LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 (*actualizată*)pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici**)(actualizată până la data de 5 septembrie 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Abrogat.----------Art. 1 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Capitolul I Declararea averii  +  Articolul 2Abrogat.----------Art. 2 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. 35, Partea a II-a, Titlul III din LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 4Abrogat.----------Art. 4 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 6 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 6^1Abrogat.----------Art. 6^1 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Capitolul II Controlul averilor  +  Articolul 7Abrogat.----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.A. Agenţia Naţională de Integritate----------Lit. A din Cap. II a fost modificata de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin înlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agenţia Naţională de Integritate".  +  Articolul 8Abrogat.----------Art. 8 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 9Abrogat.----------Art. 9 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 10 (1) Pe lângă fiecare curte de apel va funcţiona o comisie de cercetare a averilor, denumită în continuare comisie de cercetare, formată din: a) 2 judecători de la curtea de apel, desemnaţi de preşedintele acesteia, dintre care unul în calitate de preşedinte; b) un procuror de la parchetul care funcţionează pe lângă curtea de apel, desemnat de prim-procurorul acestui parchet. (2) Preşedintele şi membrii comisiei de cercetare sunt desemnaţi pe o perioadă de 3 ani. Pe aceeaşi perioadă şi de către aceleaşi persoane vor fi desemnaţi şi 3 supleanţi, care îi vor înlocui pe titulari în cazul în care aceştia, din motive legale, nu vor putea lua parte la lucrările comisiei de cercetare. (3) Comisia de cercetare are un secretar, desemnat de preşedintele curţii de apel dintre grefierii acestei instanţe.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. 35, Partea a II-a, Titlul III din LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 10^1Comisia de cercetare va începe acţiunea de control de îndată ce este sesizată de Agenţia Naţională de Integritate cu raportul de evaluare.----------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 3 al art. 35, Partea a II-a, Titlul III din LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 10^2 (1) Actele şi lucrările comisiei de cercetare nu sunt publice. Persoana în cauză poate lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului şi poate fi asistată de avocat. (2) Preşedintele dispune citarea de urgenţă, în faţa comisiei de cercetare, a reprezentantului Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi a persoanei a cărei avere este supusă controlului şi a soţului sau soţiei, după caz, pentru a fi ascultaţi. Comisia de cercetare poate cita orice persoană care ar putea da relaţii utile pentru lămurirea provenienţei bunurilor persoanei controlate şi poate solicita autorităţilor publice sau oricărei alte persoane juridice informaţii necesare pentru soluţionarea cauzei. Cei care, în perioada supusă controlului, au dobândit bunuri de la persoana în cauză vor fi ascultaţi în mod obligatoriu. (3) Comisia de cercetare poate efectua cercetări locale sau poate dispune efectuarea unei expertize pentru lămurirea cauzei. (4) Cercetările efectuate de alte persoane decât membrii comisiei de cercetare sunt nule.----------Art. 10^2 a fost introdus de pct. 3 al art. 35, Partea a II-a, Titlul III din LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 10^3Cei citaţi în faţa comisiei de cercetare vor fi ascultaţi pe rând şi vor prezenta dovezile care au stat la baza raportului de evaluare. Persoana a cărei avere este supusă controlului va putea produce în faţa comisiei de cercetare probe în apărare sau va putea solicita administrarea acestora de către comisia de cercetare şi, dacă consideră necesar, poate depune o declaraţie în care va arăta veniturile realizate şi modul de dobândire a averii.----------Art. 10^3 a fost introdus de pct. 3 al art. 35, Partea a II-a, Titlul III din LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 10^4 (1) Comisia de cercetare hotărăşte cu majoritate de voturi, în cel mult 3 luni de la data sesizării, pronunţând o ordonanţă motivată, prin care poate dispune: a) trimiterea cauzei spre soluţionare curţii de apel în raza căreia domiciliază persoana a cărei avere este supusă controlului, dacă se constată, pe baza probelor administrate, că dobândirea unei cote-părţi din aceasta sau a anumitor bunuri determinate nu are caracter justificat; b) clasarea cauzei, când constată că provenienţa bunurilor este justificată; c) suspendarea controlului şi trimiterea cauzei parchetului competent, dacă în legătură cu bunurile a căror provenienţă este nejustificată rezultă săvârşirea unei infracţiuni. (2) Ordonanţa de clasare se comunică părţilor şi parchetului de pe lângă curtea de apel în raza căreia funcţionează comisia de cercetare sau, după caz, parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori organelor fiscale. (3) Controlul se reia de către comisia de cercetare, dacă: a) după clasarea cauzei apar elemente noi care pot conduce la o soluţie contrară; b) organul de urmărire penală, după efectuarea cercetărilor, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), nu sesizează instanţa penală.----------Art. 10^4 a fost introdus de pct. 3 al art. 35, Partea a II-a, Titlul III din LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 13Abrogat.----------Art. 13 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 14 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 14 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de pct. 4 al art. 35, Partea a II-a, Titlul III din LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 15Controlul se reia de către Agenţia Naţională de Integritate, dacă:----------Partea introductivă a art. 15 a fost modificata de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin înlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agenţia Naţională de Integritate". a) după clasarea cauzei apar elemente noi care pot conduce la o soluţie contrară; b) abrogată.----------Lit. b) a art. 15 a fost abrogată de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.B. Instanţa de judecată  +  Articolul 16 (1) Preşedintele curţii de apel sau preşedintele secţiei de contencios administrativ şi fiscal, primind dosarul, fixează termen de judecata, potrivit legii, şi dispune citarea tuturor părţilor care au fost chemate la Agenţie. Statul, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, va fi întotdeauna citat în instanţă. Participarea procurorului şi a Agenţiei Naţionale de Integritate este obligatorie.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 16 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 17 (1) Judecarea cauzei se face pornind de la probele administrate în faţa Agenţiei Naţionale de Integritate. La prima zi de înfăţişare, părţile pot solicita probe noi şi curtea de apel va putea dispune încuviinţarea acestora, acordând un nou termen.----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007, prin înlocuirea sintagmei "comisia de cercetare" cu denumirea "Agenţia Naţională de Integritate". (2) Până la soluţionarea definitivă a cauzei, instanţa de judecată poate dispune indisponibilizarea bunurilor, dacă aceasta măsură nu a fost luată în condiţiile art. 13.  +  Articolul 18 (1) Dacă se constată că dobândirea unor bunuri anume determinate sau a unei cote-părţi dintr-un bun nu este justificată, curtea de apel va hotărî fie confiscarea bunurilor sau a cotei-părţi nejustificate, fie plata unei sume de bani, egala cu valoarea bunului, stabilită de instanţă pe baza de expertiză. În cazul obligării la plata contravalorii bunului, instanţa va stabili şi termenul de plată. (2) Dacă în legătură cu bunurile a căror provenienţa este nejustificată rezultă săvârşirea unei infracţiuni, instanţa trimite dosarul la parchetul competent, pentru a analiza dacă este cazul să pună în mişcare acţiunea penală. (3) În cazul în care se constata că provenienţa bunurilor este justificată, instanţa hotărăşte închiderea dosarului.C. Căi de atac  +  Articolul 19Abrogat.----------Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 20Sentinţele curţii de apel - secţia de contencios administrativ şi fiscal pot fi atacate cu recurs de părţile interesate, de Agenţie şi procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008 care modifică pct. 3 al art. 61 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Capitolul III Proceduri speciale  +  Articolul 21Abrogat.----------Art. 21 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 22Abrogat.----------Art. 22 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 23Abrogat.----------Art. 23 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 24Abrogat.----------Art. 24 a fost abrogat de pct. 5 al art. 35, Partea a II-a, Titlul III din LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 25Averea Preşedintelui României va putea fi cercetată numai după încetarea exercitării mandatului, iar pe durata acestuia, numai la solicitarea sa sau pe baza hotărârii Parlamentului României, adoptata cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. În acest ultim caz, Preşedintele României poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se imputa.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 26 (1) Hotărârea judecătorească rămasă irevocabilă, prin care se constată că dobândirea unei cote-părţi din avere sau a anumitor bunuri determinate nu are caracter justificat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se comunică Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi organului de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice de la domiciliul persoanei a cărei avere a fost cercetată, în vederea executării. Cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei.----------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 6 al art. 35, Partea a II-a, Titlul III din LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010. (2) Bunurile confiscate se vor valorifica prin vânzare la licitaţie, sumele obţinute făcându-se venit la bugetul de stat. Preţul de pornire a licitaţiei nu poate fi mai mic decât valoarea bunului, stabilită de instanţă pe baza de expertiza. (3) Vânzarea bunurilor şi încasarea debitelor stabilite în condiţiile prezentei legi se efectuează de către organele fiscale, în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la executarea silita împotriva persoanelor fizice pentru neachitarea creanţelor băneşti datorate statului. (4) Cheltuielile făcute pentru depozitarea, conservarea şi valorificarea bunurilor confiscate se scad din sumele obţinute din vânzarea acestora.  +  Articolul 27În cazul în care bunurile confiscate sunt obiecte din metale rare sau pietre preţioase, titluri de valoare, mijloace de plata străine, obiecte de arta, colecţii de valoare şi obiecte de muzeu, acestea se depun la Banca Naţională a României sau, după caz, la Ministerul Culturii şi Cultelor, în vederea valorificării prin vânzare la licitaţie.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 15 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii" cu sintagma "Ministerul Culturii şi Cultelor".  +  Articolul 28 (1) Procedura de cercetare şi de judecare a provenienţei bunurilor, începută asupra unei persoane, continuă şi împotriva moştenitorilor acesteia. (2) Cercetarea poate fi pornită şi direct împotriva moştenitorilor, dar numai în termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii. Moştenitorii răspund numai în limita valorii avutului succesoral. (3) Cererea de cercetare a averii unei persoane, care a deţinut o demnitate sau o funcţie publică dintre cele prevăzute în prezenta lege, poate fi făcută în termen de cel mult 3 ani de la data încheierii mandatului ori a eliberării din funcţie.----------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 7 al art. 35, Partea a II-a, Titlul III din LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.  +  Articolul 29Toate actele de procedură în aceasta materie sunt scutite de orice taxă de timbru, iar în cazul valorificării bunurilor prin vânzare la licitaţie, nu se percepe taxa pe valoarea adăugată.  +  Articolul 30Sumele necesare pentru efectuarea expertizelor dispuse din oficiu se avansează dintr-un fond prevăzut în bugetul Ministerului Justiţiei, în cazul clasării cauzei ele suportându-se din bugetul de stat.  +  Articolul 31Dispoziţiile prezentei legi se întregesc cu prevederile Codului de procedura civilă şi cu cele privind executarea creanţelor bugetare.  +  Articolul 32Abrogat.----------Art. 32 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 33 (1) Persoana a carei avere a fost declarată, în total sau în parte, nejustificată, printr-o hotărâre judecatorească irevocabilă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcţia pe care o deţine. (2) Deputatul sau senatorul a cărui avere a fost declarată nejustificată, printr-o hotărâre judecatorească irevocabilă, este considerat incompatibil.  +  Articolul 34În sensul prezentei legi, funcţionar public este persoana numita sau aleasă într-o funcţie publică, cu caracter de permanenta, în serviciul unei autorităţi publice centrale sau locale ori într-o instituţie publică subordonată acesteia. Funcţionari publici pot fi şi în cadrul regiilor autonome.  +  Articolul 35Abrogat.----------Art. 35 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 36Abrogat.----------Art. 36 a fost abrogat de lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 37Abrogat.----------Art. 37 a fost abrogat de pct. 12 al art. III, Titlul I, Cartea II din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 38Abrogat.----------Art. 38 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 39Abrogat.----------Art. 39 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 94 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 18 aprilie 2008, care modifică lit. a) a alin. (1) al art. 60 din LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 25 mai 2007.  +  Articolul 40La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 18/1968 privind controlul provenienţei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit, dispoziţiile art. 68 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, art. 69 din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991 şi Hotărârea Guvernului nr. 473/1993 privind declararea averilor de către funcţionarii publici din cadrul autorităţilor puterii executive, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în sedinţa din 18 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEAceasta lege a fost adoptată de Senat în sedinţa din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN  +  AnexăEliminată.----------Anexa a fost eliminată ca urmare a abrogării ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 martie 2005 de către art. 36, Partea a II-a, Titlul III din LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010.În anexele nr. 1 şi 2 din LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 2 septembrie 2010 figurează modelele Declaraţiei de avere şi a Declaraţiei de interese:"Anexa 1DECLARAŢIE DE AVERESubsemnatul/Subsemnata, .........., având funcţia de .............. la ........, CNP ..........., domiciliul ............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*1) deţin următoarele:I. Bunuri imobile1. TerenuriNOTĂ:Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.┌───────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────────┬────────────┐│ │ │ Anul │ │Cota-│ Modul │ ││Adresa sau zona│Categoria*)│dobândirii│Suprafaţa│parte│ de │Titularul*2)││ │ │ │ │ │dobândire│ │├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┤├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┤├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┤├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┤└───────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────────┴────────────┘------------*) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.2. ClădiriNOTĂ:Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.┌───────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────────┬────────────┐│ │ │ Anul │ │Cota-│ Modul │ ││Adresa sau zona│Categoria*)│dobândirii│Suprafaţa│parte│ de │Titularul*2)││ │ │ │ │ │dobândire│ │├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┤├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┤├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┤├───────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────────┤└───────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴─────────┴────────────┘-------------* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.*1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.II. Bunuri mobile1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii┌──────────┬─────────┬────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐│ Natura │ Marca │ Nr. bucăţi │ Anul de fabricaţie │ Modul de dobândire │├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤└──────────┴─────────┴────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă si numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 EuroNOTĂ:Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.┌─────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐│ Descriere sumară │ Anul dobândirii │ Valoarea estimată │├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤└─────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni┌──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────┐│Natura bunului│ Data │Persoana către care s-a │ Forma │ Valoarea ││ înstrăinat │ înstrăinării │ înstrăinat │înstrăinării│ │├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤└──────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────┘IV. Active financiare1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investite, inclusiv carduri de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euroNOTĂ:Se vor declara inclusiv cele aflate în banci sau instituţii financiare din străinătate.┌─────────────────────────────┬───────┬──────┬────────────┬────────────────────┐│Instituţia care administrează│Tipul*)│Valuta│ Deschis în │ Sold/valoare la zi ││ şi adresa acesteia │ │ │ anul │ │├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤└─────────────────────────────┴───────┴──────┴────────────┴────────────────────┘-------------*) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 EuroNOTĂ:Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.┌──────────────────────────────────┬───────┬──────────────┬────────────────────┐│ Emitent titlu/societatea în care │ │ Număr de │ Valoarea totală ││ persoana este acţionar sau │Tipul*)│ titluri/Cota │ la zi ││ asociat/beneficiar de împrumut │ │de participare│ │├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤└──────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴────────────────────┘-----------*) Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:..................................................................................................................NOTĂ:Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.V. DatoriiDebite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro.NOTĂ:Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.┌────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────────────────┐│ Creditor │ Contractat │ Scadent │ Valoare ││ │ în anul │ la │ │├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤└────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────────────────┘VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*┌───────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────┐│Cine a realizat│Sursa venitului: │Serviciul prestat/Obiectul│Venitul anual││ venitul │ numele, adresa │ generator de venit │ încasat │├───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤│1.2. Sot/soţie │ │ │ │├───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤│1.3. Copii │ │ │ │├───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────┤│... │ │ │ │└───────────────┴────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────┘-------------*) Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-lea.VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)NOTĂ:Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.┌───────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────┐│Cine a realizat│Sursa venitului: │Serviciul prestat/Obiectul│Venitul anual││ venitul │ numele, adresa │ generator de venit │ încasat │├───────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────┤│1. Venituri din salarii │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│1.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│1.3. Copii │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│2. Venituri din activităţi independente │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│2.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│2.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│3.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│3.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│4. Venituri din investiţii │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│4.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│4.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│5. Venituri din pensii │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│5.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│5.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│6. Venituri activităţi agricole │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│6.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│6.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│7.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│7.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│7.3. Copii │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┤│8. Venituri din alte surse │├───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┤│8.1. Titular │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│8.2. Soţ/soţie │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│8.3. Copii │ │ │ │├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┤│... │ │ │ │└───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┘Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.Data completării: Semnătura:..................... .............Anexa 2DECLARAŢIE DE INTERESESubsemnatul/Subsemnata, .........., având funcţia de .............. la ........, CNP ..........., domiciliat în ............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale,││ instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în ││ asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: │├───────────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────────────────────┤│ Unitatea │ Calitatea │ Nr. de părţi │ Valoarea totală a ││ -denumirea şi adresa- │ deţinută │sociale sau de│ părţilor sociale ││ │ │ acţiuni │ şi/sau a acţiunilor │├───────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┤│1.1. ... │ │ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┤├───────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┤├───────────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────────────────────┤│2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale ││ societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor││ nationale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic,││ ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: │├───────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┤│ Unitatea │ Calitatea │ Valoarea beneficiilor ││ -denumirea şi adresa- │ deţinută │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤│2.1. ... │ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤├───────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤├───────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────────┤│3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.1. ... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, ││ retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, ││ funcţia deţinută şi denumirea partidului politic │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.1. ... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, ││obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor ││sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri││externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde ││statul este acţionar majoritar/minoritar: │├────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┬──────┤│ 5.1 Beneficiarul de │Instituţia│Procedura │Tipul │Data │Durata │Valoa-││ contract: numele, │contrac- │prin care │contrac-│înche- │contrac│rea ││ prenumele/denumirea │ tantă: │ a fost │ tului │ierii │tului │totală││ şi adresa │denumirea │încre- │ │contrac│ │a con-││ │şi adresa │dinţat │ │tului │ │trac- ││ │ │contractul│ │ │ │tului │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────┤│Titular .............. │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────┤│Soţ/soţie ............. │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────┤│Rude de gradul I*1) │ │ │ │ │ │ ││ale titularului ...... │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────┤│Societăţi comerciale/ │ │ │ │ │ │ ││Persoană fizică autori- │ │ │ │ │ │ ││zată/Asociaţii familiale│ │ │ │ │ │ ││/Cabinete individuale, │ │ │ │ │ │ ││cabinete asociate, │ │ │ │ │ │ ││societăţi civile profe- │ │ │ │ │ │ ││sionale sau societăţi │ │ │ │ │ │ ││civile profesionale cu │ │ │ │ │ │ ││răspundere limitată │ │ │ │ │ │ ││care desfăşoară profesia│ │ │ │ │ │ ││de avocat/Organizaţii │ │ │ │ │ │ ││neguvernamentale/ │ │ │ │ │ │ ││Fundaţii/Asociaţii*2) │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┴──────┘----------*1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.*2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la pct. 5.Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.Data completării................ Semnătura..........."--------------