ORDIN nr. 1.259 din 19 septembrie 2007privind aprobarea Procedurilor şi modalităţilor de reţinere şi gestionare a sumelor aferente procentului de 3% reţinut din sumele încasate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 23 octombrie 2007    În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (3) din cap. II al titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedurile şi modalităţile de reţinere şi gestionare a sumelor aferente procentului de 3% reţinut din sumele încasate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, şi din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, reglementate conform Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 19 septembrie 2007.Nr. 1.259.  +  Anexa PROCEDURILE ŞI MODALITĂŢILEde reţinere şi gestionare a sumelor aferente procentului de 3% reţinut din sumele încasate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, şi din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională1. În baza prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a) şi b) din cap. II al titlului VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, sumele rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, şi sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, reglementate conform Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994, republicată, se vor vira la Fondul "Proprietatea", după deducerea unui procent de 3% din încasări.2. Ministerul Economiei şi Finanţelor va deschide la Sucursala BCR Izvor 3 subconturi - în lei, dolari SUA şi euro - în care vor fi virate din conturile tranzitorii deschise la Banca Comercială Română - Centrală, în funcţie de natura monedei, sumele reprezentând procentul de 3% aferent încasărilor rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, şi sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, reglementate conform Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994, republicată.Pentru utilizarea disponibilităţilor acestora se prevăd destinaţii speciale, conform pct. 5.Dobânda obţinută la soldul celor 3 subconturi în baza documentelor care se vor încheia cu Sucursala BCR Izvor va fi virată în aceleaşi conturi şi va avea aceleaşi destinaţii ca şi sumele provenind din procentul de 3% aferent încasărilor prevăzute la pct. 1.3. La încasarea fiecărei tranşe de la partenerul extern/intern, conform pct. 1, Banca Comercială Română - Centrală, la instrucţiunile Ministerului Economiei şi Finanţelor, va vira, din contul tranzitoriu: a) procentul de 3% la Sucursala BCR Izvor în subcontul - în funcţie de natura monedei - deschis pe numele Ministerului Economiei şi Finanţelor în acest scop. În cazul în care sumele încasate provin din încasarea creanţelor României, Banca Comercială Română - Centrală îşi va reţine, cu aprobarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, din procentul de 3%, comisionul cuvenit conform pct. 5 lit. b); b) suma rezultată după deducerea procentului de 3% la Fondul "Proprietatea".4. La fiecare operaţiune efectuată de Banca Comercială Română - Centrală la instrucţiunile Ministerului Economiei şi Finanţelor, aceasta va prezenta documentele aferente virării sumelor prevăzute la pct. 3 la Ministerul Economiei şi Finanţelor.5. Din conturile deschise la Sucursala BCR Izvor, la instrucţiunile Ministerului Economiei şi Finanţelor, Sucursala BCR Izvor va face următoarele operaţiuni: a) va achita, conform art. 9 alin. (2) din cap. II al titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, ale căror credite nu au fost preluate la datoria publică în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante.Plata se va face în urma obţinerii aprobării conducerii Ministerului Economiei şi Finanţelor, pe baza unei note de propuneri întocmită de Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, cu avizul compartimentului de control financiar preventiv, aprobată de secretarul de stat coordonator al activităţii de reglementare a creanţelor României; b) va achita comisioanele Băncii Comerciale Române sau ale băncii desemnate în baza convenţiilor încheiate cu aceasta, pentru:- operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanţelor României, în cazul în care acestea nu au fost reţinute conform convenţiilor încheiate cu banca, direct, la fiecare tranşă încasată sau în cazul în care tranşa nu acoperă comisionul cuvenit, diferenţa fiind suportată din disponibilităţile contului deschis în acest scop la Sucursala BCR Izvor, astfel încât sumele virate Fondului "Proprietatea" să nu fie mai mici de 97% decât cele încasate. Comisionul este de 1% din valoarea efectiv încasată a creanţelor, minimum 1.000 dolari SUA, în baza Actului adiţional nr. 1 la Convenţia referitoare la comisionul cuvenit Băncii Comerciale Române - S.A. pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanţelor României şi derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, semnată în 2001 între Banca Comercială Română - S.A. şi Ministerul Finanţelor Publice; şi- operaţiunile bancare efectuate în vederea derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională şi al comisioanelor de discrepanţe. Comisionul este de 1,5la mie/an, calculat trimestrial la valoarea soldurilor conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza Actului adiţional nr. 1 la Convenţia referitoare la comisionul cuvenit Băncii Comerciale Române - S.A. pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanţelor României şi derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, semnată în 2001 între Banca Comercială Română - S.A. şi Ministerul Finanţelor Publice, şi actelor adiţionale nr. 1 şi 2 la Convenţia privind predarea conturilor bilanţiere din gestiunea Băncii Comerciale Române - S.A. în administrarea patrimonială a Ministerului Finanţelor Publice, pe baza soldurilor la 31 mai 2003, semnată la 12 mai 2003 între Banca Comercială Română - S.A. şi Ministerul Finanţelor Publice.Plata comisioanelor Băncii Comerciale Române sau băncii desemnate pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională se face trimestrial, conform convenţiilor încheiate cu aceasta; c) va achita costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei şi Finanţelor, aferente activităţii de reglementare a drepturilor/obligaţiilor valutare ale statului român rezultate din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, şi activităţii rezultate din recuperarea/plata drepturilor/obligaţiilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, reglementate conform Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994, republicată.Plata se va face în urma obţinerii aprobării conducerii Ministerului Economiei şi Finanţelor, în baza hotărârii judecătoreşti, rămasă definitivă şi irevocabilă, care să ateste obligaţia de plată a Ministerului Economiei şi Finanţelor. Actele necesare vor fi puse la dispoziţie de Direcţia generală juridică din Ministerul Economiei şi Finanţelor.În cazul în care disponibilităţile din subconturile deschise la Sucursala BCR Izvor nu acoperă valoarea costurilor litigiilor pierdute de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi a celorlalte cheltuieli prevăzute a fi efectuate din aceste fonduri, diferenţa neacoperită/plata litigiilor va fi completată/efectuată de Ministerul Economiei şi Finanţelor din bugetul propriu, de la titlul 54.01.59 "Alte cheltuieli", coroborat cu prevederile specifice despăgubirilor cuprinse în legea bugetului de stat anual.6. În condiţiile în care plăţile prevăzute la pct. 5 se vor face din subconturile în valută, Sucursala BCR Izvor, la instrucţiunile Ministerului Economiei şi Finanţelor, va proceda la schimbul valutar în lei.Ministerul Economiei şi Finanţelor va instructa Sucursala BCR Izvor asupra naturii valutei şi a sumei care va fi schimbată. Sucursala BCR Izvor va proceda la schimbarea valutei prin licitaţie valutară, iar suma în lei rezultată va fi transferată în subcontul în lei deschis conform pct. 2, de unde, la instrucţiunile Ministerului Economiei şi Finanţelor, se vor efectua plăţile către beneficiari.7. Operaţiunile bancare/contabile aferente prezentului ordin vor fi efectuate la nivel de director general/director general adjunct/şef serviciu/consilier, pe baza specimenelor de semnături aprobate, depuse la Sucursala BCR Izvor.________