GHID din 29 august 2007privind protecţia preventivă a instalaţiilor nucleare
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007    1. Domeniu  +  Articolul 1Prezentul ghid este destinat utilizării de către titularul de autorizaţie ca bază pentru evaluarea măsurilor suplimentare de protecţie fizică în cazul unor situaţii speciale.2. Principii  +  Articolul 2Măsurile suplimentare luate de către titularul de autorizaţie trebuie să aibă în vedere caracteristicile construcţiei, problemele tehnice, administrativ-organizatorice, planurile de alarmare şi analiza de risc şi vulnerabilitate.3. Obiective  +  Articolul 3Asigurarea măsurilor suplimentare care completează planul de protecţie fizică în funcţie de gradul de pericol al instalaţiilor nucleare.  +  Articolul 4Asigurarea unei notificări în timp real a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), a forţelor de intervenţie şi a persoanelor din conducerea instalaţiei nucleare prevăzute a fi anunţate în planul de urgenţă conceput de titularul de autorizaţie şi avizat de CNCAN pentru fiecare instalaţie. Titularul de autorizaţie va emite o schemă care va conţine instituţiile şi punctele de contact care trebuie anunţate, precum şi ordinea în care se realizează acest lucru.  +  Articolul 5Transmiterea de către o structură unică a acestor notificări.4. Cerinţe generale  +  Articolul 6Titularul de autorizaţie trebuie să asigure transmiterea notificărilor şi în afara timpului normal de lucru.  +  Articolul 7Titularul de autorizaţie trebuie să emită proceduri specifice, care vor fi transmise la CNCAN spre avizare, privind notificarea în cazul unor situaţii în care se semnalează prezenţa unei ameninţări.  +  Articolul 8Notificările vor conţine minimum următoarele informaţii: a) instituţia care face anunţul; b) instalaţia nucleară afectată; c) tipul notificării (de pericol, de avertizare, de alarmă, de încetarea alarmei etc.); d) sursa care a furnizat informaţia; e) în cazul notificărilor făcute pe baza informaţiilor primite de la terţi (de exemplu, apel telefonic anonim) se vor oferi pe cât posibil aceleaşi informaţii referitoare la timp şi loc, precum şi cele referitoare la surse (când este posibil); f) date despre: momentul, locul şi tipul atacului (de exemplu, demonstraţii care nu sunt paşnice, ocuparea instalaţiei nucleare, atac cu materiale explozive, utilizare de materiale explozive, luare de ostatici), persoanele care efectuează atacul (numărul şi, dacă este posibil, numele grupării căreia îi aparţin), modul de acţiune al atacatorilor, înarmarea şi alte dotări, obiectivul şi motivul atacului, cerinţele atacatorilor, situaţia în momentul notificării (de exemplu, starea instalaţiei nucleare) şi măsuri suplimentare luate de către titularul de autorizaţie pentru împiedicarea reuşitei atacului.5. Măsuri suplimentare  +  Articolul 9Măsurile suplimentare ce trebuie luate de către titularul de autorizaţie pentru situaţia în care instalaţia nucleară este supusă unui atac şi este periclitată: a) verificarea fără excepţie a întregului personal la intrarea şi ieşirea din instalaţia nucleară, conform procedurilor de acces, pentru a nu fi introduse arme sau materiale explozive şi pentru a nu fi sustrase materiale radioactive; b) verificarea respectării procedurilor de acces; c) introducerea principiului 2 - "oameni pentru zone extrem de sensibile în care se găsesc materiale nucleare", conform prevederilor art. 82 din Normele de protecţie fizică în domeniul nuclear, aprobate prin ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 382/2001; d) supravegherea suplimentară a spaţiului interior din zonele periclitate cu ajutorul unor posturi de supraveghere suplimentare; e) menţinerea dreptului de acces în instalaţie numai pentru personalul a cărui prezenţă este motivată de funcţionarea în siguranţă a instalaţiei; f) supravegherea suplimentară a accesului; g) excluderea vizitatorilor şi a personalului contractanţilor.  +  Articolul 10Măsuri suplimentare ce trebuie luate de titularul de autorizaţie pentru situaţia în care instalaţia nucleară este supusă unui atac, dar nu este periclitată: a) verificări suplimentare, conform procedurilor de acces, ale persoanelor şi ale materialelor, pentru a nu fi introduse arme ori materiale explozive şi pentru a nu fi sustrase materiale radioactive; b) verificarea respectării procedurilor de acces; c) menţinerea dreptului de acces în instalaţie numai pentru personalul a cărui prezenţă este motivată de funcţionarea instalaţiei nucleare; d) supravegherea suplimentară a accesului; e) excluderea vizitatorilor şi a personalului contractanţilor.  +  Articolul 11Proceduri emise de către titularul de autorizaţie pentru situaţia în care se semnalează prezenţa unei ameninţări: a) procedura de împărţire suplimentară pe zone; b) procedura de asigurare suplimentară a punctelor de acces; c) procedura de supraveghere suplimentară a zonelor vitale ale instalaţiei; d) procedura de limitare a accesului pentru personalul contractor şi pentru vizitatori; e) procedura de însoţire a personalului contractor şi a vizitatorilor de către personalul propriu în timpul evacuării acestora din incinta instalaţiei nucleare; f) procedura de verificare suplimentară a personalului contractor şi a vizitatorilor la evacuarea acestora din incinta instalaţiei nucleare.  +  Articolul 12Măsurile suplimentare care vor fi luate de către personalul de protecţie fizică trebuie să fie în concordanţă cu Normele de protecţie fizică în domeniul nuclear şi cu planul de urgenţă şi trebuie să fie aprobate de către CNCAN.6. Definiţii a) instalaţie nucleară:- orice reactor nuclear, cu excepţia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian spre a fi folosit ca sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;- orice uzină care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;- orice instalaţie în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepţia depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare. Instalaţiile nucleare aparţinând unui singur operator, care se află pe acelaşi amplasament, vor fi considerate o singură instalaţie nucleară; b) material nuclear - orice materie primă nucleară şi orice material fisionabil special; c) material radioactiv - orice material, în orice stare de agregare, care prezintă fenomenul de radioactivitate, inclusiv deşeurile radioactive; d) personalul contractanţilor - personal angajat al persoanelor juridice cu care instalaţia nucleară are încheiate contracte de prestări de servicii şi care are acces în instalaţia nucleară; e) sabotaj - orice act premeditat îndreptat împotriva unei instalaţii nucleare sau material nuclear în folosinţă, depozitare ori transport, care poate pune direct sau indirect în pericol sănătatea ori siguranţa personalului, populaţiei şi mediului înconjurător prin expunerea la radiaţii sau prin eliberarea substanţelor radioactive; f) zonă protejată - zona supravegheată în permanenţă de către personalul de pază şi/sau prin mijloace tehnice, înconjurată de o barieră fizică şi cu un număr limitat de căi de acces controlate; g) zonă vitală - zona în care se află materiale nucleare, echipamente, dispozitive sau sisteme care pot fi vulnerabile la acţiuni de sabotaj, furt ori act terorist.----------