HOTĂRÂRE nr. 1.490 din 9 septembrie 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă(actualizată până la data de 4 decembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 28 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 4 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 29 noiembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.648 din 22 noiembrie 2006.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă organigrama şi numărul maxim de posturi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzute în anexa nr. 2, şi lista cuprinzând principalele dotări ale Centrului Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Data limită a intrării în funcţiune a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se stabileşte la 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 4Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 9 septembrie 2004.Nr. 1.490.  +  Anexa 1REGULAMENT 09/09/2004  +  Anexa 2Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriual Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă = 340                 ROMÂNIA    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR                                    ORGANIGRAMA                 INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                           ┌───────────────────┐                           │ INSPECTOR GENERAL │                           └───────────┬───────┘    APARAT PROPRIU │                                       │                                       │     ┌───────────────────────────┬─────┴────────────────────────┬──────────────┐     │ ┌───────────┴──────────────┐ │ │┌────┴───────┐ │ADJUNCT AL INSPECTORATULUI│ │ ││PRIM ADJUNCT│ │ GENERAL │ │ ││ AL │ └──────────┬───────────────┘ │ ││INSPECTORA- │ ┌---------------┴--------------┐ │ ││ TULUI │ | INSPECŢIA DE PREVENIRE | ┌─────────┼────────┐ ││ GENERAL │ | │ | │ │ │ │└─────────┬──┘ | ┌──────────┼───────┐ | ┌────┴───┐┌────┴───┐┌───┴────┐│          │ | ┌───┴─────┐┌───┴──────┐│ | │ DIREC- ││ DIREC- ││DIRECŢIA││          │ | │DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ | │ŢIA MA- ││ŢIA MA- ││ BUGET- ││┌───┐ │┌──┐ | │POMPIERI ││PROTECŢIEI││ | │NAGEMENT││NAGEMENT││CONTABI-│││A ├─────┼┤B │ | │ ││ CIVILE ││ | │LOGISTIC││RESURSE ││ LITATE ││└┬──┘ │└──┘ | └─────────┘└──────────┘│ | └────────┘│ UMANE │└────────┘│ │ ┌─┐ │┌──┐ | │ ┌──┐| └────────┘ │ ├─┤a│ ├┤C │ | ├─┤F │| ┌──────────┘ | └─┘ │└──┘ | │ └──┘| ┌──┐ │ ┌──┐ | | │┌──┐ | │ ┌──┐| │I ├─┼─┤J │ | | ├┤D │ | ├─┤G │| └──┘ │ └──┘ | |---┐ │└──┘ | │ └──┘| ┌──┐ │ ┌──┐ └-|a1 | │┌──┐ | │ ┌──┐| │K ├─┼─┤L │   └---┘ └┤E │ | └─┤H │| └──┘ │ └──┘           └──┘ | └──┘| ┌─┴─┐                └------------------------------┘ │ M │                                                                  └───┘-------------------------------------------------------------------------------UNITĂŢI ŞI INSTITUŢII SUBORDONATE┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐│ UNITATEA ││UNITATEA SPECIALĂ││CENTRUL NAŢIONAL││CENTRUL NAŢIONAL││ MUZEUL ││ SPECIALĂ ││DE SECURITATE ││ DE SECURITATE ││DE PERFECŢIONARE││NAŢIONAL ││ DE IN- ││CIVILĂ LA ││ LA INCENDIU ││A PREGĂTIRII ││ AL ││ TERVENŢIE ││OBIECTIVE DE ││ ŞI PROTECŢIE ││PENTRU MANAGE- ││POMPIE- ││ ÎN SITUAŢII││ IMPORTANŢĂ ││ CIVILĂ ││MENTUL SITUAŢII-││RILOR ││ DE URGENŢĂ ││ DEOSEBITĂ ││ ││LOR DE URGENŢĂ ││ ││ ││ ││ ││CIOLPANI ││ │└────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐│ ŞCOALA DE ││ BAZA PENTRU ││BAZA DE REPARA- ││ CENTRUL DE ││DEPOZITE ││ SUBOFIŢERI ││ LOGISTICĂ A ││ ŢII A TEHNICII ││ COMUNICATII ││REZERVE ││ POMPIERI ŞI││ I.G.S.U. ││DE INTERVENŢIE ││ ŞI ││PROPRII ││ PROTECŢIE ││ ││ DRAGALINA ││ INFORMATICA ││ ││ CIVILĂ ││ ││ ││ ││ ││ BOLDEŞTI ││ ││ ││ ││ │└────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘-------------------------------------------------------------------------------INSPECTORATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                  ┌───────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐                  │ INSPECTORATUL MUNICIPIULUI│ │41 INSPECTORATE JUDEŢENE │                  │ BUCURESTI PENTRU SITUAŢII │ │ PENTRU SITUAŢII DE │                  │ DE URGENŢĂ │ │ URGENŢĂ │                  └───────────────────────────┘ └─────────────────────────┘LEGENDA:A = CENTRUL OPERAŢIONAL NAŢIONALa1 = CENTRU OPERAŢIONALa2 = SECRETARIATUL TEHNIC PERMANENT AL COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢIE DE URGENŢĂB = SERVICIUL MANAGEMENT ORGANIZATORIC ŞI PLANIFICARE RESURSEC = SERVICIUL STRATEGII ŞI TACTICI SPECIFICED = SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂE = PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATEF = SERVICIUL PREGĂTIREA POPULAŢIEI PENTRU INTERVENŢIE ŞI EDUCAŢIE PREVENTIVĂG = SERVICIUL COORDONARE SERVICII PUBLICE, VOLUNTARE ŞI SERVICII PRIVATEH = PUBLICAŢII DE SPECIALITATEI = SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALEJ = SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOSK = SERVICIUL CONTROLL = SERVICIUL CABINETE ŞI SECRETARIATM = INFORMARE ŞI RELATII PUBLICE--------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.648 din 22 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006, conform articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3LISTA*)cu dotările principale ale Centrului OperaţionalNaţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, mese de consiliu2. Materiale pentru amenajarea spaţiilor de odihnă a personalului, prepararea şi servitul hranei3. Aparate radio4. Aparate TV color5. Mijloace de comunicaţii: telefoane fixe şi mobile; faxuri; radiotelefoane analogice şi digitale fixe, mobile şi portabile; modem Internet; echipament videoconferinţă; dispecerat; mijloace de comunicaţii pe unde scurte; mijloace de comunicaţii prin satelit6. Mijloace electronice de securizare a accesului şi de supraveghere exterioară a locului de dispunere7. Mijloace informatice: laptop-uri; staţii de lucru; servere; imprimante; software8. Hărţi digitale, hărţi ale Europei, României şi judeţelor, planul municipiului Bucureşti9. Mijloace individuale de protecţie, iluminat, de prim ajutor şi de apărare împotriva incendiilor10. Instalaţii pentru aer condiţionat şi sisteme de filtroventilaţie11. Autospeciale pentru conducerea acţiunilor de intervenţie12. Acte normative specifice şi literatură de specialitate13. Planuri şi programe specifice14. Aparatură de multiplicat documente15. Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi multiplicare.-------------*) În funcţie de necesităţi, lista se completează şi cu alte categorii de dotări materiale utile îndeplinirii atribuţiilor specifice, în raport cu extinderea competenţelor, prin hotărâre a Guvernului-----------