ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 (*actualizată*)privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar(actualizată până la data de 1 ianuarie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 1 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 164 din 14 mai 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 10 iunie 2004; LEGEA nr. 400 din 11 octombrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 14 octombrie 2004; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform lit. a) a art. 45 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă dispoziţiile referitoare la funcţionarii publici din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare;Având în vedere faptul că actele normative prin care s-au stabilit nivelurile de salarizare ale personalului din sectorul bugetar îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2003,luând în considerare necesitatea unificării prevederilor actelor normative care au ca obiect de reglementare salarizarea personalului contractual, precum şi a eliminării neconcordanţelor existente între anumite prevederi din legislaţia privind salarizarea funcţionarilor publici şi dispoziţiile Codului muncii,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1În anul 2004 se asigură o creştere salarială, corelată cu evoluţia estimată a indicelui preţurilor de consum, ce va fi acordată în două etape, astfel: a) 6% începând cu data de 1 ianuarie 2004, faţă de nivelul din 31 decembrie 2003; b) 6% începând cu data de 1 octombrie 2004, faţă de nivelul din 30 septembrie 2004.  +  Capitolul I Reglementări privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar  +  Secţiunea 1 Majorarea indemnizaţiilor lunare şi a salariilor de bază  +  Articolul 2 (1) Salariile de bază prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, la limita minimă şi la limita maximă, se majorează cu 6% faţă de nivelul din 31 decembrie 2003, începând cu data de 1 ianuarie 2004, şi cu 6% începând cu data de 1 octombrie 2004, faţă de nivelul din 30 septembrie 2004. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul funcţiilor pentru care în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este prevăzut un singur nivel de salarizare.  +  Articolul 3Majorarea salariilor de bază prevăzută la art. 1, respectiv cu 6% în luna ianuarie 2004 faţă de nivelul din 31 decembrie 2003 şi cu 6% în luna octombrie 2004 faţă de nivelul din 30 septembrie 2004, se aplică în mod corespunzător şi celorlalte categorii de personal din sectorul bugetar, după cum urmează: a) indemnizaţiilor lunare ale persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică alese şi numite, precum şi ale celor care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică, prevăzute în anexele la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003; b) salariilor de bază ale personalului salarizat conform anexelor la Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomaţi, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 81/2001, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 207/2002, aprobată prin Legea nr. 166/2003; c) indemnizaţiilor controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, aprobată prin Legea nr. 711/2001, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 186/2002, aprobată prin Legea nr. 195/2003; d) indemnizaţiilor şi sprijinului salarial lunar pentru personalul clerical stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003; e) valorilor de referinţă sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 prevăzute în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valorilor de referinţă sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 pentru stabilirea indemnizaţiilor magistraţilor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, pentru stabilirea soldelor de funcţie şi de grad ale personalului militar potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2002, aprobată prin Legea nr. 89/2003, precum şi a salariilor poliţiştilor pentru funcţia îndeplinită şi pentru gradul profesional deţinut, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003; f) valorilor coeficienţilor de multiplicare 1,000, pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului bugetar din învăţământ, prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată prin Legea nr. 662/2001, cu modificările ulterioare, astfel cum au fost stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 315/2003. Salariile de bază corespunzătoare funcţiei de profesor universitar se vor determina în anul 2004 numai pe baza valorii coeficientului de multiplicare 1,000 şi a coeficienţilor de multiplicare, aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 315/2003.  +  Articolul 4Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la actele normative în vigoare, vor fi majorate cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2004, faţă de nivelul din 31 decembrie 2003, şi cu 6% începând cu data de 1 octombrie 2004, faţă de nivelul din 30 septembrie 2004.  +  Articolul 5La instituţiile şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură şi din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite în condiţiile art. 1 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.  +  Articolul 6 (1) În anul 2004, personalul contractual salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia, pe lângă creşterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul 2003, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevăzute de lege pentru anul 2004. (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2004.  +  Secţiunea a 2-a Alte reglementări  +  Articolul 7 (1) Promovarea personalului contractual în anul 2004, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu excepţia cazurilor menţionate în legi speciale şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile. (2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.  +  Articolul 8Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut.  +  Articolul 9În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum şi cele ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale avute, organizat în acest scop de angajator: a) cu persoanele care promovează acest examen se va proceda în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs; b) persoanelor care nu promovează acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al funcţiei avute anterior.  +  Articolul 10 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de funcţii, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcţii de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit în condiţiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. (2) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui, de la data de 1 a lunii următoare, altor persoane care deţin funcţii de acelaşi nivel, respectiv funcţii de conducere sau de execuţie, pe perioada rămasă. Aceste prevederi se aplică corespunzător şi personalului militar salarizat în baza Legii nr. 138/1999, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit. (5) Personalul salarizat cu indemnizaţie lunară ca unică formă de remunerare a activităţii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit. (6) Gradatia de merit acordată personalului din învăţământ, potrivit prevederilor art. 50 alin. (3) şi ale art. 90 alin. (6) din Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza.--------------Alin. (6) al art. 10 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 164 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 19 mai 2004.  +  Articolul 11 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat, pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unităţile subordonate, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Articolul 12Personalul didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din cadrul unităţilor conexe, respectiv centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, centre logopedice, cabinete şcolare, casa corpului didactic, cluburile sportive şcolare, cluburile şi palatele copiilor şi elevilor, precum şi personalul din învăţământ, altul decât cel prevăzut în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 315/2003, beneficiază în continuare de o creştere a salariilor de bază cu 5%, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2002, aprobată prin Legea nr. 417/2002, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2002, aprobată prin Legea nr. 547/2002.  +  Articolul 13 (1) Sporul de confidenţialitate se acordă personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15%, precum şi personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor. (2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului de confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 14Personalul contractual beneficiază şi de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Pentru militarii angajaţi pe bază de contract soldele de funcţie se stabilesc în continuare potrivit legii, pe baza coeficienţilor de ierarhizare, de minimum 1,30 şi de maximum 1,45.  +  Articolul 16Se completează capitolul III "Funcţii specifice unor ministere" din anexa nr. I b "Administraţia publică centrală de specialitate" la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu un nou punct, punctul 5, după cum urmează:"5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIFuncţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile descentralizate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bază - lei - crt. studiilor ────────────────────────────────────────────                                           minim maxim                                  ────────────────────────────────────────────                                  1.01.2004 1.10.2004 1.01.2004 1.10.2004────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Asistent-şef SSD 3.286.000 3.484.000 7.102.000 7.529.000 2. Asistent-şef M 3.000.000 3.180.000 5.708.000 6.051.000"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Articolul 17 (1) Se completează capitolul I poziţia 1 din anexa nr IV/3b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu gradul IA, cu nivelurile salariului de bază la limita minimă de 4.517.000 lei şi la limita maximă de 9.202.000 lei, la care se aplică prevederile art. 2. (2) Se completează capitolul II poziţia 1 din anexa nr. IV/3b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu gradul IA, cu nivelurile salariului de bază la limita minimă de 3.107.000 lei şi la limita maximă de 7.219.000 lei, la care se aplică prevederile art. 2. (3) Se completează capitolul B lit. d) poziţia 1.2 "Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază, din anexa nr. VI/2b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu un nou nr. crt. 3 cu următorul cuprins:"3. Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic, care vor avea o indemnizaţie de conducere în procente din salariul de bază, la limita maximă de până la 15%."  +  Articolul 18 (1) Se completează capitolul II din anexa nr. IV/5 b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu poziţia I expert sportiv gradul I A cu salariul de bază la limita minimă de 3.572.000 lei şi la limita maximă de 6.916.000 lei. Pentru funcţiile de antrenor categoria I-V, expert sportiv gradul I-ÎI şi referent sportiv gradul III-IV, salariile de bază la limita minimă şi maximă vor fi cele stabilite pentru funcţiile de antrenor categoria I-V poz. 222-226 din anexa nr. III b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 315/2003. (2) Se completează anexa nr. III b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 315/2003, cu funcţia de restaurator cu studii superioare, poziţiile 209 până la 212, cu funcţia de restaurator cu studii superioare de scurtă durată, poziţiile 213 până la 216, şi cu funcţiile de restaurator şi custode sală cu studii medii, poziţiile 217 până la 220. Funcţia de mânuitor carte cu studii M/G se va introduce în anexa nr. III b la poziţia cu numărul 228 şi va avea coeficientul de multiplicare pentru limita minimă de 1,681 şi pentru limita maximă de 1,877.-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Anexele din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 191 din 12 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 24 decembrie 2002, au mai fost modificate şi de următoarele acte normative:- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 17 martie 2004;- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 25 martie 2004;- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.103 din 25 noiembrie 2004;- ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.103 din 25 noiembrie 2004;  +  Articolul 19 (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă potrivit legii sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.  +  Capitolul II Reglementări privind salarizarea funcţionarilor publici  +  Articolul 20-Articolul 42---------------Cap. II a fost abrogat de lit. a) a art. 45 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004.  +  Capitolul III Dispoziţii finale şi comune-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform lit. a) a art. 45 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă dispoziţiile referitoare la funcţionarii publici din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare;  +  Articolul 43 (1) Personalul instituţiilor şi autorităţilor care se reorganizează sau îşi schimbă raporturile de subordonare conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, cu modificările ulterioare, îşi menţine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare, la care se aplică creşterile salariale prevăzute la art. 1. (2) În cazul în care salariul de bază majorat cu 6% de la data de 1 ianuarie 2004 şi cu 6% începând cu data de 1 octombrie 2004 se situează sub salariul de bază minim brut pe ţară, se acordă salariul de bază minim brut pe ţară.  +  Articolul 44Personalul din sectorul bugetar necuprins în prezenta ordonanţă de urgenţă, salarizat potrivit legilor speciale, altele decât cele prevăzute la art. 3, va beneficia de creşteri salariale în anul 2004 prin modificarea în mod corespunzător a prevederilor din actele normative respective.  +  Articolul 45 (1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare. (2) Pensionării pentru limită de vârstă, care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.  +  Articolul 46 (1) Personalul din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii. (2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 20 de zile lucrătoare pe an. (3) La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii. (4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârşitul anului următor. (5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă sau de serviciu în cazul funcţionarilor publici. (6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare. (7) La cererea angajatului, indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.--------------Alin. (7) al art. 46 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 164 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 19 mai 2004.  +  Articolul 47Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice şi numărului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în acelaşi cuantum şi în cazul în care structura organizatorică sau raporturile de subordonare şi numărul maxim de posturi se modifică, potrivit legii, în cursul anului.  +  Articolul 48 (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 şi în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003 şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelaşi nivel prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Fac excepţie de la aviz Administraţia Prezidenţială, Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului şi Consiliul Concurenţei. (2) Prevederile alin. (1) privind modificarea în ceea ce priveşte calitatea posturilor se aplică corespunzător şi ordonatorilor principali de credite din administraţia publică locală, numai cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar pentru funcţiile publice numai cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică pentru funcţiile publice numai în limita posturilor prevăzute în Planul de ocupare a funcţiilor publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 49 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă de actul de stabilire a salariului. (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor funcţionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.  +  Articolul 50 (1) Salariile de bază, soldele şi indemnizaţiile lunare sunt brute şi impozabile, potrivit legii. (2) Salariile de bază, soldele şi indemnizaţiile lunare calculate pentru prima etapă şi a doua etapă de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 de lei în favoarea salariaţilor.  +  Articolul 50^1Pentru anul 2004, aplicarea dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, şi ale art. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003se suspenda.--------------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 164 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 19 mai 2004.  +  Articolul 51Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se întregesc cu dispoziţiile din cuprinsul actelor normative speciale care reglementează salarizarea şi alte drepturi pentru personalul din sectorul bugetar.  +  Articolul 52Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2004.  +  Articolul 53Începând cu anul 2005 creşterile salariale ale personalului din sectorul bugetar, ca urmare a evoluţiei prognozate a indicelui preţurilor de consum, pot fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 11 decembrie 2003.Nr. 123.--------------