PROCEDURĂ din 14 august 2007privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la contractele/declaraţiile de asigurare, precum şi orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE - CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007    Prezenta procedură reglementează modul de realizare a activităţii de îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi drepturile şi obligaţiile organelor de executare silită din cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, şi al caselor judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 1 (1) Activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la contractele/declaraţiile de asigurare, precum şi orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii, se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către personalul de specialitate din cadrul CNPAS şi al caselor judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Personalul de specialitate care va avea atribuţii de executare silită va face parte din cadrul Direcţiei juridice şi reglementări comunitare a CNPAS şi din cadrul compartimentelor juridice ale caselor judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul de specialitate desemnat potrivit art. 1 este învestit cu exerciţiul autorităţii publice şi beneficiază de protecţie potrivit legii. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este împuternicit în faţa debitorului sau a terţilor prin legitimaţii de executor bugetar şi delegaţii. (3) Modelul legitimaţiei de executor bugetar este prevăzut în anexa la prezenta procedură.  +  Articolul 3Fac obiectul executării silite, în condiţiile art. 1, următoarele debite rezultate din nerespectarea prevederilor legii: a) sumele plătite fără temei legal cu titlu de indemnizaţii sau ajutoare plătite din bugetul de stat ori din bugetul asigurărilor sociale de stat şi prevăzute de legi speciale, precum şi debitele create în condiţiile legii, care se recuperează în temeiul deciziilor emise de CNPAS sau de casele judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti, ce constituie titluri executorii, de la persoanele care au încasat aceste sume; b) debitele, dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente perioadelor calculate de la data încheierii contractului de asigurare socială şi până la data rezilierii acestuia din iniţiativa asiguratului sau asigurătorului; c) debitele, dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente perioadelor calculate de la data încheierii contractului de asigurare socială şi până la data de la care se face dovada că persoana se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute de art. 5 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care contractul de asigurare socială nu a fost reziliat până la data respectivă; d) debitele, dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente perioadelor calculate de la data la care era exigibilă depunerea declaraţiei de asigurare socială şi până la data depunerii acesteia, precum şi cele aferente perioadelor de neplată a contribuţiei de asigurări sociale datorate după data depunerii declaraţiei şi până la data înregistrării formularului de retragere a declaraţiei de asigurare, însoţit de dovada că nu se mai regăsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie; e) debitele rezultate din neplata amenzilor contravenţionale aplicate potrivit art. 148 coroborat cu art. 151 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare; f) debitele rezultate în urma neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin angajamente de plată, de către personalul propriu al CNPAS şi al structurilor subordonate; g) orice alte debite ce nu fac obiectul executării silite conform dreptului comun; h) debitele rezultate ca urmare a neplăţii cheltuielilor de judecată rezultate din hotărâri judecătoreşti irevocabile, care se cuvin CNPAS şi caselor teritoriale de pensii pentru litigiile în care au fost parte.  +  Articolul 4Personalul de specialitate din cadrul CNPAS şi al caselor judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnat de către preşedintele CNPAS, respectiv de către directorii executivi, este împuternicit să îndeplinească măsurile asigurătorii şi să efectueze executarea silită, în condiţiile art. 1, în privinţa următoarelor creanţe bugetare administrate de CNPAS, altele decât cele rezultate conform art. 3: a) sume acordate în mod necuvenit din bugetul de stat, care se recuperează în temeiul deciziilor emise de CNPAS sau de casele judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti, ce constituie titluri executorii, de la persoanele care au încasat aceste sume, altele decât drepturile de pensii; b) orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor sociale de stat, altele decât cele provenite din contribuţii, care se recuperează de la persoanele fizice în temeiul deciziilor emise de CNPAS sau de casele judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti, şi care constituie titluri executorii.  +  Articolul 5Acţiunile de executare silită aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentului ordin vor continua potrivit dispoziţiilor acestuia, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.  +  Articolul 6Legitimaţiile de executor bugetar se emit de CNPAS prin Direcţia management resurse umane şi sunt semnate de către preşedintele CNPAS pentru executorii bugetari din cadrul CNPAS şi de către directorul executiv pentru executorii bugetari din cadrul caselor judeţene de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 7Evidenţa legitimaţiilor se ţine într-un registru special care va conţine numărul de ordine, numele, prenumele şi funcţia titularului, indicativul judeţului, seria, data eliberării şi semnătura de primire.  +  Articolul 8Persoanele cărora le încetează calitatea de executor bugetar sunt obligate să depună legitimaţia la organele emitente în vederea anulării; anularea va fi consemnată în registrul special prevăzut la art. 7.  +  Articolul 9Declaraţiile de asigurare pentru care există dovezi la nivelul caselor teritoriale de pensii, eliberate de organele de administrare fiscală sau de alte organe abilitate, din care rezultă că unele persoane nu mai fac obiectul asigurărilor obligatorii în sensul art. 5 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu îşi mai produc efecte de la data comunicării situaţiei acestora sau, după caz, de la data precizată în dovezile eliberate de organele la care s-a făcut referire mai sus.  +  Anexa la procedură------------GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSECASA NAŢIONALĂ DE PENSIIŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALELEGITIMAŢIE DE EXECUTOR BUGETARSeria: Nr.:- faţă -Stema LocRomâniei fotografieNumele .......................Prenumele ....................Funcţia ......................Compartimentul ...............Data emiteriiLegitimaţia nu este transmisibilă.- verso -În temeiul prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, titularul are calitatea de executor bugetar şi are dreptul:- să aplice măsurile asigurătorii şi de executare silită;- să între în orice incintă a debitorului, persoană fizică, sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidenţa şi solvabilitatea debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;- să între în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile;- să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului.Pierderea legitimaţiei se face publică în presă şi se anunţă instituţia emitentă în termen de 15 zile.Semnătura autorizată.................                                 VIZE                    AN AN           SEM. I │ SEM. II │ SEM. I │ SEM. II │                    AN AN           SEM. I │ SEM. II │ SEM. I │ SEM. II │-------