ORDIN nr. 1.108 din 5 iulie 2007privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 13 septembrie 2007  În baza prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile,ministrul mediului și dezvoltării durabile emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, agențiile regionale pentru protecția mediului, agențiile județene pentru protecția mediului și Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în calitate de autorități competente pentru protecția mediului, au obligația de a-și deschide conturi pentru veniturile extrabugetare provenite din încasarea tarifelor la filialele Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea.  +  Articolul 3Sumele încasate de autoritățile publice pentru protecția mediului prevăzute la art. 2 se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 340/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări și servicii care se prestează de către autoritățile pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000.  +  Articolul 5Orice dispoziție contrară prevederilor prezentului ordin se abrogă.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  București, 5 iulie 2007.Nr. 1.108.  +  ANEXĂ
  NOMENCLATORUL
  lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice
  pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora
   +  Secţiunea 1 Lucrări și servicii prestate de către autoritățile publice pentru protecția mediului
  Nr.crtScopul lucrării sau al serviciului Tipul lucrării sau al serviciului care se prestează Cuantumultarifuluicare se încaseazăfără TVA(lei) Precizări suplimentare
  0 1 2 3 4
  1.Parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private (diverse etape) sau revizuirea/actualizarea acordului de mediu Evaluarea inițială a solicitării 100
  Etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului 400În cazul proiectelor pentru care esteobligatorie efectuarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu se tarifează această etapă.
  Etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului evaluării impactului asupra mediului 1.000
  Etapa de analiză a calității raportului evaluării impactului asupra mediului 2.000
  Revizuirea/Actualizarea acordului de mediu 500
  2.Parcurgerea procedurii de emitere a autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu sau revizuirea/actualizarea acesteia (diverse etape) Evaluarea documentației în vederea emiterii autorizației de mediu 500
  Analiza bilanțului de mediu în procedura de emitere a autorizației de mediu, după caz 1.000
  Finalizarea programului pentru conformare în procedura de emitere a autorizației de mediu,după caz 1.000
  Revizuirea/Actualizarea autorizației de mediu250
  Analiza preliminară a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu 1.000
  Analiza propriu-zisă a documentației de susținere a solicitării autorizației integrate de mediu 5.000
  Revizuirea/Actualizarea autorizației integrate de mediu 2.500
  3.Parcurgerea procedurii de emitere a avizului de mediu pentru planuri și programe (diverse etape) Încadrare 500
  Analiza calității raportului:
  - planuri/programe locale 500
  - planuri/programe județene 1.500
  - planuri/programe regionale 2.000
  - planuri/programe naționale 2.500
  3^1.Parcurgerea procedurii de revizuire a amenajamentelor silvice care se suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.947/2021Încadrare0
  Analiza calității raportului de mediu0
  4.Parcurgerea procedurii în vederea emiterii permisului de aplicare în agricultură a nămolului de la epurarea apelor uzate Analiza calității raportului de mediu0“
  5.Parcurgerea procedurilor pentru reglementarea activităților cu microorganismele modificate genetic (MMG), utilizate în condiții de izolare Procedura de autorizare pentru MMG/o singură incintă
  Evaluarea dosarului de notificare: - clasele 1 și 2 - clasele 3 și 4 Emiterea autorizației: - clasele 1 și 2 - clasele 3 și 4 1.0007.0004.00010.000
  Procedura de revizuire a autorizației pentru MMG/o singură incintă
  Evaluarea dosarului de notificare: - clasele 1 și 2 - clasele 3 și 4 Emiterea autorizației: - clasele 1 și 2 - clasele 3 și 4 1.0004.0004.0006.000
  Emiterea acordului de import/un singur MMG
  Analiza documentației și emiterea acordului de import: - clasele 1 și 2 - clasele 3 și 4 5.00015.000
  6.Parcurgerea procedurilor pentru reglementarea activităților privind introducerea deliberată în mediu și pe piață a organismelor modificate genetic (OMG) A. Introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (testare, cercetare)/un singur organism/o singură locație
  Procedura de autorizare/un singur organism/o singură locație
  Analiza dosarului de notificare 2.000
  Emiterea autorizației 4.000
  Procedura simplificată de autorizare
  Analiza dosarului de notificare 2.000
  Emiterea autorizației 6.000
  Procedura de revizuire a autorizației
  Analiza dosarului de notificare 2.000
  Emiterea autorizației 4.000
  Emiterea acordului de import/un singur organism
  Analiza documentației și emiterea acordului de import 15.000
  B. Introducerea pe piață a unui organism modificat genetic
  Analiza dosarului de notificare 7.000
  Elaborarea raportului de evaluare 85.000
  Emiterea autorizației 30.000
  7.Aprobarea planurilor de eliminare a Echipamentelor și materialelor cu conținut de PCB/PCT Analiza, verificarea în teren și aprobarea planului de eliminare 300
  8.Înregistrarea producătorilor de echipamente electrice și electronice și a producătorilor de baterii și acumulatori Analiza documentației și înregistrarea în registrul de punere pe piață a echipamentelor electrice și electronice și în registrul producătorilor de baterii și acumulatori 500
  Actualizarea numărului de înregistrare în registrul producătorilor de baterii și acumulatori și al producătorilor de echipamente electrice și electronice 100
  9.Parcurgerea procedurii de aprobare pentru transportul deșeurilor Procedura de aprobare pentru transportul intern de deșeuri periculoase 200
  Procedura de aprobare pentru importul deșeurilor periculoase destinate valorificării 1.500
  Procedura de aprobare pentru importul sau tranzitul de deșeuri nepericuloase 100
  Procedura de aprobare pentru exportul sau tranzitul de deșeuri periculoase 500
  10 Emiterea licenței de operare pentru operatorii economici în scopul preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare 10.000
  11 Aprobarea planului de operare a producătorilor care își îndeplinesc în mod individual obligațiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare 10.000
  12Parcurgerea procedurii legale privind avizarea anuală pentru organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorului în domeniul ambalajelor și al deșeurilor de ambalajeAnaliza documentelor depuse de către organizația licențiată, precum și analiza eventualelor documente, sesizări, reclamații în legătură cu activitatea organizației licențiate10.000
  (la 06-01-2022, Secțiunea 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.384 din 23 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 06 ianuarie 2022 )
   +  Secţiunea a 2-a Tarife pentru analize de laborator efectuate de autoritățile pentru protecția mediului, defalcate pe indicatori*) Notă
  *) Lucrările sau serviciile cuprinse în secțiunea a 2-a se pot organiza și desfășura numai la solicitarea operatorilor economici interesați și numai în baza unui/unei contract/convenții sau a altei înțelegeri oficiale între operatorul economic și agenția de protecție a mediului.
  Analize de laborator
  Nr. crt.Indicatorul analizat Cuantumul tarifuluicare se încasează, fără TVA (lei) Precizări suplimentare
  1. NH(3) - valoare medie zilnică 230 Se aplică pentru poluanți gazoși (imisii) - recoltare și analiză chimică
  2. NH(3) - valoare medie scurtă durată (30 minute) 50
  3. SO(2) - valoare medie zilnică 210
  4. SO(2) - valoare medie orară 45
  5. NO(2) - valoare medie orară 57
  6. H(2)S - valoare medie zilnică 240
  7. H(2)S - medie scurtă durată (30 minute) 60
  8. CO - valoare maximă zilnică a mediilor de 8 ore 150
  9. O(3) - valoare medie orară 100
  10.O(3) - valoare maximă zilnică a mediilor de 8 ore 170
  11.Cl(2) - valoare medie zilnică 80
  12.Cl(2) - medie scurtă durată (30 minute) 60
  13.Pulberi în suspensie-fracțiunea PM(10) - metoda gravimetrică, valoare medie zilnică 160
  14.Pulberi în suspensie-fracțiunea PM(2,5) - metoda gravimetrică, valoare medie zilnică 160
  15.Analiză metale din pulberi (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe, Hg etc.) 120
  16.Pulberi sedimentabile - valoare medie lunară 40
  17.Pulberi totale în suspensie - medie scurtă durată (30 minute) 44
  18.Hidrocarburi totale - metoda cromatografică 250
  19.Aerosoli de H(2)SO(4) - valoare medie zilnică 80
  20.HCl - valoare medie zilnică 72
  21.HF - valoare medie zilnică 72
  22.C(6)H(5)-OH - valoare medie zilnică 72
  23.HCHO - valoare medie zilnică 57
  24.Analiză la coș cu diametrul < 0,3 m [H(2)S, HCl, HF] măsurătoare momentană 150 Se aplică pentru poluanți gazoși (emisii) în atmosferă – recoltare și analiză chimică.
  25.SO(2)- valoare medie zilnică 100
  26.NO(x) - valoare medie zilnică 100
  27.CO - valoare medie zilnică 100
  28.CO(2) - valoare medie zilnică 100
  29.Pulberi totale - valoare medie zilnică 280
  30.COV - măsurătoare pe component 50
  31.Analiză emisii la coș cu diametrul < 0,3 m [O(2), CO, CO(2), NO(x), SO(x), temperatura și viteza gazelor] măsurătoare momentană 200
  32.Analiză emisii la coș cu diametrul > 0,3 m [O(2), CO, CO(2), NO(x), SO(x), temperatura] măsurătoare momentană 250
  33.Compuși organici volatili - metoda cromatografică (9 componenți) hidrocarburi C3-C(e), benzen, toluen, xilen 200
  34.Analiză la coș cu diametrul > 0,3 m [H(2)S, HCl, HF] măsurătoare momentană 190
  35.Analiză la coș cu diametrul < 0,35 m (pulberi totale) măsurătoare momentană 280
  36.Analiză la coș cu diametrul > 0,35 m (pulberi totale) măsurătoare momentană 320
  37.Metale din pulberi (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Hg) 150
  38.Micropoluanți organici: PAH - metoda cromatografică 300
  39.Micropoluanți organici: PCDD/PCDF - metoda cromatografică 300
  40.Nivel de zgomot 150
  41.PH 10 Se aplică pentru determinări ale indicatorilor de calitate a apei.
  42.Clor liber 10
  43.Alcalinitate/Aciditate 15
  44.Duritate 25
  45.Conductivitate 13
  46.Temperatură 8
  47.Materii totale în suspensie MTS 30
  48.Consum biochimic de oxigen CBO(5)-analizachimică 75
  49.Consum biochimic de oxigen CBO(5)- metodainstrumentală 120
  50.Consum chimic de oxigen CCO-Mn 25
  51.Consum chimic de oxigen CCOCr 90
  52.Amoniu 45
  53.Azotați 40
  54.Azotiți 25
  55.Azot total 60
  56.Fosfați 40
  57.Fosfor total 55
  58.Sulfați - metoda gravimetrică 50
  59.Sulfați - metoda turbidimetrică 40
  60.Sulfuri - metoda titrimetrică 20
  61.Sulfuri - metoda spectrofotometrică 65
  62.Cianuri totale 89
  63.Cloruri 25
  64.Fenoli - analiza chimică 98
  65.Fenoli - metoda gazcromatrografică 350
  66.Clorfenoli - metoda gazcromatrografică 300
  67.Produse petroliere 98
  68.Substanțe extractibile cu solvenți organici 82
  69.Substanțe extractibile - metoda spectroscopică IR 315
  70.Substanțe extractibile - metoda gazcromatografică 300
  71.Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) – metoda SAA flacără 60
  72.Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) – metoda SAA flacără 90
  73.Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) – metoda SAA cuptor grafit 90
  74.Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) – metoda SAA cuptor grafit 95
  75.Metale alcaline/alcalino-pământoase (Na, K, Ca, Mg) 45
  76.Pesticide organoclorurate - metoda gazcromatografică 250
  77.Reziduu fix 30
  78.Detergenți 80
  79.Oxigen dizolvat 35
  80.Ca - metoda complexonometrică 15,50
  81.Mg - metoda complexonometrică 15,50
  82.Cr+(6) - metoda spectrofotometrică 40
  83.Fluoruri 40
  84.Pesticide organofosforice - metoda gazcromatografică 250
  85.PAH-uri - metoda cromatografică 250
  86.Compuși bifenil policlorurați PCB 300
  87.Analiză bacteriologică (coliformi totali, coliformi fecali, streptococi totali) 120
  88.Analiză biologică (fitoplancton, zooplancton etc.) 360
  89.PH 14 Se aplică pentru analize de sol, deșeuri, sedimente.
  90.Conductivitate 10
  91.Metale grele (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA 127
  92.Metale grele (Hg) - metoda SAA cu sistem generator de hidruri 145
  93.Produs petrolier - metoda gravimetrică 95
  94.Produs petrolier - metoda gazcromatografică 350
  95.Substanțe extractibile cu solvenți organici 70
  96.Substanțe extractibile - metoda spectroscopică IR 400
  97.Azot total 80
  98.Fosfor total 70
  99.Cloruri 30
  100.Sulfați 70
  101.Carbonați 15
  102.Carbon organic 32
  103.Humus 22
  104.Umiditate 20
  105.Substanțe extractibile și produse petroliere (analiză IR) 315
  106.Metale grele din vegetație (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA 127
  107.Pesticide organoclorurate - metoda gazcromatografică 300
  108.Pesticide organofosforice - metoda gazcromatografică 300
  109.PAH-uri - metoda cromatografică 300
  110.Compuși bifenil policlorurați PCB 300
  111.Analiză bacteriologică (coliformi totali,coliformi fecali, streptococi totali) 120
  112.Analiză biologică (fitobentos, zoobentos etc.) 450
  113.Determinări radionuclizi gama naturali 532 Se aplică pentru analize de radioactivitate a mediului.
  114.Determinări radionuclizi gama artificiali532
  115.Determinări radionuclizi alfa naturali 538
  116.Determinări radionuclizi alfa artificiali560
  117.Determinări beta globale 60
  118.Determinări alfa globale 60
  119.Determinări tritiu 350
  120.Determinări 14 C 400
  121.Determinări 90 Sr 300
  122.Estimări doză 330
  123.Determinare radon 165
  124.Determinare thoron 165
  125.Determinări doză cu stații automate 165
  126.Determinare doza gama în aer (valoare medie pe 1 minut) cu stații automate 0,15
  127.Determinare doza gama în aer (valoare medie pe 1 oră) cu stații automate 8
  128.Determinare doza gama în aer (valoare medie pe 24 ore) cu stații automate 165
  129.Determinare doza gama în apă (valoare medie pe 10 minute) cu stații automate 1,25
  130.Determinare doza gama în apă (valoare medie pe 24 ore) cu stații automate 180
  1. În structura tarifelor nu sunt prevăzute cheltuielile cu asigurarea transportului pentru prelevare probe. Beneficiarul analizei asigură transportul pentru prelevare probe sau contravaloarea transportului, prețul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcție de tipul autovehiculului.2. În cazul în care transportul în vederea prelevării/măsurătorii se efectuează cu autolaboratorul din dotarea autorităților pentru protecția mediului, beneficiarul analizei asigură contravaloarea transportului, prețul combustibilului decontându-se la la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcție de tipul autovehiculului.3. În cazul în care efectuarea prelevării/măsurătorii implică și alte costuri, acestea vor fi suportate de către beneficiari și vor fi stabilite prin contracte de prestări servicii încheiate între autoritățile pentru protecția mediului și beneficiari.
  (la 22-07-2009, Anexa a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 890 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 22 iulie 2009. )