NORME METODOLOGICE din 29 august 2007de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE - INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007     +  Articolul 1Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice este actul emis, în baza legii, de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, după verificarea măsurilor luate pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:1. articol pirotehnic - orice articol care conţine substanţe explozive sau un amestec exploziv de substanţe destinate producerii de căldură, lumină, sunete, gaz sau fum ori o combinaţie a acestor efecte prin intermediul reacţiilor chimice exoterme autoîntreţinute;2. pirotehnie - tehnica fabricării şi utilizării unor dispozitive, a unor materiale care servesc la aprinderea muniţiilor, a armelor de foc, a unor substanţe explozive şi a articolelor pirotehnice;3. perimetru de siguranţă - zona de protecţie/securitate în care nu sunt posibile accidente pirotehnice, iar persoanele neautorizate nu sunt în pericol;4. zonă de tragere - porţiunea din teren delimitată pe baza unor caracteristici distinctive, repere, cu destinaţie precisă, cum ar fi locul unde sunt amplasate articolele pirotehnice, ţevile de tragere sau alte dispozitive pirotehnice;5. zonă de cădere - zona în care cad diferite resturi, elemente mecanice şi pirotehnice rezultate în urma executării tragerilor cu articole pirotehnice.  +  Articolul 3Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se emite la solicitarea persoanelor autorizate să execute jocuri de artificii cu articole pirotehnice.  +  Articolul 4Acordul prevăzut la art. 1 se solicită în scris la inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, în a căror zonă de competenţă urmează a se realiza jocurile de artificii cu articole pirotehnice din clasele III şi IV, precum şi T.1 şi T.2.  +  Articolul 5 (1) Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se emite pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip - două exemplare; b) tabel cu datele tehnice ale produselor pirotehnice care urmează să fie folosite pentru desfăşurarea jocului de artificii, înscrise pe tipuri, categorii, calibre, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii - două exemplare; c) declaraţie pe propria răspundere cuprinzând măsurile ce se vor asigura pentru prevenirea şi intervenţia în caz de incendiu, distrugeri sau vătămări corporale, cum ar fi forţele şi materialele folosite pentru intervenţie, modul de intervenţie, interzicerea accesului persoanelor neautorizate în perimetrul de siguranţă, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii - două exemplare; d) plan de situaţie la scara de 1:500 cuprinzând zona de tragere, zona de cădere, perimetrul de siguranţă şi distanţele faţă de obiectivele care prezintă pericol de incendiu sau explozie specificate în legislaţia în vigoare, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii - două exemplare; e) copie de pe acordul administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială se va organiza jocul de artificii cu articole pirotehnice; f) opis cu documentele depuse - două exemplare. (2) Modelul cererii este prezentat în anexa nr. 1, iar al acordului, în anexa nr. 2.  +  Articolul 6 (1) Cererile însoţite de documentele prevăzute la art. 5 se înregistrează într-un registru, în ordinea primirii lor, asigurându-se evidenţa şi confidenţialitatea conţinutului acestora. (2) Modelul de opis cu documentele depuse este prezentat la lit. A din anexa nr. 3. (3) Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu conţin toate datele prevăzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunică solicitantului în cel mult 5 zile lucrătoare după înregistrare. (4) În situaţia în care documentaţia se restituie solicitantului spre completare, se vor specifică data, numele şi prenumele acestuia şi semnătura de ridicare, conform modelului cuprins la lit. B din anexa nr. 3. (5) Restituirea documentaţiei spre completare, împreună cu motivele respingerii, se comunică solicitantului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, prin adresă scrisă şi semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei inspectoratului. (6) Termenul legal de emitere a acordului prevăzut la art. 1 este de maximum 10 zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.  +  Articolul 7 (1) Documentele depuse pentru emiterea acordului se repartizează pentru soluţionare specialiştilor desemnaţi din inspecţia de prevenire din cadrul inspectoratului, care, în urma verificării conţinutului acestora şi a situaţiei reale din teren, întocmesc un referat cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivată a emiterii acordului. (2) Referatele se verifică de către şeful serviciului căruia i-a fost repartizată lucrarea, se vizează de către adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului şi se aprobă de către inspectorul-şef, odată cu emiterea acordului. (3) Evidenţa acordurilor se face conform anexei nr. 4.  +  Articolul 8Acordurile emise de inspectorate se semnează de către inspectorul-şef şi se ştampilează cu ştampila unităţii.  +  Articolul 9 (1) La emiterea acordului prevăzut la art. 1 se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din documentele depuse şi referatul întocmit conform art. 7. (2) Documentele reţinute de emitent, prevăzute la alin. (1), se păstrează de către acesta conform Nomenclatorului arhivistic al unităţilor teritoriale.  +  Articolul 10Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se emite în două exemplare, unul pentru solicitant şi celălalt pentru emitent.  +  Articolul 11 (1) Nu se emit acorduri de către inspectorate în următoarele situaţii: a) atunci când se constată la verificarea documentelor depuse, precum şi în teren nerespectarea măsurilor de siguranţă prevăzute de reglementările tehnice în vigoare; b) dacă folosirea articolelor pirotehnice se face în situaţiile interzise de lege. (2) Acordul pentru desfăşurarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se dă pe formular-tip. (3) Dacă solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea acordului, precum şi a documentaţiilor depuse care au stat la baza emiterii acestuia, în termen de 60 de zile de la data emiterii, documentele respective sunt clasate şi îndosariate potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 12 (1) Acordul pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice îşi pierde valabilitatea dacă acesta nu s-a desfăşurat la data, ora şi locul stabilite. (2) În cazul în care se modifică data şi ora desfăşurării acţiunii, solicitantul poate reveni pentru obţinerea unui nou acord în baza documentaţiei depuse anterior, cu obligaţia de a anexa la cerere un nou acord de la administraţia publică locală pe a cărei rază teritorială se va organiza jocul de artificii cu articole pirotehnice.  +  Articolul 13Posesorii acordurilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii, împreună cu documentele vizate spre neschimbare, prevăzute în prezentele normele metodologice, şi de a le prezenta, la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, potrivit legii.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologice-----------------------CătreInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ......../Municipiului BucureştiDomnului inspector-şefCEREREde emitere a acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnicenr. ....... din ....... 20.....Subsemnatul/Subsemnata ............., cu domiciliul în judeţul ............, municipiul/oraşul/comuna ..............., sectorul/satul ............, str. ............... nr. ......., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., codul poştal ......., telefon ..........., fax .........., e-mail ..........., în calitate de ............... la ....................., în conformitate cu prevederile art. 29^5 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare, solicit:1. verificarea măsurilor ce se vor asigura privind prevenirea şi intervenţia în caz de incendiu, distrugeri sau vătămări corporale prevăzute în documentaţia anexată;2. emiterea acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice, ce se va desfăşura în ............(locul, data, ora)...... .Anexez documentele prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 1.045/I.G./2007, conform opisului.Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Data......... Semnătura ..........  +  Anexa 2 la normele metodologice----------------------ROMÂNIAMINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţăal Judeţului ........../Municipiului Bucureşti[STEMA ROMÂNIEI]ACORDpentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnicenr. ...... din ....... 20...Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ............. din .............. 20....., adresată de ............, cu domiciliul/sediul în judeţul ................., municipiul/oraşul/comuna .............., sectorul/satul ................., str. ............ nr. ....., bl. ......., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon .............., fax ........., e-mail ........, în baza prevederilor art. 29^5 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare, se emite acordul pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice în ............(locul, data, ora)....... .Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul acord pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice.Acordul este valabil numai însoţit de documentele, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii acestuia.Inspector-şef,............................(numele şi prenumele, semnătura)L.S.  +  Anexa 3 la normele metodologice----------------------A. Opis cu documentele prezentate în vederea eliberării acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice┌────┬──────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┐│Nr. │Denumirea documentului│Seria, codul,numărul │Numărul de file │Formatul ││crt.│ │de înregistrare etc. │ │ │├────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┤│ 1. │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┤│ 2. │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┤│ 3. │ │ │ │ │├────┼──────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┤└────┴──────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┴───────────┘Data ....... Semnătura solicitantului....................B. Documentele necesare pentru completarea dosarului de emitere a acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice  ┌────┬────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┐ │Nr. │Denumirea │Data │Semnătura │Data │Semnătura de│ │crt.│documentului│comunicării │solicitantului│redepunerii │primire │ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ ├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤ └────┴────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┘Data ........ Semnătura personalului Semnăturanominalizat solicitantuluide inspectorat ..................................  +  Anexa 4 la normele metodologice-----------------------EVIDENŢAacordurilor pentru organizarea jocurilor de artificii
    Nr. crt. Denumirea societăţii/ solici tantului Coordonate Numărul de înregis- trare şi data primirii cererii Data emiterii acordului Actul normativ în baza căruia a fost eliberat acordul Persoana nominalizată de inspectorat, care a efectuat verificarea (numele şi prenumele) O b s e r v a ţ i i
    1. . . . În clar - adresa - telefon - fax - e-mail
    -------------