HOTĂRÂRE nr. 1.080 din 5 septembrie 2007privind modul de constituire şi gestionare a resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi dezafectării instalaţiilor nucleare şi radiologice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 26/2007,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei hotărâri constă în stabilirea cuantumului contribuţiilor datorate de titularii de autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear, care deţin unităţi nuclearoelectrice, pentru constituirea resurselor financiare necesare acoperirii costurilor dezafectării şi gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive produse prin operarea şi dezafectarea acestor instalaţii, precum şi a modului de administrare şi gestionare a acumulărilor financiare realizate pe această cale.  +  Articolul 2 (1) Prezenta hotărâre stabileşte şi modalitatea de plată pentru serviciile de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive, prestate de Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, pentru producătorii mici de deşeuri radioactive. (2) Prezenta hotărâre nu se aplică pentru depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive rezultate din operarea şi dezafectarea minelor de uraniu şi a instalaţiilor de purificare şi filtrare a uraniului. (3) Sunt consideraţi producători mici de deşeuri radioactive producătorii de deşeuri radioactive, alţii decât cei care deţin unităţi nuclearoelectrice.  +  Capitolul II Contribuţiile titularilor de autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear  +  Articolul 3 (1) Titularii de autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear, deţinători de unităţi nuclearoelectrice, au obligaţia de a plăti două tipuri de contribuţii, după cum urmează: a) contribuţii anuale având ca destinaţie constituirea resurselor financiare necesare dezafectării fiecărei unităţi nuclearoelectrice; b) contribuţii anuale directe având ca destinaţie constituirea resurselor financiare necesare depozitării definitive a deşeurilor radioactive produse prin operarea şi dezafectarea fiecărei unităţi nuclearoelectrice. (2) Cuantumul contribuţiilor prevăzute la alin. (1) este determinat de estimările separate de cost pentru dezafectarea fiecărei unităţi nuclearoelectrice şi pentru depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive generate prin operarea şi dezafectarea acestora, stabilite pe baza studiilor întocmite în acest scop. (3) Baza de calcul al cuantumului contribuţiilor definite la alin. (1) este reprezentată de cantitatea netă de energie electrică estimată a fi produsă în anul următor de fiecare unitate nuclearoelectrică.  +  Articolul 4Cuantumul contribuţiilor datorate de titularii de autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear prevăzute la art. 1 se determină după cum urmează: a) prin multiplicarea cantităţii de energie electrică calculate conform prevederilor art. 3 alin. (3) cu un tarif de 0,60 euro/MWh, pentru constituirea resurselor financiare necesare dezafectării fiecărei unităţi nuclearoelectrice; b) prin multiplicarea cantităţii de energie electrică calculate conform prevederilor art. 3 alin. (3) cu un tarif de 1,40 euro/MWh, pentru constituirea resurselor financiare necesare amplasării, proiectării, construirii, punerii în funcţiune, exploatării şi întreţinerii, modernizării, închiderii şi monitorizării postînchidere a depozitelor definitive pentru deşeuri radioactive produse prin operarea unităţilor nuclearoelectrice, pentru activităţi de cercetare şi dezvoltare în vederea susţinerii activităţilor de depozitare definitivă şi pentru cheltuieli curente şi de capital ale ANDRAD, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli anual aprobat conform legii.  +  Capitolul III Încasarea contribuţiilor şi a contravalorii serviciilor de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive  +  Articolul 5 (1) Contribuţiile calculate conform prevederilor art. 4 se defalcă în tranşe lunare egale şi se virează separat, până la data de 10 a fiecărei luni, în conturile bancare deschise de ANDRAD. (2) Contribuţiile anuale pentru dezafectare se achită pe durata de viaţă proiectată a unităţilor nuclearoelectrice. (3) Contribuţiile anuale directe pentru depozitarea definitivă se achită pe durata de exploatare a unităţilor nuclearoelectrice. (4) Resursele financiare destinate dezafectării şi depozitării definitive a deşeurilor radioactive rezultate din operarea şi dezafectarea fiecărei unităţi nuclearoelectrice se acumulează în conturi distincte, purtătoare de dobânzi, deschise la Trezoreria Statului, potrivit destinaţiei, pentru fiecare unitate nuclearoelectrică. (5) Titularii de autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear vor achita contravaloarea în lei a contribuţiilor datorate, la cursul de schimb valutar leu/euro comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data efectuării plăţii. (6) Titularii de autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear sunt obligaţi să transmită către ANDRAD copia ordinului de plată, în termen de 5 zile de la data plăţii. (7) În funcţie de cantitatea de energie electrică produsă anual de fiecare unitate nuclearoelectrică, se fac regularizările până la sfârşitul lunii ianuarie a anului următor.  +  Articolul 6 (1) Serviciile de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive prestate micilor producători se achită după recepţionarea coletelor cu deşeuri radioactive produse de aceştia. (2) Recepţia coletelor cu deşeuri radioactive se efectuează de către reprezentanţii împuterniciţi ai ANDRAD. (3) Contravaloarea serviciilor prevăzute la alin. (1) se calculează în funcţie de volumul, în mc, al coletelor de transport şi depozitare, condiţionate corespunzător criteriilor de acceptare a deşeurilor la depozitul definitiv, şi se facturează conform tarifelor stabilite prin decizie a preşedintelui ANDRAD. (4) Activităţile de dezafectare a instalaţiilor nucleare/ radiologice aparţinând micilor producători se finanţează conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, republicată.  +  Capitolul IV Supravegherea şi raportarea încasării veniturilor  +  Articolul 7 (1) Titularii de autorizaţii pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear, care datorează contribuţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), raportează la ANDRAD, cel mai târziu la începutul trimestrului al III-lea, cantitatea de energie electrică estimată a fi produsă în anul următor. (2) Titularii de autorizaţii pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear, care datorează contribuţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), raportează la ANDRAD şi situaţii lunare care trebuie să cuprindă următoarele informaţii: a) datele de identificare ale acestora; b) natura contribuţiei; c) baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 3 alin. (3); d) cuantumul sumei datorate pentru perioada raportată; e) observaţii şi alte informaţii utile, pe care ANDRAD le consideră necesare pentru buna colectare a contribuţiilor; f) semnături autorizate. (3) Situaţiile lunare se transmit în formă scrisă şi în format electronic până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă. (4) Titularii de autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear au obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentanţilor ANDRAD toate documentele solicitate în vederea verificării exactităţii datelor înscrise în situaţiile lunare transmise.  +  Articolul 8 (1) În cazul constatării unor diferenţe între datele raportate şi situaţia rezultată în urma verificărilor efectuate, ANDRAD solicită în scris titularului de autorizaţie de securitate nucleară în cauză clarificările şi regularizările ce se impun. (2) Titularul de autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear este obligat să răspundă solicitării în termen de 10 zile lucrătoare, iar ANDRAD recalculează, dacă este cazul, obligaţia de plată conform dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Capitolul V Administrarea şi gestionarea resurselor financiare  +  Articolul 9 (1) Gestionarea resurselor financiare constituite conform art. 5 alin. (4) şi (5) se face de către ANDRAD în conformitate cu "Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive" şi cu Planul anual de activitate aferent acesteia. (2) Resursele financiare acumulate în conturile prevăzute la art. 5 alin. (4) sunt destinate în exclusivitate acoperirii integrale a costurilor activităţilor care privesc dezafectarea instalaţiilor nucleare, înfiinţarea, administrarea şi desfăşurarea activităţilor depozitelor definitive pentru deşeuri radioactive, cercetarea şi dezvoltarea necesare activităţilor de dezafectare şi, respectiv, depozitare definitivă, astfel cum sunt acestea stabilite prin "Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive" şi prin Planul anual de activitate al ANDRAD. (3) Resursele financiare acumulate nu pot fi utilizate pentru plasamente sau operaţiuni financiare speculative. (4) Atribuţiile Consiliului de administraţie al ANDRAD privind administrarea şi gestionarea resurselor financiare constituite conform art. 5 alin. (4) şi (5) sunt stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 1.601/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive.  +  Articolul 10Ministerul Economiei şi Finanţelor, în baza raportărilor ANDRAD, are obligaţia să publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, raportul anual cu privire la gestionarea resurselor financiare acumulate în cele două conturi, aprobat prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.  +  Articolul 11 (1) Rapoartele anuale de activitate ale ANDRAD, precum şi documentele privind gestionarea resurselor financiare constituite conform prevederilor prezentei hotărâri sunt documente de interes public şi pot fi puse la dispoziţia oricărei persoane interesate şi pe pagina proprie de internet. (2) La solicitarea Comisiei Europene, ANDRAD va raporta stadiul acumulării resurselor financiare destinate dezafectării.  +  Capitolul VI Penalităţi şi sancţiuni  +  Articolul 12Pentru nevirarea contribuţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, ANDRAD calculează şi percepe majorări de întârziere, începând cu a 30-a zi lucrătoare de la termenul de scadenţă, în cuantumul prevăzut de legislaţia în vigoare privind obligaţiile bugetare.  +  Articolul 13Sumele rezultate din majorările de întârziere percepute conform art. 12 se constituie ca resurse financiare suplimentare cu aceeaşi destinaţie.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 14 (1) Titularii de autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear, care produc deşeuri radioactive prin funcţionarea şi/sau dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, au obligaţia de a se înregistra la ANDRAD în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor alin. (1), titularii de autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear sunt obligaţi să prezinte următoarele documente: a) cerere de înregistrare care să cuprindă informaţii despre generatorul de deşeuri radioactive (denumire, tipul organizaţiei, adresă, nr. de telefon, fax, e-mail, domeniul de activitate, numele şi adresa persoanelor oficiale de contact) şi despre instalaţiile nucleare şi radiologice unde se generează sau vor fi generate deşeuri radioactive (denumirea instalaţiei, adresa sa, descrierea activităţilor din care rezultă deşeuri, tipuri de deşeuri radioactive, numele, nr. de telefon, fax şi e-mail ale persoanei responsabile de gospodărirea deşeurilor din cadrul instalaţiei); b) copie legalizată de pe autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear; c) copia legalizată a certificatului de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie a României sau a actului normativ de înfiinţare; d) copie legalizată de pe autorizaţiile sau permisele de exercitare a activităţilor în domeniul nuclear ale micilor producători; e) tipurile şi cantităţile de deşeuri radioactive produse de aceştia.  +  Articolul 15Estimările privind costurile dezafectării şi ale gospodăririi deşeurilor radioactive sunt revizuite periodic de ANDRAD, dar nu mai târziu de 5 ani, pe bază de studii de fezabilitate, studii şi evaluări, contracte comerciale, după caz.  +  Articolul 16Tarifele prevăzute la art. 4 se revizuiesc cel puţin o dată la 5 ani, prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 17Plata serviciului de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive denumite "istorice", care au fost produse în cadrul unor practici vechi de utilizare a radioizotopilor în industrie, medicină, cercetare şi în alte domenii socioeconomice de către titularii de autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear, care nu mai pot fi identificaţi, şi care sunt deţinute în prezent de Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" pentru depozitarea definitivă la Depozitul Naţional de Deşeuri Radioactive Băiţa - Bihor, nu este datorată.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 123/2007 privind stabilirea cuantumului contribuţiilor directe ale titularilor de autorizaţie nucleară pentru anul 2007, datorat Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 13 februarie 2007; b) Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.255/622/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de colectare a contribuţiilor directe anuale ale titularilor de autorizaţie nucleară şi de utilizare a veniturilor extrabugetare din care se finanţează activitatea Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 6 septembrie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 5 septembrie 2007.Nr. 1.080.--------