ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*)privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare(actualizată până la data de 12 octombrie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 octombrie 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 4 octombrie 2007.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere necesitatea demarării cât mai urgente, începând cu anul 2007, a unor proiecte de investiţii prioritare, care nu mai necesită amânare, presupun perioade de realizare mai lungi de un an şi a căror finanţare nu poate fi realizată prin prevederea alocărilor bugetare necesare în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, ţinând cont de constrângerile bugetare existente,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică proiectelor de investiţii şi altor cheltuieli asimilate investiţiilor ai căror beneficiari sunt ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi care se realizează pe o perioadă mai mare de un an, plăţile aferente urmând a se efectua, de la momentul finalizării obiectivului de investiţii, eşalonat pe mai mulţi ani.  +  Articolul 2 (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat prezintă anual, spre aprobare, ca anexe la bugetele proprii, proiectele de investiţii prevăzute la art. 1, a căror finanţare se asigură potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), ordonatorii principali de credite detaliază fiecare proiect de investiţii pe credite de angajament şi credite bugetare, iar în cadrul acestora sumele se eşalonează pe ani în funcţie de perioada în care se efectuează angajamentele legale şi plăţile aferente acestora.  +  Articolul 3 (1) Ordonatorii principali de credite încheie angajamente legale în vederea finalizării proiectelor de investiţii, cu încadrarea în sumele aprobate pentru creditele de angajament, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2). (2) Pentru investiţiile realizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă plăţile se efectuează de către ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aprobate acestora potrivit prevederilor art. 2 alin. (2), de la momentul finalizării proiectelor de investiţii, eşalonat pe mai mulţi ani. (3) Finanţarea proiectelor de investiţii prevăzute la art. 1 se realizează de către instituţii financiare până la momentul finalizării acestora, prin efectuarea de plăţi către furnizori/contractanţi, pe baza certificării de către ordonatorii principali de credite a respectării condiţiilor contractuale stabilite în vederea realizării proiectelor de investiţii. (4) Selecţia instituţiilor financiare care vor finanţa proiectele de investiţii, în conformitate cu alin. (3), se face potrivit legislaţiei în vigoare, ordonatorii principali de credite şi Ministerul Finanţelor Publice aprobând condiţiile de finanţare oferite de către instituţiile financiare, premergător încheierii documentaţiei aferente finanţării. (5) Creditele bugetare prevăzute la alin. (2) cuprind ratele scadente rezultate din rambursarea finanţărilor aferente realizării investiţiilor finalizate, prevăzute la alin. (3), precum şi costurile asociate acestora, respectiv dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente acestor finanţări.  +  Articolul 4 (1) Prin derogare de la art. 20 din Legea datoriei publice nr. 313/2004, în scopul asigurării finanţării proiectelor de investiţii, conform art. 3 alin. (3), Ministerul Finanţelor Publice poate utiliza instrumente şi tehnici specifice de administrare a riscurilor şi obligaţiilor financiare, decurgând din contractele încheiate de beneficiarii proiectelor de investiţii, prin încheierea unor acorduri cu instituţiile finanţatoare. (2) Cheltuielile sau veniturile obţinute de Ministerul Finanţelor Publice în urma efectuării operaţiunilor conform alin. (1) reprezintă cheltuieli, respectiv venituri ale bugetului de stat. (3) La propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul aprobă normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin care vor fi prevăzute etapele pentru derularea procesului investiţional pentru un proiect de investiţii/o cheltuială de investiţie.----------Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 4 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 12 octombrie 2007. (4) Proiectele de investiţii şi alte cheltuieli de investiţii a căror finanţare se asigură potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu avizul prealabil al Ministerului Economiei şi Finanţelor. Avizul se acordă pe baza solicitării formulate de către ordonatorul principal de credite, ale cărei elemente obligatorii vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă----------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 4 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 12 octombrie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 111.----