ORDONANŢĂ nr. 41 din 14 iulie 2005 (*actualizată)privind reglementarea unor măsuri financiare(actualizată până la data de 3 februarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 3 februarie 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie 2006.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Reglementari ale unor operaţiuni financiare şi fiscale  +  Secţiunea 1 Contribuţia asupra productiei de zahar şi izoglucoza  +  Articolul 1Începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana se instituie obligaţia platii contributiei pentru producţia de zahar şi a contributiei pentru producţia de izoglucoza, realizate în cadrul cotelor alocate României de către Uniunea Europeana, contribuţii care se fac venit la bugetul de stat şi vor fi virate Sistemului de resurse proprii traditionale ale Uniunii Europene.  +  Articolul 2Procedura de plată către Sistemul de resurse proprii traditionale ale Uniunii Europene, stabilirea contribuabililor pentru contribuţia de zahar şi izoglucoza, alocarea cotelor de productie de zahar şi izoglucoza, stabilirea cotei contributiei şi a termenelor de plată, precum şi calculul, controlul şi colectarea acestor contribuţii se stabilesc prin lege.  +  Secţiunea a 2-a Recuperarea debitelor rezultate din plata de către Ministerul Finanţelor Publice a ratelor de capital, a dobanzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente, precum şi a comisioanelor restante la fondul de risc, dobanzilor şi penalitatilor de intarziere aferente acestora  +  Articolul 3 (1) Sumele platite la scadente de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant sau imprumutat, în contul beneficiarilor de credite interne ori externe garantate de stat sau de credite externe contractate de stat şi subimprumutate ca urmare a lipsei disponibilitatilor financiare ale acestora, reprezentand rate de capital, dobanzi, comisioane şi alte costuri, precum şi comisioanele datorate şi neachitate la fondul de risc de către acestia, dobanzile şi penalitatile de intarziere aferente acestora se recupereaza de către organele fiscale în a caror raza teritoriala îşi au domiciliul fiscal beneficiarii, în baza inscrisurilor intocmite de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat. (2) Procedura de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Termenele de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a obligaţiilor prevăzute în prezentul articol se intrerup la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, după această dată urmand să curgă un nou termen de prescriptie. (4) Creantele preluate de la Ministerul Finanţelor Publice de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 324/2002, şi al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executarea garantiei emise pentru împrumutul extern acordat Societatii Naţionale "imbunatatiri Funciare" - S.A., aprobata prin Legea nr. 381/2003, se vor valorifica de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul actelor normative menţionate anterior.  +  Secţiunea a 3-a Recuperarea creanţelor rezultate din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice externe nerambursabile  +  Articolul 4 (1) Recuperarea creanţelor rezultate din contravaloarea în lei a importurilor efectuate din ajutoare economice nerambursabile, oferite Guvernului României de donatori externi, în baza unor acorduri bilaterale, datorata Fondului de contrapartida de către beneficiarii acestora, se realizează prin intermediul organelor fiscale în a caror raza teritoriala îşi au domiciliul fiscal beneficiarii. (2) În acest scop Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de gestionar al Fondului de contrapartida, conform Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartida, solicita organelor fiscale competente efectuarea unor acţiuni de control la beneficiarii sumelor prevăzute la alin. (1), aflati în evidenta directiei de specialitate din minister. (3) Procedura de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului finanţelor publice. (4) Termenele de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a obligaţiilor prevăzute în prezentul articol se intrerup la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, după această dată urmand să curgă un nou termen de prescriptie.  +  Secţiunea a 4-a Reglementari privind împrumutul extern contractat de Ministerul Sănătăţii cu garantia statului în vederea consolidării, modernizarii şi dotarii Spitalului Clinic Coltea şi refacerii Bisericii Coltea  +  Articolul 5Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii sunt autorizate sa finalizeze documentatiile aferente imprumutului extern contractat în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 850/1999 privind aprobarea unei achizitii publice dintr-o singura sursa de către Ministerul Sănătăţii, în vederea consolidării, modernizarii şi dotarii Spitalului Clinic Coltea şi refacerii Bisericii Coltea şi pentru aprobarea garantarii de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Se autorizeaza Ministerul Sănătăţii sa plateasca trimestrial în favoarea Băncii Volksbank comisioane bancare în echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro pe perioada 1 noiembrie 2004 şi până la utilizarea în cursul anului 2005 a echivalentului în lei al sumei de 25.000.000 euro din creditul acordat. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, capitolul "Sănătate", titlul 84 "Rambursari de credite, plati de dobanzi şi comisioane credite".  +  Articolul 7Activităţile aferente Spitalului Clinic Colţea şi Bisericii Colţea cuprind: a) refacerea Bisericii Colţea; b) proiectarea, consolidarea, restaurarea, modernizarea şi dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Clinic Colţea, situat în municipiul Bucureşti, bd. I. C. Brătianu nr. 1, sectorul 3. Costurile aferente acestor activităţi sunt în valoare de 61,830 milioane euro; c) extinderea Spitalului Clinic Colţea prin construirea unei noi clădiri în incinta Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu», situat în municipiul Bucureşti, str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sectorul 1, cu specific de Centru de Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară pentru Copii. Costurile aferente proiectării, construcţiei şi dotării extinderii Spitalului Clinic Colţea sunt în valoare de 32,509 milioane euro.------------Art. 7 din Secţiunea a 4-a a Cap. I a fost introdus de art. IV din Secţiunea a 3-a, Partea a II-a din ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006.  +  Capitolul II Modificarea, completarea, suspendarea şi abrogarea unor acte normative în domeniul financiar  +  Secţiunea 1 Modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeana, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente  +  Articolul IAlineatul (2) al articolului 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeana, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"(2) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa repartizeze şi să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) şi (1^1), precum şi să efectueze, după caz, plati direct din aceasta pozitie de cheltuieli."  +  Secţiunea a 2-a Completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere  +  Articolul IILa articolul 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 382/2002, după litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:"a^1) sumele constituite în Fondul special pentru produse petroliere, rămase după stingerea datoriei publice prevăzute la lit. a), se utilizeaza pentru diminuarea datoriei publice interne, până la incidenţa echivalentului în lei al sumei de 507.300 mii dolari S.U.A. determinat la cursul valutar valabil la data platii;".  +  Secţiunea a 3-a Modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 122/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:1. Articolul 1 se abroga.2. Alineatul (3) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:"(3) Pentru ratele de capital, inclusiv dobanzile şi comisioanele platite de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul creditelor externe contractate cu garantia statului de către societate, aceasta va plati Ministerului Finanţelor Publice, începând cu data de 1 ianuarie 2005, o dobânda anuală de 7,24% plus o marja de 1% aplicata la aceste sume. La suma rezultata prin aplicarea dobanzii anuale de 7,24 % plus o marja de 1%, se va aplica şi rata dobanzii de referinţa a Băncii Naţionale a României potrivit art. 4 din anexa la Ordinul Consiliului Concurentei nr. 51/2005 pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind rata dobanzii aplicate în cazul recuperării sau rambursarii ajutorului de stat ilegal şi a celui interzis."3. Alineatul (4) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:"(4) În cazul în care societatea nu respecta oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de esalonare care au fost incheiate conform alin. (2), aceasta este obligata la plata accesoriilor, de la data scadentei până la plata integrală a debitului, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Secţiunea a 4-a Modificarea şi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului  +  Articolul IVOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. La articolul 7 alineatul (2), se abroga litera d).2. Alineatul (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:"(3) Nivelul ratei dobanzii aferente imprumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabileste prin conventii. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c) nivelul ratei dobanzii se stabileste în condiţii de maxima eficienta pentru stat."3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:"(2) Pentru sumele pastrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici şi instituţiile publice finantate integral din venituri proprii beneficiaza de dobânda. Pentru operaţiunile de plati dispuse din conturile purtătoare de dobânda, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici şi al instituţiilor publice finantate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mica şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se stabileste prin ordin al ministrului finanţelor publice la nivelul comisioanelor platite de Trezoreria Statului către Banca Naţionala a României şi/sau agentul sau mandatat pentru administrarea sistemului de plati şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006."4. După alineatul (5) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:"(6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituţiilor de credit, operatorilor economici şi instituţiilor publice finantate integral din venituri proprii se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura şi nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006."5. La articolul 11 alineatul (2) se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:"c^1) comisioane percepute pentru operaţiunile şi serviciile prestate de către Trezoreria Statului;".  +  Secţiunea a 5-a Completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital  +  Articolul VLegea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completeaza după cum urmeaza:1. După articolului 286 se introduce un nou articol, articolul 286^1, cu urmatorul cuprins:"Art. 286^1. - (1) Orice persoană poate dobandi cu orice titlu sau poate detine acţiuni emise de către societăţile de investitii financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietăţii private, până în limita de 1% din capitalul social al societatilor de investitii financiare. (2) Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actiunile deţinute de actionari care depasesc limita prevăzută la alin. (1). (3) În termen de 3 luni de la data depasirii limitei de 1% din capitalul social al societatilor de investitii financiare, actionarii aflati în aceasta situaţie sunt obligati sa vanda actiunile care depasesc limita de detinere. C.N.V.M. va emite reglementari privind aplicarea prezentului articol."2. Societăţile de investitii financiare vor lua măsuri de modificare a statutelor sau a actelor constitutive, după caz, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, în sensul eliminarii oricăror prevederi contrare dispoziţiilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care societăţile de investitii financiare nu efectueaza modificările în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, statutele sau actele constitutive se considera modificate de drept, în sensul respectarii limitei de 1% din capitalul social.  +  Secţiunea a 6-a Suspendarea aplicarii unor dispozitii legale  +  Articolul VI (1) Aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica şi dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, se suspenda până la data de 31 decembrie 2006. (2) Pe perioada suspendarii, din bugetul de stat se aloca fonduri pentru acţiuni de cercetare-dezvoltare şi inovare, finantate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurandu-se o crestere a acestora.  +  Secţiunea a 7-a Abrogari ale unor dispozitii legale  +  Articolul VIIPe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga: a) secţiunea a 11-a "Reglementari privind emiterea scrisorilor de confort", art. XIII din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare; b) alin. (3) al art. 13 din cap. I secţiunea a 6-a "Reglementari privind finantarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, în condiţii de transparenta şi competitivitate" din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 146/2005.  +  Secţiunea a 8-a Dispozitii finale  +  Articolul VIIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 41.____________