) În cazul în care concediul de odihnă se efectueaza fractionat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acordă odata cu indemnizatia de concediu cuvenita pentru fractiunea cea mai mare. (3) Funcţionarii publici care în cursul anului nu au putut efectua concediul de odihnă beneficiaza de prima prevăzută la alin. (1) în luna decembrie. (4) Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice prima de concediu se acordă proportional cu perioada în care au lucrat în cadrul acestora, luandu-se în calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate anterioara plecarii în concediu.  +  Articolul 24În afara concediului de odihnă, funcţionarii publici mai au dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu platit în cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite: a) căsătoria functionarului public - 5 zile lucratoare; b) nasterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucratoare; c) decesul sotiei/sotului functionarului public sau al unei rude de până la gradul al III-lea a functionarului public ori a sotului/sotiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucratoare; d) controlul medical anual - o zi lucratoare.  +  Articolul 25Pe perioada în care funcţionarii publici sunt trimisi în delegatie în alte localităţi decat cea în care îşi desfăşoară activitatea, autorităţile sau instituţiile publice le acorda indemnizatii de delegare şi le deconteaza cheltuielile de transport şi de cazare, în condiţiile stabilite pentru personalul din instituţiile publice.  +  Articolul 26 (1) Când detasarea sau mutarea temporara în cadrul altui compartiment se face pe o functie publică la care este stabilit un salariu de baza mai mare, funcţionarii publici detasati sau trecuti temporar în alta activitate au dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege. (2) Pe perioada detaşării sau mutarii temporare în cadrul altui compartiment funcţionarii publici primesc, pe lângă salariul de baza stabilit potrivit alin. (1), şi celelalte drepturi ce se acordă personalului din cadrul autorităţii sau institutiei publice respective. (3) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau mutarii temporare în cadrul altui compartiment se suporta de autoritatea sau institutia publică în care functionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 27 (1) Functionarul public mutat, în cadrul aceleiasi autorităţi sau institutii publice, în alta localitate are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru bunurile din gospodaria sa; b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza net din ultima luna; c) un concediu platit de 5 zile lucratoare, în vederea mutarii efective, acordat la cererea sa. (2) Mutarea în alta localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuinte de serviciu, în condiţiile legii.  +  Articolul 28 (1) De drepturile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. c) beneficiaza şi funcţionarii publici care solicită să fie transferati la alta autoritate sau institutie publică situata intr-o localitate diferita de cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a facut aceasta menţiune. (2) Plata drepturilor respective se suporta de autoritatea sau institutia publică la care se face transferul.  +  Articolul 29 (1) La incadrarea intr-o autoritate sau institutie publică din alta localitate decat cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor funcţionarii publici beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu un salariu de baza corespunzător functiei publice de debutant în care urmeaza să fie incadrati. (2) Indemnizatia de instalare poate fi egala cu doua salarii de baza pentru acele localităţi unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate. Lista localitatilor respective se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, după consultarea organizaţiilor sindicale din administratia publică. (3) Funcţionarii publici care au beneficiat de indemnizatia de instalare şi care ulterior au demisionat sau au incetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor înainte de implinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizatia primita, calculată proportional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.  +  Articolul 30 (1) Funcţionarii publici care îşi continua studiile în vederea promovarii în clasa beneficiaza de concedii de studii potrivit legii. În cazul în care conducatorul autorităţii sau institutiei publice apreciaza ca studiile sunt utile autorităţii sau institutiei publice în care functionarul public îşi desfăşoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucratoare anual din acesta, functionarului public respectiv i se platesc salariul de baza corespunzător functiei publice deţinute şi, după caz, sporul de vechime. (2) Funcţionarii publici care urmeaza o formă de specializare sau de perfectionare beneficiaza de drepturile şi au oblibaţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul III Litigii  +  Articolul 31 (1) Solutionarea contestatiilor în legătură cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi, care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonante, este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţia poate fi depusa în termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale functionarului public. (3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestaţiile în termen de 10 zile de la înregistrare, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de autoritate ori institutie publică sau, după caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. (4) Împotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauza se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 32Prevederile prezentei ordonante se aplică şi personalului vamal care are calitatea de functionar public.  +  Articolul 33 (1) Avansarea în treapta de salarizare imediat superioara se face prin transformarea posturilor ocupate de cei care indeplinesc condiţiile de avansare, după aprobarea bugetului, la propunerea sefului compartimentului în care lucreaza functionarul public, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau institutiei publice. (2) La avansarea în treapta de salarizare imediat superioara se tine seama de performantele profesionale, concretizate prin rezultatele obtinute în activitatea profesionala, notate cel puţin cu calificativul "bun" în anul precedent. Vechimea minima necesară pentru avansarea în treapta de salarizare imediat superioara este de 2 ani. (3) În mod excepţional, vechimea minima prevăzută la alin. (2) poate fi redusa la un an de către conducatorul autorităţii sau institutiei publice. (4) La calculul vechimii prevăzute la alin. (2) se ia în calcul şi vechimea în treapta de salarizare, respectiv gradul de salarizare, astfel cum au fost prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 228/2003, cu modificările ulterioare, de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, aprobata prin Legea nr. 9/2005, respectiv de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 76/2005, cu modificările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 417/2006. (5) Funcţionarii publici care ocupa functia publică de conducere pot avansa în treapta de salarizare imediat superioara celei care s-a luat în calcul la stabilirea drepturilor salariale, cu aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(4).  +  Articolul 34Salariul de baza al inaltilor functionari publici şi al functionarilor publici de conducere eliberati din functie, din motive neimputabile, numiti în condiţiile legii intr-o functie publică de execuţie vacanta, pentru care indeplinesc condiţiile prevăzute în fisa postului, se stabileste la nivelul aferent postului vacant prevăzut în anexa corespunzătoare autorităţii sau institutiei publice unde au fost numiti.  +  Articolul 35 (1) Agentia Naţionala a Functionarilor Publici acorda asistenţa de specialitate, coordonează metodologic şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonante. (2) Controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea functionarilor publici se realizează şi de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor institutii publice.  +  Articolul 36 (1) Salariile functionarilor publici sunt brute şi impozabile, potrivit legii. (2) Data platii salariului se stabileste în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 37 (1) Salariile functionarilor publici se platesc inaintea oricăror alte obligaţii de plată ale autorităţii sau institutiei publice. (2) Salariile functionarilor publici nu pot face obiectul unei executari silite sau al altei măsuri administrative ori judiciare decat în condiţiile legii. (3) Salariile functionarilor publici nu pot face obiectul vreunei limitari sau renuntari, cu excepţia retinerilor din salariu efectuate în conformitate cu prevederile legale. Orice limitare sau renuntare efectuata cu incalcarea acestui principiu este lovita de nulitate absoluta.  +  Articolul 38Funcţionarii publici ale caror raporturi de serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care îşi reiau activitatea după data de 1 ianuarie 2007 vor beneficia de salariile de baza prevăzute de prezenta ordonanţă, după parcurgerea procedurii de reincadrare aplicate functionarilor publici în anul 2005, cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.  +  Articolul 39Pentru funcţionarii publici şi posturile corespunzătoare functiilor publice specifice, preluate de Ministerul Finanţelor Publice de la Ministerul Integrarii Europene în condiţiile art. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se păstrează salariile de baza şi celelalte drepturi salariale acordate până la data de 31 decembrie 2006.  +  Articolul 40Funcţionarii publici care la data de 31 decembrie 2006 au salariul de baza mai mare decat salariul de baza stabilit potrivit prezentei ordonante îşi păstrează salariul de baza avut.  +  Articolul 41Funcţionarii publici beneficiaza şi de sporurile sau de alte drepturi salariale prevăzute de legislatia specifică autorităţii sau institutiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 42 (1) Preşedintele, vicepresedintele şi membrii comisiilor pentru protectia copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizatie de sedinta al carei cuantum se stabileste prin hotărâre a consiliului judetean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 5% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector. (2) Secretarul comisiei pentru protectia copilului beneficiaza de o indemnizatie al carei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al acestei comisii.  +  Articolul 43 (1) Functiile publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici, vacante sau temporar vacante, pot fi ocupate în condiţiile art. 80 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Persoanele care au ocupat functia publică de prefect sau de subprefect în temeiul art. 45 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 417/2006, pot fi mentinute în aceste functii până la ocuparea acestora, în cursul anului 2007, prin concurs. În acest caz se va initia cu celeritate procedura de organizare a concursului, în condiţiile legii.  +  Articolul 44 (1) În mod excepţional, în cazul în care la concursul organizat potrivit legii pentru intrarea în categoria inaltilor functionari publici nu se inscriu candidati care indeplinesc condiţia prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot candida şi persoane care nu indeplinesc aceasta condiţie. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), persoana declarata admisa îşi poate pastra calitatea de înalt functionar public dacă, în termen de maximum 2 ani de la data numirii în functie în urma concursului, absolva programele de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici, organizate în condiţiile legii, sub sancţiunea eliberarii din functie în cazul neindeplinirii acestei condiţii în termenul prevăzut.  +  Articolul 45În anul 2007, promovarea functionarilor publici în grad profesional se face, în condiţiile legii, în perioada iulie 2007-septembrie 2007, în limita functiilor publice rezervate promovarii prin planul de ocupare a functiilor publice, pe baza normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 46 (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba transformarea posturilor vacante până la data de 1 septembrie 2007, în limita numarului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 şi la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, cu incadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile. (2) Transformarea posturilor în condiţiile alin. (1), precum şi a posturilor vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administratia publică locala se face în condiţiile legii, pe raspunderea ordonatorilor principali de credite. (3) Transformarea prin modificarea în ceea ce prives te calitatea posturilor se face cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, în condiţiile legii. Fac excepţie de la obtinerea avizului Administratia Prezidentiala, Camera Deputatilor, Senatul, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Curtea Constituţională, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Concurentei. (4) Ordonatorii principali de credite vor comunică trimestrial Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici şi Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizata a transformarilor de posturi efectuate în condiţiile legii.  +  Articolul 47Autorităţile şi instituţiile publice care nu au obţinut avizele de reincadrare potrivit Ordonantei Guvernului nr. 2/2006, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 417/2006, sunt obligate ca, în termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, sa transmita Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici documentaţia necesară avizarii.  +  Articolul 48Prezenta ordonanţă se completeaza cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispozitiile actelor normative speciale care reglementeaza salarizarea şi alte drepturi pentru personalul bugetar.  +  Articolul 49Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 50Prezenta ordonanţă se aplică începând cu luna ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaPreşedintele Agentiei Naţionalea Functionarilor Publici,Jozsef BirtalanMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 24 ianuarie 2007.Nr. 6.  +  Anexa 1 Aparatul Administraţiei Prezidentiale,Parlamentului, Guvernului, Inaltei Curti de Casatieşi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curtede Casatie şi Justiţie, Consiliului Legislativ,Consiliului Concurentei, Curtii de Conturi,Consiliului Naţional pentru Studierea ArhivelorSecuritatii şi Consiliului Naţional al AudiovizualuluiA. Salarii de baza pentru inalti functionari publici┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │Salariul │Salariul │Salariul ││crt. │ │de baza *)│de baza *)│de baza *)││ │ │01.01.2007│01.04.2007│01.10.2007││ │ │ -lei- │ -lei- │ -lei- │├─────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │Sef departament │ 3.758 │ 3833 │ 4255 │├─────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Secretar general │ 3.542 │ 3612 │ 4010 │├─────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │Secretar general adjunct │ 3.119 │ 3181 │ 3531 │└─────┴──────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘──────────    *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.B. Salarii de baza pentru functii publice de execuţie┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Nr│ Functia publică │Cla-│Gradul │Treapta│Salariul │Salariul │Salariul ││c │ │sa │profesi- │ de │de baza │de baza │de baza ││r │ │ │onal │sala- │01.01.2007│01.04.2007│01.10.2007││t │ │ │ │rizare │ -lei- │ -lei- │ -lei- │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1│Consilier, expert, │ │ │ │ │ │ ││ │consilier juridic │ I │Superior │ 1 │ 2.217 │ 2261 │ 2510 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 2 │ 2.018 │ 2058 │ 2285 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 3 │ 1.994 │ 2034 │ 2258 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 1 │ 1.979 │ 2019 │ 2241 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 2 │ 1.658 │ 1691 │ 1877 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 3 │ 1.526 │ 1556 │ 1727 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 1 │ 1.297 │ 1323 │ 1468 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 2 │ 1.031 │ 1052 │ 1167 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 3 │ 922 │ 940 │ 1044 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Debutant │ - │ 560 │ 571 │ 634 │└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│2 │Auditor │ I │Superior │ 1 │ 2.217 │ 2261 │ 2510 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 2 │ 2.018 │ 2058 │ 2285 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 3 │ 1.994 │ 2034 │ 2258 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 1 │ 1.979 │ 2019 │ 2241 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 2 │ 1.658 │ 1691 │ 1877 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 3 │ 1.526 │ 1556 │ 1727 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 1 │ 1.297 │ 1323 │ 1468 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 2 │ 1.031 │ 1052 │ 1167 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 3 │ 922 │ 940 │ 1044 │└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│3 │Referent de │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate │ II │Superior │ 1 │ 1.331 │ 1358 │ 1507 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Superior │ 2 │ 1.083 │ 1104 │ 1226 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Superior │ 3 │ 972 │ 992 │ 1101 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Principal│ 1 │ 900 │ 918 │ 1019 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Principal│ 2 │ 879 │ 896 │ 995 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Principal│ 3 │ 668 │ 681 │ 756 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Asistent │ 1 │ 559 │ 570 │ 632 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Asistent │ 2 │ 533 │ 544 │ 604 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Asistent │ 3 │ 505 │ 515 │ 572 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Debutant │ - │ 487 │ 497 │ 552 │└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│4 │Referent │III │Superior │ 1 │ 893 │ 910 │ 1010 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Superior │ 2 │ 759 │ 774 │ 860 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Superior │ 3 │ 672 │ 685 │ 761 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Principal│ 1 │ 599 │ 610 │ 678 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Principal│ 2 │ 578 │ 589 │ 654 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Principal│ 3 │ 549 │ 560 │ 622 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Asistent │ 1 │ 531 │ 542 │ 602 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Asistent │ 2 │ 512 │ 523 │ 580 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Asistent │ 3 │ 496 │ 506 │ 561 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Debutant │ - │ 477 │ 486 │ 540 │└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘C. Indemnizatii de conducere┌────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Indemnizatia de conducere ││crt.│ │ în procente din salariul de baza │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 1 │Director general │ 55% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 2 │Director*) │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 3 │Director adjunct │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 4 │Contabil-sef │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 5 │Sef sector │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 6 │Sef serviciu │ 30% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 7 │Sef birou │ 25% │└────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘---------    *) Indemnizatia de conducere pentru functia de director se aplică şi       sefului de sector de la Consiliul LegislativD. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexa beneficiaza şi de sporurile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare  +  Anexa 2 Aparatul propriu al ministerelor,al celorlalte organe de specialitateale administraţiei publice centrale,al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturide Asigurari Sociale, al Inspecţiei Muncii,al Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şial Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de MuncăA. Salarii de baza pentru inalti functionari publici┌─────┬──────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Functia publică │Salariul │Salariul │Salariul ││crt. │ │de baza *)│de baza *)│de baza *)││ │ │01.01.2007│01.04.2007│01.10.2007││ │ │ -lei- │ -lei- │ -lei- │├─────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │Secretar general │ 3.542 │ 3.612 │ 4010 │├─────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Secretar general adjunct │ 3.119 │ 3.181 │ 3531 │├─────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │Comisar general │ 2.785 │ 2.840 │ 3153 │└─────┴──────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘_______    *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.B. Salarii de baza pentru functii publice de execuţie┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Nr│ Functia publică │Cla-│Gradul │Treapta│Salariul │Salariul │Salariul ││c │ │sa │profesi- │ de │de baza │de baza │de baza ││r │ │ │onal │sala- │01.01.2007│01.04.2007│01.10.2007││t │ │ │ │rizare │ -lei- │ -lei- │ -lei- │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│1 │Consilier, expert, │ │ │ │ │ │ ││ │inspector, │ │ │ │ │ │ ││ │consilier juridic │ I │Superior │ 1 │ 1.643│ 1676 │ 1860 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 2 │ 1.437│ 1466 │ 1627 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 3 │ 1.302│ 1328 │ 1474 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 1 │ 1.167│ 1190 │ 1321 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 2 │ 1.049│ 1070 │ 1188 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 3 │ 971│ 991 │ 1100 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 1 │ 875│ 892 │ 990 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 2 │ 815│ 831 │ 923 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 3 │ 757│ 772 │ 857 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Debutant │ - │ 560│ 571 │ 634 │└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│2 │Auditor │I*) │Superior │ 1 │ 2.297│ 2343 │ 2601 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I*) │Superior │ 2 │ 1.820│ 1856 │ 2060 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I*) │Superior │ 3 │ 1.488│ 1518 │ 1685 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Principal│ 1 │ 1.322│ 1348 │ 1497 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Principal│ 2 │ 1.050│ 1071 │ 1189 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Principal│ 3 │ 963│ 982 │ 1090 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Asistent │ 1 │ 875│ 892 │ 990 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Asistent │ 2 │ 803│ 819 │ 909 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Asistent │ 3 │ 757│ 772 │ 857 │└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│3 │Referent de │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate │II │Superior │ 1 │ 1.331│ 1358 │ 1507 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Superior │ 2 │ 1.083│ 1104 │ 1226 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Superior │ 3 │ 972│ 992 │ 1101 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Principal│ 1 │ 900│ 918 │ 1019 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Principal│ 2 │ 879│ 896 │ 995 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Principal│ 3 │ 668│ 681 │ 756 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Asistent │ 1 │ 559│ 570 │ 632 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Asistent │ 2 │ 533│ 544 │ 604 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Asistent │ 3 │ 505│ 515 │ 572 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Debutant │ - │ 487│ 497 │ 552 │└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│4 │Referent │III │Superior │ 1 │ 870│ 888 │ 986 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Superior │ 2 │ 753│ 768 │ 852 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Superior │ 3 │ 672│ 685 │ 761 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Principal│ 1 │ 599│ 610 │ 678 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Principal│ 2 │ 564│ 575 │ 638 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Principal│ 3 │ 545│ 556 │ 617 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Asistent │ 1 │ 526│ 537 │ 596 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Asistent │ 2 │ 512│ 523 │ 580 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Asistent │ 3 │ 496│ 506 │ 561 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Debutant │ - │ 477│ 486 │ 540 │└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│5 │Comisar │I │Superior │ 1 │ 1.643│ 1676 │ 1860 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Superior │ 2 │ 1.437│ 1466 │ 1627 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Superior │ 3 │ 1.302│ 1328 │ 1474 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Principal│ 1 │ 1.167│ 1190 │ 1321 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Debutant │ - │ 560│ 571 │ 634 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Superior │ 1 │ 1.208│ 1232 │ 1367 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Superior │ 2 │ 1.083│ 1104 │ 1226 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Superior │ 3 │ 972│ 992 │ 1101 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Principal│ 1 │ 900│ 918 │ 1019 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Debutant │ - │ 487│ 497 │ 552 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Superior │ 1 │ 849│ 866 │ 962 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Superior │ 2 │ 753│ 768 │ 852 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Superior │ 3 │ 639│ 652 │ 724 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Principal│ 1 │ 599│ 610 │ 678 │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Debutant │ - │ 477│ 486 │ 540 │└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘_________    *) Se utilizeaza şi pentru salarizarea controlorilor delegaţi ai       Ministerului Finanţelor Publice la care salariile de baza sunt mai mari       cu 20%.C. Indemnizatii de conducere┌────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Indemnizatia de conducere ││crt.│ │ în procente din salariul de baza │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 1 │Director general │ 55% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 2 │Inspector de stat sef │ 55% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 3 │Inspector general de stat │ 55% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 4 │Director general adjunct │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 5 │Inspector de stat sef adjunct │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 6 │Inspector general de stat adjunct 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 7 │Comisar general adjunct │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 8 │Director │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 9 │Inspector-sef │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│10 │Director adjunct │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│11 │Inspector-sef adjunct │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│12 │Contabil sef │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│13 │Sef sector │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│14 │Comisar sef divizie │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│15 │Sef serviciu │ 30% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│16 │Sef birou │ 25% │└────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexa beneficiaza şi de sporurile prevăzute de dispozitiile legale în vigoareNOTĂ:1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1, 3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexa.2. Personalul vamal echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaza şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispozitii legale în vigoare.  +  Anexa 3 Aparatul propriu al prefecturilor,al instituţiilor subordonate autorităţilorsau instituţiilor publice centrale, ale serviciilorpublice deconcentrate ale ministerelor şi ale altororgane ale administraţiei publice centrale despecialitate din unitatile administrativ-teritoriale,al inspectoratelor teritoriale de muncă, al caselor deasigurări de sănătate judetene şi a municipiului Bucureşti,al Casei de Asigurari de Sănătate a Apararii,Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi AutorităţiiJudecatoresti, al Casei de Asigurari de Sănătatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,al caselor judetene de pensii şi a municipiului Bucureşti,al agentiilor judetene pentru ocuparea forţei de muncă şia municipiului Bucureşti, precum şi din aparatul propriual consiliilor judeteneA. Salarii de baza pentru inalti functionari publici şi unele functii publice de conducere┌─────┬──────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Functia publică │Salariul │Salariul │Salariul ││crt. │ │de baza *)│de baza *)│de baza *)││ │ │01.01.2007│01.04.2007│01.10.2007││ │ │ -lei- │ -lei- │ -lei- │├─────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │Prefect al municipiului │ │ │ ││ │Bucureşti │ 3.962│ 4041│ 4485│├─────┼──────────────────────────┼──────────┴──────────┴──────────┤│ 2 │Prefect al judeţului: │ ││ ├──────────────────────────┼──────────┬──────────┬──────────┤│ │- categoria I │ 3.716│ 3790│ 4207││ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │- categoria II │ 3.491│ 3561│ 3953│├─────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │Subprefect al municipiului│ │ │ ││ │Bucureşti │ 3.491│ 3561│ 3953│├─────┼──────────────────────────┼──────────┴──────────┴──────────┤│ 4 │Subprefect al judeţului: │ ││ ├──────────────────────────┼──────────┬──────────┬──────────┤│ │- categoria I │ 3.339│ 3406│ 3780││ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │- categoria II │ 3.114│ 3177│ 3526│├─────┼──────────────────────────┼──────────┴──────────┴──────────┤│ 5 │Secretar al judeţului: │ ││ ├──────────────────────────┼──────────┬──────────┬──────────┤│ │- categoria I │ 3.264│ 3330│ 3696││ ├──────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │- categoria II │ 3.226│ 3290│ 3652│└─────┴──────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘_________    *) Cuprinde şi indemnizatia de conducereB. Salarii de baza pentru functii publice de execuţie┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Nr│ Functia publică │Cla-│Gradul │Treapta│Salariul │Salariul │Salariul ││c │ │sa │profesi- │ de │de baza │de baza │de baza ││r │ │ │onal │sala- │01.01.2007│01.04.2007│01.10.2007││t │ │ │ │rizare │ -lei- │ -lei- │ -lei- │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1│Consilier, expert, │ │ │ │ │ │ ││ │inspector, │ │ │ │ │ │ ││ │consilier juridic │ I │Superior │ 1 │ 1.538│ 1569│ 1742│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 2 │ 1.379│ 1406│ 1561│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 3 │ 1.250│ 1274│ 1415│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 1 │ 1.119│ 1142│ 1267│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 2 │ 1.006│ 1026│ 1139│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 3 │ 931│ 950│ 1054│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 1 │ 839│ 856│ 950│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 2 │ 783│ 799│ 887│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 3 │ 728│ 742│ 824│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Debutant │ - │ 560│ 571│ 634│└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│2 │Auditor │ I │Superior │ 1 │ 1.538│ 1569│ 1742│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 2 │ 1.379│ 1406│ 1561│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 3 │ 1.250│ 1274│ 1415│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 1 │ 1.119│ 1142│ 1267│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 2 │ 1.006│ 1026│ 1139│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 3 │ 931│ 950│ 1054│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 1 │ 839│ 856│ 950│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 2 │ 783│ 799│ 887│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 3 │ 728│ 742│ 824│└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│3 │Referent de │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate │II │Superior │ 1 │ 1.321│ 1347│ 1496│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Superior │ 2 │ 1.072│ 1093│ 1214│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Superior │ 3 │ 964│ 983│ 1091│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Principal│ 1 │ 894│ 911│ 1012│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Principal│ 2 │ 870│ 888│ 986│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Principal│ 3 │ 663│ 676│ 750│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Asistent │ 1 │ 553│ 564│ 627│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Asistent │ 2 │ 529│ 540│ 599│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Asistent │ 3 │ 500│ 510│ 566│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Debutant │ - │ 487│ 497│ 552│└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│4 │Referent │III │Superior │ 1 │ 844│ 861│ 956│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Superior │ 2 │ 730│ 744│ 826│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Superior │ 3 │ 639│ 652│ 724│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Principal│ 1 │ 599│ 610│ 678│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Principal│ 2 │ 559│ 570│ 632│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Principal│ 3 │ 541│ 552│ 612│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Asistent │ 1 │ 522│ 532│ 591│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Asistent │ 2 │ 511│ 522│ 579│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Asistent │ 3 │ 495│ 504│ 560│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Debutant │ - │ 477│ 486│ 540│└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│5 │Comisar │ I │Superior │ 1 │ 1.538│ 1569│ 1742│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 2 │ 1.379│ 1406│ 1561│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 3 │ 1.250│ 1274│ 1415│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 1 │ 1.119│ 1142│ 1267│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Debutant │ - │ 560│ 571│ 634│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Superior │ 1 │ 1.208│ 1232│ 1367│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Superior │ 2 │ 1.072│ 1093│ 1214│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Superior │ 3 │ 964│ 983│ 1091│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Principal│ 1 │ 894│ 911│ 1012│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Debutant │ - │ 487│ 497│ 552│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ III│Superior │ 1 │ 844│ 861│ 956│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ III│Superior │ 2 │ 747│ 761│ 845│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ III│Superior │ 3 │ 639│ 652│ 724│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ III│Principal│ 1 │ 599│ 610│ 678│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ III│Debutant │ - │ 477│ 486│ 540│└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘C. Indemnizatii de conducere┌────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Indemnizatia de conducere ││crt.│ │ în procente din salariul de baza │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 1 │Arhitect sef*) │ 55% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 2 │Inspector sef │ 55% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 3 │Director general**) │ 55% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 4 │Inspector-sef adjunct │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 5 │Director general adjunct**), │ ││ │director executiv │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 6 │Director executiv adjunct │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 7 │Contabil sef │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 8 │Comisar sef secţie │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 9 │Comisar sef adjunct │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│10 │Comisar sef secţie divizie │ 30% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│11 │Sef serviciu, sef administraţie │ ││ │financiară-nivel oras ***) │ 30% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│12 │Sef birou, sef administratie │ ││ │financiară nivel comuna │ 25% │└────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘_________    *) Se utilizeaza la nivel de judet    **) Se utilizeaza, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor şi        instituţiilor publice din administratia publică locala care au un        numar de minimum 150 de posturi    ***) Pentru functia de sef administratie financiară de la nivelul         sectoarelor Municipiului Bucureşti, indemnizatia de conducere         este de 50%.--------------Litera C din anexa 3 a fost modificata de RECTIFICAREA nr. 6 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Director executiv" cu sintagma "Director general adjunct**), director executiv".D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexa beneficiaza şi de sporurile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.NOTĂ:1. Salariile de baza ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1, 3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexa.2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiaza şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispozitii legale în vigoare (personalul vamal care desfăşoară activităţi de control în cala de marfuri a navelor şi aeronavelor, compartimentele de marfuri şi bagaje ale mijloacelor de transport auto şi de cale ferata, precum şi în mesagerii la coletele postale şi la bagajele introduse sau scoase din tara, beneficiaza de sporul pentru condiţii deosebite).3. Personalul de execuţie din trezorerii beneficiaza de un spor pentru condiţii deosebite de muncă de 10% din salariul de baza.  +  Anexa 4 Aparatul propriu al consiliilor localeşi al instituţiilor din subordinea consiliilorjudetene sau consiliilor localeA. Salarii de baza pentru functii publice de conducere┌─────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ Functia publică │Salariul │Salariul │Salariul ││crt. │ │de baza *)│de baza *)│de baza *)││ │ │01.01.2007│01.04.2007│01.10.2007││ │ │ -lei- │ -lei- │ -lei- │├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┴──────────┴──────────┤│ 1 │Secretar al unităţilor administrativ │ ││ │teritoriale: │ ││ │- municipii: │ │├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┬──────────┬──────────┤│ │ - cu peste 320.000 locuitori**) │ 3.004│ 3064│ 3401│├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ - categoria I │ 2.714│ 2769│ 3073│├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ - categoria II │ 2.464│ 2514│ 2790│├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ - categoria III │ 2.232│ 2277│ 2527│├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┴──────────┴──────────┤│ │ - oraşe: │ │├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┬──────────┬──────────┤│ │ - categoria I │ 1.997│ 2037│ 2261│├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ - categoria II │ 1.910│ 1948│ 2162│├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ - categoria III │ 1.866│ 1903│ 2113│├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┴──────────┴──────────┤│ │ - comune: │ │├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┬──────────┬──────────┤│ │- cu peste 15.000 locuitori │ 1.461│ 1490│ 1654│├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │- categoria I (între 7.001-15.000 │ │ │ ││ │ locuitori) │ 1.342│ 1369│ 1519│├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │- categoria II (între 3.001-7.000 │ │ │ ││ │ locuitori) │ 1.301│ 1327│ 1473│├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │- categoria III (până la 3.000 │ │ │ ││ │ locuitori) │ 1.266│ 1292│ 1434│└─────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘_________    *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere    **) Se aplica şi la sectoarele municipiului BucureştiNOTĂ:1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor, se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care în mod excepţional, potrivit legii, are studii medii salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă se diminueaza cu 10%.B. Salarii de baza pentru functii publice de execuţie┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Nr│ Functia publică │Cla-│Gradul │Treapta│Salariul │Salariul │Salariul ││c │ │sa │profesi- │ de │de baza │de baza │de baza ││r │ │ │onal │sala- │01.01.2007│01.04.2007│01.10.2007││t │ │ │ │rizare │ -lei- │ -lei- │ -lei- │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1│Consilier, expert, │ │ │ │ │ │ ││ │inspector, │ │ │ │ │ │ ││ │consilier juridic* │ I │Superior │ 1 │ 1.301│ 1327│ 1473│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 2 │ 1.150│ 1173│ 1302│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 3 │ 999│ 1019│ 1131│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 1 │ 890│ 908│ 1008│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 2 │ 790│ 805│ 894│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 3 │ 733│ 748│ 830│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 1 │ 694│ 708│ 786│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 2 │ 655│ 668│ 742│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 3 │ 599│ 610│ 678│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Debutant │ - │ 560│ 571│ 634│└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘________   *) Nu se aplică la comunele de categoria III┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│2 │Auditor │I │Superior │ 1 │ 1.301│ 1327│ 1473│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Superior │ 2 │ 1.150│ 1173│ 1302│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Superior │ 3 │ 999│ 1019│ 1131│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Principal│ 1 │ 890│ 908│ 1008│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Principal│ 2 │ 790│ 805│ 894│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Principal│ 3 │ 733│ 748│ 830│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Asistent │ 1 │ 694│ 708│ 786│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Asistent │ 2 │ 655│ 668│ 742│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │I │Asistent │ 3 │ 599│ 610│ 678│└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│3 │Referent de │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate │II │Superior │ 1 │ 830│ 846│ 939│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Superior │ 2 │ 716│ 730│ 811│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Superior │ 3 │ 646│ 659│ 731│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Principal│ 1 │ 618│ 631│ 700│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Principal│ 2 │ 590│ 602│ 668│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Principal│ 3 │ 572│ 584│ 648│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Asistent │ 1 │ 546│ 557│ 618│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Asistent │ 2 │ 527│ 538│ 597│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Asistent │ 3 │ 509│ 519│ 577│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │II │Debutant │ - │ 487│ 497│ 552│└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│ 4│ Referent │III │Superior │ 1 │ 768│ 783│ 869│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Superior │ 2 │ 712│ 726│ 806│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Superior │ 3 │ 644│ 657│ 729│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Principal│ 1 │ 593│ 605│ 672│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Principal│ 2 │ 572│ 584│ 648│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Principal│ 3 │ 546│ 557│ 618│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Asistent │ 1 │ 527│ 538│ 597│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Asistent │ 2 │ 509│ 519│ 577│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Asistent │ 3 │ 490│ 500│ 555│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │III │Debutant │ - │ 477│ 486│ 540│└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘C. Indemnizatii de conducere┌────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Indemnizatia de conducere ││crt.│ │ în procente din salariul de baza ││ │ │ (limita maxima) │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 1 │Arhitect sef*) │ 55% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 2 │Director general**) │ 55% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 3 │Director general adjunct**), │ ││ │director executiv │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 4 │Director executiv adjunct │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 5 │Contabil-sef │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 6 │Sef serviciu, arhitect sef ***) │ 30% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 7 │Sef birou │ 25% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 8 │Persoana cu responsabilitate în │ ││ │domeniul urbanismului şi │ ││ │amenajarii teritoriului şi al │ ││ │autorizarii executarii │ ││ │lucrărilor de constructii ****) │ 15% │└────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘________*) Se utilizeaza la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, al judetelor şi al municipiilor.**) Se utilizeaza, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administratia publică locala care au un numar de minimum 150 de posturi***) Se utilizeaza la oraşe****) Se utilizeaza la comune--------------Litera C din anexa 4 a fost modificata de RECTIFICAREA nr. 6 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Director executiv" cu sintagma "Director general adjunct**), director executiv".D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiaza şi de sporurile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.  +  Anexa 5 Aparatul propriu al Consiliului General al municipiului BucureştiA. Salarii de baza pentru unele functii publice de conducere┌─────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │Salariul │Salariul │Salariul ││crt. │ │de baza *)│de baza *)│de baza *)││ │ │01.01.2007│01.04.2007│01.10.2007││ │ │ -lei- │ -lei- │ -lei- │├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │Secretar al municipiului Bucureşti │ 3.542│ 3612│ 4010│├─────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Sef departament în aparatul propriu al │ │ │ ││ │Consiliului General al Municipiului │ │ │ ││ │Bucureşti │ 1.783│ 1819│ 2019│└─────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘__________*) Cuprinde şi indemnizatia de conducereB. Salarii de baza pentru functii publice de execuţie┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Nr│ Functia publică │Cla-│Gradul │Treapta│Salariul │Salariul │Salariul ││c │ │sa │profesi- │ de │de baza │de baza │de baza ││r │ │ │onal │sala- │01.01.2007│01.04.2007│01.10.2007││t │ │ │ │rizare │ -lei- │ -lei- │ -lei- │├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1│Consilier, expert, │ │ │ │ │ │ ││ │inspector, │ │ │ │ │ │ ││ │consilier juridic │ I │Superior │ 1 │ 1.643│ 1676│ 1860│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 2 │ 1.437│ 1466│ 1627│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 3 │ 1.302│ 1328│ 1474│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 1 │ 1.167│ 1190│ 1321│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 2 │ 1.049│ 1070│ 1188│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 3 │ 971│ 991│ 1100│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 1 │ 875│ 892│ 990│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 2 │ 815│ 831│ 923│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 3 │ 757│ 772│ 857│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Debutant │ - │ 560│ 571│ 634│└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│2 │Auditor │ I │Superior │ 1 │ 1.643│ 1676│ 1860│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 2 │ 1.437│ 1466│ 1627│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Superior │ 3 │ 1.302│ 1328│ 1474│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 1 │ 1.167│ 1190│ 1321│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 2 │ 1.049│ 1070│ 1188│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Principal│ 3 │ 971│ 991│ 1100│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 1 │ 875│ 892│ 990│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 2 │ 815│ 831│ 923│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ I │Asistent │ 3 │ 757│ 772│ 857│└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│3 │Referent de │ │ │ │ │ │ ││ │specialitate │ II │Superior │ 1 │ 1.331│ 1358│ 1507│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Superior │ 2 │ 1.083│ 1104│ 1226│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Superior │ 3 │ 972│ 992│ 1101│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Principal│ 1 │ 900│ 918│ 1019│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Principal│ 2 │ 879│ 896│ 995│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Principal│ 3 │ 668│ 681│ 756│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Asistent │ 1 │ 559│ 570│ 632│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Asistent │ 2 │ 533│ 544│ 604│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Asistent │ 3 │ 505│ 515│ 572│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ II │Debutant │ - │ 487│ 497│ 552│└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘┌──┬───────────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│4 │Referent │ III│Superior │ 1 │ 870│ 888│ 986│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ III│Superior │ 2 │ 753│ 768│ 852│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ III│Superior │ 3 │ 672│ 685│ 761│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ III│Principal│ 1 │ 599│ 610│ 678│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ III│Principal│ 2 │ 564│ 575│ 638│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ III│Principal│ 3 │ 545│ 556│ 617│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ III│Asistent │ 1 │ 526│ 537│ 596│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ III│Asistent │ 2 │ 512│ 523│ 580│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ III│Asistent │ 3 │ 496│ 506│ 561│├──┼───────────────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ III│Debutant │ - │ 477│ 486│ 540│└──┴───────────────────┴────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘C. Indemnizatii de conducere┌────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Indemnizatia de conducere ││crt.│ │ în procente din salariul de baza │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 1 │Arhitect sef │ 55% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 2 │Inspector sef │ 55% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 3 │Director general*) │ 55% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 4 │Arhitect sef adjunct │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 5 │Inspector-sef adjunct │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 6 │Director general adjunct*), │ 50% ││ │director executiv │ │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 7 │Director executiv adjunct │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 8 │Contabil sef │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 9 │Sef serviciu │ 30% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│10 │Sef birou │ 25% │└────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Nota*) Se utilizeaza, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administratia publică locala care au un numar de minimum 150 de postari--------------Litera C din anexa 5 a fost modificata de RECTIFICAREA nr. 6 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2007, prin inlocuirea sintagmei "Director executiv" cu sintagma "Director general adjunct*), director executiv".D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiaza şi de sporurile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.  +  Anexa 6 (la 01.01.2007)I. Aparatul propriu al Autorităţii Naţionale Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa AlimentelorA. Salarii de baza pentru inalti functionai publici┌────┬────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Salariul de ││crt.│ │ baza *) ││ │ │ -lei- │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Secretar general │ 4.216 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Secretar general adjunct │ 3.713 │└────┴────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘__________*) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.B. Salarii de buza pentru functii publice de execuţie┌────┬─────────────────────────┬─────┬───────────┬──────────┬─────────────┐│Nr. │ Functia publică │Clasa│ Gradul │Treapta de│ Salariul de││crt.│ │ │profesional│salarizare│ baza ││ │ │ │ │ │ 01.01.2007 ││ │ │ │ │ │ - lei - │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ 1 │Consilier, expert, │ │ │ │ ││ │inspector, consilier │ │ │ │ ││ │juridic │ I │Superior │ 1 │ 1.956 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Superior │ 2 │ 1.711 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Superior │ 3 │ 1.550 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Principal │ 1 │ 1.389 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Principal │ 2 │ 1.249 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Principal │ 3 │ 1.156 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 1 │ 1.041 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 2 │ 970 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 3 │ 901 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Debutant │ - │ 666 │└────┴─────────────────────────┴─────┴───────────┴──────────┴─────────────┘┌────┬─────────────────────────┬─────┬───────────┬──────────┬─────────────┐│ 2 │Auditor │ I │Superior │ 1 │ 2.735 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Superior │ 2 │ 2.166 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Superior │ 3 │ 1.771 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Principal │ 1 │ 1.574 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Principal │ 2 │ 1.250 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Principal │ 3 │ 1.146 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 1 │ 1.041 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 2 │ 956 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 3 │ 901 │└────┴─────────────────────────┴─────┴───────────┴──────────┴─────────────┘┌────┬─────────────────────────┬─────┬───────────┬──────────┬─────────────┐│ 3 │Referent de specialitate │ II │Superior │ 1 │ 1.585 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Superior │ 2 │ 1.289 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Superior │ 3 │ 1.158 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Principal │ 1 │ 1.071 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Principal │ 2 │ 1.046 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Principal │ 3 │ 795 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Asistent │ 1 │ 665 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Asistent │ 2 │ 635 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Asistent │ 3 │ 601 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Debutant │ - │ 580 │└────┴─────────────────────────┴─────┴───────────┴──────────┴─────────────┘┌────┬─────────────────────────┬─────┬───────────┬──────────┬─────────────┐│ 4 │Referent │III │Superior │ 1 │ 1.036 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │III │Superior │ 2 │ 896 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │III │Superior │ 3 │ 800 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │III │Principal │ 1 │ 713 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │III │Principal │ 2 │ 671 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │III │Principal │ 3 │ 649 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │III │Asistent │ 1 │ 626 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │III │Asistent │ 2 │ 610 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │III │Asistent │ 3 │ 590 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │III │Debutant │ - │ 568 │└────┴─────────────────────────┴─────┴───────────┴──────────┴─────────────┘C. Indemnizatii de conducere┌────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Indemnizatia de conducere ││crt.│ │ în procente din salariul de baza │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 1 │Director general │ 55% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 2 │Director general adjunct │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 3 │Director │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 4 │Director adjunct │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 5 │Sef serviciu │ 30% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 6 │Sef birou │ 25% │└────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiaza şi de sporurile prevăzute de dispozitiile legale în vigoareII. Aparatul propriu al unităţilor care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa AlimentelorB. Salarii de baza pentru functii publice de execuţie┌────┬─────────────────────────┬─────┬───────────┬──────────┬─────────────┐│Nr. │ Functia publică │Clasa│ Gradul │Treapta de│ Salariul de││crt.│ │ │profesional│salarizare│ baza ││ │ │ │ │ │ 01.01.2007 ││ │ │ │ │ │ - lei - │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ 1 │Consilier, expert, │ │ │ │ ││ │inspector, consilier │ │ │ │ ││ │juridic │ I │Superior │ 1 │ 1.831 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Superior │ 2 │ 1.641 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Superior │ 3 │ 1.488 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Principal │ 1 │ 1.333 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Principal │ 2 │ 1.198 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Principal │ 3 │ 1.109 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 1 │ 999 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 2 │ 933 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 3 │ 866 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Debutant │ - │ 666 │└────┴─────────────────────────┴─────┴───────────┴──────────┴─────────────┘┌────┬─────────────────────────┬─────┬───────────┬──────────┬─────────────┐│ 2 │Auditor │ I │Superior │ 1 │ 1.831 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Superior │ 2 │ 1.641 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Superior │ 3 │ 1.488 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Principal │ 1 │ 1.333 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Principal │ 2 │ 1.198 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Principal │ 3 │ 1.109 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 1 │ 999 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 2 │ 933 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ I │Asistent │ 3 │ 866 │└────┴─────────────────────────┴─────┴───────────┴──────────┴─────────────┘┌────┬─────────────────────────┬─────┬───────────┬──────────┬─────────────┐│ 3 │Referent de specialitate │ II │Superior │ 1 │ 1.573 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Superior │ 2 │ 1.276 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Superior │ 3 │ 1.148 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Principal │ 1 │ 1.064 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Principal │ 2 │ 1.036 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Principal │ 3 │ 789 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Asistent │ 1 │ 659 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Asistent │ 2 │ 630 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Asistent │ 3 │ 595 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ II │Debutant │ - │ 580 │└────┴─────────────────────────┴─────┴───────────┴──────────┴─────────────┘┌────┬─────────────────────────┬─────┬───────────┬──────────┬─────────────┐│ 4 │Referent │ III │Superior │ 1 │ 1.005 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ III │Superior │ 2 │ 869 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ III │Superior │ 3 │ 761 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ III │Principal │ 1 │ 713 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ III │Principal │ 2 │ 665 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ III │Principal │ 3 │ 644 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ III │Asistent │ 1 │ 621 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ III │Asistent │ 2 │ 609 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ III │Asistent │ 3 │ 589 │├────┼─────────────────────────┼─────┼───────────┼──────────┼─────────────┤│ │ │ III │Debutant │ - │ 568 │└────┴─────────────────────────┴─────┴───────────┴──────────┴─────────────┘C. Indemnizatii de conducere┌────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│Nr. │ Functia publică │ Indemnizatia de conducere ││crt.│ │ în procente din salariul de baza │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 1 │Director executiv │ 50% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 2 │Director executiv adjunct │ 40% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 3 │Sef serviciu │ 30% │├────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ 4 │Sef birou │ 25% │└────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘D. Sporuri specifice────────────────────Personalul prevăzut în prezenta anexa beneficiaza şi de sporurile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare_________