ORDONANŢA nr. 22 din 29 ianuarie 1999 (**republicată**)(*actualizată*)privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare***)(aplicabilă începând cu data de 18 octombrie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul republicat al legii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 3 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 18 octombrie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007.----------**) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 528 din 17 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 9 august 2002, dându-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 528/2002 a fost rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 20 ianuarie 2003.Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 29 ianuarie 1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 29 ianuarie 1999.***) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează administrarea şi utilizarea infrastructurii de transport naval, modul de organizare şi funcţionare a administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, precum şi modul de autorizare şi de desfăşurare a activităţilor de transport naval.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe se aplică în porturi şi pe căi navigabile interioare, tuturor navelor şi tuturor activităţilor de transport naval care se desfăşoară în aceste zone.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică în porturile militare şi în zonele în care se desfăşoară în exclusivitate activităţi militare, de securitate naţională şi de ordine publică.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Transporturilor, denumit în continuare minister, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale care elaborează şi coordonează politica şi programele de dezvoltare a sistemului de transport naval şi, ca autoritate de reglementare, elaborează şi promovează actele normative şi normele specifice privind siguranţa navigaţiei, administrarea, utilizarea şi concesionarea infrastructurii de transport naval, desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturile şi apele naţionale navigabile ale României şi asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. (2) Ministerul îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (1) direct, prin Direcţia generală transport naval, denumită în continuare direcţie, sau, prin delegare de competenţă, după caz, prin instituţiile publice, regiile autonome şi companiile naţionale sau societăţile comerciale aflate în subordinea ori sub autoritatea sa. (3) Direcţia coordonează instituţiile publice, regiile autonome, companiile naţionale şi societăţile comerciale din domeniul transportului naval prevăzute la alin. (2) şi controlează administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 5 (1) Asigurarea funcţionalităţii porturilor şi a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora, urmărirea sau asigurarea furnizării serviciilor de siguranţă prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1 şi asigurarea desfăşurării activităţilor auxiliare prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c) pct. 1 se fac de către administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare, denumite în continuare administraţii. (2) Administraţiile îndeplinesc funcţia de autorităţi portuare şi/sau de căi navigabile interioare.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Capitolul II Infrastructura de transport naval  +  Articolul 6Infrastructura de transport naval este constituită din apele naţionale navigabile ale României, zonele maritime sau căile navigabile interioare, terenurile pe care sunt amplasate porturile, digurile, cheiurile, pereele şi alte construcţii hidrotehnice destinate acostării navelor, construcţiile hidrotehnice aferente porturilor, căilor şi canalelor navigabile, ecluzele, apărările şi consolidările de maluri şi de taluzuri, şenalele de acces spre porturi, drumurile tehnologice din interiorul porturilor sau în lungul canalelor navigabile interioare, căile ferate din interiorul porturilor şi instalaţiile de refurnizare de apă, energie termică şi electrică, indiferent de forma de proprietate.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 7 (1) Porturile sunt suprafeţe delimitate din teritoriul naţional, situate la malul mării sau al unei căi navigabile interioare, construite şi echipate astfel încât să permită în principal primirea şi adăpostirea navelor, efectuarea activităţilor de transport naval prevăzute la art. 19, precum şi a altor activităţi. (2) Portul cuprinde totalitatea acvatoriilor, terenurilor, construcţiilor hidrotehnice, şenalelor de acces, radelor, clădirilor, magaziilor, platformelor, căilor ferate, drumurilor, instalaţiilor şi echipamentelor aflate în perimetrul acestuia. (3) Porturile se clasifică după cum urmează: a) din punctul de vedere al formei de proprietate asupra terenurilor portuare:1. porturi a căror infrastructură aparţine domeniului public al statului;2. porturi a căror infrastructură aparţine unităţilor administrativ-teritoriale;3. porturi a căror infrastructură este proprietate privată; b) din punctul de vedere al aşezării geografice:1. porturi situate pe malul mării;2. porturi situate pe căi navigabile interioare; c) din punctul de vedere al obiectului de activitate principal:1. porturi comerciale, destinate în principal derulării traficului comercial de mărfuri şi de pasageri;2. porturi de agrement, destinate în principal navelor şi ambarcaţiunilor de agrement;3. porturi pescăreşti, destinate în principal navelor de pescuit;4. porturi militare; d) din punctul de vedere al accesului:1. porturi deschise accesului public;2. porturi închise accesului public.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 8Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, precum şi cea cuprinzând punctele şi locurile de operare din afara acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 9 (1) Radele portuare sunt acvatorii destinate adăpostirii sau staţionării navelor în vederea intrării în port ori, în cazuri speciale, operării navelor.------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007. (2) Acvatoriile portuare sunt constituite din totalitatea suprafeţelor apelor incluse în limitele porturilor.  +  Articolul 10Ministerul stabileşte limitele radelor portuare.  +  Articolul 11 (1) Constituie zonă maritimă sau de cale navigabilă interioară fâşia de teren, indiferent de forma de proprietate asupra terenului, situată în lungul ţărmului mării sau al apelor interioare navigabile, pe o lăţime de 30 m măsurată de la marginea apei spre interiorul uscatului. În cazul apelor cu nivel variabil, marginea apei se consideră linia apelor medii. (2) În cazuri justificate, pe anumite porţiuni, prin hotărâre a Guvernului, se pot decide alte limite ale zonei maritime sau de cale navigabilă interioară. (3) În porturi, zona maritimă sau de cale navigabilă interioară coincide cu incinta portuară. (4) Zona maritimă sau de cale navigabilă interioară este destinată: a) instalării semnelor şi semnalelor de navigaţie necesare desfăşurării navigaţiei în condiţii de siguranţă; b) accesului pentru supraveghere şi intervenţii vizând siguranţa navigaţiei; c) asigurării vizibilităţii semnelor şi semnalelor de navigaţie şi pentru desfăşurarea navigaţiei în condiţii de siguranţă; d) efectuării lucrărilor de consolidare şi protecţie a căilor navigabile interioare.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 12 (1) Dezvoltarea porturilor ale căror terenuri aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se realizează în concordanţă cu politica şi cu programele de dezvoltare elaborate de către minister sau de către unităţile administrativ-teritoriale, după caz. (2) Investiţiile, precum şi lucrările de modificare şi modernizare a infrastructurii de transport naval existente în porturile prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) pct. 1 se aprobă de către minister. (3) Investiţiile, precum şi lucrările de modificare şi modernizare a infrastructurii de transport naval existente în porturile prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) pct. 2 se aprobă de către consiliile unităţilor administrativ-teritoriale, cu avizul ministerului. (4) Investiţiile, precum şi lucrările de modificare şi modernizare a infrastructurii de transport naval existente în porturile prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) pct. 3 se aprobă de către proprietarul infrastructurii, cu avizul ministerului.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 13 (1) Planurile de construire de noi porturi deschise accesului public, precum şi planurile de dezvoltare a celor existente se avizează de către minister, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor. (2) Operarea mărfurilor şi/sau îmbarcarea/debarcarea de persoane în puncte izolate, altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. d) pct. 1, se fac/face numai cu avizul Autorităţii Navale Române şi al Regiei Autonome «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi şi se aprobă de către minister, indiferent de forma de proprietate asupra terenului pe care se face amenajarea respectivă.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 14În zona maritimă sau de cale navigabilă interioară, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor, lucrările de investiţii, construcţii sau amenajări ori montarea de instalaţii care ar afecta destinaţiile pentru care a fost instituită zona maritimă şi de căi navigabile, prevăzute la art. 11 alin. (4), şi care ar putea periclita siguranţa navigaţiei se pot executa numai cu avizul prealabil al ministerului.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 15 (1) În zona maritimă sau de cale navigabilă interioară administraţiile instalează semne şi semnale de navigaţie, de zi şi de noapte, în punctele necesare pentru siguranţa navigaţiei. În acest scop administraţiile pot solicita, potrivit dispoziţiilor legale, efectuarea defrişărilor necesare menţinerii vizibilităţii semnelor şi semnalelor de navigaţie. (2) Proprietarii sau, după caz, administratorii terenurilor aflate în zona maritimă sau de cale navigabilă interioară au obligaţia de a permite instalarea semnelor şi semnalelor de navigaţie, de a evita obturarea acestora şi de a permite accesul persoanelor care efectuează operaţiuni de verificare şi reparare a acestora, de consolidare şi de protecţie a căilor navigabile interioare, precum şi al utilajelor folosite la aceste operaţiuni. (3) Cheltuielile de instalare şi de întreţinere a semnelor şi semnalelor de navigaţie sunt suportate de administraţiile respective. (4) La cercetarea evenimentelor de navigaţie în urma cărora au fost avariate mijloace de semnalizare plutitoare sau costiere, lucrări hidrotehnice aferente căii navigabile sau porturilor, pe lângă organele abilitate va participa şi un reprezentant al administraţiilor interesate.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 16 (1) Lucrările în acvatoriile portuare sau în albia căilor navigabile interioare, dragajele de extracţie şi altele asemenea se pot executa, în condiţiile legii, cu avizul Autorităţii Navale Române şi al administraţiilor interesate, precum şi cu autorizarea ministerului. (2) Pe perioada efectuării lucrărilor executantul are obligaţia, în conformitate cu cerinţele impuse de Autoritatea Navală Română şi de administraţiile interesate, potrivit alin. (1), să asigure semnalizarea şi să o menţină în funcţiune pe cheltuiala sa.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 17Construirea de poduri sau instalarea de conducte ori de cabluri peste sau sub căile navigabile interioare ori în porturi se face în condiţiile legii şi cu autorizarea ministerului. Proprietarii sau administratorii acestor instalaţii şi construcţii au obligaţia de a le marca şi de a le semnaliza conform regulilor privind semnalizarea de navigaţie, de a asigura vizibilitatea semnalelor şi a marcajelor respective şi de a le menţine în funcţiune pe cheltuiala lor.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 17^1 (1) Distrugerea sau deteriorarea apărărilor de mal şi a digurilor de pe căile navigabile interioare este interzisă. (2) Depozitarea mărfurilor pe coronamentul apărărilor de mal, al digurilor de pe căile navigabile interioare, al cheiurilor şi pe drumurile de acces în porturi este interzisă. (3) Accesul în incintele portuare se reglementează prin regulamentul de funcţionare al portului respectiv.------------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Capitolul III Activităţi de transport naval  +  Articolul 19 (1) În sensul prezentei ordonanţe, activităţile de transport naval care se desfăşoară în porturi şi pe căile navigabile interioare sunt clasificate astfel: a) activităţi de transport de mărfuri şi/sau de persoane cu nave, care cuprind:1. transporturile publice maritime sau pe căile navigabile interioare de persoane şi/sau de mărfuri, efectuate de persoane juridice;2. transporturile de persoane şi/sau de mărfuri în folos propriu, pe apele naţionale navigabile, efectuate ca activitate accesorie unei alte activităţi economice, efectuate de persoanele juridice sau fizice care le organizează, mărfurile transportate fiind proprietatea acestora sau rezultatul activităţii lor, iar persoanele transportate fiind angajaţii lor;3. transporturile de bunuri şi/sau de persoane în interes personal, pe apele naţionale navigabile, efectuate de persoane fizice pentru satisfacerea cerinţelor proprii de transport pe apă, pentru sport sau agrement; b) activităţi conexe activităţilor de transport naval, care cuprind:1. serviciile de siguranţă în porturi şi pe căi navigabile interioare, denumite în continuare servicii de siguranţă, precum: pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare, remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi, legarea-dezlegarea navelor maritime şi fluvio-maritime;2. activităţile în legătură cu operarea navelor, cum ar fi: încărcarea/descărcarea navelor, depozitarea, stivuirea, amararea, sortarea, marcarea, paletizarea, pachetizarea, containerizarea, însăcuirea şi alte activităţi privind mărfurile, agenturarea, curăţarea magaziilor navelor, buncherajul, curăţarea şi degazarea tancurilor navelor; c) activităţi auxiliare activităţilor de transport naval, care cuprind:1. activităţile privind întreţinerea şi repararea infrastructurii de transport naval, semnalizarea terestră şi plutitoare pentru navigaţie, dragajul de întreţinere pentru asigurarea adâncimilor în porturi şi pe căile navigabile interioare, asistenţa navelor la operarea mărfurilor periculoase, preluarea reziduurilor şi a apelor uzate de la nave, preluarea gunoiului şi a resturilor menajere de la nave;2. alte activităţi, cum ar fi: executarea de construcţii hidrotehnice specifice transportului naval, lucrările de scafandrerie, supravegherea navelor fără echipaj, serviciile pentru nave de agrement şi turism, dragajul de extracţie, refurnizarea de apă, energie electrică şi termică, asistenţa, salvarea şi ranfluarea navelor, reparaţiile la nave, aprovizionarea navelor. (2) Activităţile de transport naval care pot fi efectuate numai de către operatori economici autorizaţi, precum şi modul şi criteriile de autorizare se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Nu se supun autorizării Autoritatea Navală Română, administraţiile, precum şi operatorii economici care desfăşoară respectivele activităţi în interes propriu.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 20 (1) Activităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c) pct. 1 se execută de administraţii, direct sau prin intermediul unor operatori economici, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sub controlul respectivelor administraţii. (2) Se interzice administraţiilor portuare din porturile unde infrastructura portuară aparţine domeniului public efectuarea activităţilor: a) prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 2; b) de dragaj de extracţie; c) de reparaţii de nave, cu excepţia navelor proprii; d) de aprovizionare a navelor, cu excepţia navelor proprii.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 21 (1) Activităţile de încărcare/descărcare mărfuri şi îmbarcare/debarcare pasageri se desfăşoară numai în porturile şi în punctele aprobate în conformitate cu art. 8. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1): a) încărcarea/descărcarea mărfurilor destinate proceselor tehnologice ale unor unităţi industriale, care se pot desfăşura numai în danele respectivelor unităţi, cu condiţia ca acestea să facă dovada că respectivele mărfuri sunt destinate proceselor tehnologice proprii; b) încărcarea/descărcarea în puncte izolate, pentru perioade limitate de timp, a unor unităţi şi categorii de marfă, care din motive economice nu pot fi operate în porturile sau punctele de operare prevăzute la art. 8; c) încărcarea/descărcarea unor mărfuri în danele unor unităţi industriale în cazul în care în porturile din zonă nu există instalaţii adecvate, cu condiţia existenţei unei negaţii din partea operatorilor din porturile respective. (3) Aprobarea pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2) se acordă de către minister, prin direcţie, pentru fiecare caz, la solicitarea unităţilor industriale sau a operatorilor de marfă. (4) Solicitarea aprobării se face cu cel puţin 7 zile înainte de data începerii operaţiunilor, iar răspunsul se dă în 3 zile de la primirea solicitării.------------Art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Capitolul IVAdministrarea porturilor şi a căilor navigabile interioare------------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 22Administraţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) pot fi instituţii publice, regii autonome, companii naţionale sau societăţi comerciale.------------Art. 22 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 23 (1) În porturile în care terenurile portuare aparţin domeniului public al statului, administraţiile portuare se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului. (2) În porturile unde terenurile portuare aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, administraţiile portuare se înfiinţează prin hotărâri ale consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective. (3) În porturile unde terenurile portuare aparţin domeniului privat, administraţia portuară este o persoană juridică desemnată de proprietarul infrastructurii. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), administraţiile portuare respective funcţionează numai cu avizul ministerului.------------Art. 23 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 24 (1) Administraţiile portuare prevăzute la art. 23 au în principal următoarele atribuţii: a) să pună infrastructura portuară la dispoziţia tuturor utilizatorilor, în mod liber şi nediscriminatoriu; b) să repare, să întreţină şi să menţină caracteristicile tehnice minime ale infrastructurii portuare; c) să urmărească sau să asigure, după caz, furnizarea serviciilor de siguranţă prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1; d) să asigure în permanenţă adâncimile minime în bazinele portuare şi la dane şi semnalizarea pe şenalele de acces şi în porturi; e) să asigure semnalizarea în mare largă, activitate pentru care pot percepe tarife; f) să ţină evidenţa muncitorilor portuari care efectuează activităţile specifice prevăzute la art. 59 alin. (1) pe bază de contracte individuale de muncă. (2) Administraţiile au obligaţia să întocmească regulamente portuare. (3) La elaborarea regulamentelor portuare administraţiile se vor consulta cu instituţiile aparţinând organelor administraţiei publice centrale, cu operatorii economici şi cu organizaţiile sindicale reprezentative care îşi desfăşoară activitatea în respectivul port. (4) Regulamentele portuare vor fi avizate din punctul de vedere al siguranţei navigaţiei de Autoritatea Navală Română. (5) Regulamentele portuare prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi respectarea lor este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în portul respectiv.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 25 (1) Administrarea căilor navigabile interioare se face de către administraţiile de căi navigabile interioare, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1). (2) Administraţiile prevăzute la alin. (1) se pot organiza ca instituţii publice, regii autonome, companii naţionale sau societăţi comerciale. (3) În cazul în care căile navigabile aparţin domeniului public al statului, administraţiile de căi navigabile interioare se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului. (4) În cazul în care căile navigabile interioare aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, administraţiile de căi navigabile interioare se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective. (5) Administraţiile pot desfăşura şi alte activităţi ce vor fi prevăzute în actele normative privind organizarea şi funcţionarea acestora.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 26 (1) Administraţiile de căi navigabile interioare au următoarele atribuţii: a) să pună infrastructura de căi navigabile interioare la dispoziţia tuturor utilizatorilor în mod nediscriminatoriu; b) să asigure repararea şi întreţinerea infrastructurii de cale navigabilă interioară; c) să asigure adâncimile minime de navigaţie; d) să asigure semnalizarea costieră şi plutitoare necesară; e) să asigure sau să furnizeze serviciile de siguranţă prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1. (2) Prin delegare de competenţă administraţiile pot duce la îndeplinire şi unele obligaţii ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.------------Art. 26 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 26^1 (1) Administraţiile din porturile şi căile navigabile interioare unde terenurile portuare aparţin domeniului public stabilesc anual: a) programul de întreţinere şi reparaţie; b) programul de semnalizare; c) programul de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime, cu consultarea operatorilor portuari. (2) Programele prevăzute la alin. (1) se aprobă de către direcţie. (3) Lucrările necesare pentru derularea programelor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către administraţii cu personalul propriu sau prin atribuirea respectivelor lucrări unor operatori economici specializaţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 27 (1) Administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare pot desfăşura şi alte activităţi în conformitate cu prevederile actelor normative de organizare şi funcţionare a acestora. (2) Pentru desfăşurarea activităţilor având ca scop ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, administraţiile primesc fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului sau prin bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Capitolul IV^1Utilizarea infrastructurilor portuare care aparţin domeniului public------------Cap. IV^1 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 27^1Terenurile pe care sunt amplasate porturile, digurile, cheiurile, pereele, bazinele portuare şi alte construcţii hidrotehnice destinate acostării navelor, şenalele de acces spre porturi, drumurile tehnologice şi căile ferate din interiorul porturilor, care fac parte din domeniul public, se pot concesiona, subconcesiona, închiria ori pot fi date în administrare, în condiţiile legii.------------Art. 27^1 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 27^2 (1) Infrastructura de transport naval prevăzută la art. 27^1 poate fi: a) dată în administrare administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, organizate ca instituţii publice sau regii autonome; b) concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, organizate ca societăţi comerciale sau companii naţionale; c) concesionată, în condiţiile legii, altor persoane juridice de drept privat române sau străine. (2) Concesionarea infrastructurii de transport naval conform prevederilor alin. (1) lit. b) se face pe bază de contract de concesiune încheiat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, între minister, respectiv unităţile administrativ-teritoriale, şi administraţii. Administraţiile vor plăti o redevenţă calculată pe baza veniturilor obţinute prin punerea la dispoziţia utilizatorilor a infrastructurii primite în concesiune. (3) Nivelul redevenţei se stabileşte prin contractul de concesiune. (4) Contractele de concesiune prevăzute la alin. (2) se încheie în condiţiile legii.------------Art. 27^2 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 27^3 (1) Punerea la dispoziţia utilizatorilor de către administraţii a terenurilor portuare care aparţin domeniului public se face numai prin contracte de concesiune, subconcesiune sau închiriere, în condiţiile legii. (2) Utilizatorii prevăzuţi la alin. (1) nu au dreptul să subconcesioneze sau să închirieze terenurile portuare ce le-au fost concesionate sau subconcesionate.------------Art. 27^3 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 27^4 (1) Caietele de sarcini ale concesiunii sau subconcesiunii prevăzute la art. 27^3 se elaborează de către administraţii şi se aprobă de către minister sau de unităţile administrativ-teritoriale, după caz. (2) Caietele de sarcini vor cuprinde în mod obligatoriu cel puţin: a) scopul/destinaţia/activităţile pentru care se concesionează/ subconcesionează terenul respectiv; b) valoarea redevenţei; c) măsurile de protecţie a mediului; d) volumul minim de marfă anual ce va fi operat în/din nave prin danele aferente respectivului teren, după caz; e) sumele cu care se va diminua, respectiv se va majoră, chiria/redevenţa, în cazul în care volumul de marfă operat în danele aferente terenului portuar este mai mare, respectiv mai mic, decât volumul minim de marfă stabilit prin caietul de sarcini; f) regimul bunurilor realizate pe terenul concesionat/ subconcesionat la încetarea contractului de concesiune/ subconcesiune.------------Art. 27^4 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 27^5Criteriile de atribuire a contractelor de concesiune/subconcesiune vor fi: a) valoarea redevenţei; b) tipul şi valoarea investiţiilor pe care ofertantul propune să le efectueze pe durata contractului; c) volumul de mărfuri ce trebuie operat anual în/din nave prin danele aferente terenului concesionat/subconcesionat, după caz; d) valoarea investiţiilor pentru măsurile de protecţie a mediului, după caz.------------Art. 27^5 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 27^6Contractele de concesiune/subconcesiune vor cuprinde cel puţin: a) perioada pentru care se concesionează/subconcesionează terenul portuar. În cazul în care în oferta câştigătoare s-a prevăzut efectuarea unor investiţii, perioada contractului se stabileşte ţinându-se cont de valoarea şi de perioada de amortizare a investiţiei. Perioada contractului de concesiune/subconcesiune nu poate depăşi perioada pentru care administraţia a primit în concesiune respectivul teren. În cazul în care în oferta câştigătoare nu este prevăzută efectuarea unor investiţii, perioada contractului nu poate depăşi 5 ani; b) valoarea redevenţei stabilită prin ofertă; c) modul de plată a redevenţei; d) valoarea investiţiilor şi graficul de execuţie; e) volumul minim de mărfuri prevăzut în ofertă ce urmează a fi operat anual în/din nave prin danele aferente terenului portuar, după caz; f) procentul de creştere, respectiv de scădere, a volumului de mărfuri prevăzut la lit. e), pentru care se aplică un procent de scădere, respectiv de creştere, a redevenţei prevăzute la lit. b); g) valoarea investiţiilor privind protecţia mediului şi graficul de execuţie, după caz; h) condiţia de reziliere unilaterală de către administraţie fără notificare prealabilă în cazul nerespectării graficului de execuţie a investiţiilor prevăzut la lit. d), dacă modificarea graficului nu a fost aprobată de respectiva administraţie, sau în cazul neplăţii redevenţei pe o perioadă de 3 luni consecutive; i) regimul bunurilor realizate pe terenul concesionat/ subconcesionat la încetarea contractului de concesiune/ subconcesiune.------------Art. 27^6 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 27^7Închirierea terenurilor portuare prevăzută la art. 27^3 se face în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.------------Art. 27^7 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 27^8Utilizarea de către nave a cheiurilor, danelor, instalaţiilor portuare, a căilor navigabile interioare şi a ecluzelor se face pe bază de comandă/contract de prestări de servicii încheiat între administraţii şi proprietarii/operatorii navelor sau agenţii acestora.------------Art. 27^8 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 27^9Tarifele prevăzute în contractele de prestări de servicii, percepute pentru utilizarea infrastructurii portuare în conformitate cu prevederile art. 27^8, precum şi tarifele pentru alte activităţi şi servicii prestate de administraţii se stabilesc de către administraţii.------------Art. 27^9 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 27^10Sumele obţinute din chirii, redevenţe şi din tarifele prevăzute la art. 27^9 constituie venituri proprii ale administraţiilor şi se utilizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.------------Art. 27^10 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 27^11Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare.------------Art. 27^11 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 28 (1) Administraţiile sunt obligate să facă publice tarifele prevăzute la art. 27^9. (2) Administraţiile pot, cu aprobarea consiliilor de administraţie, să acorde facilităţi sau reduceri la tarifele prevăzute la art. 27^9. (3) Facilităţile sau reducerile prevăzute la alin. (2) se aplică tuturor utilizatorilor în mod nediscriminatoriu şi se fac publice.------------Art. 28 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 29 (1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare au obligaţia să transmită administraţiilor în a căror zonă îşi desfăşoară activitatea toate datele solicitate de către acestea privind volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate şi normele de operare. (2) Administraţiile au obligaţia să centralizeze aceste date şi să le publice anual.------------Art. 29 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 30Ministerul are dreptul de a controla administraţiile în ceea ce priveşte modul de administrare şi de utilizare a infrastructurii de transport naval, modul în care respectă regulamentul portuar, precum şi modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pe care administraţiile au fost mandatate să le ducă la îndeplinire.------------Art. 30 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Capitolul V Exercitarea activităţii de control de către administraţii  +  Articolul 31Procedurile ce trebuie îndeplinite pentru intrarea şi ieşirea navelor în/din porturi, precum şi documentele aferente acestor proceduri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 32 (1) Administraţiile alocă danele în care navele urmează să opereze, stabilesc ordinea de intrare pentru navele care intră în port, avizează buletinul de pilotaj sau de manevră, după caz, şi dau acceptul portuar. (2) Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, eliberează permisul de acostare pe baza acceptului portuar dat de administraţia portuară. (3) Alocarea danelor şi ordinea intrării în port se stabilesc în funcţie de solicitările operatorilor economici care desfăşoară activităţi de încărcare/descărcare nave, îmbarcare/debarcare pasageri.------------Art. 32 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 33Administraţiile urmăresc şi iau măsurile necesare pentru ca traficul de mărfuri în port şi modul de depozitare a acestora şi, în special, a mărfurilor periculoase să nu afecteze securitatea infrastructurii portuare şi operarea navelor.------------Art. 33 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 34 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 35În porturile sau în zonele din porturi în care nu s-a instituit obligativitatea pilotajului sau a remorcajului administraţia poate impune ca navele, indiferent de pavilionul pe care îl arboreaza, sa ia un pilot şi/sau să fie asistate în timpul manevrelor de un remorcher, în cazurile în care: a) navele sau încărcătura acestora constituie o ameninţare iminenta pentru mediu; aceste categorii de nave şi de mărfuri trebuie făcute publice în prealabil prin regulamentul de exploatare a portului sau prin avize către navigatori; b) navele au corpul, maşinile sau echipamentele deteriorate şi acestea influenţează în mod substanţial siguranţa navigaţiei, caz în care se va solicita şi avizul căpităniei de port.  +  Capitolul VIConcesionarea infrastructurii de transport naval------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 37 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 38 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 39 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 40 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Capitolul VII Serviciile de siguranţă în porturi şi pe cai navigabile  +  Articolul 41Pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare, şi remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi se desfăşoară sub controlul statului, prin minister.------------Art. 41 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 42Serviciile de siguranţă sunt prestate tuturor utilizatorilor care apelează la ele, pe o baza permanenta, nediscriminatorie, uniforma şi continua, în condiţii egale în ceea ce priveşte calitatea, timpul şi preţul.  +  Articolul 43Ministerul stabileşte porturile, căile navigabile, zonele sau porţiunile din aceste zone, precum şi categoriile de nave, pentru care serviciile de siguranţă sunt obligatorii.------------Art. 44 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 45 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 47 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 48 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 49 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 50 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 50^1 (1) Pilotajul navelor maritime în porturile unde s-a instituit obligativitatea efectuării acestui serviciu se asigură de către administraţiile portuare: a) prin corpul de piloţi aparţinând administraţiei; sau b) prin intermediul unor operatori economici specializaţi, autorizaţi în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), pe bază de contract încheiat în mod nediscriminatoriu între administraţie şi respectivii operatori economici; sau c) prin concesionarea serviciului de pilotaj de către administraţie. (2) În porturile în care infrastructura portuară aparţine domeniului public, modul de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) operatorii economici comunică administraţiilor tarifele de pilotaj şi facilităţile acordate. (4) Administraţiile fac publice lista operatorilor specializaţi cu care au încheiat contracte în conformitate cu alin. (1) lit. b), tarifele şi facilităţile practicate de aceştia. (5) Pentru folosirea infrastructurii portuare, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) lit. b) plătesc un tarif stabilit de administraţie. (6) Alegerea operatorului economic pentru fiecare manevră se face de către proprietarul/operatorul sau agentul navei ce urmează să fie pilotată.------------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 50^2 (1) Pilotajul navelor maritime pe sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi Brăila şi în porturile Sulina, Tulcea, Galaţi şi Brăila se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe şi cu prevederile Convenţiei de la Belgrad privind regimul navigaţiei pe Dunăre, semnată în anul 1948, ratificată de România prin Decretul nr. 298/1948.(2)Tarifele de pilotaj pentru pilotajul navelor maritime prevăzut la alin. (1) se propun de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Pilotajul navelor maritime prevăzut la alin. (1) se asigură de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi: a) prin corpul propriu de piloţi; sau b) prin piloţi autorizaţi de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi cu respectivii piloţi ca persoane fizice sau ca operatori economici, autorizaţi în conformitate cu art. 19 alin. (2), cu care respectivii piloţi au încheiat contracte individuale de muncă; sau c) prin concesionarea serviciului de pilotaj de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi. (4) Modul de desfăşurare a serviciului de pilotaj prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor. (5) În cazul în care serviciul de pilotaj se desfăşoară în conformitate cu prevederile alin. (3) lit. b), piloţii, persoane fizice sau operatori economici care au încheiat contracte individuale de muncă cu respectivii piloţi, sunt obligaţi să plătească un tarif de utilizare a infrastructurii stabilit de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi.------------Art. 50^2 a fost introdus de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 50^3 (1) Remorcajul de manevră al navelor maritime în porturile maritime şi fluvio-maritime prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1 se asigură de către administraţiile portuare cu remorchere şi personal proprii sau pe bază de contract încheiat în mod nediscriminatoriu, prin operatori economici specializaţi, autorizaţi în conformitate cu art. 19 alin. (2). (2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să comunice administraţiilor portuare tarifele şi facilităţile tarifare practicate. (3) Administraţiile portuare fac publice lista operatorilor specializaţi cu care a încheiat contracte în conformitate cu alin. (1), tarifele şi facilităţile practicate de aceştia, prevăzute la alin. (2).------------Art. 50^3 a fost introdus de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 50^4Pentru utilizarea infrastructurii portuare, operatorii economici prevăzuţi la art. 50^1 alin. (1) lit. b) şi al art. 50^3 alin. (1) au obligaţia să plătească administraţiilor portuare şi de căi navigabile interioare un tarif de utilizare a infrastructurii portuare stabilit de administraţia respectivă.------------Art. 50^4 a fost introdus de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 50^5În porturile unde nu există operatori economici specializaţi, autorizaţi pentru prestarea serviciilor de pilotaj şi remorcaj de manevră al navelor maritime, acestea vor fi asigurate de către administraţiile porturilor şi căilor navigabile interioare respective.------------Art. 50^5 a fost introdus de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Capitolul VIII Mărfuri periculoase  +  Articolul 51Toţi operatorii economici care transportă, operează sau depozitează mărfuri periculoase în apele naţionale navigabile ori în porturile româneşti au obligaţia să respecte prevederile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. Aceste operaţiuni se execută sub supravegherea unor persoane specializate în manipularea mărfurilor periculoase, care pot fi angajate de operatorii economici ca personal propriu sau pe bază de contract încheiat cu operatorii economici specializaţi în manipularea mărfurilor periculoase.------------Art. 51 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 52Orice nava, indiferent de pavilionul pe care îl arboreaza, care urmează sa încarce sau sa descarce mărfuri periculoase în porturile româneşti ori sa tranziteze cu substanţe periculoase apele naţionale navigabile, are obligaţia să respecte prevederile legislaţiei naţionale, ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte şi sa informeze corespunzător administraţiile.  +  Capitolul IX Agenturarea navelor  +  Articolul 53Agenturarea navelor se efectuează numai de operatori economici specializaţi şi autorizaţi, denumiţi în continuare agenţi, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.------------Art. 53 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 54 (1) Agentul reprezintă nava, precum şi pe comandantul, proprietarul sau operatorul acesteia în faţa autorităţilor publice, a administraţiilor, a tuturor operatorilor economici care prestează servicii pentru navă, echipaj, proprietar sau operator şi acţionează în limitele mandatului de împuternicire dat de aceştia. (2) Agentul are obligaţia să asiste nava şi pe comandantul acesteia în toate acţiunile sale, de la sosirea şi până la plecarea din port. (3) În cazul navelor maritime care tranzitează porturile Dunării, agentul asistă nava până la bara Sulina.------------Art. 54 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 55Agentul are obligaţia să aducă la cunoştinţă comandantului navei agenturate prevederile legale aplicabile din domeniul transportului naval, activitatea autorităţilor publice şi administraţiilor, precum şi ordinele şi dispoziţiile autorităţilor locale care acţionează în porturi şi pe căile navigabile interioare.------------Art. 55 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 56Pentru navele pe care le agentureaza agentul garantează plata tarifelor, a taxelor şi a celorlalte cheltuieli portuare către autorităţile publice, administraţiile şi agenţii economici care prestează servicii de siguranţă, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare sau prevăzute în contractele încheiate.------------Art. 57 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Capitolul X Munca în porturi  +  Articolul 58Munca în porturi este reglementată de prezenta ordonanţă, de legislaţia muncii şi de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 59 (1) Constituie muncă specifică în porturi operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfurilor şi/sau a containerelor în şi din nave, de manipulare în şi din magaziile portuare sau în şi din alte mijloace de transport, de depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare, containerizare, slinguire, însăcuire a mărfurilor, precum şi operaţiunile de curăţare a hambarelor şi a magaziilor navelor, efectuate manual sau mecanizat. (2) Munca specifică în porturi este prestată de muncitorii portuari.------------Art. 59 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 60 (1) Poate fi muncitor portuar orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani şi îndeplineşte criteriile de sănătate şi de pregătire profesională în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Sistemul de calificare a muncitorilor portuari se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare.------------Art. 60 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 61 (1) Muncitorii portuari îşi desfăşoară activitatea în port numai dacă sunt înregistraţi la administraţiile portuare şi dacă deţin carnet de lucru. (2) Administraţiile portuare înregistrează fiecare muncitor portuar în baza unei cereri scrise din partea angajatorului cu care respectivul muncitor portuar are contract de muncă înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă. (3) Angajatorii prevăzuţi la alin. (2) sunt operatori economici care efectuează munca specifică portuară şi sunt autorizaţi în acest sens. (4) Metodologia de eliberare a carnetelor de lucru în port şi de înregistrare a muncitorilor portuari se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (5) Pentru eliberarea carnetului de lucru în port administraţia percepe tarife stabilite conform prevederilor legale. (6) Carnetul de lucru eliberat este valabil numai pe perioada în care muncitorul portuar are încheiat contract individual de muncă cu operatorul economic care a solicitat înregistrarea sa. (7) În cazul încetării contractului individual de muncă, operatorul economic este obligat să înştiinţeze în scris administraţia şi să predea carnetul de lucru al respectivului muncitor portuar. (8) Carnetele de lucru predate se păstrează de către administraţii. (9) În cazul în care muncitorul portuar prevăzut la alin. (7) încheie un contract individual de muncă cu un alt operator economic, administraţia îi va elibera carnetul de lucru la cererea noului angajator.------------Art. 61 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 62 (1) Operatorii economici sunt obligaţi să înregistreze la administraţii muncitorii portuari cu care au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, în conformitate cu prevederile art. 61. (2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 61 alin. (3) sunt obligaţi să utilizeze numai muncitori portuari cu care au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată: a) sunt înregistraţi la administraţii; şi b) posedă carnet de lucru.------------Art. 62 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 63 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 64 (1) Agenţiile se pot înfiinţa în orice port. (2) Agenţiile au ca obiect principal de activitate furnizarea forţei de muncă de rezerva din rândul muncitorilor portuari, care nu sunt angajaţi cu contracte de muncă, agenţilor economici portuari care necesita forta de muncă suplimentară. (3) Furnizarea forţei de muncă de rezerva conform alin. (2), pe perioada stabilită prin prezenta ordonanţă, se realizează pe bază de contract încheiat între agentul economic şi agenţie. (4) Pentru muncitorii portuari înscrişi administraţia va elibera, la cererea agenţiei, carnete de lucru în condiţiile prevăzute la art. 61 alin. (3) pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice. Valabilitatea carnetelor de lucru poate fi prelungită, la cererea agenţiei, pentru perioade de câte 30 de zile calendaristice. (5) Agenţiile pot desfăşura şi activităţi de calificare, perfecţionare, policalificare şi reconversie profesională a muncitorilor portuari, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă*). (6) Agenţiile pot plati ajutoare sociale din sursele pe care şi le constituie muncitorilor portuari înscrişi la agenţie, care nu au reuşit un plasament sub nici o formă de angajare şi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în conformitate cu legislaţia în vigoare.-------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 412/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 11 iulie 2002.  +  Articolul 65 (1) Sursele de venituri ale agentiilor sunt: a) contribuţii lunare ale muncitorilor portuari înscrişi la agenţii; b) contribuţii lunare ale asociaţilor pentru constituirea fondului destinat plăţii indemnizaţiilor personalului de rezerva; c) contribuţii de la Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru programele de calificare, recalificare, reconversie şi policalificare a muncitorilor portuari, în condiţiile legii; d) venituri din activităţile pentru care au fost autorizate, în completarea surselor prevăzute la lit. a) şi b); e) alte venituri provenite din donaţii, plasamente, dobânzi şi altele asemenea. (2) Cotele de participare ale asociaţilor şi ale muncitorilor portuari înscrişi la agenţii se stabilesc anual de adunarea generală a asociaţilor.  +  Capitolul XI Contravenţii  +  Articolul 66Constituie contravenţii la normele prezentei ordonanţe următoarele fapte: a) construirea unui port în apele navigabile naţionale fără avizele corespunzătoare; b) efectuarea de lucrări sau construirea de instalaţii şi amenajări care împiedică navigaţia; c) executarea de lucrări de dezvoltare a porturilor ale căror terenuri aparţin domeniului public fără avizele corespunzătoare; d) executarea de lucrări de modificare a infrastructurii portuare existente fără avizele corespunzătoare; e) realizarea de construcţii şi de instalaţii noi, precum şi orice modificări aduse construcţiilor hidrotehnice sau capacităţilor portuare existente şi destinaţiei acestora fără aprobarea ministerului; f) deschiderea unor puncte şi locuri de operare din afara porturilor deschise accesului public pentru operarea de mărfuri şi/sau îmbarcarea/debarcarea de persoane fără aprobările corespunzătoare; g) efectuarea încărcării/descărcării mărfurilor şi a îmbarcării/debarcării pasagerilor în afara locurilor autorizate; h) distrugerea sau deteriorarea semnelor şi semnalelor de navigaţie; i) refuzul de a permite accesul pentru instalarea, repararea sau verificarea semnelor şi semnalelor de navigaţie; j) executarea de lucrări în acvatoriile portuare sau în albia căilor navigabile interioare, dragaje de extracţie şi altele asemenea fără avizele corespunzătoare; k) instalarea ori construirea de poduri sau instalarea de conducte ori de cabluri peste sau sub căile navigabile interioare ori în porturi fără avizele corespunzătoare; l) distrugerea sau deteriorarea apărărilor de mal şi a digurilor de pe căile navigabile interioare; m) depozitarea mărfurilor pe coronamentul apărărilor de mal şi al digurilor de pe căile navigabile interioare; n) depozitarea mărfurilor pe coronamentul cheiurilor şi pe căile de acces în porturi; o) efectuarea de activităţi de transport naval fără autorizare; p) efectuarea serviciilor de siguranţă fără a avea încheiate contracte cu administraţiile; r) nerespectarea interdicţiei de oprire a operaţiunilor de încărcare/descărcare; s) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 29 şi la art. 61 alin. (7); t) folosirea de muncitori portuari neînregistraţi la administraţii şi fără carnet de lucru; u) accesul fără forme legale în incinta portului; v) staţionarea mijloacelor de transport sau a utilajelor în locuri nepermise.------------Art. 66 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 67 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 66 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. u) şi v); b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. r); c) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. b), c), g), i), j), k) şi t); d) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. a), d), e), f), h), l), m), n), o), p) şi s).------------Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate şi persoanelor juridice. (3) Aplicarea sancţiunii contravenţionale nu înlătura obligaţia de despăgubire, dacă prin săvârşirea faptei s-au produs pagube.  +  Articolul 68 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de minister sau de unităţile administrativ-teritoriale, la propunerea administraţiilor. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 66 lit. a) şi g) se constată şi se sancţionează de persoane împuternicite de către Autoritatea Navală Română.------------Art. 68 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 69Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.------------Art. 69 a fost modificat de pct. 56 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Articolul 70Dispoziţiile art. 66 şi 67 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.  +  Articolul 71Aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute în prezentul capitol nu înlătură dreptul administraţiilor şi al Autorităţii Navale Române de a retrage sau de a suspenda autorizaţiile acordate operatorilor economici.------------Art. 71 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.  +  Capitolul XII Dispoziţii tranzitorii şi finale------------Art. 72 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 73 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 74 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.------------Art. 75 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007.NOTĂ:Reproducem mai jos art. II şi III din Legea nr. 528/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi:"Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.ART. III. - În termen de 60 de zile de la intrarea învigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului actele normative privind organizarea şi funcţionarea administraţiilor."--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 18 septembrie 2007 prevede:"Art. II (1) Contractele de concesiune a serviciilor de siguranţă, încheiate între Ministerul Transporturilor şi operatorii economici înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân în vigoare până la data expirării. (2) Până la expirarea contractelor prevăzute la alin. (1), serviciile de siguranţă se efectuează numai de către concesionari. (3) Contractele de închiriere a terenurilor portuare aparţinând domeniului public, încheiate între administraţiile portuare şi de căi navigabile interioare şi operatorii economici înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rămân valabile până la data expirării. (4) Contractele prevăzute la alin. (3) pot fi renegociate, în vederea prelungirii, cu 30 de zile înainte de data expirării. (5) Pentru terenurile aparţinând domeniului public, care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt utilizate de către operatorii economici pe baza unor contracte care nu sunt de închiriere sau de subconcesiune a terenurilor aparţinând domeniului public şi unde suprastructura aparţine respectivilor operatori economici, administraţiile portuare vor încheia cu aceştia contracte de închiriere/subconcesiune pentru terenurile respective, care vor cuprinde cel puţin condiţiile prevăzute la art. 27^6 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (6) Pentru terenurile aparţinând domeniului public, care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt utilizate de către operatorii economici pe baza unor contracte care nu sunt de închiriere sau de subconcesiune a terenurilor aparţinând domeniului public şi unde suprastructura nu aparţine respectivilor operatori economici, administraţiile portuare vor concesiona, subconcesiona sau închiria respectivele terenuri în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (7) Contractele prevăzute la alin. (5) se vor încheia într-o perioadă de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (8) În cazul în care operatorii economici refuză să încheie contracte de închiriere/subconcesiune, în conformitate cu prevederile alin. (5), aceştia nu mai pot utiliza terenurile portuare şi celelalte elemente de infrastructură portuară care aparţin domeniului public."--------------