ACORD din 23 ianuarie 1992între Guvernul României şi Guvernul Canadei în domeniul relaţiilor cinematografice
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 23 august 2007    Guvernul României şi Guvernul Canadei (denumite în continuare părţi),considerând că este de dorit să se stabilească un cadru pentru relaţiile audiovizuale şi în mod deosebit pentru coproducţiile de film şi video,conştiente de contribuţia pe care coproducţiile de calitate o pot aduce la dezvoltarea respectivelor industrii cinematografice şi la creşterea schimburilor economice şi culturale dintre cele două ţări;hotărâte să stimuleze dezvoltarea cooperării cinematografice dintre cele două ţări,au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul I1. În sensul prezentului acord, coproducţie este un proiect de orice durată, incluzând şi producţiile de animaţie şi documentarele, produse fie pe peliculă, casetă, CD sau pe orice alt format până în prezent necunoscut, pentru exploatarea în sălile de cinematograf, TV, casete video, CD sau sub orice altă formă de distribuţie, fie cunoscută, fie care va deveni cunoscută.2. Coproducţiile realizate în condiţiile prezentului acord trebuie să capete aprobarea autorităţilor competente:În Canada: Ministerul Comunicaţiilor;În România: Centrul Naţional al Cinematografiei.3. Orice coproducţie propusă în condiţiile prezentului acord va fi produsă şi distribuită în conformitate cu dispoziţiile legislative şi reglementările în vigoare în Canada şi România.4. Orice coproducţie produsă în condiţiile prezentului acord va fi considerată o producţie naţională, de fiecare stat parte la acord. Prin urmare, fiecare coproducător va fi pe deplin îndreptăţit să profite de toate beneficiile curente, valabile pentru industria filmului şi video, sau a celor care vor fi stabilite pe viitor în fiecare ţară. De aceste avantaje beneficiază totuşi numai producătorul ţării care le garantează.  +  Articolul IIAvantajele prezentului acord se aplică doar coproducţiilor produse de producători atestaţi ca având o bună organizare tehnică şi financiară, precum şi calificări profesionale recunoscute.  +  Articolul III1. Proporţia respectivelor contribuţii ale coproducătorilor celor două ţări poate varia de la douăzeci la sută (20%) la optzeci la sută (80%) din bugetul coproducţiei.2. Coproducătorului minoritar i se va cere să facă o contribuţie atât tehnică, cât şi artistică. În principiu, această contribuţie va fi proporţională cu investiţia sa şi va trebui să conţină o participare atât a personalului artistic, tehnicieni, actori (fie în rolul principal sau secundar, fie în amândouă), precum şi a utilajelor tehnice. Abaterile de la acest principiu trebuie aprobate de autorităţile competente ale celor două state.  +  Articolul IV1. Producătorii, scenariştii şi regizorii coproducţiei, precum şi tehnicienii, actorii sau orice alt personal de producţie care participă la coproducţii trebuie să fie cetăţeni canadieni sau români ori rezidenţi permanenţi în Canada sau România.2. Termenul cetăţean canadian are acelaşi înţeles ca în actul de cetăţenie, care poate fi îmbunătăţit din când în când.3. Termenul rezident permanent canadian are acelaşi înţeles ca în Actul de imigrare, 1976, care poate fi îmbunătăţit din când în când.4. Termenul cetăţean român are acelaşi înţeles ca în Legea nr. 24/1971, modificată prin Decretul nr. 150/1974*1).--------*1) Legea nr. 24/1971, modificată prin Decretul nr. 150/1974, a fost abrogată şi înlocuită de Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.5. Termenul rezident permanent în România are acelaşi sens care îi este atribuit în Legea nr. 25/1969, amendată prin decretele nr. 131/1972 şi nr. 637/1973*2).--------*2) Legea nr. 25/1969, amendată prin decretele nr. 131/1972 şi nr. 637/1973, a fost abrogată prin Legea nr. 123/2001 şi înlocuită de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.6. Dacă coproducţia necesită participarea altor actori decât cei prevăzuţi de paragraful 1, acest lucru va fi supus aprobării autorităţilor competente din cele două ţări.  +  Articolul V1. Locaţia filmărilor, exterior şi interior, într-o ţară care nu ia parte la producţie poate fi totuşi autorizată, dacă scenariul şi acţiunea o necesită şi dacă tehnicieni din Canada şi România iau parte la filmări.2. Filmările pe viu şi lucrările de animaţie, cum ar fi scenariile sub formă de imagini, planurile, elementele principale de animaţie, înregistrările sonore şi intermediare, trebuie realizate, în principiu, alternativ în Canada şi în România.3. Lucrările de laborator trebuie realizate fie în Canada, fie în România, iar dacă sunt tehnic imposibil de realizat, autorităţile competente din cele două ţări pot autoriza executarea lucrărilor de laborator într-o ţară neparticipantă la coproducţie.  +  Articolul VI1. Autorităţile competente din cele două ţări autorizează favorabil coproducţiile produse de coproducători din Canada, România sau orice altă ţară cu care Canada ori România este legată printr-un acord de coproducţie oficial.2. Proporţia coproducţiei minoritare într-o astfel de coproducţie nu poate fi mai mică de douăzeci la sută (20%).3. Orice coproducător minoritar într-o astfel de coproducţie va fi obligat să îşi aducă o contribuţie efectivă atât tehnică, cât şi creativă.4. Cu excepţia anumitor derogări, dispoziţiile prezentului acord vor fi aplicate oricărei coproducţii ce va fi prezentată autorităţilor competente din cele două ţări de acum înainte.  +  Articolul VII1. Coloana sonoră originală a fiecărei coproducţii se va face în una dintre limbile engleză, franceză sau română. Filmările sunt permise în două sau în toate cele trei limbi. Dialogurile în alte limbi pot fi incluse în coproducţie dacă scenariul o impune.2. Dublarea sau subtitrarea fiecărei coproducţii în limba franceză ori engleză sau în română se va face în Canada, respectiv în România. Orice derogare de la acest principiu trebuie aprobat de autorităţile competente din ambele ţări.  +  Articolul VIII1. Cu excepţia anumitor derogări ce vor fi prezentate în paragraful următor, nu mai puţin de două copii ale materialelor finale de protecţie şi reproducere (negativul) folosite în producţie vor fi executate pentru toate coproducţiile. Fiecare coproducător va fi proprietarul unei singure copii a acestor materiale şi va putea s-o folosească în concordanţă cu termenii şi condiţiile stabilite de coproducători, pentru a face copiile necesare. Fiecare coproducător va avea acces la materialul de producţie original conform acestor termeni şi condiţii.2. La cererea ambilor coproducători şi după aprobarea de către autorităţile competente ale celor două ţări, o singură copie a materialului final (de protecţie şi reproducere) poate fi făcută pentru acele producţii calificate drept producţii cu buget redus de către autorităţile competente. În astfel de cazuri, materialul se va păstra în ţara coproducătorului majoritar. Coproducătorul minoritar va avea acces la material ori de câte ori va avea nevoie pentru a face copiile necesare, conform termenilor şi condiţiilor stabilite de coproducători.  +  Articolul IXPotrivit legislaţiei şi dispoziţiilor în vigoare, părţile: a) vor facilita intrarea şi şederea temporară pe teritoriile lor a personalului artistic şi tehnic şi a actorilor angajaţi de coproducătorul dintr-o altă ţară în scopul realizării coproducţiei; şi b) vor permite, în mod similar, intrarea temporară şi reexportul echipamentului necesar pentru realizarea coproducţiei.  +  Articolul XRepartizarea încasărilor între coproducători se va face proporţional cu respectivele contribuţii la finanţarea producţiei. Această repartizare poate fi o repartizare proporţională a încasărilor, o repartizare a pieţelor, o repartizare a media sau o combinaţie a acestor formule. În general, formula pentru a stabili repartizarea încasărilor poate lua în calcul diferenţa de mărime a pieţelor celor două părţi şi va constitui, în orice caz, obiectul aprobării din partea celor două ţări.  +  Articolul XIAprobarea coproducţiei propuse de către autorităţile competente ale celor două ţări nu obligă autorităţile guvernamentale faţă de fiecare sau faţă de ambii coproducători în vederea acordării autorizaţiei de proiectare a coproducţiei.  +  Articolul XII1. În cazul în care o coproducţie este exportată într-o ţară în care importul de opere cinematografice este contingentat, filmul este, de regulă, calculat în contingentul ţării: a) cu participare majoritară; b) cu cele mai bune condiţii de export, în cazul în care contribuţiile celor 2 coproducători sunt egale; sau c) din ţara de origine a regizorului, dacă există dificultăţi de aplicare a paragrafului 2 şi lit. b) de mai sus.2. Cu toate prevederile paragrafului 1, în cazul în care una dintre ţările coproducătoare se bucură de intrarea fără restricţii într-o ţară în care importul de opere cinematografice este contingentat, o coproducţie realizată în condiţiile acestui acord va fi la fel de îndreptăţită ca orice altă producţie naţională a acelei ţări la intrarea fără restricţii într-o ţară importatoare.  +  Articolul XIII1. O coproducţie va fi prezentată cu precizarea "Coproducţie Canada - România" sau "Coproducţie România - Canada", conform originii coproducătorului majoritar sau conform înţelegerii dintre coproducători.2. Această precizare va apărea în titlurile de început şi de sfârşit ale filmului, în toată publicitatea comercială, în materialul promoţional şi ori de câte ori este prezentată această coproducţie.  +  Articolul XIVÎn eventualitatea prezentării la festivalurile internaţionale de film şi doar în cazul în care coproducătorii nu decid altfel, o coproducţie va fi prezentată din partea coproducătorului majoritar sau, în cazul în care participările financiare ale coproducătorilor sunt egale, din partea ţării de origine a regizorului.  +  Articolul XVAutorităţile competente ale celor două ţări vor stabili de comun acord normele de procedură pentru coproducători, ţinându-se cont de legislaţia şi reglementările în vigoare din Canada şi România. Aceste norme de procedură sunt ataşate prezentului acord.  +  Articolul XVI1. Importul, distribuirea şi proiecţia filmelor şi producţiilor video româneşti în Canada şi a filmelor şi producţiilor video canadiene în România nu vor fi subordonate niciunei restricţii, în afara celor stabilite de legislaţia şi de reglementările în vigoare din cele două ţări.2. Este de dorit ca dublarea sau subtitrarea în limbile engleză şi franceză a fiecărei producţii româneşti distribuite şi prezentate în Canada să se facă în Canada şi dublarea sau subtitrarea în limba română a fiecărei producţii canadiene distribuite şi prezentate în România să se facă în România.  +  Articolul XVII1. În termenii prezentului acord, o balanţă echilibrată trebuie menţinută cu privire la participarea financiară, precum şi a personalului artistic, tehnic, actori şi facilităţi (studio şi laborator), ţinându-se cont de caracteristicile fiecărei ţări.2. Autorităţile competente ale ambelor ţări vor examina condiţiile de aplicare a prezentului acord pentru a rezolva dificultăţile apărute în aplicarea propriilor dispoziţii. Ele vor recomanda, dacă va fi nevoie, posibile modificări pentru dezvoltarea cooperării în domeniul filmului şi video, în interesul ambelor ţări.3. O comisie mixtă va fi stabilită pentru a supraveghea implementarea prezentului acord.Comisia mixtă va examina dacă echilibrul a fost atins şi, în caz contrar, va lua măsurile necesare pentru a stabili un astfel de echilibru.O întâlnire a comisiei mixte va avea loc, în principiu, o dată la 2 ani, alternativ în cele două ţări. Cu toate acestea, pot fi stabilite întâlniri extraordinare la cererea uneia dintre autorităţile competente, mai ales în cazul unor modificări ale legislaţiei sau ale reglementărilor care guvernează industria filmului, industria televiziunii şi video într-o ţară sau alta ori unde aplicarea acestui acord prezintă serioase dificultăţi. Comisia mixtă se va întâlni în intervalul de 6 luni de la convocarea din partea uneia dintre părţi.  +  Articolul XVIII1. Prezentul acord va fi aplicat provizoriu la data semnării lui. El va intra în vigoare în momentul în care fiecare parte a informat cealaltă parte cu privire la îndeplinirea procedurilor interne de ratificare.2. Prezentul acord va fi valabil 3 ani de la data intrării sale în vigoare şi va fi reînnoit tacit pe perioade succesive de durată identică, exceptându-se cazul denunţării sale de către una dintre părţi, notificată cu cel puţin 6 luni înainte de data expirării.3. Coproducţiile care au fost aprobate de autorităţile competente şi care sunt în desfăşurare în momentul notificării anulării acestui acord de către una dintre părţi vor beneficia în continuare, până la ducerea lor la bun sfârşit, de reglementările acestui acord. După expirarea prezentului acord, clauzele se vor aplica pentru diviziunea încasărilor pentru coproducţiile terminate.Drept care subsemnaţii, autorizaţi de respectivele guverne, am semnat prezentul acord.Semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1992, în două exemplare, în limbile franceză, engleză şi română, fiecare versiune având aceeaşi valabilitate.Pentru Guvernul Canadei,William Murray FairweatherPentru Guvernul României,Dan Piţa  +  Anexa la acordNORME DE PROCEDURĂCererea pentru aprobarea proiectului de coproducţie în termenii prezentului acord va trebui prezentată simultan celor două administraţii, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii filmărilor.Administraţia ţării de origine a coproducătorului majoritar va comunică propunerea celeilalte administraţii, în termen de 20 de zile de la data primirii documentaţiei complete de mai jos.Administraţia ţării de origine a coproducătorului minoritar îşi va comunică decizia în termen de 20 de zile.Documentaţia depusă va trebui să conţină următoarele elemente, în limbile engleză sau franceză, în cazul Canadei, şi în limba română, în cazul României.I. Scenariul finalII. Dovada de dobândire legală a drepturilor de autor pentru coproducţia de realizatIII. Copia contractului de coproducţie semnată de cei 2 coproducătoriContractul va conţine:1. titlul coproducţiei;2. numele şi prenumele autorului scenariului sau ale autorului adaptării, dacă se preia dintr-o sursă literară;3. numele şi prenumele regizorului (este permisă o sursă de substituire în caz de necesitate);4. bugetul;5. planul de finanţare;6. clauza care stabileşte repartizarea încasărilor, teritoriile, media sau combinarea acestora;7. clauza care să detalieze respectivele părţi ale coproducătorilor, în cazul depăşirii sau nedepăşirii unor cheltuieli; aceste părţi vor fi în general direct proporţionale cu respectivele lor contribuţii, cu toate că partea coproducătorului minoritar în cazul unei depăşiri a cheltuielilor va putea fi limitată la un procent mai mic sau la respectarea proporţiei fixe prevăzute de art. VI al acordului;8. o clauză care să admită că realizarea unui film în baza prezentului acord nu angajează autorităţile guvernamentale din cealaltă ţară să aprobe implicit şi proiecţia lui în public;9. o clauză care să descrie măsurile ce trebuie luate când: a) după examinarea cazului, autorităţile competente refuză acordarea statului de coproducţie; b) autorităţile competente interzic proiecţia coproducţiei în ţările coproducătoare sau exportul într-o altă ţară; c) oricare dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile;10. data de începere a filmărilor;11. clauza care să stipuleze că coproducătorul majoritar va avea o poliţă de asigurare cel puţin pentru "toate riscurile de producţie" şi "toate riscurile materialelor de producţie originale";12. clauza care să prevadă repartizarea proprietăţii drepturilor de autor pe o bază proporţională cu respectivele contribuţii ale coproducătorilor;13. contract de distribuţie semnat;14. lista personalului artistic şi tehnic, cu specificarea naţionalităţii, şi în cazul actorilor, rolurile pe care le vor interpreta;15. programarea producţiei;16. devizul detailat care să stabilească cheltuielile prevăzute pentru fiecare ţară; şi17. sinopsisul.Autorităţile competente din cele două ţări vor putea solicita şi alte documente şi informaţii suplimentare dacă se va considera necesar.De regulă, înainte de începerea filmărilor va trebui să se prezinte autorităţilor competente scenariul definitiv (inclusiv dialogurile).Amendamente, inclusiv înlocuirea unui coproducător, se pot face în contractul original, dar ele trebuie supuse aprobării administraţiilor competente din cele două ţări înainte de terminarea coproducţiei. Înlocuirea unui coproducător poate fi permisă numai în cazuri excepţionale şi din motive care să satisfacă ambele administraţii competente.Administraţiile competente se vor informa reciproc cu privire la deciziile adoptate.-------