STRATEGIE NAŢIONALĂ din 29 august 2007de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării (2007-2013)
EMITENT
  • CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 3 octombrie 2007    PREAMBULUniversalitatea recunoaşterii şi apărării drepturilor omului impune în mod necesar aplicarea lor egală pentru toţi indivizii: "Toate fiinţele se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi", proclamă primul articol al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 1948. Aceasta înseamnă că drepturile şi libertăţile fundamentale sunt recunoscute tuturor indivizilor, fără nicio deosebire, oricare ar fi izvorul ei, adică fără nicio discriminare.Promovarea egalităţii nu trebuie confundată cu simplul obiectiv de a crea un balans de egalitate; este o problemă de promovare a oportunităţilor pe termen lung în toate sferele vieţii, practicile instituţionale, organizarea cadrului ocupaţional şi de angajare, dar şi în societate ca întreg.Promovarea egalităţii nu necesită în special adoptarea unor măsuri pozitive, ci măsuri al căror scop este adaptarea organizării societăţii spre o mai corectă împărţire a rolurilor; nu înseamnă doar realizarea unor programe şi resurse accesibile cetăţenilor, ci mai degrabă presupune mobilizarea simultană a instrumentelor legale, a resurselor financiare şi a abilităţilor analitice şi organizaţionale ale tuturor actorilor şi instituţiilor implicate, cu scopul de a introduce în toate domeniile dorinţa de a construi o relaţionare bazată pe principiile egalităţii de şanse, echităţii sociale, diversităţii şi nediscriminării.În ultimii ani România a depus eforturi susţinute pentru crearea cadrului legislativ necesar transpunerii directivelor europene (Directiva 2000/43/CE a Consiliului Uniunii Europene şi Directiva 2000/78/CE a Consiliului Uniunii Europene), ce constituie acquis-ul comunitar în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării.În acest sens, cadrul legal din România, sub aspectul combaterii tuturor formelor de discriminare, a fost stabilit prin adoptarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare*1).__________*1) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007.Prin Legea nr. 324/2006*2) se transpun în totalitate prevederile Directivei Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L180 din 19 iulie 2000, precum şi prevederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L303 din 2 decembrie 2000.___________*2) Legea nr. 324/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006.Domeniul de aplicare a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare are în vedere în special protejarea dreptului la demnitate personală, accesul la educaţie, accesul la servicii publice administrative, juridice, de sănătate şi de asistenţă socială, dreptul la bunuri şi servicii, libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locuri publice, egalitate în activitatea economică, în materie de angajare, profesie şi securitate socială.Având în vedere că dreptul la egalitate în faţa legii şi la protecţie împotriva discriminării pentru toate persoanele constituie un drept universal, recunoscut de către Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Naţiunilor Unite privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor, Convenţia Internaţională privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială, de pactele Naţiunilor Unite cu privire la drepturile civile şi politice şi la drepturile economice, sociale şi culturale şi de Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, semnată de toate statele membre,luând în considerare prevederile Convenţiei Internaţionale privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială,având în vedere art. 14 din Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi Protocolul adiţional nr.12 la Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, care conţine o clauză generală de interzicere a discriminării, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului,ţinând cont de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,ţinând seama de Directiva Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică, şi de Directiva Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă,reamintind Recomandarea de politică generală nr.1 a Comisiei Europene Împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) privind combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei, Recomandarea de politică generală nr. 2 a ECRI privind organismele specializate în combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei la nivel naţional şi Recomandarea de politică generală nr. 7 a ECRI privind legislaţia naţională referitoare la combaterea rasismului şi discriminării rasiale,având în vedere cadrul legislativ existent în România în domeniul nediscriminării,Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării adoptă Strategia naţională de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării (2007-2013).  +  Capitolul I Funcţiile, scopul, obiectivele-cadru şi priorităţile Strategiei naţionale de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării (2007-2013)  +  Articolul 1Strategia naţională de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării, denumită în continuare SNImPCD, reprezintă un element de sprijin cu o contribuţie importantă al unei noi practici a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, denumit în continuare CNCD, pornind de la abordarea administrării problemelor curente la programe de dezvoltare planificată, în vederea prevenirii şi combaterii tuturor formelor de discriminare în România.  +  Articolul 2SNImPCD este concepută a avea următoarele funcţii: a) un instrument de conştientizare colectivă a problemelor societăţii româneşti şi a direcţiilor construcţiei sociale, al dezvoltării culturii acţiunii antidiscriminare şi de promovare a unei societăţi incluzive; b) promovarea unui concept articulat de nediscriminare, cristalizat într-un număr de principii fundamentale; c) un plan de acţiune globală, multisectorială (pe principalele domenii de aplicare a legislaţiei), de prevenire şi combatere a discriminării; d) un instrument de acţiune globală care să stimuleze articularea planurilor de acţiune sectoriale, având în vedere criteriile care stau la baza comportamentului discriminatoriu; e) un instrument de monitorizare a eforturilor CNCD de prevenire şi combatere a discriminării şi de promovare a principiului egalităţii.  +  Articolul 3 (1) Scopul strategiei este stabilirea unor linii directoare de acţiune în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi dezvoltarea unei societăţi incluzive şi interculturale şi este bazată pe politici care promovează interacţiunea, egalitatea de şanse, înţelegerea reciprocă şi respectul. (2) În acest sens, CNCD îşi propune: a) să construiască şi să consolideze un sistem naţional eficient pentru prevenirea discriminării, prin stabilirea unor standarde în materia nediscriminării prin legislaţia şi jurisprudenţa CNCD, respectiv prin dezvoltarea capacităţii instituţionale a CNCD; b) să adapteze şi să îmbunătăţească procedurile de soluţionare a petiţiilor privind acte sau fapte de discriminare, prin: îmbunătăţirea managementului petiţiilor individuale şi a soluţionării, reacţia promptă împotriva actelor de discriminare, uşurarea procedurilor în vederea asigurării accesului şi a garantării unui remediu efectiv pentru drepturile încălcate, asigurarea unei relaţionări interdependente între activităţile de prevenire şi cele de combatere a discriminării; c) să consolideze cooperarea cu societatea civilă, instituţiile administraţiei publice centrale, locale şi mass-media, prin: atingerea unui impact mai mare asupra grupurilor, comunităţilor şi a sectoarelor/domeniilor de aplicare a legislaţiei antidiscriminare, conştientizarea de către funcţionarii publici a efectelor discriminării şi asigurarea unei mai bune cunoaşteri a drepturilor, precum şi a unei abordări multisectoriale; d) să crească gradul de cunoaştere al publicului cu privire la fenomenul discriminării, prin: mediatizarea cazurilor de discriminare soluţionate de CNCD, crearea unui impact mai mare şi eficientizarea folosirii resurselor proprii, precum şi conştientizarea de către public a problemelor discriminării, instituţia specializată în domeniu şi obţinerea remediului dreptului încălcat prin discriminare.  +  Articolul 4 (1) În realizarea şi implementarea SNImPCD se va urmări intercondiţionat îndeplinirea următoarelor obiective:I. Protecţie: intensificarea protecţiei împotriva discriminării, inclusiv victimizarea, hărţuirea sau incitarea la discriminareII. Incluziune: asigurarea incluziunii şi a egalităţii în domeniul economic şi în materie de angajare şi profesieIII. Promovare: asigurarea egalităţii în acces, participare şi rezultate în ceea ce priveşte serviciile publice şi private destinate publicului largIV. Recunoaştere: recunoaşterea şi întărirea respectului într-o cultură de diversitate, în promovarea interacţiunii şi a înţelegerii reciproceV. Prevenire: întărirea eforturilor de prevenire şi de aplicare a unui grad de toleranţă zero faţă de manifestările discriminatorii din societatea românească (2) În acest sens, se vor urmări cu prioritate:1. realizarea şi implementarea unor măsuri specifice, comprehensive, în diferite domenii, direcţionate spre prevenirea şi combaterea discriminării;2. eliminarea practicilor şi a stereotipurilor care încurajează discriminarea; prevenirea şi combaterea discriminării instituţionale în accesul la servicii publice;3. realizarea şi asigurarea condiţiilor de şanse egale în toate sferele vieţii publice;4. dezvoltarea principiului transversalităţii, care asigură că orice acţiune apără şi garantează principiul tratamentului egal în România, într-un efort susţinut de cooperare la toate nivelele;5. aplicarea principiului cooperării şi al parteneriatului cu societatea civilă şi organizaţiile neguvernamentale în crearea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice de prevenire şi combatere a discriminării.  +  Capitolul II Obiectivele Strategiei naţionale de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării (2007-2013)OBIECTIVUL 1Protecţie efectivă şi remediu împotriva discriminării  +  Articolul 5În vederea atingerii obiectivului de protecţie efectivă şi remediu împotriva discriminării, CNCD are ca scop: a) asigurarea protecţiei efective şi a remediului împotriva discriminării, printr-un cadru juridic adecvat şi proceduri eficiente; b) dezvoltarea capacităţii instituţionale în vederea prevenirii şi combaterii efective a tuturor formelor de discriminare; c) dezvoltarea unui sistem de monitorizare şi analiză a datelor privind actele/faptele de discriminare; d) consolidarea cooperării în domeniul combaterii discriminării cu alte instituţii competente în acest domeniu.Prioritatea 1.1 - Asigurarea protecţiei efective şi a remediului împotriva discriminării, printr-un cadru juridic adecvat şi proceduri eficienteContext: Provocarea în ceea ce priveşte combaterea discriminării şi asigurarea unui remediu efectiv în cazul încălcării drepturilor omului sau a altor drepturi prevăzute de lege constă atât în consolidarea cadrului legislativ existent, cât şi în construcţia unor măsuri proactive în vederea combaterii tuturor formelor de discriminare. În acest sens, atenţia trebuie orientată spre eficientizarea cadrului de sprijin privitor la procedura de soluţionare a petiţiilor, procedura de mediere pe cale amiabilă a cazurilor de discriminare precum şi de sancţionare a actelor/faptelor de discriminare.  +  Articolul 6CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri: a) asigurarea respectării prevederilor legislaţiei antidiscriminare prin acţiuni specifice de investigare, constatare şi sancţionare a actelor de discriminare; b) elaborarea şi adoptarea procedurii de soluţionare a petiţiilor privind actele/faptele de discriminare; c) elaborarea şi adoptarea procedurii de mediere a cazurilor de discriminare; d) întărirea prin personal de specialitate a Biroului relaţii publice şi comunicare, în vederea asigurării asistenţei de specialitate victimelor discriminării; e) instituirea, conform legii, de măsuri şi acţiuni speciale de protecţie a persoanelor discriminate sau a categoriilor de persoane defavorizate; f) adoptarea şi dezvoltarea unui sistem de monitorizare a cazurilor de discriminare, ulterior adoptării unei hotărâri a Colegiului director.Prioritatea 1.2 - Dezvoltarea capacităţii instituţionale în vederea prevenirii şi combaterii efective a tuturor formelor de discriminareContext: Cheia implementării legislaţiei antidiscriminare constă în existenţa unui mecanism instituţional adecvat, care să răspundă prompt şi efectiv la ameninţările aduse de fenomenul discriminării atât prin acţiuni specifice de investigare, constatare şi sancţionare a faptelor de discriminare, cât şi prin acţiuni şi politici de prevenire a tuturor formelor de discriminare. În acest scop este imperios necesar ca instituţia specializată în prevenirea şi combaterea discriminării să aibă asigurat un cadru instituţional de autoritate autonomă şi independenţă, având competenţe clare în a conduce investigaţii, puteri de a dispune sancţiuni împotriva discriminării, fonduri suficiente şi personal calificat, să fie accesibilă şi reprezentată în teritoriu.  +  Articolul 7CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri: a) suplimentarea în anul 2007 a numărului de personal cu cel puţin 30 de posturi, cu scopul de a spori capacitatea de reacţie a instituţiei; b) crearea de noi compartimente şi reorganizarea celor existente, pentru eficientizarea activităţii sale; c) perfecţionarea continuă atât a noilor salariaţi, cât şi a celor existenţi, în funcţie de domeniul de activitate, atât în ţară cât şi în străinătate; d) în fiecare an, începând cu anul 2007 şi până în 2012, se vor crea la nivel regional structuri teritoriale de control şi de monitorizare şi se va suplimenta numărul de angajaţi în aşa fel încât să asigure funcţionarea instituţiei la parametrii optimi.Prioritatea 1.3 - Dezvoltarea unui sistem de monitorizare şi analiză a datelor privind actele/faptele de discriminareContext: Monitorizarea eficientă şi analiza actelor/faptelor de discriminare oferă date importante care contribuie la formarea şi orientarea viitoarelor politici şi strategii, având în vedere aspecte ce privesc: locurile unde se manifestă cazuri de discriminare, criteriile în baza cărora se discriminează cu preponderenţă, grupurile expuse discriminării, categoriile de drepturi încălcate etc. În acest sens, se va urmări dezvoltarea unei strategii comprehensive privind monitorizarea şi analiza cazurilor de discriminare, având în vedere cu preponderenţă respectarea cadrului legal privind protecţia datelor personale.  +  Articolul 8CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri: a) dezvoltarea unei strategii de monitorizare şi analiză a datelor/statisticilor privind actele/faptele de discriminare, având în vedere aspecte privind locul săvârşirii faptelor, domeniul în care se manifestă, drepturile încălcate, părţile implicate, criteriul care a stat la baza discriminării etc.; b) înfiinţarea unui sistem electronic de management al petiţiilor şi plângerilor privind actele/faptele de discriminare, care permite realizarea de statistici şi date privind fenomenul discriminării; c) realizarea şi publicarea de analize în baza datelor şi statisticilor CNCD privind fenomenul discriminării, sub toate aspectele în care se manifestă; d) integrarea datelor obţinute în urma monitorizării şi analizei în politicile şi practicile CNCD privind prevenirea tuturor formelor de discriminare.Prioritatea 1.4 - Consolidarea cooperării în domeniul combaterii discriminării cu alte instituţii competente în acest domeniu, la nivel naţional şi internaţionalContext: Consolidarea cooperării în domeniul combaterii discriminării este un element fundamental al SNImPCD. Acest lucru este întărit de faptul că în acest domeniu îşi exercită competenţe pe lângă CNCD şi alte instituţii sau organizaţii cu un rol fundamental în societatea românească. Astfel, au un rol esenţial instanţele de judecată, alte instituţii specializate, precum Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Avocatul Poporului, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de anse între Femei şi Bărbaţi, Jandarmeria Română, Poliţia Română sau alte entităţi, precum Federaţia Română de Fotbal, şi nu în ultimul rând organizaţiile neguvernamentale active în acest domeniu.  +  Articolul 9CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri: a) cooperarea eficientă şi constantă cu societatea civilă în implementarea SNImPCD; b) elaborarea şi implementarea de proiecte comune cu organizaţii neguvernamentale în domeniul prevenirii şi combaterii tuturor formelor de discriminare; c) cooperarea pe latura de combatere a discriminării, în special cu privire la plângerile individuale, având în vedere competenţele diferitelor instituţii, precum Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Avocatul Poporului, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de anse între Femei şi Bărbaţi, Jandarmeria Română, Poliţia Română etc.; d) elaborarea şi implementarea de proiecte comune cu instituţii publice şi entităţi care acţionează în domeniul prevenirii şi combaterii tuturor formelor de discriminare; e) cooperarea internaţională cu instituţii similare din domeniul drepturilor omului, combaterii discriminării şi egalităţii de şanse, cu alte organizaţii neguvernamentale, în vederea organizării de iniţiative comune în acest domeniu; f) cooperarea cu alte instituţii naţionale şi internaţionale în vederea schimbului de experienţă şi de implementare de bune practici în domeniul nediscriminării şi al drepturilor omului.OBIECTIVUL 2Asigurarea incluziunii şi a egalităţii de şanse în domeniul economic şi în materie de angajare şi profesie  +  Articolul 10În vederea atingerii obiectivului de asigurare a incluziunii şi a egalităţii de şanse în domeniul economic şi în materie de angajare şi profesie, CNCD are ca scop: a) incluziunea grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminării în politicile sociale şi economice, având în vedere asigurarea respectării principiului egalităţii şi nediscriminării; b) incluziune prin respectarea dreptului la muncă, responsabilizare şi politici privind angajarea şi profesia din prisma principiului egalităţii şi nediscriminării; c) incluziune prin dezvoltarea unei abordări comprehensive în domeniul muncii, prin analize şi statistici cu obiective sociale.Prioritatea 2.1 - Incluziunea grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminării în politicile sociale şi economice, având în vedere asigurarea respectării principiului egalităţii şi nediscriminăriiContext: Planificarea, elaborarea şi implementarea politicilor economice şi sociale atât la nivel european, cât şi la nivel naţional constituie elemente cheie în asigurarea incluziunii, a egalităţii şi şanselor egale. Includerea principiilor nediscriminării în politicile sociale şi economice din România în vederea garantării egalităţii constituie o prioritate.  +  Articolul 11CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri: a) analiza politicilor guvernamentale în domeniul economic şi social, având în vedere principiul nediscriminării, includerea şi asigurarea respectării principiului egalităţii în cadrul acestor politici, având ca ţintă persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminării; b) analiza politicilor guvernamentale în domeniul economic şi social, având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri pozitive (măsuri afirmative) şi includerea unor astfel de măsuri acolo unde este necesar; c) analiza modului în care s-au transpus prevederile directivelor europene în domeniul angajării (muncă) în legislaţia naţională din perspectiva principiului nediscriminării.Prioritatea 2.2 - Incluziunea prin respectarea dreptului la muncă, responsabilizare şi politici privind angajarea şi profesia din prisma principiului egalităţii şi al nediscriminăriiContext: Schimbările rapide care au loc în domeniul economic şi social creează un impact important asupra mediului de lucru şi aduc noi provocări în domeniul dreptului la muncă, al responsabilităţilor şi politicilor care vizează locul de muncă, angajarea, mediul economic, desfacerea contractului de muncă etc., existând deseori posibile interferenţe cu fenomenul discriminării. Mediul de lucru trebuie să asigure respectarea principiului diversităţii şi al nediscriminării, un mediu fără hărţuire sau victimizare, deschis minorităţilor, care transmite un mesaj pozitiv sub aspectul principiului egalităţii.  +  Articolul 12CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri: a) realizarea de către CNCD a unor programe de informare şi conştientizare a prevederilor legislaţiei antidiscriminare în colaborare cu instituţiile specializate (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) şi cu organizaţii neguvernamentale; b) elaborarea de către CNCD, în colaborare cu instituţiile specializate, a unor coduri de conduită pentru angajatorii din sectorul public şi privat privind prevenirea şi combaterea discriminării; c) adoptarea de către CNCD a unor instrucţiuni privind eliminarea oricăror forme de discriminare în domeniul economic, în materie de angajare şi profesie, adresate sectorului public şi privat; d) încurajarea asociaţiilor profesionale şi a sindicatelor de a iniţia acţiuni de prevenire a discriminării la locul de muncă.Prioritatea 2.3 - Incluziunea prin dezvoltarea unei abordări comprehensive în domeniul muncii prin analize şi statistici cu obiective socialeContext: Dezvoltarea unei strategii bazate pe analiza datelor statistice, având ca scop respectarea principiului egalităţii, este esenţială în stabilirea obiectivelor, precum şi în monitorizarea situaţiei discriminării într-un anumit domeniu. Monitorizarea eficientă şi analiza actelor/faptelor de discriminare oferă date importante, care contribuie la formarea şi orientarea viitoarelor politici şi strategii, având în vedere aspecte ce privesc locul unde se manifestă cu preponderenţă cazuri de discriminare, criteriile în baza cărora se discriminează, grupurile expuse discriminării, categoriile de drepturi încălcate etc.  +  Articolul 13CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri: a) dezvoltarea unei strategii de monitorizare şi analiză a datelor/statisticilor privind actele/faptele de discriminare manifestate în domeniul economic, în materie de angajare şi profesie, având în vedere aspecte privind locul săvârşirii faptelor, domeniul în care se manifestă, drepturile încălcate, părţile implicate, criteriul care a stat la baza discriminării etc.; b) elaborarea unui raport anual privind tendinţele de manifestare a discriminării în domeniul economic, în materie de angajare şi profesie; c) elaborarea şi implementarea de politici şi acţiuni specifice de prevenire şi combatere a discriminării, având în vedere analiza datelor/statisticilor în domeniul economic, în materie de angajare şi profesie.OBIECTIVUL 3Asigurarea egalităţii în acces, participare şi rezultate în ceea ce priveşte serviciile publice şi private destinate publicului largContext: În vederea atingerii obiectivului de asigurare a egalităţii în acces, participare şi rezultate în ceea ce priveşte serviciile publice şi private destinate publicului larg, CNCD are ca scop promovarea principiului egalităţii şi al nediscriminării în accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi, educaţie, alegerea domiciliului şi accesul în locuri publice.  +  Articolul 14Promovarea egalităţii în domeniul serviciilor publice administrative şi juridice se va realiza prin adoptarea următoarelor măsuri: a) realizarea de către CNCD, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, a unor programe de informare a personalului angajat în instituţii cu atribuţii în domeniul judiciar şi ordine publică, magistraţi, poliţişti, jandarmi etc., cu privire la legislaţia privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare; b) elaborarea de către CNCD, în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, a unor coduri de conduită pentru personalul angajat în instituţii cu atribuţii în domeniul judiciar şi al ordinii publice, referitoare la prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare; c) realizarea de către CNCD, împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi organizaţiile neguvernamentale, a unor programe privind prevenirea şi combaterea discriminării în relaţia instituţiei cu persoane aparţinând grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminării; d) iniţierea de către CNCD, în colaborare cu Avocatul Poporului, a unor programe de prevenire şi combatere a discriminării, în ceea ce priveşte protecţia datelor personale şi realizarea statisticilor de către instituţii cu atribuţii în domeniul judiciar şi al ordinii publice.  +  Articolul 15Promovarea egalităţii în domeniul sănătăţii se va realiza prin adoptarea următoarelor măsuri: a) realizarea de către CNCD a unor programe de informare şi conştientizare a prevederilor legislaţiei privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Ministerul Sănătăţii Publice, având ca grup-ţintă instituţiile medicale, cadrele medicale şi sanitare, medicii de familie; b) elaborarea de către CNCD a unor coduri de conduită pentru instituţiile medicale privind prevenirea şi combaterea discriminării; c) adoptarea de către CNCD, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii Publice şi organizaţiile neguvernamentale, a unor măsuri pentru a îmbunătăţi dialogul şi comunicarea între personalul medical şi comunităţile vulnerabile la fenomenul discriminării, cu scopul de a preveni şi elimina prejudecăţile, stereotipurile şi atitudinile discriminatorii în sistemul de sănătate.  +  Articolul 16Promovarea egalităţii în domeniul educaţiei se va realiza prin adoptarea următoarelor măsuri: a) promovarea de către CNCD a educaţiei civice antidiscriminare în sistemul de învăţământ de stat şi privat; b) realizarea de către CNCD a unor programe de informare şi conştientizare a prevederilor legislaţiei privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi inspectoratele şcolare, având ca grup-ţintă instituţiile de învăţământ şi cadrele didactice; c) elaborarea de către CNCD, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi organizaţiile neguvernamentale, a unor coduri de conduită pentru instituţiile de învăţământ privind prevenirea şi combaterea discriminării; d) prevenirea situaţiilor de segregare în educaţie, prin conceperea şi implementarea de către CNCD în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, inspectoratele şcolare şi organizaţiile neguvernamentale, a unor programe privind aplicarea principiilor nediscriminării în domeniul educaţiei; e) realizarea de către CNCD, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, a unor programe de prevenire a segregării, precum şi de desegregare, având în vedere şi ridicarea standardelor de calitate a educaţiei la toate nivelele de învăţământ; f) adoptarea de către CNCD a Instrucţiunii privind prevenirea şi sancţionarea segregării în educaţie; g) promovarea de către CNCD a introducerii temelor de prevenire şi combatere a discriminării în trunchiul comun al programei şcolare; h) adoptarea de către CNCD, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi organizaţiile neguvernamentale, a unor măsuri pentru a îmbunătăţi dialogul şi comunicarea între personalul didactic, părinţii şi elevii romi, cu scopul de a preveni şi elimina prejudecăţi, stereotipuri şi atitudini discriminatorii în sistemul de învăţământ.  +  Articolul 17Promovarea egalităţii în domeniul bunurilor, facilităţilor şi accesului în locuri publice se va realiza prin adoptarea următoarelor măsuri: a) realizarea de către CNCD a unor programe de informare a prestatorilor de servicii destinate publicului, cu privire la legislaţia privind prevenirea şi combaterea discriminării; b) elaborarea de către CNCD a unor coduri de conduită pentru prestatorii de servicii destinate publicului, privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare.  +  Articolul 18Promovarea egalităţii în domeniul liberei alegeri a domiciliului se va realiza prin adoptarea următoarelor măsuri: a) realizarea de către CNCD a unor programe de informare a autorităţilor publice în ceea ce priveşte legislaţia referitoare la prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare şi libera alegere a domiciliului; b) dezvoltarea şi implementarea de către CNCD în colaborare cu instituţii publice şi/sau organizaţii neguvernamentale a unor programe, cu scopul de a preveni şi combate discriminarea manifestată prin segregarea rezidenţială de restul populaţiei în domeniul locuinţei, sprijinirea includerii comunităţilor vulnerabile la fenomenul discriminării în proiecte de locuinţe, reabilitare şi menţinere, avându-se în vedere respectarea principiului nediscriminării şi a egalităţii de şanse; c) adoptarea de către CNCD a unor măsuri de prevenire şi sancţionare a practicilor discriminatorii care afectează anumite grupuri vulnerabile, fie din partea autorităţilor locale, fie private, în ceea ce priveşte rezidenţa şi locuinţele.OBIECTIVUL 4Intensificarea recunoaşterii şi conştientizării diversităţii având ca ţintă media, cultura şi sportul  +  Articolul 19În vederea atingerii obiectivului de intensificare a recunoaşterii şi conştientizării diversităţii având ca ţintă media, cultura şi sportul, CNCD are ca scop: a) consolidarea iniţiativelor antidiscriminare la nivel naţional şi derularea unor programe de conştientizare interculturală privind diversitatea şi nediscriminarea; b) cooperarea şi consolidarea relaţiilor cu media în prevenirea şi combaterea discriminării, promovarea interacţiunii şi diversităţii etnoculturale; c) cooperarea şi consolidarea relaţiilor cu instituţiile şi entităţile sportive, prin promovarea de acţiuni şi programe în vederea prevenirii şi combaterii tuturor formelor de discriminare în sport.Prioritatea 4.1 - Consolidarea iniţiativelor antidiscriminare la nivel naţional şi derularea unor programe de conştientizare interculturală privind diversitatea şi nediscriminareaContext: În societatea românească au fost derulate o serie de acţiuni şi programe în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, existând atât iniţiative guvernamentale, cât şi neguvernamentale de succes. Provocarea în acest domeniu o reprezintă asigurarea că desfăşurarea acestor programe şi acţiuni este consolidată, existând o coerenţă în mesaje şi abordări ca răspuns la fenomenul discriminării. Conştientizarea publicului şi a întregii societăţi în general asupra consecinţelor discriminării constituie un element esenţial.  +  Articolul 20CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri: a) promovarea cooperării CNCD în cadrul diverselor iniţiative de prevenire a oricăror forme de discriminare şi participarea în parteneriat cu autorităţile publice şi/sau organizaţiile neguvernamentale, în vederea eficientizării impactului asupra publicului şi grupurilor vulnerabile discriminării; b) monitorizarea iniţiativelor guvernamentale şi neguvernamentale în domeniul promovării principiului egalităţii de şanse, a nediscriminării, în vederea consolidării la nivel naţional a programelor de conştientizare în acest domeniu; c) promovarea şi conştientizarea formelor de discriminare prin campanii derulate cu ocazia aniversărilor Zilei internaţionale a drepturilor omului, Zilei internaţionale a romilor, Zilei internaţionale a femeii etc.; d) organizarea anuală a manifestărilor privind promovarea diversităţii, toleranţei, nediscriminării, prin acţiuni promovate de CNCD de notorietate în societatea românească, precum DiversFest, CultFest etc.Prioritatea 4.2 - Cooperarea şi consolidarea relaţiilor cu massmedia în prevenirea şi combaterea discriminării, promovarea interacţiunii şi diversităţii etnoculturaleContext: Mass-media a jucat un rol important în procesul de conştientizare a diversităţii culturale şi a nediscriminării, precum şi în prezentarea chestiunilor de interes public cu relevanţă în acest domeniu. Au existat însă şi motive de îngrijorare cu privire la modul în care în cadrul mass-media sunt realizate, prezentate şi diseminate informaţii cu un potenţial caracter discriminatoriu. În acest sens, o importanţă deosebită o are asigurarea rolului de promotor al mass-media în ceea ce priveşte subiectele de interes public, precum şi cel de conştientizare a publicului, însă e important totodată să existe atât mecanisme de autoreglare, cât şi de prevenire şi combatere a unor potenţiale acte sau fapte de discriminare.  +  Articolul 21CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri: a) înfiinţarea în cadrul CNCD a Biroului relaţii publice şi comunicare; b) eficientizarea comunicării formale a CNCD, prin organizarea de conferinţe de presă, elaborarea de comunicate de presă şi informaţii disponibile mass-mediei; c) promovarea de parteneriate cu instituţii specializate, organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale media în acţiuni comune pentru prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare în mass-media; d) promovarea de acţiuni comune cu instituţiile, asociaţiile şi formele de organizare ale mass-media, în vederea promovării principiului nediscriminării şi al dreptului la libertatea de exprimare a mass-media; e) elaborarea, împreună cu asociaţiile profesionale media şi organizaţiile neguvernamentale, a unor ghiduri adresate jurnaliştilor privind limitele dreptului la libertatea de exprimare şi dreptul de a nu fi supus discriminării.Prioritatea 4.3 - Cooperarea şi consolidarea relaţiilor cu instituţiile şi entităţile sportive, prin promovarea de acţiuni şi programe în vederea prevenirii şi combaterii tuturor formelor de discriminare în sportContext: Activităţile sportive oferă publicului un important instrument de interacţiune şi incluziune. Cea mai importantă provocare în acest domeniu o constituie prevenirea şi combaterea rasismului şi a discriminării în sport.  +  Articolul 22CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri: a) promovarea de parteneriate cu instituţii sportive specializate, organizaţii neguvernamentale şi cu asociaţii profesionale din România vizând acţiuni comune pentru prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare în sport; b) promovarea de activităţi comune cu instituţiile, asociaţiile şi formele de organizare din sport la nivel internaţional, precum şi la nivel naţional, în vederea promovării principiului nediscriminării şi a combaterii rasismului în sport.OBIECTIVUL 5Concentrarea eforturilor către aplicarea unei politici de toleranţă zero faţă de orice forme de discriminare în societatea românească  +  Articolul 23În vederea atingerii obiectivului de concentrare a eforturilor către aplicarea unei politici de toleranţă zero faţă de orice forme de discriminare în societatea românească, CNCD are ca scop: a) promovarea iniţiativelor de informare a cetăţenilor în vederea conştientizării efectelor discriminării în toate aspectele vieţii sociale; b) consolidarea educaţiei cetăţenilor în domeniul nediscriminării prin procese educaţionale formale şi nonformale; c) promovarea, consolidarea şi cooperarea în cadrul iniţiativelor derulate în prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare la nivel instituţional şi neguvernamental; d) monitorizarea şi cercetarea fenomenului discriminării în România, identificarea amplitudinii fenomenului, direcţiilor de acţiune, măsurilor necesare şi iniţiativelor în prevenirea tuturor formelor de discriminare.Prioritatea 5.1 - Promovarea iniţiativelor de informare a cetăţenilor în vederea conştientizării efectelor discriminării în toate aspectele vieţii socialeContext: Astfel cum releva un recent sondaj de opinie comandat de CNCD, la întrebarea "ce ar trebui făcut în România pentru a nu mai exista discriminare?", în ierarhia stabilită prin nota acordată importanţei, pe o scală în care 1=deloc important, iar 10=cel mai important, coeficienţii acordaţi au relevat note de: 9.46 pentru promovarea şi respectarea principiului egalităţii de şanse în toate zonele vieţii, 9.44 ca şcoala să ofere mai multe programe despre toleranţă şi respect, 9.19 acceptarea diversităţii culturale şi a stilurilor de viaţă diferite, 9.17 susţinerea organizaţiilor care fac posibilă interacţiunea între grupurile etnice, 9.09 implicarea mai activă a reprezentanţilor bisericilor pentru promovarea ideii de diversitate şi toleranţă, 9.04 ca mass-media să fie sancţionată mai aspru pentru mesaje discriminatorii, 8.75 implicarea mai activă a sindicatelor în activitatea de combatere a discriminării, 8.29 oamenii care discriminează să fie daţi în judecată.În societatea românească actuală, conceptele de diversitate, toleranţă, egalitate de şanse şi discriminare nu sunt pe deplin cunoscute în toate mediile sociale. Cu atât mai mult, nivelul de conştientizare a efectelor discriminării asupra unui individ este relativ redus. Cunoaşterea şi înţelegerea acestor concepte se pot realiza şi prin informarea şi educarea cetăţenilor în mod permanent şi în toate mediile.  +  Articolul 24CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri: a) organizarea de campanii de conştientizare asupra problematicii discriminării şi a consecinţelor acesteia în toate domeniile de aplicabilitate a legislaţiei în materie (educaţie, sănătate, accesul liber la serviciile publice, libertatea de exprimare, muncă, activitate economică, angajare etc.); b) organizarea de mese rotunde, dezbateri, ateliere de lucru, seminarii în domeniul drepturilor omului, cu accent pe respectarea principiului egalităţii şi al nediscriminării; c) organizarea şi desfăşurarea de programe şi proiecte la nivel naţional, regional şi local destinate abordării situaţiei unor categorii vulnerabile la fenomenul discriminării, cu accent pe efecte şi măsuri necesare prevenirii discriminării; d) întărirea capacităţii informative a CNCD prin dezvoltarea paginii de web a CNCD, actualizarea continuă a acesteia, a materialelor privind activitatea instituţiei, care să permită informarea publicului cu privire la problematica nediscriminării.Prioritatea 5.2 - Consolidarea educaţiei cetăţenilor în domeniul nediscriminării prin procese educaţionale formale şi nonformaleContext: Educaţia este unul dintre cele mai importante mijloace de combatere a discriminării şi dezvoltare a unei societăţii multietnice, multiculturale şi incluzive. Prin strategii educaţionale adecvate, atât elevii, studenţii, tinerii, cât şi publicul în general trebuie să fie capabili să aprecieze importanţa diversităţii culturale şi trebuie sprijiniţi pentru a recunoaşte şi a se opune prejudecăţilor şi discriminării. La toate nivelurile, procesul educativ trebuie să se raporteze la principiul nediscriminării, al promovării interculturalităţii, diversităţii şi toleranţei.În acest sens este necesară atât pregătirea de specialişti, cât şi organizarea de cursuri de formare la toate nivelurile educative formale şi nonformale în vederea promovării principiului nediscriminării.  +  Articolul 25CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri: a) organizarea şi participarea la iniţiative proprii, precum şi ale altor actori instituţionali sau neguvernamentali privind formarea de specialişti în domeniul drepturilor omului şi nediscriminării; b) organizarea şi desfăşurarea de cursuri de formare în domeniul nediscriminării pentru diferite categorii sociale şi profesionale; c) promovarea conceptului de mediatori antidiscriminare, continuarea procesului de formare a acestora, precum şi formarea unor lideri de opinie sau formatori pentru realizarea continuităţii pe termen lung; d) organizarea de ateliere de lucru având ca tematici noţiuni, concepte, idei, teorii, practici în domeniul nediscriminării şi al drepturilor omului; e) promovarea introducerii unor discipline în programele şcolare (pentru nivel elementar, gimnazial şi liceal), care tratează problematica drepturilor omului şi nediscriminării, precum şi susţinerea de noi cursuri opţionale care să trateze în detaliu aspectele incluse şi cele care derivă din problematica nediscriminării; f) promovarea şi susţinerea introducerii unor discipline în domeniul nediscriminării la nivel universitar; g) promovarea iniţiativei de înfiinţare şi dezvoltare în centrele universitare a unor centre studenţeşti de studiere a discriminării; h) promovarea şi contribuirea la formarea şi dezvoltarea unor reţele naţionale la nivel liceal şi universitar de promovare şi combatere a discriminării, prin formare de lideri de opinie; i) organizarea şi desfăşurarea unor programe de tip "şcoala de vară" pe tematica drepturilor omului, nediscriminării, diversităţii, egalităţii de şanse şi toleranţă la nivel naţional; j) derularea unor proiecte împreună cu liceele şi universităţile privind tematica nediscriminării.Prioritatea 5.3 - Promovarea, consolidarea şi cooperarea în cadrul iniţiativelor derulate în prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare la nivel instituţional şi neguvernamental  +  Articolul 26CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri: a) promovarea cooperării CNCD cu autorităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale în cadrul diverselor iniţiative de prevenire a oricăror forme de discriminare, în vederea eficientizării impactului asupra publicului, precum şi asupra grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminării; b) monitorizarea iniţiativelor guvernamentale şi neguvernamentale în domeniul promovării principiului egalităţii de şanse şi a principiului nediscriminării, în vederea consolidării la nivel naţional a programelor în acest domeniu; c) participarea CNCD în programe de prevenire şi combatere a tuturor formelor de discriminare, în cadrul diferitelor iniţiative neguvernamentale, în cadrul programelor proprii sau în parteneriat cu alte instituţii, organizaţii neguvernamentale sau cu entităţi legal constituite cu interes în combaterea discriminării, prin instrumentele de promovare ca documente, materiale audio, video, confecţionarea de materiale promoţionale, acordarea de premii etc.Prioritatea 5.4 - Monitorizarea şi cercetarea fenomenului discriminării în România, identificarea amplitudinii fenomenului, direcţiilor de acţiune, măsurilor necesare şi iniţiativelor în prevenirea tuturor formelor de discriminareContext: - Monitorizarea şi cercetarea fenomenului discriminării, realizarea de studii, analize, sondaje de opinie, publicaţii etc. constituie unele dintre mijloacele principale prin care se poate obţine o imagine de ansamblu asupra fenomenului de discriminare în societate. În acest sens, activitatea de cercetare constituie un instrument de măsură fundamental al fenomenului discriminării. De asemenea, colaborarea cu instituţii specializate în sondarea opiniei publice cu privire la manifestările şi percepţiile privitoare la discriminare rămâne un element cheie în definirea priorităţilor, măsurilor şi eficientizarea eforturilor de prevenire a discriminării.  +  Articolul 27CNCD are în vedere adoptarea următoarelor măsuri: a) realizarea şi tipărirea de studii de cercetare şi rapoarte în domeniul drepturilor omului sub aspectul principiului egalităţii şi al nediscriminării; b) realizarea şi publicarea anuală a jurisprudenţei Colegiului director al CNCD; c) realizarea şi publicarea legislaţiei privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, comentată şi adnotată de Colegiul director al CNCD; d) realizarea şi tipărirea trimestrială a unei reviste a CNCD, care să conţină informaţii din domeniul de activitate al instituţiei privind activităţile de prevenire şi de combatere a tuturor formelor de discriminare; această revistă va fi accesibilă şi în format electronic pe site-ul CNCD; e) participarea la elaborarea de articole de specialitate, studii, rapoarte, cercetări, materiale informative în colaborare cu alte instituţii, precum şi organizaţii neguvernamentale; f) realizarea şi comandarea anuală a barometrului de opinie privind percepţiile şi atitudinile faţă de fenomenul de discriminare în România, care reflectă percepţia cetăţenilor referitoare la conceptele, principiile, situaţiile care derivă din discriminare; g) realizarea analizei de imagine a CNCD, care relevă notorietatea instituţiei, dar şi situaţia apariţiei problematicii nediscriminării în mass-media.  +  Capitolul III Aplicarea Strategiei naţionale de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării la grupurile vulnerabile la fenomenul discriminăriiContext: Aşa cum releva recent un sondaj de opinie comandat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, categoriile de persoane percepute de populaţie ca fiind cel mai adesea victime ale discriminării sunt persoanele infestate cu HIV, homosexualii şi romii. Analiza contextelor favorizante pentru comportamentele de discriminare configurează 3 categorii de frecvenţă percepută a producerii acestora: a) prima categorie vizează accesul şi exercitarea unei ocupaţii, considerată în medie de 47, respectiv 41% din populaţia eşantionului ca fiind un context în care "foarte des" sau "des" au loc tratamente diferenţiate; persoanele în vârstă, romii şi persoanele infestate cu HIV sunt considerate cel mai adesea a fi cele mai discriminate în acest context; b) a doua categorie este reprezentată de şcoală şi locuri publice (cu o pondere de 30% fiecare), unde percepţia tratamentului diferenţiat vizează preponderent persoanele infestate cu HIV, homosexualii şi romii; c) a treia categorie este reprezentată de relaţia cu autorităţile publice (24%), justiţia (20%) şi familia (18%). În interiorul acestei categorii remarcăm ponderile mai mari atribuite discriminării romilor în "relaţia cu autorităţile" şi în "justiţie" şi homosexualilor şi persoanelor infestate cu HIV "în familie".Pe de altă parte, astfel cum rezultă din statisticile CNCD, sub aspectul plângerilor depuse, începând cu anul 2002 până în 2006, ponderea situaţiilor care au ca obiect discriminarea, într-o ierarhizare în funcţie de numărul plângerilor, raportată la criteriile de discriminare, se prezintă astfel:1. etnie/naţionalitate2. categorie socială3. dizabilitate4. convingeri5. vârstă6. infectare cu HIV7. sex8. orientare sexuală9. religie etc.Sub aspectul sancţiunilor aplicate, începând cu anul 2002 până în 2006, ponderea cazurilor în care s-a constatat discriminarea, într-o ierarhizare în funcţie de numărul sancţiunilor, raportată la criteriile de discriminare, se prezintă astfel:1. etnie2. vârstă3. sex4. naţionalitate5. categorie socială6. religie7. orientare sexuală8. infectare cu HIV9. dizabilitate etc.Contextul evidenţiat prin percepţia publicului faţă de fenomenul discriminării şi faţă de categoriile de persoane ca fiind cel mai adesea victime ale discriminării, precum şi statisticile CNCD configurează tipul de discriminare care se înregistrează în mod prevalent ca fiind în special discriminarea pe criteriul etnic (romi), urmată de criteriul de vârstă, sex, categorie socială, religie, infectare cu HIV, orientare sexuală, dizabilitate.  +  Articolul 28Luând în considerare aceste aspecte, obiectivele SNImPCD vor fi orientate spre grupurile afectate prin manifestarea diferitelor forme de discriminare, având în vedere criteriul corelativ al acestora, respectiv: etnie, vârstă, sex, religie, infectare cu HIV, orientare sexuală, dizabilitate etc.  +  Articolul 29CNCD va evalua anual situaţia discriminării, în vederea monitorizării şi orientării obiectivelor SNImPCD către grupurile care sunt prevalent vulnerabile la fenomenul discriminării. În acest sens, grupurile vulnerabile la fenomenul discriminării vor constitui subiectul măsurilor de realizare a obiectivelor SNImPCD.  +  Capitolul IV Implementarea şi finanţarea Strategiei naţionale de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării  +  Articolul 30Toate etapele dezvoltării şi aplicării SNImPCD, incluzând planificarea, revizuirea, implementarea, monitorizarea, trebuie să fie participative şi să implice grupurile vulnerabile la fenomenul discriminării.  +  Articolul 31 (1) În vederea implementării SNImPCD există un număr de actori cheie a căror participare condiţionează succesul acesteia. Actori-cheie identificaţi în acest proces sunt: instituţiile centrale şi locale, instituţiile specializate, instituţii cu experienţă în domeniu, organizaţii neguvernamentale şi orice entităţi legal constituite care au un interes în prevenirea şi combaterea discriminării. (2) Contribuţia acestor actori-cheie are în vedere: a) participarea în coordonare, cooperare şi colaborare prin structurile stabilite de strategie; dezvoltarea şi participarea la implementarea măsurilor prevăzute în strategie; b) participarea la diseminarea strategiei în rândul grupurilor vulnerabile discriminării; c) participarea în monitorizare şi revizuirea strategiei.  +  Articolul 32Responsabilitatea implementării cu succes a strategiei revine CNCD. În acest sens, procesul de aplicare va fi supervizat de către Colegiul director al CNCD, implementarea propriu-zisă a SNImPCD fiind asigurată de compartimentele funcţionale ale instituţiei.  +  Articolul 33CNCD va asigura procesul de consultare şi coordonare cu actorii-cheie identificaţi în vederea aplicării SNImPCD, urmând a fi stabilite mecanismele de consultare şi cooperare în acest sens.  +  Articolul 34CNCD va asigura sursele de finanţare a SNImPCD având în vedere 2 piloni: a) alocarea de resurse financiare interne pentru implementarea SNImPCD din bugetul propriu al CNCD de la momentul intrării în vigoare a strategiei (2007) până la finalizare (2013); b) identificarea de resurse financiare externe CNCD, în vederea utilizării acestora pentru implementarea SNImPCD.  +  Articolul 35Pentru finanţarea acţiunilor şi măsurilor prevăzute în SNImPCD se vor acoperi cheltuielile ocazionate de:- editarea, tipărirea, achiziţia şi distribuirea de cărţi, manuale, ziare, reviste şi alte publicaţii, dicţionare, albume, enciclopedii, hărţi, casete video, casete audio, compact-discuri şi alte suporturi magnetice, broşuri, pliante, mape, postere, bannere şi alte tipărituri pentru documentare şi pentru activităţi de promovare;- realizarea şi achiziţia de materiale promoţionale: tricouri, şepci, alte obiecte de îmbrăcăminte, rechizite şi papetărie, căni, pahare, brichete, scrumiere, umbrele, genţi, rucsacuri, precum şi orice alte obiecte cu caracter promoţional;- realizarea, achiziţia şi distribuirea de filme, fotografii, imagini şi altele asemenea;- organizarea şi participarea la simpozioane, festivaluri, conferinţe, expoziţii, colocvii, târguri, lansări de carte şi alte asemenea manifestări, desfăşurate în ţară şi în străinătate (cheltuieli de transport, cazare, masă sau diurnă);- servicii de traduceri, interpretariat, servicii şi asistenţă IT;- publicitate în mass-media;- realizarea de sondaje, cercetări şi studii;- organizarea de vizite de documentare, manifestări culturale, tabere, şcoli de vară, întâlniri zonale şi alte asemenea manifestări, desfăşurate în ţară şi în străinătate (cheltuieli de transport, cazare, masă sau diurnă);- vizite ale reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale sau străine în România (cheltuieli de transport, cazare, masă sau diurnă);- trataţii, reprezentare, deplasări interne şi externe (transport, cazare, masă sau diurnă), taxe de participare şi de vizitare, taxe consulare, taxe de înregistrare, taxe vamale, asigurări, combustibil auto şi alte cheltuieli de transport şi difuzare;- alte cheltuieli necesare şi oportune pentru realizarea proiectelor şi acţiunilor mai sus menţionate.  +  Articolul 36Un raport anual de progres cu privire la aplicarea SNImPCD va fi realizat de către CNCD, supervizat de Colegiul director şi ulterior supus dezbaterii publice.----