ORDONANŢA nr. 1 din 10 ianuarie 2007 (*actualizată*)privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale**)(actualizată până la data de 2 septembrie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 2 septembrie 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 176 din 12 iunie 2007; ORDONANŢA nr. 42 din 28 august 2007.**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 176 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale se aprobă prin ordin comun al ordonatorului principal de credite şi al ministrului economiei şi finanţelor.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA nr. 42 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 30 august 2007. (2) Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, care funcţionează în coordonarea primului-ministru, direct sau prin Cancelaria Primului-Ministru, se aproba, după caz, prin decizie a primului-ministru sau prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 176 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007. (3) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) şi bugetele de venituri şi cheltuieli privind activitatea de privatizare ale instituţiilor publice implicate se aproba prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui A.V.A.S., respectiv al conducătorului instituţiei publice implicate, şi se administrează în regim extrabugetar.  +  Articolul 2 (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor care primesc sume de la bugetul de stat şi cele ale unităţilor monitorizate în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, se aproba prin ordin comun al ministrului de resort, ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare se aproba potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 176 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007. (3) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare din subordinea ministerelor sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie se aproba conform reglementărilor specifice în domeniu.------------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 176 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 176 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007.  +  Articolul 4Actele prin care se aproba bugetele de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, precum şi anexele acestora se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: a) art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004; c) art. 30 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 14 septembrie 2004; d) art. 16 alin. 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificările şi completările ulterioare; e) art. 22 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; f) art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 584/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 15 septembrie 1998, cu modificările ulterioare; g) art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 15 septembrie 1998, cu modificările ulterioare; h) art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 585/1998 privind înfiinţarea Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 15 septembrie 1998, cu modificările ulterioare; i) art. 11 pct. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare; j) art. 16 alin. (1) teza a doua din Hotărârea Guvernului nr. 917/2005 privind înfiinţarea unor societăţi comerciale de transport feroviar regional de călători prin divizarea parţială a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 29 august 2005; k) art. 3 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004; l) art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/1998, cu modificările şi completările ulterioare; m) art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; n) orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe, cu excepţia celor cuprinse în legi organice.  +  Articolul 6Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 10 ianuarie 2007.Nr. 1.-----------