HOTĂRÂRE nr. 1.064 din 5 septembrie 2007privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitară a importurilor de huilă originară din ţări terţe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice sau juridice cu domiciliul, respectiv cu sediul în România, care importă din ţări terţe produsele carbonifere prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitară a importurilor de huilă originară din ţări terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 62 din 6 martie 2003, denumit în continuare Regulament, au obligaţia de a transmite Direcţiei generale resurse minerale din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Regulament. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se transmit atât pe suport electronic, la adresa huila@minind.ro, cât şi pe hârtie, până la sfârşitul lunii iulie, pentru primul semestru al fiecărui an, respectiv până la sfârşitul lunii ianuarie, pentru semestrul al doilea al anului precedent.  +  Articolul 2Autoritatea competentă pentru transmiterea către Comisia Europeană a informaţiilor prevăzute la art. 1 este Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia generală resurse minerale.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 la 50.000 lei.  +  Articolul 4 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite ale Direcţiei generale resurse minerale din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. (2) Dispoziţiile referitoare la contravenţia prevăzută la art. 3 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianDepartamentul pentruAfaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordea,subsecretar de statBucureşti, 5 septembrie 2007.Nr. 1.064.-------