ORDIN nr. 321 din 12 octombrie 2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Internelor și Reformei Administrative, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 26 octombrie 2007  Notă
  Conform art. 2 din ORDINUL nr. 139 din 9 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 23 noiembrie 2017, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, cu modificările ulterioare își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește soldații și gradații rezerviști voluntari.
  Pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Corpul soldaților și gradaților voluntari din Ministerul Internelor și Reformei Administrative este destinat îndeplinirii misiunilor specifice, pe timp de pace, în situații de criză și la război.(2) Corpul soldaților și gradaților profesioniști este alcătuit din militari cu grade de soldat, fruntaș, caporal clasa a III-a, caporal clasa a II-a, caporal clasa I. (la 15-11-2021, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 15-11-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 )  +  Articolul 3Soldații și gradații voluntari sunt angajați pe bază de contract și pot fi în activitate sau în rezervă.  +  Articolul 4Abrogat. (la 15-11-2021, Articolul 4 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 ) Notă
  Conform art. 2 din ORDINUL nr. 139 din 9 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 23 noiembrie 2017, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, cu modificările ulterioare își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește soldații și gradații rezerviști voluntari.
   +  Capitolul II Recrutarea și selecția soldaților și gradaților voluntari  +  Articolul 5(1) Sunt recrutate și selecționate în corpul soldaților și gradaților profesioniști persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:a) au cetățenie română și domiciliul în România;b) sunt absolvenți cel puțin ai învățământului general obligatoriu, în condițiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) au solicitat, în scris, angajarea într-o funcție de soldat sau gradat profesionist;d) sunt declarați «apt medical»;e) sunt declarați «apt» la evaluarea psihologică;f) sunt apți din punct de vedere fizic;g) nu au antecedente penale și nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;h) nu fac parte din organizații interzise de legislația română și nu sunt membri ai unor organizații sau culte religioase incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;i) nu sunt asociați unici ori participanți direcți la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale ori a altor organizații cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă sunt în una dintre aceste situații, se obligă prin semnarea unui angajament ca, din momentul selecționării pentru profesia de soldat sau gradat profesionist, să renunțe la această calitate;j) nu sunt membri ai unor partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă sunt membri, se angajează în scris că, după admiterea în instituția militară, vor renunța la această calitate.(2) În funcție de particularitățile misiunilor încredințate, inspectoratele generale/similare pot stabili și alte criterii de recrutare decât cele de la alin. (1), prin ordin al inspectorului general/similar, cu avizul Direcției generale management resurse umane.(3) Candidații care au efectuat anterior serviciul militar prin una dintre formele prevăzute de lege pot fi recrutați și selecționați pentru angajarea ca soldat/gradat profesionist, indiferent de arma sau specializarea trecută în livretul militar.(4) Aptitudinea/Inaptitudinea prevăzută la alin. (1) lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală, în aceleași condiții și potrivit acelorași bareme medicale stabilite de reglementările specifice în domeniu pentru cadrele militare.(5) Aptitudinea/Inaptitudinea prevăzută la alin. (1) lit. e) se constată de structura de specialitate a MAI, în aceleași condiții stabilite de reglementările specifice în domeniu pentru cadrele militare. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale. (la 15-11-2021, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 )  +  Articolul 5^1(1) Posturile vacante de soldați și gradați profesioniști se ocupă prin concurs sau examen.(2) Concursurile sau examenele prevăzute la alin. (1) se organizează exclusiv pentru posturile finanțate, cu aprobarea ministrului afacerilor interne. Aprobarea este valabilă pe parcursul exercițiului bugetar anual în care a fost acordată.(3) Probele de concurs, procedura de constituire și atribuțiile comisiilor de concurs, de corectare, de departajare a candidaților, precum și orice alte aspecte privind organizarea și desfășurarea concursului se stabilesc prin ordinul inspectorului general/similar prevăzut la art. 5 alin. (2).(4) Concursurile sau examenele prevăzute la alin. (1) pot fi organizate în centre de selecție, stabilite prin ordin al inspectorului general/similar. (la 15-11-2021, Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 )  +  Articolul 6Fiecărui candidat recrutat i se întocmește un dosar de recrutare. Modalitatea de constituire, conținutul dosarului de recrutare, precum și modul de depunere a acestuia sunt cele stabilite de actele normative care reglementează activitățile de management resurse umane în unitățile militare ale MAI. (la 15-11-2021, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 )  +  Articolul 7(1) Recrutarea soldaților și gradaților profesioniști se realizează de către comisiile de recrutare, ale căror componență și atribuții se stabilesc prin ordin al inspectorului general/similar. (la 15-11-2021, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 ) (2) Unitățile militare angajatoare asigură publicitatea pentru oferta de posturi vacante și desfășoară, pe plan local, activități specifice de informare, de promovare a profesiei militare și de recrutare a candidaților pentru profesiile de soldat și gradat voluntar.(3) Cheltuielile necesare în procesul de recrutare și selecție până în momentul începerii instruirii candidaților admiși se asigură în condițiile prevăzute de lege pentru candidații la profesia de cadru militar.  +  Capitolul III Formarea profesională a soldaților și gradaților voluntari  +  Articolul 8(1) Formarea profesională a soldaților și gradaților voluntari cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă.(2) Formarea profesională inițială a soldaților și gradaților voluntari asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale minime pentru exercitarea primei funcții.(3) Formarea profesională continuă a soldaților și gradaților voluntari este ulterioară formării inițiale și asigură fie dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competențe, necesare exercitării unor funcții stabilite pentru această categorie de personal.(4) Formarea profesională inițială a soldaților și gradaților voluntari cuprinde programe de inițiere și calificare obligatorii pentru această categorie de personal, structurate pe următoarele module:a) modulul instruirii individuale;b) modulul perfecționării instruirii de specialitate.(5) Formarea profesională continuă a soldaților și gradaților voluntari cuprinde:a) cursul de bază pentru formarea deprinderilor de comandă;b) cursuri de perfecționare sau specializare;c) stagii de instruire și aplicații în teren;d) alte forme de dobândire a competențelor profesionale, potrivit legislației de nivel superior în vigoare.(6) Fac excepție de la prevederile alin. (4) lit. a) cetățenii români care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 31 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, denumită în continuare lege.  +  Articolul 9(1) Planurile de formare profesională a soldaților și gradaților voluntari se elaborează de inspectoratele generale și se aprobă de către conducerea acestor structuri.(2) Organizarea și planificarea programelor de formare profesională a soldaților și gradaților voluntari se fac prin grija șefului/comandantului unității în structura căreia sunt încadrați aceștia.(3) Durata modulului instruirii individuale este de 4 săptămâni, a modulului perfecționării instruirii de specialitate este de cel puțin 8 săptămâni, iar a cursului de bază pentru formarea deprinderilor de comandă este de la 2 până la 9 săptămâni, în funcție de specificul funcției pentru care este organizat. Durata programelor de formare profesională continuă, prevăzute la art. 8 alin. (5), se stabilește după identificarea nevoilor de instruire, potrivit specificului atribuțiilor pentru care sunt organizate. (la 15-11-2021, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 ) (4) Modulul instruirii individuale se desfășoară exclusiv la forma de zi.(5) Abrogat. (la 15-11-2021, Alineatul (5) din Articolul 9 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 )  +  Capitolul IV Angajarea și sistemul de evidență a soldaților și gradaților voluntari  +  Articolul 10(1) Candidații declarați «Admis» în urma procesului de selecție sunt luați în evidență pe timpul perioadei de formare de către structurile de resurse umane ale unității militare angajatoare. Pentru candidații declarați «Admis» care dețin grade militare în rezervă, structurile de resurse umane informează centrul militar pe raza căruia își au domiciliul, în vederea actualizării datelor de evidență militară. (la 15-11-2021, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 ) (2) Soldații voluntari care urmează să frecventeze modulul instruirii individuale semnează un angajament la începerea instruirii. Modelul de angajament pentru formare este prevăzut în anexa nr. 1.(3) Soldații voluntari care urmează să frecventeze modulul perfecționării instruirii de specialitate încheie un contract la începerea instruirii. Modelul de contract pentru formare este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 11(1) La finalizarea programului de formare, soldații și gradații profesioniști încheie un prim contract cu unitățile militare de recrutare, pe o durată de 4 ani. La expirarea acestuia, în cazul în care optează să rămână în structurile Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul aceleiași unități militare sau la altă unitate militară, vor încheia noi contracte, pe o durată de 4 ani. Modelul contractului pentru angajare este prevăzut în anexa nr. 3. (la 15-11-2021, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 ) (1^1) Soldații și gradații profesioniști care au o vechime în serviciu în această calitate de cel puțin 15 ani pot încheia cu Ministerul Afacerilor Interne contracte pe perioadă nedeterminată până la limita maximă de vârstă până la care aceștia pot fi menținuți în activitate. (la 15-11-2021, Articolul 11 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 ) (2) La încheierea contractelor de angajare a soldaților și gradaților voluntari Ministerul Internelor și Reformei Administrative este reprezentat de către comandanții/șefii unităților militare teritoriale.(3) Limita de vârstă până la care pot fi menținuți în activitate soldații și gradații profesioniști din Ministerul Afacerilor Interne este de 55 de ani. (la 08-06-2015, Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 51 din 2 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 8 iunie 2015. ) (4) Durata de valabilitate a contractului nu poate depăși limita de vârstă prevăzută de lege.(5) Soldații și gradații voluntari care pe timpul carierei militare sunt trimiși să urmeze forme de pregătire cu o durată mai mare de 90 de zile semnează un angajament. Modelul de angajament care se încheie pentru admiterea la cursuri este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 12(1) Sistemul de evidență a soldaților și gradaților voluntari este alcătuit din evidența nominală și evidența statistică. În organizarea și exploatarea sistemului de evidență se utilizează mijloace informatizate de culegere, stocare, prelucrare și circulație a informațiilor, potrivit reglementărilor specifice în acest domeniu.(2) Evidența nominală se constituie la nivelul tuturor unităților în care sunt încadrați soldați și gradați voluntari, prin grija structurilor de resurse umane. Documentele de evidență nominală a acestora se întocmesc, se actualizează și se utilizează în aceleași condiții ca și cele stabilite pentru cadrele militare.(3) Evidența statistică se constituie la nivelul fiecărei unități în care sunt încadrați soldați și gradați voluntari, precum și la nivel ierarhic, la fiecare eșalon superior unităților militare care organizează evidența nominală, până la Direcția generală management resurse umane. Documentele de evidență statistică a soldaților și gradaților voluntari se întocmesc, se actualizează și se utilizează în aceleași condiții ca și cele stabilite pentru cadrele militare.(4) Abrogat. (la 15-11-2021, Alineatul (4) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 ) (5) Accesul la bazele de date și aplicațiile specifice sistemului informatic referitor la soldații și gradații voluntari și modul de gestionare a profilurilor utilizator se stabilesc de către Direcția generală management resurse umane.(6) Documentul prin care se stabilește identitatea și calitatea de soldat sau gradat voluntar este legitimația militară.Metodologia privind emiterea, utilizarea, retragerea și evidența legitimațiilor militare ale cadrelor militare se aplică și soldaților și gradaților voluntari.  +  Capitolul V Încadrarea/eliberarea în/din funcții și promovarea soldaților și gradaților voluntari  +  Articolul 13(1) Absolvenții programului de formare a soldaților voluntari sunt repartizați în funcții de execuție potrivit opțiunilor individuale exprimate în momentul recrutării.(2) Soldații și gradații profesioniști mutați dintr-o unitate în alta, în condițiile legii, încheie noi contracte cu unitatea la care au fost mutați, în condițiile art. 35 alin. (1) din lege. (la 15-11-2021, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 ) (3) Propunerile de mutare dintr-o unitate în alta, în aceeași garnizoană ori în alta, sunt înaintate eșalonului superior de unitatea de proveniență a soldaților și gradaților profesioniști respectivi, prin raport scris, conform prevederilor actelor normative în vigoare, la care se anexează rapoartele personale ale celor care solicită mutarea. Propunerile sunt soluționate de structura de resurse umane și aprobate de comandantul/șeful de la eșalonul superior. (la 15-11-2021, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 ) (4) Emiterea, transmiterea și evidența ordinelor de numire și eliberare în/din funcții, de împuternicire, detașare, transfer, de înaintare în gradul următor sau de trecere în rezervă a soldaților și gradaților voluntari se efectuează conform metodologiei stabilite pentru cadrele militare. Ordinele se semnează și se aprobă potrivit competențelor comandanților/șefilor privind soluționarea problemelor specifice domeniului de resurse umane, stabilite prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative. Notă
  Conform art. 2 din ORDINUL nr. 139 din 9 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 23 noiembrie 2017, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, cu modificările ulterioare își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește soldații și gradații rezerviști voluntari.
   +  Articolul 14(1) Pe parcursul serviciului militar soldații și gradații voluntari pot fi înaintați în grad și promovați în funcție, dacă îndeplinesc următoarele condiții generale:a) au îndeplinit, până la momentul înaintării, stagiul minim în grad prevăzut de lege;b) au obținut cel puțin calificativul "Bun" în aprecierile de serviciu întocmite pe perioada stagiului minim în grad;c) au absolvit cursul de carieră stabilit pentru gradul de fruntaș, respectiv pentru cel de caporal;d) există posturi vacante corespunzătoare gradului în care sunt promovați.(2) Înaintarea în grad și promovarea în funcție se realizează la nivelul unității, în limita numărului de posturi vacante.Înaintarea în grad și promovarea în funcție în alte garnizoane decât în cea de reședință este posibilă dacă rămân posturi vacante în urma încheierii procesului de promovare dintr-o garnizoană. În acest caz, soldații și gradații voluntari care îndeplinesc condițiile generale de promovare pot solicita structurii de resurse umane de la eșalonul superior al unității respective să fie înaintați în grad și promovați în funcție pe posturile neîncadrate.(3) Selecția în vederea înaintării în grad și a promovării în funcție se realizează în baza criteriilor generale prevăzute la alin. (1) de către structura de resurse umane din unitatea respectivă sau de cea de la eșalonul superior, în cazul promovării în altă unitate decât cea de proveniență a soldaților și gradaților voluntari. Departajarea soldaților și gradaților voluntari selecționați, când numărul acestora este mai mare decât numărul posturilor vacante, se face, în ordine, după următoarele condiții speciale de promovare:a) calificativele obținute în aprecierile de serviciu întocmite pe perioada stagiului minim în grad;b) mediile de absolvire a cursurilor de carieră;c) vechimea în grad;d) vechimea în serviciul militar.(4) Promovarea soldaților și gradaților voluntari se efectuează o dată pe an, în luna mai, prin ordin al comandanților/șefilor din unitățile militare în care există posturi vacante în vederea promovării.  +  Articolul 15(1) Soldații și gradații voluntari pot fi detașați la alte unități pentru îndeplinirea unor misiuni.(2) Pe timpul detașării, soldații și gradații voluntari rămân încadrați în funcțiile și unitățile militare din care au fost detașați, care le acordă toate drepturile legale.  +  Articolul 16(1) Soldații și gradații voluntari pot fi trecuți dintr-o/ dintr-un armă/serviciu sau specialitate în alta/altul, la inițiativa instituției militare și cu acordul acestora sau numai la cererea acestora, în condițiile existenței unor posturi vacante în altă armă/serviciu decât cea/cel în care sunt confirmați aceștia, în aceeași unitate/garnizoană sau în alta.(2) Trecerea dintr-o/dintr-un armă/serviciu sau specialitate în alta/altul este posibilă în urma dobândirii unei pregătiri corespunzătoare, prin una din următoarele forme:a) absolvirea cursului destinat trecerii dintr-o/dintr-un armă/serviciu sau specialitate în alta/altul desfășurat într-o instituție militară de învățământ sau centru de pregătire;b) absolvirea, cu diplomă, a unei instituții civile de învățământ sau a unui curs într-o astfel de instituție, cu profil corespunzător armei/serviciului vizate/vizat, potrivit reglementărilor în vigoare.
   +  Capitolul VI Aprecierea de serviciu a soldaților și gradaților voluntari  +  Articolul 17(1) Aprecierea de serviciu constituie activitatea în baza căreia se elaborează fișa de apreciere a soldaților și gradaților voluntari.(2) Fișa de apreciere constituie unicul document care atestă rezultatele activității desfășurate, competența profesională, preocuparea pentru perfecționarea pregătirii, potențialul profesional, conduita și profilul moral ale soldaților și gradaților voluntari.(3) Modelul fișei de apreciere de serviciu a soldatului/ gradatului voluntar și îndrumarul de întocmire a formularelor de apreciere a soldaților și gradaților voluntari sunt cuprinse în anexa nr. 5.  +  Articolul 18Rezultatele aprecierii soldaților și gradaților voluntari fundamentează activitatea de:a) reînnoire/încetare a contractului; (la 15-11-2021, Litera a) din Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 ) b) luare a deciziilor privind înaintarea în gradul următor;c) promovare în funcție;d) identificare a nevoilor de formare profesională;e) validare a programelor de recrutare, selecție, încadrare, formare profesională și dezvoltare a carierei;f) înlesnire a dialogului dintre șef/comandant și subordonat, în vederea creșterii performanței profesionale;g) acordare a altor drepturi stabilite de actele normative în vigoare.  +  Articolul 19(1) Soldaților și gradaților voluntari în activitate li se întocmesc, după caz, aprecieri anuale, la încheierea fiecărui an de contract, respectiv la încheierea contractului, precum și/sau aprecieri parțiale.(2) Pentru a fi realizată aprecierea anuală, personalul trebuie să fi desfășurat o activitate profesională pe o perioadă cumulată de cel puțin 6 luni.  +  Articolul 20(1) Aprecierea parțială se întocmește personalului care se află în una din următoarele situații:a) este propus pentru acordarea gradului următor;b) a urmat un curs de formare profesională cu durata mai mare de 4 săptămâni în sistem compact într-o instituție de învățământ a Ministerului Internelor și Reformei Administrative;c) a absentat mai mult de 6 luni într-un an calendaristic, pentru motive medicale sau pentru îngrijirea copilului;d) când raporturile de serviciu încetează;e) în situația detașării sau delegării, aprecierea parțială se realizează dacă durata acesteia este de cel puțin o lună;f) în alte situații, potrivit reglementărilor în vigoare.(2) Aprecierea parțială se va realiza și înainta, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, odată cu propunerile respective și se va păstra în dosarul personal al fiecărui soldat și gradat voluntar.(3) În cazul în care personalul cu drept de apreciere se află în situația de încetare/suspendare sau modificare a raporturilor de serviciu, acesta are obligația ca, până la definitivarea acestor situații, să realizeze aprecierea soldaților și gradaților voluntari din subordine, potrivit competențelor.  +  Articolul 21Calificativele ce se acordă pentru aprecierea soldaților și gradaților voluntari sunt următoarele:a) excepțional Eb) foarte bun FBc) bun Bd) corespunzător Ce) mediocru Mf) necorespunzător N  +  Articolul 22(1) Aprecierea soldaților și gradaților voluntari se realizează, de regulă, de către șeful/comandantul nemijlocit și se aprobă de către șeful/comandantul ierarhic al acestuia, care vor înscrie obligatoriu în fișa de apreciere punctajele propuse sau acordate, constatările și concluziile asupra conținutului aprecierii, precum și calificativul propus, respectiv acordat.(2) Șeful/comandantul nemijlocit trebuie să aibă cel puțin gradul de sergent major.(3) Soldaților și gradaților voluntari care au efectuat misiuni în străinătate în cadrul unor forțe/structuri multinaționale li se vor acorda, pentru aceste perioade, calificative echivalente celor stabilite de către persoanele care le-au evaluat în cadrul contingentelor internaționale.  +  Articolul 23(1) Perioadele și etapele de desfășurare a aprecierilor anuale care se realizează la îndeplinirea unui an de contract, respectiv a 2, 3 sau 4 ani, după caz, sunt următoarele:a) cu 15-21 de zile înainte de îndeplinirea unui an de contract, respectiv a unui an de la contractul anterior, se întocmesc fișele de apreciere de către șefii/comandanții nemijlociți;b) cu 10-15 zile înainte de îndeplinirea unui an de contract, respectiv a unui an de la contractul anterior, se aprobă aprecierea de către șeful/comandantul ierarhic al șefului/ comandantului care a întocmit-o;c) după definitivarea activităților prevăzute la lit. b), dar nu mai târziu de 5 zile înainte de îndeplinirea unui an de contract, respectiv a unui an de la contractul anterior, se aduce la cunoștință rezultatul aprecierii și se consemnează de către cel apreciat în formularul de apreciere dacă îl recunoaște sau contestă;d) în situația contestării rezultatului aprecierii, se constituie o comisie de soluționare a contestației, care aduce la cunoștința contestatarului, cu cel mult o zi înainte de îndeplinirea unui an de contract, respectiv a unui an de la contractul anterior, rezultatul final al aprecierii.(2) Etapele de desfășurare a aprecierilor în situația în care acestea nu se realizează la termen, respectiv la îndeplinirea unui an de contract, respectiv a 2, 3 sau 4 ani, după caz, sunt similare celor prevăzute la alin. (1), fără a depăși 21 de zile calendaristice, cu tot cu perioada de soluționare a contestației, dacă este cazul.  +  Articolul 24(1) Comisia de cercetare a contestațiilor este formată dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3.(2) În comisia formată în condițiile alin. (1) nu pot fi desemnați ca membri cei care au întocmit/aprobat aprecierea.(3) Rezultatul cercetării este consemnat într-o notă-raport care, împreună cu documentele de verificare și fișa de apreciere, se prezintă șefului/comandantului cu drept de soluționare a contestației, a cărui hotărâre rămâne definitivă, se consemnează în fișa /raportul de apreciere și se comunică celui în cauză, pe bază de semnătură, în termenul stabilit la art. 23 alin. (1) lit. d).(4) Documentele întocmite în urma verificărilor se atașează la fișa de apreciere a soldatului și gradatului voluntar și se introduc în dosarul personal al celui în cauză.  +  Articolul 25Anual, până la finele lunii decembrie, inspectoratele generale transmit la Direcția generală management resurse umane din Ministerul Internelor și Reformei Administrative:a) raportul privind concluziile rezultate din analiza activității de apreciere a soldaților și gradaților voluntari;b) situația statistică cu calificativele acordate;c) tabelul nominal cu personalul evaluat cu calificativul mediocru sau necorespunzător și măsurile propuse.  +  Capitolul VII Trecerea în rezervă a soldaților și gradaților voluntari Notă
  Conform art. 2 din ORDINUL nr. 139 din 9 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 23 noiembrie 2017, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, cu modificările ulterioare își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește soldații și gradații rezerviști voluntari.
   +  Articolul 26(1) Pentru trecerea în rezervă a soldaților și gradaților profesioniști, comandantul/șeful direct al acestora întocmește un raport cu propunerile individuale de trecere în rezervă, conform reglementărilor în vigoare, pe care îl înaintează structurii de resurse umane. Aceasta, la rândul ei, întocmește proiectele de ordine, conform reglementărilor în vigoare stabilite pentru cadrele militare, la care anexează dosarele personale ale celor în cauză, pe care le înaintează spre aprobare comandantului/șefului unității. (la 15-11-2021, Alineatul (1) din Articolul 26 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 ) (2) După aprobare, o copie a ordinului emis de către comandantul/șeful unității se păstrează în cadrul unității, iar fișa matricolă se trimite la centrul militar zonal/județean/de sector pe raza căruia domiciliază. (la 15-11-2021, Alineatul (2) din Articolul 26 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 ) (3) Comandanții/șefii nemijlociți aduc la cunoștință, verbal și în scris, soldaților și gradaților voluntari în cauză ordinul de trecere în rezervă și, potrivit reglementărilor în vigoare, urmăresc respectarea termenelor de predare-primire a funcțiilor.  +  Articolul 27(1) Trecerea în rezervă a soldaților și gradaților profesioniști, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, la împlinirea limitei de vârstă în serviciu se face cu data ultimei zile a lunii în care împlinesc vârsta de 55 de ani. (la 15-11-2021, Alineatul (1) din Articolul 27 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 ) (2) Trecerea în rezervă a soldaților și gradaților voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. b) din lege, la expirarea termenului contractului, în situația în care nu sunt posibilități de reînnoire din cauza reducerii funcțiilor, ca urmare a desființării, restructurării sau a dislocării unității, se face cu data expirării termenului prevăzut în contract.(3) Trecerea în rezervă a soldaților și gradaților voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. c) din lege, când sunt propuși pentru clasare ca "inapt pentru serviciul militar" de către comisiile teritoriale de expertiză medicală/medico-militară se face începând cu data la care certificatul-decizie medicală, rămas definitiv, a fost avizat și validat de Comisia centrală de expertiză medicală și evaluarea capacității de muncă din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.(4) Trecerea în rezervă a soldaților și gradaților voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. d) din lege, când sunt propuși pentru clasare ca "apt limitat pentru serviciul militar" de către comisiile teritoriale de expertiză medicală/medico-militară, se face începând cu data la care certificatul-decizie medicală, rămas definitiv, a fost avizat și validat de Comisia centrală de expertiză medicală și evaluarea capacității de muncă din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, în condițiile în care unitatea unde activează persoana în cauză nu poate asigura, temeinic motivat, menținerea în activitate, sau începând cu data aprobării rapoartelor personale privind solicitarea de trecere în rezervă, dacă acestea au fost depuse și avizate de șeful unității, la care se atașează certificatele-decizie medicală.(5) Trecerea în rezervă a soldaților și gradaților voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. e) din lege, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative se face după acordarea termenului de preaviz stabilit de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.(6) Pentru trecerea în rezervă a soldaților și gradaților voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. f) din lege, înainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor părți, se au în vedere și următoarele măsuri:a) soldatul/gradatul voluntar întocmește raport cu privire la motivele solicitării, pe care îl înaintează pe cale ierarhică;b) raportul privind trecerea în rezervă a soldatului/gradatului voluntar, împreună cu propunerile comandantului direct, se înaintează celor în a căror competență intră trecerea în rezervă, în termen de 3 zile lucrătoare;c) în proiectele de ordine se înscrie data de aplicare a măsurii de trecere în rezervă, care va fi la 10 zile lucrătoare de la înregistrarea rapoartelor la compartimentul documente clasificate;d) soldații și gradații voluntari care, de la data depunerii rapoartelor-cerere de trecere în rezervă și până la comunicarea hotărârii celor în drept, nu-și respectă obligațiile și îndatoririle ce le revin pot fi sancționați disciplinar, în condițiile legii, și, în raport cu gravitatea abaterilor/ infracțiunilor, pot fi trimiși spre cercetare organelor competente.(7) Trecerea în rezervă a soldaților și gradaților voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. g) din lege, la expirarea termenului contractului, în situația în care una dintre părți nu mai optează pentru reînnoirea contractului, se face cu data expirării termenului prevăzut în contract.(8) Trecerea în rezervă a soldaților și gradaților profesioniști, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. h) din lege, când nu mai îndeplinesc criteriile specifice se face cu data constatării de către persoanele îndrituite a situației concrete ce determină trecerea în rezervă. Criteriile specifice sunt criteriile stabilite în condițiile prezentului ordin, precum și condițiile de ocupare a posturilor de soldat și gradat profesionist. (la 15-11-2021, Alineatul (8) din Articolul 27 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 170 din 12 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din 15 noiembrie 2021 ) (9) Trecerea în rezervă a soldaților și gradaților voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. i) din lege, prin demisie se face cu data expirării termenului de preaviz sau, după caz, cu data renunțării totale sau parțiale de către unitatea angajatoare la termenul de preaviz.(10) Trecerea în rezervă a soldaților și gradaților voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. j) din lege, ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 28 lit. e), când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale, se face cu data aprobării măsurii de trecere în rezervă.(11) Trecerea în rezervă a soldaților și gradaților voluntari prin aplicarea prevederilorart. 45 alin. (1) lit. k) și l) din lege se face cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de condamnare.(12) Trecerea în rezervă a soldaților și gradaților voluntari prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. m) din lege se face cu data retragerii motivate a avizului de securitate, cu respectarea termenului de preaviz.(13) Scoaterea din evidență a soldaților și gradaților voluntari, prin aplicarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. n) din lege, în caz de deces se face cu data înscrisă în certificatul de deces.
   +  Capitolul VIII Recrutarea, selecționarea, instruirea și folosirea soldaților și gradaților rezerviști voluntari Notă
  Conform art. 2 din ORDINUL nr. 139 din 9 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 23 noiembrie 2017, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, cu modificările ulterioare își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește soldații și gradații rezerviști voluntari.
   +  Articolul 28(1) Cetățenii români, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 28 ani pot încheia contracte de angajare ca soldați și gradați rezerviști voluntari cu unitățile militare ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative, în mod opțional și pe o perioadă determinată, în vederea constituirii "rezervei operaționale".(2) Limita maximă de vârsta până la care soldații și gradații rezerviști voluntari pot fi menținuți în rezerva operațională este cea prevăzută pentru clasa a III-a de evidență.  +  Articolul 29(1) Recrutarea candidaților pentru a deveni soldați și gradați rezerviști voluntari se efectuează de către structurile de resurse umane ale unităților militare teritoriale, în aceleași condiții ca pentru soldații și gradații voluntari.(2) Candidații recrutați pentru a deveni soldați și gradați rezerviști voluntari sunt înscriși în evidența unității militare din județul în care își au domiciliul.(3) Condițiile și criteriile generale de recrutare și selecție sunt cele menționate la art. 5 și 6, iar cele specifice sunt stabilite de fiecare inspectorat general.  +  Articolul 30(1) Examinarea medicală a candidaților, evaluarea la educație fizică și examinarea psihologică se desfășoară în aceleași condiții ca pentru soldații și gradații voluntari.(2) Candidații sunt declarați admiși dacă promovează toate probele stabilite pentru această categorie de personal, potrivit art. 6 alin. (3).  +  Articolul 31(1) Candidații declarați admiși semnează un angajament cu unitățile care i-au selecționat, înaintea începerii cursului de formare a soldaților și gradaților rezerviști voluntari.Modelul de angajament pentru formarea soldaților și gradaților rezerviști voluntari este prevăzut în anexa nr. 6.(2) Cheltuielile necesare recrutării, selecției și pregătirii tinerilor pentru a deveni soldați și gradați rezerviști voluntari se asigură prin grija unității care a recrutat candidatul, din fondurile aprobate cu această destinație în bugetele ordonatorilor de credite.  +  Articolul 32Tinerii care au absolvit cursul de formare sau au îndeplinit serviciul militar încheie primul contract de soldat sau gradat rezervist voluntar și sunt încadrați în planurile de mobilizare ale unităților. Modelul de contract pentru angajarea soldaților și a gradaților rezerviști voluntari este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 33(1) Planificarea, organizarea și desfășurarea perioadelor de instruire a soldaților și gradaților rezerviști voluntari se stabilesc prin ordin/metodologii ale inspectorului general.(2) Soldații și gradații rezerviști voluntari care în viața civilă practică profesii sau meserii comune cu specialitățile militare în care sunt încadrați participă numai la convocarea anuală de 5 zile.  +  Articolul 34(1) În baza programului și planificării convocărilor de pregătire a soldaților și gradaților rezerviști voluntari, aprobate de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, unitățile militare emit și înmânează ordinul de chemare la concentrare, cu cel puțin 50 de zile înainte de data prezentării.Modelul de ordin de chemare la concentrarea de instrucție și dovada de primire sunt prevăzute în anexa nr. 8.(2) Ordinul de chemare la concentrare constituie baza legală pentru angajator de a permite angajatului participarea la convocarea de pregătire, la misiuni și pentru obținerea compensărilor bănești prevăzute de lege.  +  Articolul 35(1) Pe baza rezultatelor obținute și în funcție de nevoile unităților Ministerului Internelor și Reformei Administrative, soldații și gradații rezerviști voluntari pot solicita trecerea în rândul soldaților și gradaților voluntari sau al cadrelor în activitate, conform prevederilor legale.(2) În timpul afectat pregătirii și în funcție de nevoile unităților, soldații și gradații rezerviști voluntari pot participa la cursuri de specializare, în urma cărora pot dobândi a doua specialitate militară.  +  Articolul 36Cu 6 luni înainte de expirarea contractului, soldații și gradații rezerviști voluntari își exprimă în scris opțiunea de a încheia sau nu un nou contract cu unitățile unde sunt încadrați.  +  Articolul 37Soldații și gradații rezerviști voluntari, pe durata contractului, pot fi înaintați în grad și promovați în funcție, în condițiile legii, în raport de rezultatele obținute pe timpul îndeplinirii misiunilor și la convocările de pregătire, în limita posturilor existente în statele de organizare.  +  Articolul 38Soldaților și gradaților rezerviști voluntari le încetează contractul în următoarele situații:a) la împlinirea limitei de vârstă pentru clasa a III-a de evidență;b) la expirarea contractului sau în situația când nu sunt posibilități de reînnoire a acestuia;c) când sunt clasați "inapt pentru serviciul militar";d) când sunt clasați "apt limitat pentru serviciul militar";e) pentru motive sau nevoi ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative;f) înainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor părți;g) când nu mai îndeplinesc criteriile pentru încadrarea în funcție, stabilite prin fișa postului;h) când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale;i) când sunt condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii, cu executarea acesteia, precum și atunci când sunt condamnați pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, fără a fi privați de libertate;j) când sunt condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracțiune săvârșită din culpă, fără a fi privați de libertate;k) în caz de demisie;l) în caz de deces.  +  Articolul 39(1) Sistemul de evidență și baza de date referitoare la soldații și gradații rezerviști voluntari se constituie, se organizează și se utilizează de către compartimentele organizare-mobilizare, în aceleași condiții cu ale cadrelor militare în rezervă.(2) Scoaterea din evidențele militare se face din oficiu în situațiile prevăzute la art. 38 lit. a), c), d), i), j), k), iar în celelalte situații, la propunerea comandanților sau șefilor direcți, înaintată ierarhic.(3) Scoaterea din evidențele militare a soldaților și gradaților rezerviști voluntari se comunică acestora și în scris printr-o scrisoare recomandată.  +  Articolul 40Soldaților și gradaților rezerviști voluntari le sunt decontate cheltuielile de transport de către unitățile militare care îi au încadrați în planul de mobilizare, pe baza ordinului de chemare și a ordinului de zi pe unitate.  +  Articolul 41Comandanții unităților militare emit ordin de zi cu prezența la pregătire și rezultatele obținute după fiecare convocare desfășurată.  +  Articolul 42(1) Soldații și gradații rezerviști voluntari, în perioadele în care execută instruirea și pe durata participării la pregătire ori la misiuni, beneficiază de drepturi bănești, de echipare și de hrană similare cu cele ale soldaților și gradaților voluntari în activitate.(2) Drepturile bănești și materiale cuvenite soldaților și gradaților rezerviști voluntari se acordă de unitățile militare care au încheiat contracte cu aceștia.  +  Articolul 43Soldații și gradații rezerviști voluntari pot participa la misiuni și acțiuni de stabilitate sau înlăturare a urmărilor unor situații de urgență, pe plan intern sau extern, potrivit obligațiilor asumate de România prin tratate internaționale.  +  Articolul 44(1) La instituirea stării de urgență, a stării de asediu, la mobilizare și pe timp de război, tinerii care frecventează cursul de formare a soldaților și gradaților rezerviști voluntari continuă instruirea și vor participa la desfășurarea activităților specifice la unitățile militare în care se pregătesc.(2) La instituirea stării de alertă la nivel național sau la nivelul zonei de dispunere a unității militare proprii, soldații și gradații rezerviști voluntari incluși în planurile de mobilizare se prezintă în timpul cel mai scurt la unități, conform clauzelor contractuale.  +  Articolul 45Unitățile militare în care sunt încadrați soldați și gradați rezerviști voluntari pot asigura participarea acestora la Ziua Armei, Ziua Porților Deschise, Ziua Veteranilor Unității și sărbătoarea patronului spiritual al unității, precum și la alte activități festive prilejuite de diferite aniversări din istoria unității.  +  Articolul 46Pentru fapte deosebite săvârșite în timpul misiunilor, soldații și gradații rezerviști voluntari pot fi decorați cu ordine și medalii românești și ale statelor partenere, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 47Pe timpul contractului, soldații și gradații rezerviști voluntari au acces în unitățile militare pe bază de legitimație militară.  +  Articolul 48(1) În luna septembrie a fiecărui an, inspectoratele generale transmit Direcției generale management operațional din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative situații centralizatoare cu numărul de posturi ce urmează să devină vacante în anul următor, ca urmare a împlinirii de către rezerviștii soldați gradați aflați în statele de organizare la mobilizare și război a limitei de vârstă pentru clasa a III-a de evidență.(2) Direcția generală management operațional centralizează și analizează nevoile de încadrare primite, le corelează cu rezerva calculată pentru fiecare unitate, cu posibilitățile financiare puse la dispoziție prin buget și elaborează Planul de recrutare a candidaților pentru corpul soldaților și gradaților rezerviști voluntari pe inspectorate generale, unități militare și specialități militare, care va fi avizat de către Direcția generală management resurse umane și înaintat spre aprobare ministrului internelor și reformei administrative.(3) După aprobarea planului, Direcția generală management operațional trimite extrase din planul de recrutare inspectoratelor generale, în vederea desfășurării de către unitățile militare subordonate acestora a activităților de recrutare, selecționare, pregătire și întrebuințare a soldaților și gradaților rezerviști voluntari.
   +  Capitolul IX Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 49(1) Soldații și gradații voluntari pot beneficia de locuință de intervenție, cu scutire de la plata chiriei, potrivit prevederilor actelor normative aplicabile cadrelor militare în activitate, precum și de produse de informare publică internă, în mod gratuit.(2) Soldații și gradații voluntari, precum și rezerviștii voluntari beneficiază de drepturile de echipare și de materiale de întreținere conform legislației în vigoare.(3) După încheierea contractelor, soldații și gradații voluntari beneficiază de drepturile de hrană conform legislației în vigoare aplicabile cadrelor militare.(4) Soldații și gradații voluntari beneficiază de drepturile de hrană și cazare prevăzute de actele normative în vigoare pentru elevii școlilor militare de maiștri militari și subofițeri, pe timpul cât participă la instruirea prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. a) din lege. Notă
  Conform art. 2 din ORDINUL nr. 139 din 9 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 23 noiembrie 2017, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, cu modificările ulterioare își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește soldații și gradații rezerviști voluntari.
   +  Articolul 50Dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea sau îngrijirea copilului, pe durata contractului aflat în derulare, se acordă în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.  +  Articolul 51Recompensele morale și materiale se acordă potrivit prevederilor actelor normative aplicabile cadrelor militare în activitate.  +  Articolul 52În perioada cât durează mobilizarea, starea de război sau situațiile deosebite, stabilite prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative, soldaților și gradaților voluntari li se pot acorda permisii și concedii potrivit prevederilor actelor normative aplicabile cadrelor militare în activitate.  +  Articolul 53Metodologia de determinare a cheltuielilor prevăzute la art. 32 alin. (3), art. 33 alin. (1) și art. 54 din lege, precum și normele privind condițiile în care soldații și gradații voluntari pot beneficia de compensație lunară pentru chirie conform art. 8 alin. (2) lit. a) din lege vor fi elaborate de către Direcția generală financiară și supuse aprobării ministrului internelor și reformei administrative, în termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 54(1) Abaterile de la disciplina militară pentru care soldații și gradații voluntari pot fi sancționați disciplinar sunt cele prevăzute în regulamentele militare în vigoare.(2) Cercetarea prealabilă a faptelor săvârșite de către soldații și gradații voluntari pentru care se propune aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute în lege, cu excepția "avertismentului", se efectuează de către o comisie, stabilită de comandantul/șeful unității militare și numită prin ordinul de zi pe unitate, având următoarea componență:a) președinte - ofițerul cu cercetarea penală specială;b) membri - comandantul subunității, comandantul/șeful nemijlocit și subofițerul administrativ din subunitatea în care este încadrat soldatul sau gradatul voluntar. Acolo unde aceste funcții nu sunt încadrate vor fi desemnați alți maiștri militari sau subofițeri din unitate care au o conduită ireproșabilă.(3) În urma cercetării prealabile, comisia consemnează împrejurările în care a fost comisă abaterea, punctele de vedere ale celui care a săvârșit-o și al comandantului subunității din care face parte și propunerile referitoare la sancționarea sau nu a soldatului ori gradatului voluntar.(4) Pentru pagubele materiale produse din vina lor pe timpul îndeplinirii serviciului soldații și gradații voluntari, precum și rezerviștii voluntari răspund disciplinar, material, contravențional sau penal, după caz, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cadrele militare în activitate. Notă
  Conform art. 2 din ORDINUL nr. 139 din 9 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 23 noiembrie 2017, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, cu modificările ulterioare își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește soldații și gradații rezerviști voluntari.
   +  Articolul 55Armele și specialitățile militare specifice soldaților și gradaților voluntari sunt cele prevăzute prin reglementările în vigoare pentru gradați și soldați.  +  Articolul 56Pentru cercetarea abuzurilor și judecarea abaterilor grave săvârșite de soldații și gradații voluntari, în unitățile militare teritoriale ființează comisii de judecată.Comisiile de judecată se constituie în fiecare unitate în care există soldați și gradați voluntari și funcționează conform procedurilor prevăzute pentru consiliile de judecată ale cadrelor militare.  +  Articolul 57Competențele în domeniul resurse umane ale comandanților/șefilor din Ministerul Internelor și Reformei Administrative se completează în termen de 3 luni cu cele specifice pentru soldații și gradații voluntari, conform prevederilor prezentului act normativ.  +  Articolul 58Pentru aplicarea art. 6 din lege, unitățile angajatoare țin evidența perioadelor de muncă și a contribuțiilor virate la asigurările sociale pentru soldații și gradații voluntari, în același mod ca și pentru personalul civil contractual.  +  Articolul 59Fișele posturilor pentru soldații și gradații voluntari se întocmesc în condițiile stabilite pentru cadrele militare în activitate.  +  Articolul 60Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 61Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  București, 12 octombrie 2007.Nr. 321.  +  Anexa nr. 1MODEL DE ANGAJAMENT PENTRU FORMARE(modulul I - se încheie la selecționare)ROMÂNIA NESECRETMINISTERUL INTERNELORȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE Exemplar nr. ..................UNITATEA MILITARĂ .................. Anexa nr. ..... la ............ANGAJAMENTÎn baza art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari,între subsemnatul .................................., născut în ......................., județul ....................., la data de ...................., cu domiciliul în ....................., str. ..................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ....., județul ................., în calitate de soldat voluntar, și Ministerul Internelor și Reformei Administrative, reprezentat de ..................., în calitate de ...................., s-a încheiat prezentul angajament.Clauzele angajamentului sunt:I. Ministerul Internelor și Reformei Administrative se obligă să asigure:– condițiile de pregătire și acordarea drepturilor bănești și materiale, conform prevederilor legale, pe întreaga perioadă de pregătire.II. Subsemnatul ............................... declar că doresc să urmez cursurile modulului instruirii individuale din cadrul programului și mă oblig:– să-mi însușesc cunoștințele și să-mi formez deprinderile ca soldat voluntar;– să respect prevederile legilor țării, regulamentelor militare și ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea în centrele de pregătire;– să manifest în toate împrejurările o comportare demnă și civilizată, să apăr onoarea și demnitatea de militar, să am o ținută militară regulamentară și să nu săvârșesc abateri disciplinare;– să folosesc cu eficiență baza materială de învățământ, celelalte bunuri materiale de instruire existente în instituția militară și să le păstrez în stare de funcționare;– după absolvirea modulului să urmez modulul perfecționării instruirii de specialitate;– să restitui cheltuielile efectuate de Ministerul Internelor și Reformei Administrative pe timpul instruirii dacă:– voi întrerupe angajamentul înainte de termen conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 384/2006;– nu promovez examenul susținut la sfârșitul acestui modul, din motive imputabile mie;– sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;– sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni săvârșite cu intenție sau din culpă, fără a fi privat de libertate;– săvârșesc abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale, incompatibile cu calitatea de militar, potrivit legii.Drept pentru care s-a încheiat prezentul angajament, în 3 exemplare, astăzi, .........., din care un exemplar rămâne la unitatea militară, al doilea exemplar la centrul de pregătire, iar al treilea exemplar la soldatul voluntar.Comandant, Soldat voluntar,................. ....................(nume și prenume)Carte de identitateseria ...... nr. ...................eliberată de .......................la data de .........................Prezentul angajament s-a înregistrat sub numărul ............. din .................., după ce în prealabil s-a verificat identitatea soldatului voluntar.  +  Anexa nr. 2MODEL DE CONTRACT PENTRU FORMARE(modulul II)ROMÂNIA NESECRETMINISTERUL INTERNELORȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE Exemplar nr. ..............UNITATEA MILITARĂ ...................... Anexa nr. ..... la ........CONTRACTÎn baza art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari,între subsemnatul ............................., născut în ..................., județul ..............., la data de ...................., cu domiciliul în ............................., str. ...................... nr. ...., bl. ....., sc. ...., ap. ...., județul .............., în calitate de soldat voluntar, și Ministerul Internelor și Reformei Administrative, reprezentat de .................., în calitate de ....................., s-a încheiat prezentul contract.Clauzele contractului sunt:I. Ministerul Internelor și Reformei Administrative se obligă să asigure:– condițiile de pregătire și acordarea drepturilor bănești și materiale prevăzute în dispozițiile în vigoare legale pe întreaga perioadă de pregătire.II. Subsemnatul ......................... declar că doresc să urmez cursurile modulului de perfecționare a instruirii de specialitate din cadrul programului și mă oblig:– să-mi însușesc cunoștințele și să-mi formez deprinderile ca specialist militar;– să respect prevederile legilor țării, regulamentelor militare și celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea în centrele de pregătire;– să manifest în toate împrejurările o comportare demnă și civilizată, să apăr onoarea și demnitatea de militar, să am o ținută militară regulamentară și să nu săvârșesc abateri disciplinare;– să folosesc cu eficiență baza materială de învățământ, celelalte bunuri materiale de instruire existente în instituția militară și să le păstrez în stare de funcționare;– după absolvirea modulului, să închei un contract de muncă, pe durata a 4 ani, cu unitatea militară care m-a selecționat;– să restitui cheltuielile efectuate de Ministerul Internelor și Reformei Administrative pe timpul instruirii dacă:– voi întrerupe contractul înainte de termen conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 384/2006;– nu promovez examenul susținut la sfârșitul acestui modul, din motive imputabile mie;– sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;– sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni săvârșite cu intenție sau din culpă, fără a fi privat de libertate;– săvârșesc abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale, incompatibile cu calitatea de militar, potrivit legii.Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract, în 3 exemplare, astăzi, ..................., din care un exemplar rămâne la unitatea militară, al doilea exemplar la centrul de pregătire, iar al treilea exemplar la soldatul voluntar.Comandant, Soldat voluntar,................... ...................(nume și prenume)Carte de identitateseria ...... nr. ...................eliberată de .......................la data de .........................Prezentul contract s-a înregistrat sub numărul ............ din ......................., după ce în prealabil s-a verificat identitatea soldatului voluntar.  +  Anexa nr. 3MODEL DE CONTRACT PENTRU ANGAJAREROMÂNIA NESECRETMINISTERUL INTERNELORȘI REFORMEI ADMINISTRATIVEUNITATEA MILITARĂ ......................CONTRACTnr. .......... din ..................A. Părțile contractuluiAngajatorul - Ministerul Internelor și Reformei Administrative, prin U.M. ........................., cu sediul în ..........................., telefon ..................., reprezentată legal prin ..........................................., în calitate de ............................., și domnul/doamna ....................................., domiciliat(ă) în localitatea ..........................., strada ................... nr. ....., județul ....................................., posesor (posesoare) al(a) buletinului/cărții de identitate seria ........... nr. .................., eliberat(ă) de ............................. la data de ......................., CNP ....................................., în calitate de soldat/gradat voluntar, am încheiat prezentul contract, potrivit art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, în următoarele condiții, asupra cărora am convenit:B. Obiectul contractului:Prestarea activității specifice postului ocupat și salarizarea corespunzătoare acestuia.C. Durata contractului:Determinată, de ... luni, pe perioada cuprinsă între data de .......... și data de ...........D. Locul de muncă1. Activitatea se desfășoară la ..............2. În lipsa unui loc de muncă fix, soldatul voluntar sau gradatul voluntar va desfășura activitatea astfel .....................E. Felul muncii:Funcția .......................... (conform Nomenclatorului).F. Atribuțiile postuluiAtribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contract.G. Condiții de muncăActivitatea prestată se desfășoară în condiții deosebite/speciale/alte condiții de muncă.H. Durata munciiO normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ... ore/zi și ... ore/săptămână.a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:– ............... (ore zi/ore noapte/inegal).b) Programul de lucru se poate modifica în condițiile regulamentului de ordine interioară.c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecințelor acestora.I. ConcediulDurata concediului anual de odihnă este de ........ zile și se va modifica potrivit reglementărilor în vigoare.De asemenea, beneficiază de concediu suplimentar de ... zile.J. Salarizare1. Solda lunară: ................ lei.2. Alte elemente constitutive:a) sporuri .................;b) îndemnizații .............................;c) alte adaosuri ............................. .3. Data la care se plătește salariul este ...........K. Drepturi și obligații ale părților privind securitatea și sănătatea în muncă:a) echipament individual de protecție.........;b) echipament individual de lucru...........;c) materiale igienico-sanitare ...........................;d) alimentație de protecție ..............................;e) alte drepturi și obligații privind securitatea și sănătatea în muncă ............................L. Alte clauze:a) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ... zile lucrătoare;b) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ... zile calendaristice;c) pe timpul derulării prezentului contract soldatul sau gradatul voluntar se obligă să participe la misiuni internaționale, în funcție de nevoile Ministerului Internelor și Reformei Administrative.M. Drepturi și obligații generale ale părților:1. Soldatul sau gradatul voluntar are, în principal, următoarele drepturi:a) la salarizare pentru munca depusă;b) la repaus zilnic și săptămânal;c) la concediu de odihnă anual;d) la egalitate de șanse și de tratament;e) la securitate și sănătate la muncă;f) la formare profesională, în condițiile actelor adiționale.2. Soldatului sau gradatului voluntar îi revin, în principal, următoarele obligații:a) de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;b) de a respecta disciplina muncii;c) de a fi fidel față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;d) de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;e) de a respecta secretul de serviciu;f) de a plăti contravaloarea cheltuielilor efectuate pe timpul programul de instruire, în cazul încetării contractului de muncă înainte de termen, pentru motive imputabile soldatului sau gradatului voluntar.3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:a) de a da dispoziții cu caracter obligatoriu pentru soldatul sau gradatul voluntar, sub rezerva legalității lor;b) de a exercita controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;c) de a constata săvârșirea abaterilor disciplinare și de a aplica sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii și Regulamentului disciplinei militare.4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații:a) de a acorda soldatului sau gradatului voluntar toate drepturile ce decurg din contractul și din actele normative în vigoare;b) de a asigura permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;c) de a informa soldatul sau gradatul voluntar asupra condițiilor de pregătire și muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;d) de a elibera, la cerere, adeverințe care atestă calitatea de soldat sau gradat voluntar a solicitantului;e) de a asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal.N. Dispoziții finalePrevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii și ale ordinelor ministrului internelor și reformei administrative.Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului impune încheierea unui act adițional la acesta, conform dispozițiilor legale.Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.O. ConflicteConflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual sunt soluționate pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanța judecătorească competentă, potrivit legii.Angajator, Soldat gradat voluntar,....................... ........................Consilier juridic,.................Pe data de ........................ prezentul contract încetează, în temeiul art. ............... din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, în urma îndeplinirii procedurilor legale.Angajator, Soldat gradat voluntar,....................... ........................Consilier juridic,.................  +  Anexa nr. 4MODEL DE ANGAJAMENT(se încheie pentru admiterea la cursuri)ROMÂNIA NESECRETMINISTERUL INTERNELORȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE Exemplar nr. ..................UNITATEA MILITARĂ ................ Anexa nr. ..... la .............ANGAJAMENTSubsemnatul ........., născut în .........., județul .............., la data de ......, cu domiciliul în .........., str. ......... nr. .., bl. ..., sc. ..., ap. .., județul ........ încadrat(ă) în funcția de ......., la U.M. ........., mă oblig ca după absolvirea ............................................................................................ să lucrez, în conformitate cu prevederile legale, cel puțin 2 ani la locul de muncă unde sunt (voi fi) încadrat(ă) ........ .De asemenea, mă oblig:a) să frecventez cu regularitate cursurile;b) să-mi însușesc temeinic cunoștințele predate.În cazul în care nu voi îndeplini obligațiile asumate prin prezentul angajament, voi fi exmatriculat sau voi părăsi cursul din motive ce-mi sunt imputabile ori, în perioada consemnată în acest act, voi fi îndepărtat din instituție pentru comiterea unor infracțiuni sau săvârșirea unor abateri disciplinare grave sau voi demisiona, mă oblig să restitui atât cheltuielile efectuate de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative, cât și pe cele suportate de diferite organizații sau alți parteneri externi, numai în cazul în care aceștia au solicitat recuperarea, potrivit actelor normative în vigoare.Comandant, Soldat voluntar,..................... ........................(nume și prenume)Carte de identitateseria ...... nr. ......................eliberată de ..........................la data de ............................Prezentul angajament s-a înregistrat sub numărul ......din ....., după ce în prealabil s-a verificat identitatea soldatului voluntar.  +  Anexa nr. 5 MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE UNITATEA MILITARĂ ............................... FIȘA DE APRECIERE DE SERVICIU a soldatului/gradatului voluntar pentru perioada de la....... la........... A. Date de identificare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numele, prenumele tatălui și prenumele persoanei apreciate: ............................................................................ ........., codul numeric: ................, gradul: ......, arma: .........,specialitatea: ..........................., compartimentul: ...................,denumirea funcției și data numirii: ..................., studii: ..............,data acordării gradului: ......., data încheierii contractului: .............. . Motivul evaluării: anuală [] pentru reînnoirea pentru trecerea în corpul contractului [] subofițerilor [] altele (precizați): ................................ Calificative obținute în perioada actualului contract: în anul anterior [___] în urmă cu 2 ani [___] în urmă cu 3 ani [___] în urmă cu 4 ani [___] [___]──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. Rezultatele activității desfășurate*)
  Indicatori de apreciere generali E FB B C M N Constatări și concluzii
  1 2 3 4 5 6
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  *) Se vor avea în vedere sarcinile, îndatoririle și responsabilitățileînscrise în fișa postului. C. Capacități profesionale
  Indicatori de apreciere generali E FB B C M N Constatări și concluzii
  1 2 3 4 5 6
  a. cunoștințe și deprinderi specifice postului
  6.cunoștințe de specialitate
  7.deprinderi practice necesare îndeplinirii atribuțiilor
  8.trageri cu armamentul din dotar
  9.pregătire fizică
  b. calități personale
  10.rezistență la stres
  11.comunicare
  12.spirit de colaborare
  13.asumarea responsabilității
  14.discreție
  15.integritate morală
  16.loialitate
  17.disciplină
  18.prestanță și ținută
  Punctaj total pe coloane (modulele B + C) Suma totală a punctajelor =
  PUNCTAJ MEDIU =
  D. Studii, cursuri de formare profesională efectuate în perioada supusăaprecierii și calificative obținute:................................................................................................................................................................................................................................................ E. Limbi străine și nivel de cunoaștere:................................................................................................................................................................................................................................................
  F. Recompense și sancțiuni disciplinare:
  a) recompense acordate, data și motivul:
  b) sancțiuni disciplinare aplicate, data și motivul:
  G. Factori care au influențat performanța:
  a. mutări, reorganizări, schimbarea atribuțiilor postului etc.:
  b. starea de sănătate:
  H. Solicitări ale persoanei apreciate: a. desfășurarea unei noi activități, mutarea în alt post, compartimentsau unitate [] b. participarea la următoarele cursuri/programe de formare profesională: ........................................................................... c. altele: ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... I. Potențial de dezvoltare și propuneri ale șefului nemijlocit privindevoluția profesională: a. reînnoirea contractului [] b. participarea la concursul de admitere în instituții de învățământale M.I.R.A. [] c. trecerea în corpul subofițerilor [] d. promovarea în funcție [] e. acordarea gradului următor [] f. desfășurarea unei noi activități, mutarea în alt post, compartimentsau unitate [] g. desfacerea contractului [] h. necesități de formare profesională: ........................................................................... ........................................................................... i. altele: ........................................................................... ........................................................................... Calificativul general propus de șeful nemijlocit: ........................................................................... Șeful nemijlocit: gradul, numele și prenumele ............................. Funcția, data numirii ..................................................... Semnătura: ........... Data aprecierii .............. J. Recomandări și decizia șefului ierarhic al șefului nemijlocit:
  Calificativul general aprobat:
  Șeful ierarhic al șefului nemijlocit Gradul, numele și prenumele: .............................................. Funcția, data numirii: .................................................... Semnătura: ........... Data aprecierii ........ K. Luarea la cunoștință a rezultatelor aprecierii: Recunosc rezultatele aprecierii [] Semnătura: ........ Data: ........ Contest rezultatele aprecierii [] Semnătura: ........ Data: ........ Argumente pentru contestație:
  Rezultatele cercetării și propunerile privind rezolvarea contestației:
  Șeful comisiei de rezolvare a contestației: Gradul, numele și prenumele: ............................................. Funcția, data numirii: ................................................... Semnătura: ........... Data aprecierii ........ Hotărârea privind rezolvarea contestației:
  Șeful nemijlocit al șefului care a aprobat aprecierea: Gradul, numele și prenumele: .............................................. Funcția, data numirii: .................................................... Semnătura: ........... Data aprecierii ........ Luarea la cunoștință a rezolvării contestației: Semnătura ......... Data luării la cunoștință: ..................
  ÎNDRUMARde întocmire a formularelor de apreciere asoldaților și gradaților voluntariI. Etapele stabilirii calificativului general de apreciereProcesul de stabilire a calificativului general de evaluare se realizează în mai multe etape, după cum urmează:a) stabilirea indicatorilor de apreciere specifici postului;b) stabilirea de către șeful/comandantul nemijlocit al soldatului și gradatului voluntar apreciat a punctajului pentru fiecare indicator și înscrierea constatărilor și concluziilor pentru modulele B și C din fișa de apreciere;c) calcularea punctajului mediu de către șeful nemijlocit al persoanei evaluate și stabilirea, pe această bază, a propunerii de calificativ general;d) comunicarea de către șeful nemijlocit a propunerii de calificativ general fiecărui soldat și gradat apreciat, acordând posibilitatea acestora de a-și susține argumentat eventualele obiecții privind modul de apreciere, precum și de a prezenta aspectele pe care le consideră ca fiind relevante pentru activitatea sa; cu această ocazie poate avea loc refacerea punctajului sau a concluziilor;e) acordarea calificativului general de către șeful ierarhic al șefului nemijlocit și comunicarea lui; în situația în care șeful ierarhic al șefului nemijlocit notează persoana evaluată cu alte punctaje/calificative decât șeful nemijlocit al acestuia, se vor relua, după caz, etapele prevăzute la lit. b) și c), calificativul rezultat în urma aplicării metodologiilor specifice fiind calificativul final, dacă nu se consemnează în fișă faptul că soldatul/gradatul voluntar contestă rezultatele aprecierii;f) rezolvarea contestațiilor și stabilirea calificativului final, dacă este cazul.1. Stabilirea indicatorilor specifici postuluiSe vor înscrie în fiecare formular de evaluare, pentru fiecare rubrică de la B.1. la B.5., cele mai reprezentative sarcini, îndatoriri și responsabilități înscrise în fișa postului, dintre cele care au ponderea cea mai mare în activitatea desfășurată, în raport cu specificul fiecărei/fiecărui arme/specialități/profil de activitate/loc de muncă etc.2. Stabilirea punctajului pentru fiecare indicator de aprecierePersonalul va fi notat de către comandantul (șeful) nemijlocit/șeful ierarhic al șefului nemijlocit la indicatorii cuprinși în modulele enumerate mai sus cu un punctaj cuprins între maximum 1 și minimum 6, astfel:* 1 punct este echivalent cu acordarea calificativului "excepțional", care reprezintă faptul că personalul apreciat s-a situat la indicatorul respectiv/ansamblul activității profesionale în toate cazurile peste nivelul cerințelor/capacităților profesionale înscrise în fișa postului respectiv;* 2 puncte = "foarte bun"; personalul apreciat s-a situat deseori peste nivelul cerințelor postului;* 3 puncte = "bun"; personalul apreciat s-a situat în unele cazuri peste nivelul cerințelor postului și în alte cazuri la nivelul acestor cerințe;* 4 puncte = "corespunzător"; personalul apreciat s-a situat în majoritatea cazurilor la nivelul cerințelor postului și uneori sub nivelul cerințelor postului;* 5 puncte = "mediocru"; personalul apreciat s-a situat în unele cazuri la nivelul cerințelor postului și deseori sub nivelul cerințelor postului;* 6 puncte = "necorespunzător"; personalul apreciat s-a situat în mod constant sub nivelul cerințelor postului.3. Calcularea punctajului mediuDupă acordarea punctajului la fiecare indicator se calculează media punctajului pentru suma modulelor B și C.Exemplu: pentru modulul B, suma punctelor acordate de șeful nemijlocit la cei 5 indicatori este 12, iar la modulul C suma punctelor acordate de șeful nemijlocit la următorii 13 indicatori este 30; 12 + 30 = 42; în acest caz, punctajul mediu este egal cu 42 împărțit la 18 (numărul total al indicatorilor), respectiv 2,33.4. Acordarea calificativului generalLa punctaje generale între 1,00 și 1,40 = E (excepțional); între 1,41 și 2,40 = FB (foarte bun); între 2,41 și 3,40 = B (bun); între 3,41 și 4,40 = C (corespunzător); între 4,41 și 5,57 = M (mediocru); între 5,58 și 6,00 = N (necorespunzător).Exemplu: pentru punctajul general de 3,32 calificativul general este B (bun).În situația în care punctajul propus de către șeful nemijlocit al persoanei apreciate corespunde pe fiecare indicator cu aprecierea șefului ierarhic al șefului nemijlocit, calificativul general propus conform echivalărilor de mai sus va deveni calificativul general aprobat.5. Situația acordării altor punctaje sau altui calificativ general decât cel propus inițialÎn situația în care șeful ierarhic al șefului nemijlocit care aprobă calificativul apreciază drept necorespunzătoare notarea unuia sau a mai multor indicatori, va efectua o nouă notare a acestora, după care va recalcula punctajul mediu, în funcție de care va aproba, dacă este cazul, un alt calificativ general decât cel propus de șeful nemijlocit. Calificativul general aprobat, care este și cel final, în situația în care soldatul sau gradatul nu contestă aprecierea, se înscrie în rubrica rezervată din cadrul modulului J.Revizuirea calificativului general are loc și în situația în care comisia de contestare a contestației hotărăște acest lucru, pe baza probelor furnizate atât de către cei 2 șefi care au propus și aprobat aprecierea, cât și de soldatul/gradatul apreciat și de alți angajați M.I.R.A. nominalizați de cele două părți.II. Completarea formularului de evaluareCompletarea fișei de evaluare a soldaților și gradaților voluntari se realizează astfel:
  Rubrica Cum se completează/aspecte avute în vedere
  0 1
  perioada de la ... la ... exemplu: în cazul evaluării anuale pentru un soldat voluntar care a încheiat contractul la 1 februarie 2006, se va trece "de la 1.02.2006la 31.01. 2007"
  motivul aprecierii... în cazurile prevăzute se va marca cu un X căsuța corespunzătoare, iar la "altele" se va preciza în spațiul punctat situația
  A. Date de identificare se completează pe baza datelor din documentelede evidență a personalului
  numele, prenumele tatălui și prenumele persoanei apreciate se completează cu majuscule. Exemplu: PRICOP Emil IOAN
  codul numeric personal exemplu: 1871208332143
  gradul caporal
  arma Pompieri
  specialitatea auto
  compartimentul se trece denumirea din statul de organizare alunității. Exemplu: "Garda nr. 1 de intervențieEchipajul 1 - autopompă de primă intervenție și comandă"
  denumirea funcției și data numirii se trece funcția conform prevederii din statulde organizare, iar la data numirii, ziua, luna, anul. Exemplu: șofer autospecială pentrustingerea incendiilor - 1.02.2006
  studii se trece denumirea instituției de învățământ absolvite de nivelul cel mai ridicat. Exemplu: Liceul auto Ilioara - București
  data încheierii contractului data în cifre (ziua, luna, anul). Exemplu: 1.02.2006
  data acordării gradului data acordării gradului, în cifre (ziua, luna,anul). Exemplu: 1.02.2006
  calificative obținute în perioada actualului contract se vor trece în căsuțe inițialele calificați- velor cu majuscule. Exemplu: în anul anterior,B ; în urmă cu 2 ani, FB
  B. Rezultatele activității desfășurate se apreciază rezultatele efective ale activi- tății, în funcție de sarcinile, îndatoririle și responsabilitățile înscrise în fișa postului, precum și de celelalte misiuni îndeplinite; pentru fiecare indicator se va nota în căsuța corespunzătoare aprecierii un X; în spațiul din dreapta se vor nota constatările și concluziile interviului de evaluare, argumentele acordării punctajului maxim (1, corespunzător calificativului "excepțional") și ale ultimelor două punctaje minime (5, corespunzător calificativului "mediocru", și 6, "necorespunzător"), precum și alte observații, concluzionări ale unor indicatori sau ale modulului în ansamblu etc.;e vor înscrie cele mai reprezentative sarcini,îndatoriri și responsabilități și cele care auponderea cea mai mare în activitatea desfă- șurată
  C. Capacități profesionale/ indicatorii cuprinși în acest modul pentru fiecare indicator se va nota în căsuța corespunzătoare aprecierii un X; în spațiul din dreapta se vor nota constatările și con- cluziile interviului de evaluare, argumentele acordării punctajului maxim (1, corespunzător alificativului "excepțional") și ale ultimelordouă punctaje minime (5, corespunzător cali- ficativului "mediocru", și 6, "necorespun- zător"), precum și alte observații, conclu- zionări ale unor indicatori sau ale modulului în ansamblu etc.; se vor înscrie cele mai reprezentative sarcini, îndatoriri și respon- sabilități și cele care au ponderea cea mai mare în activitatea desfășurată
  cunoștințe de specialitate nivelul pregătirii de specialitate corespun- zătoare cerințelor postului și măsura în care unoștințele teoretice de specialitate dezvoltăpriceperi și deprinderi practice necesare ndeplinirii atribuțiilor funcției; rezultateleverificărilor periodice/anuale; publicarea unor lucrări de specialitate/preocupări științifice, tehnice etc.
  deprinderi practice specifice funcției exercitate se va nota abilitatea de a rezolva practic atribuțiile ce-i revin, de a întocmi/redacta documentele de lucru, de a folosi proceduri/ tehnici de lucru specifice, de a utiliza mijloacele/tehnica din dotare, de a găsi soluții la problemele noi de muncă etc.
  trageri cu armamentul din dotare se vor avea în vedere rezultatele la tragerilecu armamentul din dotare obținute în timpul anului și la verificările periodice/anuale
  pregătire fizică e vor avea în vedere rezultatele la pregătireafizică obținute în timpul anului și la verificările periodice/anuale
  rezistența la stres capacitatea de a face față/de a-și îndeplini sarcinile, atribuțiile și misiunile în condi- ții de solicitare psihică și/sau fizică intensă; rezistența la acțiunea factorilor de stres
  comunicare abilitățile de comunicarea scrisă, orală și interpersonală, în funcție de necesitățile postului
  spirit de colaborare colaborarea cu colegii din compartimentul undeîși desfășoară activitatea, precum și cu cei din celelalte unități în realizarea atribu- țiilor
  asumarea responsabilității apacitatea de a evalua consecințele acțiunilorproprii și de a-și asuma răspunderea pentru efectele acestor acțiuni/inacțiuni
  discreție titudinea și conduita manifestate în păstrareaconfidențialității activității profesionale, în apărarea secretelor profesionale, a datelorși documentelor de uz intern etc.
  integritate morală comportamentul și conduita în timpul servi- ciului și în afara acestuia, cinstea etc.
  loialitate îndeplinirea cu corectitudine și devotament a atribuțiilor, îndatoririlor și sarcinilor de serviciu
  disciplină aptitudinea de a trata cu amabilitate, corec- titudine și respect șefii/comandanții, colegiisubordonații și publicul; starea disciplinară în general, precum și, în mod special, sancțiunile
  prestanță și ținută imaginea personalului evaluat dată de compor- tamentul său în relațiile cu șefii, subordo- nații, colegii, cetățenii și de grija acordatăținutei; modul de păstrare și îngrijire a ținutei din dotare, precum și portul acesteia
  D. Studii, cursuri de formare profesională efectuate în perioada supusă aprecierii și calificativele obținute titulatura cursului, tipul acestuia, organi- zatorii, diploma/calificarea obținută etc. și calificativul/media de absolvire la fiecare dintre ele, acolo unde s-a acordat/obținut; se înscriu și stagiile de instrucție desfă- șurate
  E. Limbi străine și nivel de cunoaștere limbile străine cunoscute și nivelul de cu- noaștere al acestora, pentru fiecare caz în parte, la citit, scris, vorbit, pe niveluri (corespunzător, bun, foarte bun); în cazul în care personalul deține atestat de translator/ traducător, se va specifica acest fapt; a se vedea prevederile fișei postului
  F. Recompense și sancțiuni disciplinare recompensele acordate și sancțiunile discipli-nare aplicate personalului în perioada supusă aprecierii
  a) recompense acordate, data și motivul în spațiul rezervat rubricii se vor trece pentru fiecare recompensă tipul acesteia, datași motivul, precum și, dacă este cazul, modul de acordare a recompensei (întregului personal/unei categorii a acestuia. Exemplu: la 8 martie = de Ziua Femeii, de Ziua Armei etc.)
  b) sancțiuni disciplinare aplicate, data și motivul în spațiul rezervat rubricii se vor trece pentru fiecare abatere tipul sancțiunii, cine a acordat-o, data și motivul; dacă este cazul,se va trece și gradul de relevanță al abateriipentru comportamentul subordonatului, modul încare s-a comportat după primirea sancțiunii, recomandări
  G. Factori care au influențat performanța factorii care au influențat pozitiv, precum șicei care au influențat negativ performanța profesională a personalului evaluat
  a) mutări, reorganizări, schimbarea atribuțiilor postului etc. situațiile profesionale și, în mod excepționalele personale care au influențat semnificativ,pozitiv sau negativ, performanța personalului evaluat
  b) starea de sănătate se vor înscrie de către medicul unității, cu semnătură și parafă: afecțiuni cronice pentru care persoana evaluată se află în evidența cabinetului medical, numărul zilelor de inca- pacitate temporară de muncă, gradul în care îieste afectată performanța profesională, preci-zarea poziției medico-militare a persoanei apreciate și recomandările medicului șef de unitate; se va avea în vedere păstrarea confidențialității actului medical
  H. Solicitări ale persoanei apreciate privind .............................. se vor înscrie în primul rând solicitările în plan profesional și, în mod excepțional, cele de ordin personal
  a) desfășurarea unei noi activități, mutarea în alt post, compartiment sau unitate se vor înscrie denumirile activităților, postului, compartimentului, unității
  b) participarea la următoarele cursuri/programe de formare profesională denumirea cursului, programului de formare profesională, domeniul sau specializarea în care solicită perfecționarea pregătirii profesionale etc.
  c) altele se pot înscrie și solicitări de ordin personalcare au însă legătură cu îndeplinirea sarci- nilor de serviciu sau cu dezvoltarea profesi- onală
  I. Potențialul de dezvoltare și propuneri ale șefului nemij-locit privind evoluția profesi-onală se evidențiază posibilitatea includerii în ezerva de personal pentru funcții de conduceresau luarea altor măsuri în planul carierei; se va menționa în mod expres dacă persoana apreciată posedă/nu posedă resurse privind evoluția profesională
  a) reînnoirea contractului se va nota în căsuță un X, dacă este cazul
  b) participarea la concursul de admitere în instituții de învățământ ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative se va nota în căsuță un X, dacă este cazul
  c) trecerea în corpul subofi- țerilor se va nota în căsuță un X, dacă este cazul
  d) promovarea în funcție se va nota în căsuță un X, dacă este cazul
  e) acordarea gradului următor se va nota în căsuță un X, dacă este cazul
  f) desfășurarea unei noi activități, mutarea în alt post, compartiment sau unitate se va nota în căsuță un X, dacă este cazul, șie va înscrie în spațiul din dreapta denumirileactivităților, postului, compartimentului, unității și motivul pe scurt
  g) desfacerea contractului se va nota în căsuță un X, dacă este cazul
  h) necesități de formare profesională denumirea cursului, programului de formare profesională, domeniul sau specializarea în care solicită perfecționarea pregătirii profesionale etc.
  i) altele se vor nota, dacă este cazul, alte propuneri pentru utilizarea sau dezvoltarea soldatului/ gradatului voluntar, pentru postul pe care îl ocupă sau pentru un alt post din inspectoratulgeneral
  Calificativul general propus deșeful nemijlocit se propune calificativul general rezultat din transformarea punctajului general calculat anterior
  Șeful nemijlocit: gradul, numele și prenumele; funcția, data numirii; semnătura; data aprecierii se completează cu datele cerute de formular
  J. Recomandări și decizia șefului ierarhic al șefului nemijlocit în spațiul rezervat pentru recomandări și decizie se vor nota indicatorii la care apre- cierea este diferită de cea a șefului nemij- locit, se vor reface calculele conform precizărilor anterioare referitoare la stabi- lirea calificativului general și se vor în- scrie, dacă este cazul, comentarii/observații pe marginea lor sau a conținutului altor rubrici; se va concluziona evaluarea; în rubrica următoare se va trece calificativul general aprobat
  Șeful ierarhic al șefului nemijlocit; gradul, numele și prenumele; funcția, data numirii; semnătura; data aprecierii se completează cu datele cerute de formular
  K. Luarea la cunoștință a rezultatelor aprecierii se înscrie luarea la cunoștință a rezultatelorevaluării, hotărârea de a fi de acord sau de a contesta rezultatele evaluării și de a solicita o nouă evaluare, hotărârea privind ezolvarea contestației și luarea la cunoștințăa rezolvării contestației
  Recunosc rezultatele aprecie- rii/contest rezultatele aprecierii se va nota cu un X în căsuța rezervată faptul că: este de acord cu rezultatele evaluării, respectiv contestă rezultatele evaluării; în situația contestării se va numi o comisie pentru rezolvarea contestației
  argumente pentru contestație se completează de către persoana evaluată în situația în care a fost notată cu X căsuța care specifică faptul că dorește să facă contestație
  rezultatele cercetării și pro- punerile privind rezolvarea contestației omisia de rezolvare a contestației va proceda,după intervievarea persoanei apreciate și a evaluatorilor inițiali, la o nouă evaluare; șeful comisiei de rezolvare a contestației va propune noul calificativ general, care va fi cel final, și, dacă este cazul, măsurile ce trebuie luate asupra persoanei evaluate sau asupra evaluatorului/evaluatorilor
  Șeful comisiei de rezolvare a contestației; gradul, numele șiprenumele; semnătura; data se completează cu datele cerute de formular
  hotărârea privind rezolvarea contestației în urma rezolvării contestației se va trece înspațiul rezervat calificativul general aprobatde șeful nemijlocit al șefului care a aprobat aprecierea
  Șeful nemijlocit al șefului care a aprobat aprecierea; gradul, numele și prenumele; semnătura; data se completează cu datele cerute de formular
  luarea la cunoștință a rezol- vării contestației; semnătura; data luării la cunoștință se semnează de către cel care a fost evaluat și se trece data luării la cunoștință după rezolvarea contestației
   +  Anexa nr. 6MODEL DE ANGAJAMENTpentru formarea soldaților și gradaților rezerviști voluntariROMÂNIA NESECRETMINISTERUL INTERNELORȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE Exemplar nr. ..................UNITATEA MILITARĂ ................... Nr. ..............Data ...................ANGAJAMENT1. Încheiat între Ministerul Internelor și Reformei Administrative, reprezentat de ..................., comandantul Unității Militare ........................., și dl ........................, domiciliat în ..................., strada ............... nr. .., bloc ......., scara ..., etaj ..., apartament ....., județul (sectorul) ....., telefon fix ........., telefon mobil ..........., având cartea de identitate seria .... nr. ..............., eliberată de .................. .2. Scopul angajamentului: participarea dlui ................. pentru o perioadă de 4 luni la instruirea centralizată, organizată de Unitatea Militară ............................., în scopul formării ca rezervist voluntar.3. Perioada pentru care se încheie angajamentul este de 4 luni, de la .....(an, lună, zi).... până la ......(an, lună, zi)....4. Clauzele angajamentului sunt:a) Ministerul Internelor și Reformei Administrative se obligă să asigure:– condițiile de pregătire și acordarea drepturilor bănești și materiale prevăzute în dispozițiile în vigoare pe întreaga perioadă de pregătire.b) Subsemnatul ............... declar că doresc să urmez cursul de formare a soldaților și gradaților voluntari și mă oblig:– să-mi însușesc cunoștințele și să-mi formez deprinderile ca soldat/gradat rezervist voluntar;– să respect prevederile legilor țării, regulamentelor militare și ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea în centrele de pregătire;– să manifest în toate împrejurările o comportare demnă și civilizată, să apăr onoarea și demnitatea de militar, să am o ținută militară regulamentară și să nu săvârșesc abateri disciplinare;– să folosesc cu eficiență baza materială de învățământ, celelalte bunuri materiale de instruire existente în instituția militară și să le păstrez în stare de funcționare;– după absolvirea cursului de formare să închei contract în calitate de rezervist voluntar cu unitatea militară pentru care am fost selecționat;– să restitui cheltuielile efectuate de Ministerul Internelor și Reformei Administrative pe timpul instruirii dacă:– voi întrerupe angajamentul înainte de termen;– nu promovez examenul susținut la sfârșitul cursului, din motive imputabile mie;– sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;– sunt condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni săvârșite cu intenție sau din culpă, fără a fi privat de libertate;– săvârșesc abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale, incompatibile cu calitatea de militar, potrivit legii.Drept care s-a încheiat prezentul angajament, în două exemplare, astăzi, ....., din care un exemplar rămâne la unitate, iar al doilea la soldatul/gradatul rezervist voluntar.COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE Nr. ......................................................(grad, prenume, nume)......................(ștampila și semnătura)Consilier juridic,.....................(grad, prenume, nume)................................(numele și prenumele participantului).................. ..................(semnătura) (semnătura)Prezentul angajament s-a înregistrat sub numărul ..... din ....., după ce în prealabil s-a verificat identitatea soldatului/gradatului rezervist voluntar. Notă
  Conform art. 2 din ORDINUL nr. 139 din 9 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 23 noiembrie 2017, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, cu modificările ulterioare își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește soldații și gradații rezerviști voluntari.
   +  Anexa nr. 7MODEL DE CONTRACTpentru angajarea soldaților și a gradaților rezerviști voluntariROMÂNIA NESECRETMINISTERUL INTERNELORȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE Exemplar nr. ..................UNITATEA MILITARĂ ................... Nr. ..............Data ...................CONTRACTÎntre Ministerul Internelor și Reformei Administrative, reprezentat de comandantul Unității Militare ..........................., și domnul ......................, în calitate de soldat/gradat rezervist voluntar, domiciliat în ..............., strada ....... nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ....., apartament ....., județul (sectorul) ....., telefon fix ....., telefon mobil ....., având cartea de identitate seria ..... nr. ....., eliberată de ........, a intervenit, în conformitate cu Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, prezentul contract, încheiat în următoarele condiții:Clauzele contractului:– perioada pentru care se încheie este de ..... ani, de la ....(an, lună, zi).... până la ....(an, lună, zi)...;– gradul militar .....;– funcția .....;– pe timpul derulării prezentului contract de angajare, consimt să execut în unitatea în care sunt încadrat în plan două zile lunar în timpul liber și 5 zile calendaristice lucrătoare consecutive de pregătire anual;– mă oblig să anunț unitatea atunci când părăsesc țara pe perioada derulării prezentului contract.Am luat la cunoștință despre restituirea contravalorilor cheltuielilor efectuate privind instruirea, în situația nerespectării contractului.Alte clauze (condiții de muncă, durata programului, drepturi și obligații ale părților privind securitatea și sănătatea în muncă etc.).COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE Nr. ......................................................(grad, prenume, nume).....................(ștampila și semnătura)Consilier juridic,.....................(grad, prenume, nume)................................(numele și prenumele participantului).................. ..................(semnătura) (semnătura) Notă
  Conform art. 2 din ORDINUL nr. 139 din 9 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 23 noiembrie 2017, la data intrării în vigoare a prezentului ordin,Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, cu modificările ulterioare își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește soldații și gradații rezerviști voluntari.
   +  Anexa nr. 8MODELde ordin de chemare la concentrarea de instrucție și de dovadă de primirea ordinului de chemare la concentrarea de instrucție
  ROMÂNIA NESECRET MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE Exemplar nr. ..... UNITATEA MILITARĂ ............ ORDIN DE CHEMARE LA CONCENTRAREA DE INSTRUCȚIE Nr. ......... 1. Emis la data de ...................... . 2. Dl ....................., domiciliat în ........., (gradul, numele și prenumele) bloc..., scara..., etaj..., apartament..., județul (sectorul).... . 3. Se legitimează cu C.I. (B.I.) seria... nr. ....., eliberat de ..........., și livret militar seria ... nr. ..... . 4. Se va prezenta la datele menționate mai jos, la U.M. nr. ........................................ din garnizoana ................, în baza Contractuluide rezervist voluntar nr. ..... din ....., pentru a participa la concentrarea de instrucție: 4.1. ................. 4.1. ................... 4.1. ................. 4.1. ................... 4.1. ................. 4.1. ................... 4.1. ................. 4.1. ................... 4.1. ................. 4.1. ................... COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE NR. ..... ................................. (grad, prenume, nume) ROMÂNIA NESECRET MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE Exemplar nr. ..... UNITATEA MILITARĂ ............ DOVADĂ DE PRIMIRE A ORDINULUI DE CHEMARE LA CONCENTRAREA DE INSTRUCȚIE Nr. ......... 1. Emis la data de ...................... . 2. Subsemnatul.............., domiciliat în ........, (gradul, numele și prenumele) bloc..., scara..., etaj..., apartament..., județul (sectorul).... . 3. Se legitimează cu C.I. (B.I.) seria . nr. ....., eliberat de ..........., și livret militar seria ... nr. ..... . 4. Am primit ordinul de chemare la concentrarea de instrucție și mă voi prezenta în baza Contractului derezervist voluntar nr. ....... din ............., la la concentrarea de instrucție organizată de U.M. nr. ......................... . 4.1. ................. 4.1. ................... 4.1. ................. 4.1. ................... 4.1. ................. 4.1. ................... 4.1. ................. 4.1. ................... 4.1. ................. 4.1. ................... Semnătura Data ...............
  Notă
  Conform art. 2 din ORDINUL nr. 139 din 9 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 23 noiembrie 2017, la data intrării în vigoare a prezentului ordin,Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 octombrie 2007, cu modificările ulterioare își încetează aplicabilitatea în ceea ce privește soldații și gradații rezerviști voluntari.
  -----------