LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (**republicată**)(*actualizată*)privind brevetele de invenţie(actualizată până la data de 23 mai 2007**)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------**) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 203/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 22 mai 2002, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 21 octombrie 1991, şi a mai fost modificată şi completată prin:- Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 31 august 1994, abrogată prin Legea nr. 414/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 iunie 2002;- Legea nr. 22/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 martie 1995;- Legea nr. 73/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 2 august 1996;- Legea nr. 146/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997;- Legea nr. 255/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 217/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 19 aprilie 2001;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 6/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 21 februarie 2000, respinsă prin Legea nr. 294/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 8 iunie 2001.  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 1Drepturile asupra unei invenţii sunt recunoscute şi aparate pe teritoriul României prin acordarea unui brevet de invenţie de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile prevăzute de lege.Sunt, de asemenea, recunoscute şi aparate drepturile decurgând din brevetul european, conform legii.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) brevet european - brevetul acordat conform Convenţiei brevetului european; b) abrogată; c) cerere internaţionala - cererea de protecţie a unei invenţii, înregistrată conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor; d) consilier în proprietate industriala - persoana specializată în acordarea asistenţei în domeniul proprietăţii industriale (invenţii, mărci, desene, modele etc.), care desfăşoară legal aceasta activitate; e) Convenţia brevetului european - Convenţia privind brevetul european, adoptată la M'fcnchen la 5 octombrie 1973, astfel cum a fost amendată prin Actul de revizuire a art. 63 din Convenţia din 17 decembrie 1991 şi prin deciziile Consiliului de administraţie al Organizaţiei Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996 şi 10 decembrie 1998, precum şi prin Actul de revizuire a acesteia, adoptat la M'fcnchen la 29 noiembrie 2000; f) Convenţia de la Paris - Convenţia pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, Paris, astfel cum a fost revizuită şi modificată; g) descriere - prezentarea în scris a inventiei; h) inventator - persoana care a creat inventia; i) mandatar autorizat - consilierul în proprietate industriala, care poate avea şi calitate de reprezentare în procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci; j) OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;j^1) predecesor - persoana fizică sau juridică îndreptăţită la brevet anterior depunerii cererii de brevet; k) publicare - difuzarea informatiei într-un mod accesibil publicului; l) solicitant - persoana fizica sau juridică care cere acordarea unui brevet de invenţie; m) succesor în drepturi - orice persoană fizica sau juridică căreia i s-a transmis fie dreptul la acordarea brevetului de invenţie, fie drepturile care decurg dintr-un brevet de invenţie eliberat; n) revendicare - partea de brevet care cuprinde obiectul protecţiei solicitate şi al carei conţinut determina întinderea protecţiei; o) titularul brevetului - persoana fizica sau juridică căreia îi aparţine dreptul conferit prin brevet; p) unitate - persoana juridică care funcţionează legal; q) persoana care exploatează inventia - persoana fizica sau juridică care o pune în aplicare în mod legal. Persoana care exploatează inventia poate să fie identică cu titularul brevetului.-------------Lit. b) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.Lit. j^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 3Dreptul la brevet de invenţie aparţine inventatorului sau succesorului sau în drepturi.  +  Articolul 4În cazul în care inventia a fost creata împreună de mai mulţi inventatori, fiecare dintre aceştia are calitatea de coautor al inventiei, iar dreptul aparţine în comun acestora.Dacă două sau mai multe persoane au creat aceeaşi invenţie, independent una de alta, dreptul la brevet aparţine aceleia care a depus o cerere de brevet a cărei dată de depozit este cea mai veche.Abrogat.-------------Alin. 2 al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.Alin. 3 al art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 5Dacă inventatorul este salariat, în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la brevetul de invenţie aparţine: a) unităţii, pentru inventiile realizate de salariat în exercitarea unui contract de muncă ce prevede o misiune inventiva încredinţată în mod explicit, care corespunde cu funcţiile sale; inventatorul beneficiază de o remuneraţie suplimentară stabilită prin contract; b) salariatului, pentru inventiile realizate de către acesta fie în exercitarea funcţiei sale, fie în domeniul activităţii unităţii, prin cunoaşterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice ale unităţii sau ale datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material al acesteia, în lipsa unei prevederi contractuale contrare.Dacă inventia rezultă dintr-un contract de cercetare, în lipsa unei clauze contrare, dreptul la brevet de invenţie aparţine unităţii care a comandat cercetarea, inventatorul având dreptul la o remuneraţie suplimentară stabilită prin act adiţional la contract.În cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a) şi b) şi alin. 2, inventatorul şi unitatea au obligaţia reciprocă să se informeze în scris asupra creării şi stadiului realizării inventiei şi să se abţină de la orice divulgare.Încălcarea obligaţiei de a informa atrage răspunderea persoanei vinovate.În cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a) şi la alin. 2, dacă, în termen de 60 de zile de la data când salariatul a informat în scris unitatea asupra redactarii descrierii inventiei, cererea de brevet nu a fost depusa la OSIM, în lipsa altei convenţii între părţi, dreptul la acordarea brevetului de invenţie aparţine salariatului, în condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. b).În cazul prevăzut la alin. 1 lit. b), unitatea are un drept de preferinţa la încheierea unui contract privind inventia salariatului sau, ce trebuie exercitat în termen de 3 luni de la oferta salariatului; în lipsa acordului privind preţul contractului, acesta urmează să fie stabilit de instanţele judecătoreşti.  +  Articolul 6Persoanele fizice sau juridice străine având domiciliul sau sediul în afară teritoriului României beneficiază de dispoziţiile prezentei legi, în condiţiile tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind inventiile, la care România este parte.  +  Capitolul II Inventia brevetabilaInventia brevetabila  +  Articolul 7Un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta să fie noua, sa implice o activitate inventiva şi să fie susceptibilă de aplicare industriala.Inventiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile dacă se referă la: a) un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice procedeu tehnic, chiar dacă înainte se producea în natură; b) plante sau animale, dacă posibilitatea tehnică de realizare a invenţiei nu se limitează la un anumit soi de plante sau la o anumită rasă de animale; c) un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic ori un produs, altul decât un soi de plante sau o rasă de animale, obţinut prin acest procedeu; d) un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secventa sau secventa parţială a unei gene, chiar dacă structura acelui element este identică cu structura unui element natural.-------------Lit. a), b) şi c) ale alin. 2 al art. 7 au fost modificate de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 8Nu sunt considerate invenţii, în sensul art. 7, în special: a) descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice; b) creaţiile estetice; c) planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activităţilor economice, precum şi programele de calculator; d) prezentările de informaţii.Prevederile alin. 1 nu exclud brevetabilitatea obiectelor sau activităţilor prevăzute în acest alineat decât în măsura în care cererea de brevet de invenţie ori brevetul de invenţie se referă la astfel de obiecte sau activităţi considerate în sine.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 9Nu se acordă brevet de invenţie, potrivit prezentei legi, pentru: a) invenţiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătăţii şi vieţii persoanelor, animalelor ori plantelor, şi care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiţia ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă printr-o dispoziţie legală; b) soiurile de plante şi rasele de animale, precum şi procedeele esenţial biologice pentru obţinerea plantelor sau animalelor. Prevederea nu se aplică procedeelor microbiologice şi produselor obţinute prin aceste procedee; c) invenţiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării şi dezvoltării sale, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene; d) metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie, şi metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal.Dispoziţiile alin. 1 lit. d) nu se aplică produselor, în special substanţe sau compoziţii pentru utilizare în oricare dintre aceste metode.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 10O invenţie este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă ori orală, prin folosire sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de brevet de invenţie.Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, conţinutul cererilor depuse la OSIM şi al cererilor internaţionale pentru care s-a deschis fază naţională în România sau europene desemnând România, aşa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit anterioară celei prevăzute la alin. 2 şi care au fost publicate la sau după această dată, potrivit legii.Prevederile alin. 2 şi 3 nu vor exclude brevetabilitatea oricărei substanţe sau compoziţii cuprinse în stadiul tehnicii, pentru utilizarea acesteia într-o metodă dintre cele prevăzute la art. 9 alin. 1 lit. d), dacă utilizarea sa în oricare dintre aceste metode nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.Prevederile alin. 2 şi 3 nu vor exclude brevetabilitatea oricărei substanţe sau compoziţii prevăzute la alin. 4, pentru orice altă utilizare specifică în orice metodă dintre cele prevăzute la art. 9 alin. 1 lit. d), dacă această utilizare nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 11În aplicarea art. 10, divulgarea invenţiei nu este luată în considerare dacă a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de brevet şi dacă rezultă direct sau indirect ca urmare a: a) unui abuz evident în privinţa solicitantului sau predecesorului în drepturi al acestuia; b) faptului că solicitantul sau predecesorul în drepturi al acestuia a expus invenţia într-o expoziţie internaţională oficială sau oficial recunoscută, în sensul Convenţiei privind expoziţiile internaţionale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, cu revizuirile ulterioare.Prevederile alin. 1 lit. b) sunt aplicabile numai dacă la înregistrarea cererii de brevet de invenţie solicitantul declară că invenţia a fost expusă efectiv şi dacă, în termenul şi în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, depune un document în susţinerea declaraţiei sale.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 12O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventivă dacă, pentru o persoană de specialitate, ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii.Cererile de brevet prevăzute la art. 10 alin. 3, deşi fac parte din stadiul tehnicii, nu sunt luate în considerare pentru aprecierea activităţii inventive.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 13O invenţie este considerată ca fiind susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi fabricat sau utilizat într-un domeniu industrial, inclusiv în agricultură.Aplicabilitatea industrială a unei secvenţe sau a unei secvenţe parţiale a unei gene trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet de invenţie.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Capitolul III Înregistrarea, publicarea şi examinarea cererii de brevet, eliberarea brevetuluiÎnregistrarea, publicarea şi examinarea cererii de brevet, eliberarea brevetului  +  Articolul 14Cererea de brevet de invenţie, redactată în limba română, trebuie să cuprindă: a) solicitarea acordării unui brevet; b) datele de identificare a solicitantului; c) o descriere a invenţiei; d) una sau mai multe revendicări; e) desenele la care se face referire în descriere sau revendicări.Dacă solicitantul nu este acelaşi cu inventatorul, cererea de brevet de invenţie va conţine şi indicaţii care să permită stabilirea identităţii inventatorului şi va fi însoţită de un document din care să reiasă modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului.Documentul prevăzut la alin. 2 va putea fi depus până la luarea unei hotărâri asupra cererii de brevet.Depunerea cererii de brevet poate fi făcută de persoana îndreptăţită la acordarea brevetului, personal sau în orice mod prescris de regulamentul de aplicare a prezentei legi.În toate procedurile în faţa OSIM, solicitantul este considerat a fi persoana îndreptăţită la acordarea brevetului.Cererea de brevet se depune la OSIM, la alegerea solicitantului, pe hârtie sau sub o altă formă şi printr-un mijloc de transmitere acceptat de OSIM şi prevăzut de regulamentul de aplicare a prezentei legi.Cererea de brevet este însoţită de un rezumat care se depune cel mai târziu cu două luni înainte de data publicării cererii.Rezumatul serveşte în mod exclusiv informării tehnice; acesta nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, în special pentru determinarea întinderii protecţiei solicitate şi nici pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. 3.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 15Data de depozit a cererii de brevet de invenţie este data la care au fost înregistrate următoarele: a) o indicaţie explicită sau implicită că se solicită acordarea unui brevet de invenţie; b) indicaţii care să permită stabilirea identităţii solicitantului sau care să permită contactarea acestuia de către OSIM; c) o parte care, la prima vedere, sa para a fi o descriere a inventiei.În cazul în care lipseşte o parte a descrierii, în scopul atribuirii datei de depozit, aceasta poate fi depusa ulterior, data de depozit fiind data la care aceasta parte a fost depusa şi la care taxa pentru înregistrarea acestei părţi a fost plătită.Dacă partea lipsa a descrierii prevăzute la alin. 1 lit. c), depusa ulterior, este retrasă, data de depozit va fi data la care sunt îndeplinite cerinţele la care se face referire la alin. 1.Condiţiile de depunere ulterioară şi cele de retragere a părţii lipsa a descrierii, care a fost depusa ulterior conform alin. 2, sunt prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.În cazul în care cererea de brevet de invenţie nu conţine o parte care, la prima vedere, să pară a fi o descriere, în scopul acordării datei de depozit, în cererea de brevet de invenţie poate fi făcută referire, în limba română, la o cerere depusă anterior la un oficiu care înlocuieşte descrierea, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi. În caz contrar, nu se acordă dată de depozit, iar cererea nu va fi tratată ca o cerere de brevet de invenţie.Cererea de brevet de invenţie se înscrie în Registrul naţional al cererilor de brevet depuse. Până la publicarea datelor din acest registru în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, acestea nu sunt publice, potrivit legii speciale.Revendicarile şi desenele privind inventia pot fi depuse şi în termen de doua luni de la data de depozit a cererii de brevet, cu plata taxei legale.În cazul cererii internaţionale de brevet sau a cererii de brevet european, data de depozit este data care rezultă din tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi această dată se înscrie în Registrul naţional al cererilor de brevet depuse.-------------Partea introductivă a art. 15 şi lit. a) a alin. 1 au fost modificate de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.Alin. 5 al art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 16Abrogat.Persoanele fizice sau juridice pot, pentru motive justificate, să depună descrierea, revendicările şi desenele într-o limbă străină, cu condiţia ca, în termen de două luni de la înregistrarea cererii sau, după caz, de la data deschiderii fazei naţionale, să depună la OSIM o traducere conformă, în limba română, a acestor documente şi să fie plătită taxa legală.Se considera ca îndeplinesc condiţiile privind forma şi conţinutul unei cereri din prezenta lege: a) cererile internaţionale care îndeplinesc condiţiile privind forma şi conţinutul prevăzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat de Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 81 din 2 martie 1979, cu modificările ulterioare; b) cererile internaţionale care îndeplinesc condiţiile de forma şi de conţinut prevăzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor şi cerute de OSIM sau de Oficiul European de Brevete, atunci când acţionează pentru OSIM, după ce a început prelucrarea sau examinarea acestora.De asemenea, vor fi respectate orice alte cerinţe cu privire la forma şi conţinutul cererii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.Dacă sunt îndeplinite prevederile art. 14 alin. 1 sau ale art. 16 alin. 2, depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar.Prin depozit naţional reglementar se înţelege orice depozit care este suficient pentru stabilirea datei la care a fost depusă cererea, oricare ar fi fost soarta ulterioară a acesteia.---------------Alin. 1 al art. 16 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.Alin. 2 şi 5 ale art. 16 au fost modificate de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.Alin. 6 al art. 16 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 17Orice persoană care a depus, în conformitate cu art. 14 alin. 1 şi art. 16 alin. 2, o cerere de brevet la OSIM sau succesorul său în drepturi beneficiază de un drept de prioritate, cu începere de la data depozitului cererii faţă de orice alt depozit, privind aceeaşi invenţie, având o dată ulterioară.---------------Art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 18Invenţia trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza.Dacă invenţia se referă la un material biologic sau la utilizarea unui material biologic la care publicul nu a avut acces şi care nu poate fi descris în cererea de brevet de invenţie într-un mod care să permită unei persoane de specialitate în domeniu să realizeze invenţia, condiţiile prevăzute la alin. 1 sunt considerate îndeplinite numai dacă solicitantul dovedeşte printr-un document că, anterior datei de depozit a cererii de brevet de invenţie, materialul biologic a făcut obiectul unui depozit la o autoritate de depozit internaţională.Revendicările definesc obiectul protecţiei solicitate şi trebuie să fie clare, concise şi să fie susţinute de descrierea invenţiei.---------------Art. 18 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 19Cererea de brevet trebuie să se refere numai la o singura invenţie sau la un grup de invenţii legate între ele de o asemenea maniera încât sa formeze un singur concept inventiv general.Cererea de brevet care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. 1 poate fi divizata de către solicitant, din proprie iniţiativă sau la cererea OSIM, până la luarea unei hotărâri asupra cererii de brevet.Într-o cerere rezultată în urma divizării se pot revendica numai obiecte care nu depăşesc dezvăluirea din cererea iniţială. Cererile rezultate în urma divizării care îndeplinesc această cerinţă au aceeaşi dată de depozit ca şi cererea iniţială şi fiecare va beneficia de dreptul de prioritate revendicat în aceasta.---------------Alin. 3 al art. 19 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 20Orice persoană care a depus, în mod regulamentar, în orice stat parte la Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale sau stat membru la Organizaţia Mondială a Comerţului, o cerere de brevet de invenţie, de model de utilitate sau de certificat de utilitate ori succesorul său în drepturi beneficiază, pentru a efectua depunerea unei cereri ulterioare de brevet de invenţie în România pentru aceeaşi invenţie, de un drept de prioritate pe o perioadă de 12 luni calculată de la data de depozit a cererii anterioare.Orice depozit care are valoarea unui depozit naţional reglementar potrivit legislaţiei naţionale a oricărui stat parte la Convenţia de la Paris sau stat membru la Organizaţia Mondială a Comerţului în care a fost constituit va fi recunoscut ca dând naştere unui drept de prioritate.O cerere de brevet european desemnând România şi pentru care a fost acordată o dată de depozit are în România valoarea unui depozit naţional reglementar, luându-se în considerare, atunci când este cazul, şi prioritatea revendicată pentru cererea de brevet european.Solicitantul unei cereri de brevet de invenţie poate beneficia de prioritatea unei cereri de brevet anterioare pentru aceeaşi invenţie, dacă depune odată cu cererea de brevet o declaraţie în care revendică prioritatea cererii anterioare, justificată prin acte de prioritate, în condiţiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.Într-o cerere de brevet se poate recunoaşte revendicarea unor priorităţi multiple, cu condiţia respectării prevederilor alin. 1, numai pentru acele elemente ale cererii de brevet care sunt cuprinse în cererea sau în cererile a căror prioritate este revendicată; priorităţile multiple pot fi revendicate, după caz, şi pentru aceeaşi revendicare.Prioritatea poate fi recunoscută doar pentru acele elemente care sunt clar dezvăluite în cererea de brevet luată în totalitatea sa.Prioritatea poate fi recunoscută şi pentru o cerere de brevet care revendică sau ar fi putut revendica prioritatea unei cereri de brevet anterioare, la o dată de înregistrare ulterioară datei de expirare a termenului de prioritate, dar nu mai mult de două luni de la data expirării acestui termen, cu plata taxei legale, dacă: a) o cerere expresă este formulată în acest sens, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi; b) cererea este formulată în termen; c) cererea prezintă motivele pentru care termenul de prioritate nu a fost respectat; d) OSIM constată că cererea de brevet ulterioară nu a fost depusă în termenul de prioritate, deşi solicitantul a depus toate diligenţele în acest scop, sau când nerespectarea termenului nu s-a produs cu intenţie.În cazul în care solicitantul cererii de brevet de invenţie revendică un drept de prioritate aparţinând altei persoane, pentru recunoaşterea priorităţii este necesară depunerea la OSIM a unei autorizaţii din partea cedentului, din care să rezulte că solicitantul are dreptul să revendice prioritatea cererii anterioare.Termenul de depunere a autorizaţiei este de maximum 3 luni de la revendicarea priorităţii.---------------Art. 20 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 21Abrogat.---------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 21^1Dacă într-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de invenţie acordată de OSIM este depusă o cerere de brevet de invenţie ulterioară, de către solicitantul cererii anterioare sau de către succesorul său în drepturi, atunci în cererea ulterioară poate fi revendicat un drept de prioritate pentru aceeaşi invenţie, denumit drept de prioritate internă. Dacă a fost revendicat un drept de prioritate internă într-o cerere ulterioară, cererea anterioară a cărei prioritate a fost revendicată este considerată ca fiind retrasă, dacă nu s-a luat o hotărâre.Prioritatea internă poate fi revendicată odată cu depunerea cererii ulterioare sau într-un termen de două luni de la data depunerii acestei cereri.Prioritatea internă a unei cereri anterioare, revendicată într-o cerere ulterioară, nu va fi recunoscută dacă: a) cel puţin una dintre cererile de brevet de invenţie a beneficiat de o prioritate, în condiţiile prevăzute la art. 17; b) în cererea anterioară au fost revendicate priorităţi interne şi una dintre ele are dată anterioară termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii ulterioare; c) actul de prioritate internă nu a fost depus în termenul prevăzut de regulamentul de aplicare a prezentei legi.---------------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 22În cazul în care solicitantul a omis să revendice prioritatea odată cu depunerea cererii, revendicarea poate fi făcută în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, cel mai târziu în termen de două luni de la această dată, cu plata taxei legale.Actele de prioritate se depun într-un termen de 16 luni de la data celei mai vechi priorităţi sau, după caz, în 4 luni de la data deschiderii fazei naţionale.În cazul în care OSIM consideră că în procedura de examinare este necesară traducerea unei cereri de brevet anterioare, care a servit ca bază pentru revendicarea priorităţii, invită solicitantul să depună o traducere conformă în limba română a cererii anterioare, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.În cazul neîndeplinirii prevederilor alin. 2 sau ale art. 20, OSIM hotărăşte, în termen de 6 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale, că prioritatea nu este recunoscută.---------------Art. 22 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 23Cererile de brevet de invenţie depuse pe cale naţionala, pentru care a fost constituit depozitul naţional reglementar, sunt publicate imediat după expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit sau, dacă a fost recunoscută o prioritate, de la data acestei prioritati, cu excepţia celor prevăzute la art. 42 alin. 2.Cererile de brevet de invenţie depuse conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor se publică imediat după expirarea unui termen de 6 luni de la deschiderea fazei naţionale.La cererea persoanei fizice sau juridice îndreptăţite publicarea se poate face într-un termen mai scurt decât cel prevăzut la alin. 1 şi 2, în condiţiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.În cazul în care hotărârea de acordare a brevetului este luată înaintea datei de expirare a termenului prevăzut la alin. 1, cererea de brevet de invenţie este publicată împreună cu menţiunea privind hotărârea de acordare.Cererile de brevet de invenţie prevăzute la art. 42 alin. 2 vor fi publicate în termen de 3 luni de la data declasificării informaţiilor cuprinse în acestea.Cererea de brevet de invenţie nu se publică dacă până la expirarea termenului de 18 luni o hotărâre de respingere a fost luată sau dacă cererea a fost retrasă ori declarată ca fiind considerată retrasă. (Alin. 5^1)Publicarea cererii se menţionează în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi se face în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.---------------Alin. 4-6 ale art. 23 au fost modificate de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.Alin. 5^1 al art. 23 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 24La cererea solicitantului, OSIM întocmeşte un raport de documentare însoţit, după caz, de o opinie scrisă privind brevetabilitatea şi publică raportul de documentare, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.Dacă raportul de documentare nu a fost făcut public odată cu cererea, acesta se va publică ulterior.---------------Art. 24 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 25Examinarea cererii de brevet de invenţie poate fi cerută la data de depozit a cererii de brevet sau, după caz, la deschiderea fazei naţionale ori în termen de 30 de luni de la una dintre aceste date.Pentru cererile de brevet de invenţie care conţin informaţii clasificate ca secrete de stat, solicitarea examinării poate fi cerută la data de depozit a cererii sau în termen de 3 luni de la declasificare, dar nu mai târziu de 30 de luni înainte de expirarea duratei brevetului, prevăzută la art. 31.---------------Alin. 2 al art. 25 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 26OSIM examinează dacă:A. cererea de brevet de invenţie respectă: a) dispoziţiile art. 6; b) condiţiile privind depozitul, prevăzute la art. 14-16; c) condiţiile pentru recunoaşterea priorităţii prevăzute la art. 20, 21^1 şi 22; d) condiţia de unitate a invenţiei, prevăzută la art. 19 alin. 1;B. invenţia care constituie obiectul cererii: a) este dezvăluită potrivit art. 18; b) nu este exclusă de la brevetare, potrivit art. 8 alin. 1, sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9; c) îndeplineşte condiţiile de brevetabilitate prevăzute la art. 7 şi art. 10-13.---------------Art. 26 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 27OSIM are dreptul sa ceara solicitantului lămuririle şi actele pe care le considera necesare în legătură cu identitatea solicitantului sau a inventatorului, cu depozitul naţional reglementar constituit sau cu îndeplinirea condiţiilor de brevetare.În toate procedurile privind cererea sau brevetul de invenţie OSIM poate transmite notificări solicitantului, titularului sau persoanei interesate, iar aceştia pot transmite la OSIM comunicări, cu respectarea termenelor prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, aceste termene putând fi prelungite de către OSIM la cerere, cu plata unei taxe legale.Absenta notificării nu absolvă pe solicitant, titular ori persoana interesată de obligaţia respectării dispoziţiilor prezentei legi.Solicitantul va depune la OSIM toate documentele publice în legătură cu inventia sa, inclusiv copii de pe brevetele acordate în alte state.La cererea OSIM sau din iniţiativa sa, solicitantul ori succesorul său în drepturi poate modifica cererea de brevet până la luarea unei hotărâri, cu condiţia ca dezvăluirea invenţiei să nu depăşească conţinutul cererii la data de depozit.---------------Alin. 5 al art. 27 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 28OSIM hotărăşte prin Comisia de examinare de specialitate, pe baza raportului de examinare a cererii de brevet de invenţie, acordarea brevetului de invenţie sau respingerea cererii de brevet.OSIM hotărăşte respingerea cererii de brevet de invenţie în următoarele situaţii: a) cererea de brevet de invenţie nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6, art. 16 alin. 2 şi 5 şi la art. 41 alin. 2; b) invenţia care constituie obiectul cererii este exclusă de la brevetare, potrivit prevederilor art. 8, sau se încadrează în prevederile art. 9 ori nu îndeplineşte condiţiile de brevetabilitate prevăzute la art. 7, 10, 12 şi 13; c) invenţia care constituie obiectul cererii nu îndeplineşte condiţiile art. 18; d) termenul de deschidere a fazei naţionale pentru cererile înregistrate internaţional a fost depăşit; e) la expirarea unui termen de 12 luni de la data la care cererile aflate în situaţia prevăzută la alin. 4 lit. b) au fost considerate retrase; f) s-a solicitat respingerea cererii de brevet de invenţie, potrivit art. 65 alin. 2 lit. c); g) solicitantul, altul decât inventatorul, nu a făcut dovada, în cadrul termenului prevăzut la art. 29 alin. 2, că este îndreptăţit la acordarea brevetului; h) nu s-a solicitat examinarea cererii de brevet de invenţie în vederea acordării brevetului în termenele prevăzute la art. 25.OSIM ia act de retragerea cererii de brevet de invenţie dacă solicitantul cere retragerea în scris, în mod expres.Sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de brevet de invenţie aflate în următoarele situaţii: a) inventatorii nu au fost declaraţi în termen de 18 luni de la data solicitării examinării în fond; b) solicitantul nu a dat curs notificărilor OSIM, în termenul acordat de OSIM, privind aducerea formei descrierii şi desenelor în concordanţă cu conţinutul revendicărilor admise; c) cererea a constituit baza revendicării priorităţii într-o cerere ulterioară depusă pe cale naţională sau pe cale internaţională, pentru care s-a deschis fază naţională în România; d) cererea de brevet de invenţie se află în situaţia prevăzută la art. 65 alin. 2 lit. b); e) solicitantul nu a depus revendicările în termenul prevăzut la art. 15 alin. 7; f) una dintre taxele legale, respectiv de înregistrare, de depunere ulterioară a revendicărilor, de deschidere a fazei naţionale, de publicare, de examinare, nu a fost plătită în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege şi de regulamentul de aplicare a prezentei legi; g) cererea de brevet pentru care s-a luat o hotărâre de acordare şi pentru care nu a fost achitată, în termenul prevăzut de lege, taxa de publicare, tipărire şi eliberare a brevetului.Toate hotărârile OSIM privind cererile de brevet de invenţie sunt motivate, se înscriu în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi se comunică solicitantului în termen de o lună de la data luării hotărârii. În acelaşi registru se înscriu şi menţiunile privind cererile de brevet retrase sau menţiunile privind declaraţiile conform cărora cererile de brevet sunt considerate ca fiind retrase, care, de asemenea, se comunică solicitantului.Menţiunea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a cererii de brevet se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în termen de o lună de la data la care a expirat termenul prevăzut de lege pentru formularea contestaţiei şi în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.OSIM publică menţiunea hotărârii de acordare a brevetului şi, odată cu publicarea, pune la dispoziţia publicului descrierea şi desenele brevetului, sub condiţia achitării taxei de publicare, tipărire şi eliberare a brevetului.În cazul în care taxa de publicare, tipărire şi eliberare a brevetului nu este achitată în termenul prevăzut de lege, cererea de brevet este considerată retrasă, iar brevetul este considerat ca nefiind acordat.Hotărârea de acordare a brevetului va avea efect începând cu data publicării menţiunii acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.În cazul hotărârilor de acordare a unui brevet de invenţie care conţine informaţii clasificate, după declasificarea acestora se aplică prevederile alin. 7 şi 9 şi ale art. 23 alin. 4.În cazul decesului solicitantului, persoană fizică, sau în cazul dizolvării persoanei juridice solicitante, procedura de examinare se suspendă până la comunicarea la OSIM a succesorului în drepturi, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.Când se instituie proceduri judiciare în privinţa dreptului la brevet sau a dreptului la acordarea brevetului, procedura de brevetare se suspendă până când hotărârea judecătorească rămâne definitivă şi irevocabilă.Persoana interesată va comunică la OSIM hotărârea prevăzută la alin. 12.---------------Art. 28 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 29OSIM poate proceda din oficiu la revocarea hotărârilor sale, pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta lege, până la comunicarea acestora.Dacă OSIM constată pe baza unor dovezi temeinice că solicitantul, altul decât inventatorul, nu este îndreptăţit la acordarea brevetului de invenţie, se poate proceda la amânarea comunicării hotărârii luate, fără a depăşi un termen de 6 luni de la data acesteia; în cazul în care în acest termen solicitantul nu poate dovedi că are calitatea de persoană îndreptăţită la acordarea brevetului, hotărârea de acordare se revocă potrivit alin. 1 şi cererea de brevet se respinge.---------------Art. 29 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 30Brevetul de invenţie este eliberat de directorul general al OSIM, în temeiul hotărârii de acordare a acestuia. Pentru brevetul european OSIM certifica validitatea brevetului în România, conform legii.Data eliberării brevetului de invenţie este data la care menţiunea hotărârii de acordare este publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.Brevetele se înscriu în Registrul naţional al brevetelor de invenţie.Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, brevetul de invenţie european se înscrie în Registrul naţional al brevetelor de invenţie.---------------Alin. 2 al art. 30 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 31Durata brevetului de invenţie este de 20 de ani, cu începere de la data de depozit.Pentru brevetul european durata prevăzută la alin. 1 curge de la data constituirii depozitului reglementar al cererii de brevet, conform Convenţiei brevetului european.Pentru medicamente sau produsele fitofarmaceutice brevetate se poate obţine un certificat suplimentar de protecţie, în condiţiile Regulamentului (CEE) nr. 1768/92 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind instituirea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente şi ale Regulamentului (CE) nr. 1610/96 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 1996 privind instituirea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produse fitofarmaceutice*).---------------Alin. 1 şi 3 ale art. 31 au fost modificate de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.---------------  +  Articolul 32Abrogat.---------------Art. 32 a fost abrogat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Capitolul IV Drepturi şi obligaţiiDrepturi şi obligaţii  +  Articolul 33Brevetul de invenţie conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenţiei pe întreaga sa durată.Este interzisă efectuarea, fără consimţământul titularului, a următoarelor acte: a) fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs; b) utilizarea procedeului, precum şi folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri al produsului obţinut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu.Întinderea protecţiei conferite de brevet sau de cererea de brevet este determinată de conţinutul revendicărilor. Totodată, descrierea şi desenele invenţiei servesc la interpretarea revendicărilor.Pe perioada până la acordarea brevetului, întinderea protecţiei conferită de cererea de brevet este determinată de revendicările publicate potrivit art. 23.Brevetul, aşa cum a fost acordat ori modificat în procedura de revocare sau de anulare în parte, va determina retroactiv protecţia conferită de cererea de brevet, în măsura în care aceasta nu a fost extinsă.Pentru determinarea întinderii protecţiei conferite de brevet se va ţine seama de orice element echivalent unui element specificat în revendicări. Dacă obiectul brevetului este un procedeu, protecţia conferită de brevet se extinde la produsul obţinut în mod direct prin procedeul brevetat.Protecţia conferită printr-un brevet referitor la un material biologic având caracteristici specifice se extinde asupra oricărui material derivat, pe baza celui brevetat, prin reproducere sau multiplicare, sub formă identică ori diferenţiat şi cu aceleaşi caracteristici.Protecţia conferită printr-un brevet referitor la un procedeu permiţând producerea unui material biologic având caracteristici specifice se extinde asupra materialului biologic direct obţinut prin acest procedeu, asupra oricărui alt material biologic derivat din materialul biologic direct obţinut prin acel procedeu, precum şi asupra oricărui alt material obţinut plecându-se de la materialul biologic direct obţinut prin reproducere sau multiplicare, sub formă identică ori diferenţiat şi având aceleaşi caracteristici.Protecţia conferită printr-un brevet de produs conţinând o informaţie genetică sau constând într-o informaţie genetică se extinde asupra oricărui alt material în care produsul este încorporat şi în care informaţia genetică este conţinută şi îşi exercită funcţia, cu excepţia corpului uman în diferite stadii de formare ori dezvoltare.Protecţia prevăzută la alin. 7-9 nu se extinde asupra materialului biologic obţinut prin reproducerea sau multiplicarea unui material biologic comercializat ori oferit spre vânzare pe teritoriul României de către titularul de brevet sau cu consimţământul acestuia, când reproducerea ori multiplicarea rezultă în mod necesar din utilizarea pentru care materialul biologic a fost pus pe piaţă, cu condiţia ca materialul obţinut să nu fi fost utilizat ulterior pentru alte reproduceri sau multiplicări.---------------Art. 33 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 34Cu începere de la data publicării cererii de brevet, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1-3, cererea asigură solicitantului, în mod provizoriu, protecţia conferită potrivit dispoziţiilor art. 33.---------------Art. 34 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 35Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 33 şi 34: a) folosirea inventiilor în construcţia şi în funcţionarea vehiculelor terestre, aeriene, precum şi la bordul navelor sau la dispozitivele pentru funcţionarea acestora, aparţinând statelor membre ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind inventiile, la care România este parte, când aceste vehicule sau nave patrund pe teritoriul României, temporar sau accidental, cu condiţia ca aceasta folosire să se facă exclusiv pentru nevoile vehiculelor sau navelor; b) efectuarea oricăruia dintre actele prevăzute la art. 33 alin. 2 de către o persoană care a aplicat obiectul brevetului de invenţie sau cel al cererii de brevet, asa cum a fost publicată, ori a luat măsuri efective şi serioase în vederea producerii sau folosirii lui cu buna-credinţa pe teritoriul României, independent de titularul acesteia, cat şi înainte de constituirea unui depozit naţional reglementar privind inventia sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscută; în acest caz inventia poate fi folosită în continuare de acea persoana, în volumul existent la data de depozit sau a priorităţii recunoscute, şi dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei ori cu o fracţiune din patrimoniul afectat exploatării inventiei; c) efectuarea oricăruia dintre actele prevăzute la art. 33 alin. 2 exclusiv în cadru privat şi în scop necomercial; producerea sau, după caz, folosirea inventiei exclusiv în cadru privat şi în scop necomercial; d) comercializarea sau oferirea spre vânzare pe teritoriul Uniunii Europene a acelor exemplare de produs, obiect al invenţiei, care au fost vândute anterior de titularul de brevet ori cu acordul său expres*);d^1) folosirea în scopuri experimentale, exclusiv cu caracter necomercial, a obiectului invenţiei brevetate; e) folosirea cu buna-credinţa sau luarea măsurilor efective şi serioase de folosire a inventiei de către terţi în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet şi revalidarea brevetului. În acest caz inventia poate fi folosită în continuare de acea persoana, în volumul existent la data publicării menţiunii revalidarii, şi dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei care utilizează inventia ori cu o fracţiune din patrimoniul care este afectat exploatării inventiei; f) exploatarea de către terţi a inventiei sau a unei părţi a acesteia la a carei protecţie s-a renunţat.Orice persoană care, cu buna-credinţa, foloseşte inventia sau a făcut pregătiri efective şi serioase de folosire a inventiei, fără ca aceasta folosire sa constituie o încălcare a cererii de brevet sau a brevetului european în traducerea iniţială, poate, după ce traducerea corectată are efect, sa continue folosirea inventiei în întreprinderea sa ori pentru necesităţile acesteia, fără plata şi fără să depăşească volumul existent la data la care traducerea iniţială a avut efect.---------------Lit. d) a alin. 1 al art. 35 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.Lit. d^1) a alin. 1 al art. 35 a fost introdusă de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.---------------  +  Articolul 36Inventatorul are dreptul sa i se menţioneze numele, prenumele şi calitatea în brevetul eliberat, în carnetul de muncă, precum şi în orice acte sau publicaţii privind inventia sa.În cazul în care titularul este altul decât inventatorul, acestuia din urma i se eliberează un duplicat al brevetului de invenţie.La solicitarea expresă a inventatorului, numele şi prenumele acestuia nu se publică; aceasta solicitare este supusă plăţii taxei legale.  +  Articolul 37Pentru inventiile create şi realizate în condiţiile art. 5 alin. 1 cu clauza contrară şi, respectiv, ale art. 5 alin. 2 inventatorul beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract încheiat cu solicitantul sau, după caz, cu titularul brevetului.Drepturile patrimoniale se stabilesc în funcţie de efectele economice şi/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcţie de aportul economic al inventiei.  +  Articolul 38În cazul decăderii din drepturi a titularului de brevet, prevăzută la art. 45 alin. 3, titularul poate cere la OSIM revalidarea brevetului pentru motive justificate, în termen de 6 luni de la data publicării decăderii. În termen de 60 de zile de la înregistrare OSIM hotărăşte asupra cererii de revalidare, sub condiţia plăţii taxei legale. Menţiunea revalidarii brevetului se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii.  +  Articolul 39Titularul poate renunţa, în tot sau în parte, la brevet, pe baza unei declaraţii scrise înregistrate la OSIM.În cazul inventiilor prevăzute la art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 2, precum şi al inventiilor care au făcut obiectul unei cesiuni potrivit art. 5 alin. 1 lit. b), titularul brevetului este obligat sa comunice inventatorului intenţia sa de renunţare; la cererea inventatorului, titularul este obligat să-i transmită acestuia dreptul asupra brevetului.Dacă brevetul a făcut obiectul unui contract de licenţa, renunţarea este posibila numai cu acordul beneficiarului licenţei.Inventia sau partea din aceasta, la a carei protecţie s-a renunţat, poate fi liber exploatată de către terţi.La un brevet acordat pentru invenţiile care conţin informaţii clasificate potrivit prevederilor art. 42 alin. 2, titularul poate renunţa numai după declasificarea informaţiilor şi publicarea menţiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenţie şi a descrierii, revendicărilor şi desenelor invenţiei brevetate, potrivit prevederilor art. 28 alin. 6.Renunţarea se înregistrează la OSIM în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi produce efecte începând cu data publicării acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.--------------Alin. 5 al art. 39 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 40Abrogat.--------------Art. 40 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 41În procedurile în faţa OSIM solicitantul cererii, cesionarul sau titularul ori o altă persoană interesată poate fi reprezentată printr-un mandatar, în baza unei procuri înregistrate la OSIM, în condiţiile şi la termenele prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.Pentru persoanele menţionate anterior, care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, cu următoarele excepţii, cazuri în care se poate acţiona în nume propriu: a) înregistrarea unei cereri de brevet de invenţie, în scopul atribuirii datei de depozit; b) plata unei taxe; c) depunerea unei copii de pe o cerere anterioară; d) eliberarea unei notificări a OSIM privind orice procedura prevăzută la lit. a), b) şi c).Taxa de menţinere în vigoare poate fi plătită de orice persoană.În cazul revocării procurii semnătura mandatarului nu are efectul semnăturii solicitantului, a titularului sau a persoanelor interesate care l-au desemnat.  +  Articolul 42Inventia care face obiectul cererii de brevet depuse la OSIM nu poate fi divulgată fără acordul solicitantului, până la publicarea acesteia, şi are caracterul stabilit de legea specială până la publicare.Informaţiile din domeniul apărării sau siguranţei naţionale conţinute într-o invenţie creată pe teritoriul României, obiect al unei cereri de brevet de invenţie, pot fi clasificate de instituţiile în drept ca informaţii secrete de stat; în acest caz, solicitantul este înştiinţat de instituţia care a clasificat informaţiile şi poate beneficia, pe bază de contract, de acordarea unei compensaţii din partea acestei instituţii, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.Informaţiile clasificate ca secrete de stat pot fi declasificate numai de instituţia care le-a atribuit acest caracter.--------------Alin. 2 şi 3 ale art. 42 au fost modificate de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 43Brevetarea în străinătate a inventiilor create de persoane fizice române pe teritoriul României se face numai după înregistrarea cererii de brevet de invenţie la OSIM.În cazul invenţiilor care conţin informaţii secrete de stat, brevetarea în străinătate se poate face numai dacă informaţiile au fost declasificate potrivit art. 42 alin. 3.În vederea brevetarii în străinătate a inventiilor prevăzute la alin. 1 solicitanţii sau titularii de brevet români pot beneficia de sprijin financiar, potrivit legii.Brevetarea în străinătate a inventiilor prevăzute la alin. 1 se aduce la cunoştinţa OSIM de către persoanele fizice române care le-au creat sau de către succesorul lor în drepturi.Pentru înregistrarea cererilor internaţionale în vederea brevetarii inventiilor în alte state, în conformitate cu prevederile Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, OSIM acţionează în calitate de oficiu receptor.--------------Alin. 2 al art. 43 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 44În cazul invenţiei pentru care o unitate este îndreptăţită la acordarea brevetului, aceasta are obligaţia de a informa inventatorul asupra stadiului examinării cererii de brevet de către OSIM, precum şi asupra stadiului şi rezultatelor aplicării sau comercializării invenţiei.Inventatorul are obligaţia sa acorde, la cererea titularului de brevet, asistenţa tehnica pe bază de contract, pentru punerea în aplicare a inventiei.--------------Alin. 1 al art. 44 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 45Procedurile efectuate de OSIM privind cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie prevăzute de prezenta lege şi de regulamentul de aplicare a acesteia sunt supuse taxelor, în cuantumurile şi la termenele stabilite de lege.Pe întreaga durata de valabilitate a brevetului de invenţie titularul datorează anual taxe de menţinere în vigoare a brevetului.Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea titularului din drepturi se înregistrează în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Taxele de menţinere în vigoare pot fi plătite şi anticipat, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, pentru o perioadă care nu poate depăşi 4 ani.Taxele datorate de persoanele fizice sau juridice străine se plătesc în valută în contul OSIM.Contestaţiile având ca obiect numai îndreptarea unor erori materiale sau omisiuni nu sunt supuse plăţii taxelor.--------------Alin. 5 al art. 45 a fost introdus de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 46Solicitantul sau titularul brevetului care din motive temeinice nu a putut să respecte un termen în procedurile în faţa OSIM este repus în situaţia anterioară, dacă prezintă o cerere motivată în termen de doua luni de la încetarea cauzei care l-a împiedicat sa acţioneze, dar nu mai târziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică dacă termenele legale nu au fost respectate în următoarele situaţii: a) revendicarea priorităţii, potrivit art. 20 alin. 5 sau 6 şi art. 22 alin. 1; b) depunerea traducerii descrierii, revendicarilor sau desenelor, conform art. 16 alin. 2; c) abrogată; d) plata taxelor de înregistrare şi de efectuare a unui raport de documentare, conform art. 45 alin. 1; e) înregistrarea unei cereri de revocare, conform art. 54; f) depăşirea termenului de divizare a unei cereri de brevet de invenţie, prevăzut la art. 19 alin. 2; g) depăşirea termenului de depunere a unei noi cereri de brevet, conform art. 65 alin. 2 lit. b); h) plata taxelor de menţinere în vigoare a brevetului.De asemenea, dispoziţiile alin. 1 nu se aplică în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. 2 lit. e) şi f), alin. 4 lit. d) şi e) şi la art. 53.Cererea de repunere în situaţia anterioară va fi supusă plăţii unei taxe, în cuantumul prevăzut de lege pentru înregistrarea unei contestaţii, cu excepţia cazului prevăzut la art. 28 alin. 4 lit. b), pentru care nu se percep taxe.--------------Lit. a) a alin. 2 al art. 46 a fost modificată de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.Lit. c) a alin. 2 al art. 46 a fost abrogată de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.Alin. 3 şi 4 ale art. 46 au fost modificate de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Capitolul V Transmiterea drepturilorTransmiterea drepturilor  +  Articolul 47Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului şi drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise în tot sau în parte.Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licenţa, exclusiva sau neexclusiva, sau prin succesiune legală ori testamentară.Transmiterea produce efecte faţă de terţi numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala a menţiunii transmiterii înregistrate la OSIM.  +  Articolul 48La cererea oricărei persoane interesate Tribunalul Bucureşti poate acorda o licenţa obligatorie la expirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit a cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la acordarea brevetului, socotindu-se termenul care expira cel mai târziu.Prevederile alin. 1 se aplică numai dacă invenţia nu a fost aplicată sau a fost insuficient aplicată pe teritoriul României, iar titularul brevetului nu poate să îşi justifice inacţiunea şi dacă nu s-a ajuns la o înţelegere cu acesta privind condiţiile şi modalităţile comerciale de aplicare a invenţiei.Tribunalul Bucureşti va autoriza licenţa obligatorie dacă va aprecia, pe baza circumstanţelor date, ca, deşi persoana interesată a depus toate eforturile, nu s-a ajuns la o înţelegere într-un termen rezonabil.Abrogat.În afara situaţiilor prevăzute la alin. 2, o licenţă obligatorie poate fi autorizată de Tribunalul Bucureşti: a) în situaţii de urgenţă naţională; b) în alte situaţii de extremă urgenţă; c) în situaţii de utilizare publică, în scopuri necomerciale.Acordarea licenţei obligatorii pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. 5 nu impune îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. 2. Totuşi beneficiarul licenţei va înştiinţa solicitantul sau titularul brevetului despre autorizarea data de instanţa, în cel mai scurt timp.În situaţii de utilizare publică în scopuri necomerciale, Guvernul sau terţii autorizaţi de acesta, atunci când cunosc sau au motive demonstrabile de a cunoaşte dacă un brevet de invenţie valid este sau va fi utilizat de Guvern, respectiv de terţi, vor anunţa titularul brevetului despre utilizarea acestuia, într-un timp rezonabil.În cazurile în care un brevet nu poate fi exploatat fără sa aducă atingere drepturilor conferite de un alt brevet, acordat pentru o cerere de brevet a carei data de depozit naţional reglementar este anterioară, o licenţa obligatorie pentru exploatarea brevetului ulterior va putea fi autorizata numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii suplimentare: a) inventia revendicata în brevetul ulterior presupune un progres tehnologic important, de interes economic substanţial în raport cu inventia revendicata în brevetul anterior; b) titularul brevetului anterior are dreptul la o licenţa reciprocă, în condiţii rezonabile pentru utilizarea inventiei revendicate în brevetul ulterior; c) utilizarea autorizată în raport cu brevetul anterior este netransmisibilă, cu excepţia cazului în care este transmis şi brevetul ulterior.-------------Alin. 2 şi 5 ale art. 48 au fost modificate de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.Alin. 4 al art. 48 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.Lit. c) a alin. 8 al art. 48 a fost modificată de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 49Licentele obligatorii sunt neexclusive şi se acordă de Tribunalul Bucureşti, în condiţii determinate în ceea ce priveşte întinderea şi durata acestora, precum şi nivelul remuneraţiei cuvenite deţinătorului dreptului, stabilit în raport cu valoarea comercială a licenţelor acordate.Beneficiarul licenţei obligatorii poate fi inclusiv Guvernul sau terţii autorizaţi de acesta. (Alin. 1^1)Licentele obligatorii vor fi autorizate în principal pentru aprovizionarea pieţei.Întinderea şi durata licenţelor obligatorii vor fi limitate la scopurile pentru care acestea au fost autorizate. În cazul inventiilor din domeniul tehnologiei de semiconductoare licenţa va fi acordată numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o practica stabilită ca fiind anticoncurentiala, ca urmare a unei proceduri judiciare sau administrative.În cazul în care titularul unui brevet pentru soi de plantă nu îl poate exploata fără să aducă atingere unui brevet de invenţie anterior, acesta poate solicita o licenţă obligatorie pentru invenţia protejată prin acest brevet.În cazul în care titularul unui brevet de invenţie referitor la o invenţie din domeniul biotehnologiei nu poate să o exploateze fără să aducă atingere unui brevet de soi de plantă anterior, acesta poate solicita o licenţă obligatorie pentru exploatarea soiului de plantă, protejat prin brevet.În cazul în care o licenţă obligatorie este autorizată pentru a remedia o practică anticoncurenţială, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 48 alin. 3 şi 5 şi ale art. 49 alin. 2.-------------Alin. 1^1 al art. 49 a fost introdus de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.Alin. 4, 5 şi 6 ale art. 49 au fost modificate de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 50Licenţa obligatorie nu este transmisibila decât împreună cu partea din întreprindere sau cu fondul de comerţ care beneficiază de aceasta utilizare.Abrogat.--------------Alin. 2 al art. 50 a fost abrogat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 51La solicitarea motivată, prezentată de persoana interesată, Tribunalul Bucureşti poate retrage licenţa obligatorie, atunci când circumstanţele care au condus la acordarea acesteia au încetat sa mai existe, cu condiţia ca interesele legitime ale persoanei care a dobândit-o să fie protejate într-o maniera corespunzătoare. Licenţa nu va fi retrasă dacă circumstanţele care au determinat acordarea acesteia risca să se producă din nou.Hotărârile Tribunalului Bucureşti privind autorizarea utilizării unei licenţe obligatorii, precum şi cele privind remuneraţia prevăzută în raport cu utilizarea acesteia vor putea fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 15 zile de la comunicare.  +  Articolul 52Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile privind acordarea sau, după caz, retragerea licenţei obligatorii se comunică de persoana interesată la OSIM, care le înregistrează în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie ori, după caz, în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi publică menţiunea acestor hotărâri în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de o lună de la comunicare.--------------Art. 52 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Capitolul VI Apărarea drepturilor privind inventiileApărarea drepturilor privind inventiile  +  Articolul 53Orice hotărâre luată de Comisia de examinare poate fi contestată la OSIM în termen de 3 luni de la comunicare.Contestaţia poate avea ca obiect şi o limitare a brevetului, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.--------------Art. 53 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 54Orice persoană are dreptul să formuleze în scris şi motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de invenţie, în termen de 6 luni de la publicarea menţiunii acordării acestuia, dacă: a) obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 şi 13; b) obiectul brevetului nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza; c) obiectul brevetului depăşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusă.Dacă motivele de revocare se referă numai la o parte a brevetului, acesta va fi revocat în parte.--------------Art. 54 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 54^1Contestaţia sau, după caz, cererea de revocare se soluţionează, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la OSIM, de către o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul OSIM.Atribuţiile comisiei de reexaminare, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor şi a cererilor de revocare sunt prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.--------------Art. 54^1 a fost introdus de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 54^2Un brevet de invenţie acordat de OSIM, precum şi un brevet european cu efecte în România pot fi anulate, la cerere, dacă se constată că: a) obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 şi 13; b) obiectul brevetului nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza; c) obiectul brevetului depăşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusă; d) protecţia conferită de brevet a fost extinsă; e) titularul de brevet nu era îndreptăţit la acordarea brevetului.Dacă motivele de anulare se referă numai la o parte a brevetului, acesta va fi anulat în parte.Anularea brevetului va avea efect retroactiv, începând cu data de depozit.--------------Art. 54^2 a fost introdus de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 54^3Cererea de anulare se poate face după împlinirea termenului prevăzut la art. 54, în care poate fi formulată o cerere de revocare, cu excepţia situaţiilor înscrise la art. 54^2 alin. 1 lit. d) şi e), pe toată durata de valabilitate a brevetului, şi se judecă de către Tribunalul Bucureşti. Hotărârile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.Hotărârile Curţii de Apel Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în termen de 30 de zile de la comunicare.Hotărârea de anulare definitivă şi irevocabilă se înregistrează la OSIM de către persoana interesată.Menţiunea hotărârii de anulare se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la înregistrarea hotărârii la OSIM.--------------Art. 54^3 a fost introdus de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 55Neîndeplinirea uneia sau mai multor condiţii de formă privind cererea de brevet de invenţie nu poate constitui motiv de revocare ori de anulare, în tot sau în parte, a brevetului de invenţie, decât în cazul în care aceasta este rezultatul unei intenţii frauduloase.Un brevet nu poate fi revocat sau anulat, în tot sau în parte, fără ca titularul să aibă posibilitatea să prezinte observaţii asupra revocării sau anulării şi sa aducă într-un termen rezonabil modificările sau rectificările admise de lege şi de regulamentul de aplicare a prezentei legi.--------------Alin. 1 al art. 55 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 56Hotărârea Comisiei de reexaminare, motivată, se comunică părţilor în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare.În termen de 15 zile de la comunicare hotărârile Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti.Dispozitivul hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, luată de comisia de reexaminare, precum şi dispozitivul hotărârii definitive şi irevocabile pronunţate de instanţa judecătorească se înscriu în registrele naţionale şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora la OSIM de către persoana interesată.OSIM înscrie în registrele naţionale modificările intervenite ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile şi le publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora la OSIM de către persoana interesată.--------------Alin. 3 şi 4 ale art. 56 au fost modificate de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 57Însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de inventator constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.--------------Art. 57 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 58Constituie contrafacere faptele săvârşite cu încălcarea dispoziţiilor art. 33 alin. 2 şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.Pentru prejudiciile cauzate, titularul ori beneficiarul unei licenţe are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei judecătoreşti competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute. Aceste dispoziţii se aplică şi materialelor şi echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârşirea faptelor de contrafacere.Încălcarea drepturilor prevăzute la art. 33 alin. 1 de către terţi după publicarea cererii de brevet de invenţie atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului.Prin excepţie de la dispoziţiile art. 33 alin. 1, actele prevăzute la art. 33 alin. 2 efectuate de un terţ anterior datei la care s-a publicat cererea de brevet sau datei la care solicitantul i-a făcut o somaţie, însoţită de o copie autentificată a cererii de brevet de invenţie, nu sunt considerate a aduce atingere drepturilor conferite de brevet.------------Alin. (2) al art. 58 a fost abrogat de art. VIII din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 21 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.179 din 28 decembrie 2005.Alin. (2) al art. 58 a fost abrogat de art. III din LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006. În aceste condiţii, întrucât exista doua dispoziţii care reglementează acelaşi obiect, prevederile art. VIII din Ordonanţa de urgenta nr. 190 din 21 noiembrie 2005 ar trebui sa înceteze prin abrogare sau respingere.Art. 58 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 59În cazul în care actele prevăzute la art. 33 alin. 2 continuă să fie efectuate şi după somare, instanţa, la cerere, poate ordona încetarea acestora până la luarea de către OSIM a unei hotărâri cu privire la cerere. Această măsură va putea fi ordonată cu plata de către solicitant a unei cauţiuni stabilite de instanţă.-----------------Art. 59 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 60În cazul încălcării dreptului titularului unui brevet de procedeu, prevăzut la art. 33 alin. 2 lit. b), sarcina probei în stabilirea faptului ca procedeul utilizat pentru obţinerea unui produs identic este diferit de procedeul brevetat incumba persoanei prezumate a fi încălcat acest drept.În aplicarea prevederilor alin. 1 orice produs identic care a fost realizat fără consimţământul titularului de brevet va fi considerat până la proba contrarie a fi fost obţinut prin procedeul brevetat în cel puţin una dintre următoarele circumstanţe: a) dacă produsul obţinut prin procedeul brevetat este nou; b) dacă exista o probabilitate substantiala ca produsul identic a fost obţinut prin procedeul respectiv şi titularul brevetului nu a putut, în ciuda unor eforturi rezonabile, sa stabilească ce procedeu a fost de fapt utilizat.La prezentarea probelor contrarii de către titularul de brevet se va ţine seama de interesele legitime legate de secretele de fabricaţie şi de secretele comerciale ale persoanei prezumate ca a încălcat drepturile titularului.  +  Articolul 61Divulgarea, de către personalul OSIM, precum şi de către persoanele care efectuează lucrări în legătură cu invenţiile, a datelor cuprinse în cererile de brevet, până la publicarea lor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.OSIM răspunde faţă de inventator pentru prejudiciile aduse ca urmare a săvârşirii infracţiunii prevăzute la alin. 1.-----------------Alin. 1 al art. 61 a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 62Litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenţie, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului, din contractele de cesiune şi licenţa, sau cele referitoare la nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 5 alin. 6, art. 37 şi art. 44 sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.Persoana interesată va comunică la OSIM hotărârea judecătorească în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă, spre a fi înscrisă în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. În lipsa publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala hotărârea nu este opozabilă terţilor.  +  Articolul 63Titularul de brevet, precum şi licenţiatul autorizat să utilizeze drepturile decurgând din brevetul de invenţie pot solicita instanţei judecătoreşti: a) ordonarea unor măsuri asiguratorii, atunci când exista un risc de încălcare a drepturilor decurgând dintr-un brevet şi dacă aceasta încălcare risca sa cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă exista un risc de distrugere a elementelor de proba; b) ordonarea după acordarea liberului de vama a unor măsuri privind încetarea faptelor de încălcare a drepturilor decurgând din brevet, săvârşite de o terta persoana cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate, care implica o atingere a acestor drepturi.Instanţa va putea dispune ca autorul încălcării drepturilor decurgând din brevet sa informeze titularul de brevet asupra identităţii terţilor care au participat la producerea şi distribuirea mărfurilor în cauza, precum şi asupra circuitelor de distribuţie.Măsurile asiguratorii vor putea fi ordonate cu plata de către reclamant a unei cauţiuni stabilite de instanţa.Pentru ordonarea măsurilor asiguratorii sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun.Instanţa va putea pretinde reclamantului sa furnizeze orice elemente de proba de care acesta dispune, pentru a dovedi ca este titularul brevetului încălcat ori al unui brevet a cărui încălcare este inevitabila.-----------------Partea introductivă a alin. 1 al art. 63 a fost modificată de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 64Autorităţile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului de brevet, suspendarea vamuirii la importul, exportul sau plasarea sub un regim vamal suspensiv a mărfurilor ce intra sub incidenţa art. 58 alin. 1.Competenţele vamale cu privire la asigurarea respectării la frontieră a drepturilor privind brevetele de invenţie aparţin Autorităţii Naţionale a Vămilor, potrivit Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire.-----------------Alin. 2 al art. 64 a fost modificat de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Articolul 65În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească se constată că o altă persoană decât cea care figurează în brevetul de invenţie este indreptatita la acordarea brevetului, OSIM eliberează brevetul persoanei îndreptăţite şi publică schimbarea titularului.Dacă, înainte de acordarea de către OSIM a brevetului de invenţie, printr-o hotărâre judecătorească se constată că dreptul la brevet aparţine unei alte persoane decât solicitantul, persoana căreia i-a fost recunoscut acest drept poate, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii şi în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi: a) sa continue în locul solicitantului procedura privind cererea de brevet depusa ca pentru o cerere proprie; b) să depună o noua cerere de brevet pentru aceeaşi invenţie. Pentru elementele care nu extind conţinutul cererii iniţiale depuse cu respectarea prevederilor art. 19, cererea iniţială este declarata de OSIM ca fiind considerată retrasă începând cu data de depozit a noii cereri; c) să solicite respingerea cererii.  +  Articolul 66La cererea instanţei judecătoreşti, OSIM este obligat sa înainteze actele, documentele şi informaţiile necesare judecării cauzei cu care a fost investită, recuperand aceste acte în final. Citarea în instanţa se va face numai în acest scop.Cererile în justiţie în domeniul drepturilor de proprietate industrială sunt scutite de taxe judiciare.-----------------Alin. 2 al art. 66 a fost introdus de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.  +  Capitolul VII Atribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci privind inventiileAtribuţiile Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci privind inventiile  +  Articolul 67OSIM este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu autoritate unica pe teritoriul României în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu legea şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care statul român este parte.  +  Articolul 68În domeniul inventiilor OSIM are următoarele atribuţii: a) coordonează politica de proprietate industriala în România; b) înregistrează, publică şi examinează cererile de brevet de invenţie, în vederea acordării şi eliberării brevetului de invenţie; c) este depozitarul Registrului naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi al Registrului naţional al brevetelor de invenţie în care se înscriu datele privind cererile de brevet şi cele privind brevetele; d) este oficiu receptor pentru cererile de brevet de invenţie înregistrate internaţional de către solicitanţi români, în conformitate cu prevederile Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor; e) administrează, conserva şi dezvolta, prin schimburi internaţionale, colecţia naţionala de descrieri de invenţie şi realizează baza de date informatice în domeniul inventiilor, pe orice fel de suport informaţional; f) efectuează, la cerere, servicii de mediere şi servicii de informare tehnică din descrierile de invenţii româneşti şi străine şi din publicaţiile oficiale de proprietate industrială, precum şi servicii de depozitare în regim nepublic a unor documente conţinând soluţii nebrevetabile de natura celor prevăzute la art. 8 alin. 1; g) atesta şi autorizează consilieri în domeniul proprietăţii industriale, tine evidenta acestora în registrul naţional al cărui depozitar este şi publică periodic date din acest registru; h) întreţine relaţii cu organizaţiile guvernamentale şi interguvernamentale similare şi cu organizaţiile internaţionale de specialitate la care statul român este parte; i) organizează cursuri de instruire pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor în acest domeniu; j) editează şi publică periodic în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala date privitoare la cererile de brevet de invenţie şi la brevetele de invenţie.-----------------Lit. f) a art. 68 a fost modificată de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.Lit. f) a art. 68 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finaleDispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 69Cererile de brevet de invenţie înregistrate la OSIM în condiţiile Legii nr. 62/1974, pentru care nu s-a luat o hotărâre de admitere sau respingere, se soluţionează potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 70Brevetele de invenţie, inclusiv cele de perfecţionare, acordate anterior intrării în vigoare a prezentei legi şi valide pe teritoriul României au durata de protecţie prevăzută la art. 31.Pe toată durata de valabilitate a brevetului de perfecţionare exploatarea inventiei se va face în conformitate cu prevederile art. 48 alin. 8.Drepturile băneşti cuvenite inventatorilor pentru inventiile brevetate, aplicate, parţial recompensate sau nerecompensate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor negocia între inventator şi unitatea care a aplicat inventia. În aceste cazuri, negocierea va începe de la drepturile băneşti maxime cuvenite inventatorului, prevăzute în legea aplicabilă la data înregistrării cererii de brevet. În cazul neintelegerii între părţi, drepturile băneşti se vor stabili potrivit prevederilor art. 62.Dreptul asupra brevetului de invenţie se transmite inventatorului, prin efectul legii, în cazurile în care la data intrării în vigoare a prezentei legi întreprinderea care a devenit titulara prin efectul cesiunii legale prevăzute la art. 14 din Legea nr. 62/1974 nu a aplicat inventia sau nu a luat măsurile necesare în vederea aplicării ei.  +  Articolul 71Brevetele de invenţie în vigoare reprezintă active necorporale şi se înregistrează în patrimoniul titularului, persoana juridică.  +  Articolul 72Drepturile băneşti ale autorului unei realizari tehnice, care este noua la nivelul unei unităţi şi utila acesteia, se stabilesc prin contract încheiat între autor şi unitate.Unitatea care aplica aceasta realizare tehnica are obligaţia sa ateste calitatea de autor.Încălcarea prevederilor alin. 1 şi 2 atrage obligaţia unităţii de a plati despăgubiri autorului potrivit dreptului comun. Despăgubirile se determina în funcţie de rezultatele economice obţinute de unitate.  +  Articolul 73Abrogat.-------------Art. 73 a fost abrogat de pct. 1 al alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 74Abrogat.-----------------Art. 74 a fost abrogat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2007.NOTĂ:Reproducem mai jos art. II din Legea nr. 203/2002, care nu este incorporat în textul republicat al Legii nr. 64/1991 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 203/2002.Menţionăm ca trimiterile din cuprinsul acestor articole se referă la textele din Legea nr. 64/1991, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 21 octombrie 1991."Art. II. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga dispoziţiile art. 30 alin. 2 liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (3) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba prin hotărâre Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege. (4) Determinarea cotei de profit sau a venitului obţinut de titularul brevetului, prevăzute la art. 68*) din Legea nr. 64/1991, se va face prin norme elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea OSIM, care se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I."────────────*) În forma republicată a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, în urma renumerotarii textelor art. 68 a devenit art. 73.──────────────