ORDIN nr. 680 din 1 august 2007pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 22 august 2007  Având în vedere:- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;- Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emite următorul ordin:  +  Articolul INormele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 2 din secţiunea I "Dispoziţii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuţia de asigurări sociale" va avea următorul cuprins:"2. Potrivit legii, Declaraţia nominală se depune lunar, la data stabilită de casa teritorială de pensii în a cărei rază şi are sediul angajatorul persoană juridică sau şi are domiciliul angajatorul persoană fizică, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.Declaraţia nominală se depune, indiferent de numărul mediu lunar de asiguraţi, pe suport electronic, însoţit de suportul hârtie, în formatul prevăzut în «Modalităţi de transmitere pe cale electronică a Declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat», prezentate în anexa nr. 1.4.Declaraţia nominală pe suport de hârtie va purta semnăturile persoanelor autorizate şi ştampila angajatorului.Angajatorii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de a înscrie în declaraţia nominală inclusiv persoanele cu care nu au raport de muncă sau de serviciu, dar cărora le achită drepturi băneşti asupra cărora se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale stabilită de lege.Declararea privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv anexele nr. 1.1 şi 1.2 la Declaraţia nominală, fără plafonarea bazei de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, conform prevederilor Legii nr. 250/2007 privind modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, se face de către angajatori începând cu raportarea obligaţiilor de plată aferente lunii august 2007, indiferent de perioada pentru care se achită veniturile realizate de asiguraţi."2. Paragraful referitor la modul de completare a rubricii "CAS datorată de asigurat", care se regăseşte la punctul 5 de la secţiunea I "Dispoziţii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuţia de asigurări sociale", va avea următorul cuprins:"Rubrica CAS datorată de asigurat se completează cu cuantumul obligaţiei individuale de plată. Contribuţia individuală de asigurări sociale se determină aplicându-se cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută de lege asupra sumei rezultate din cumulul venitului brut lunar realizat şi baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, aferentă indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate."3. Paragraful referitor la modul de completare a rubricii "E. Total fond salarii brute realizate", care se regăseşte la punctul 5 de la secţiunea I "Dispoziţii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuţia de asigurări sociale", va avea următorul cuprins:"Rubrica E. Total fond salarii brute realizate se completează cu totalul veniturilor brute lunare realizate de asiguraţii înscrişi în anexa nr. 1.1, la care se calculează contribuţia individuală de asigurări sociale. În această rubrică nu se include baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, aferentă indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate care se evidenţiază la rubrica «I. Total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005»."4. Punctul 7 de la secţiunea I "Dispoziţii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuţia de asigurări sociale" va avea următorul cuprins:"7. În sistemul public de pensii se pot asigura, prin contract de asigurare socială, persoanele care doresc să-şi completeze venitul asigurat şi care se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege, respectiv: a) desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă; b) sunt funcţionari publici; c) desfăşoară activitate într-o funcţie electivă; d) sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti; e) sunt membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti; f) beneficiază de drepturi băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.De asemenea, în sistemul public de pensii se pot asigura pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile legii, şi alte persoane care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege, inclusiv persoane care nu realizează venituri din activităţi profesionale, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii."5. Punctul 10 de la secţiunea I "Dispoziţii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuţia de asigurări sociale" va avea următorul cuprins:"10. Sunt obligate să depună declaraţie de asigurare persoanele care realizează venituri ca urmare a încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV din lege, indiferent de nivelul veniturilor realizate anual.În categoria "persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente", prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. d) din lege, se încadrează persoanele care exercită profesiuni libere, şi anume: a) expert contabil; b) contabil autorizat; c) consultant de plasament în valori mobiliare; d) medic; e) farmacist; f) medic veterinar; g) psiholog cu drept de liberă practică; h) notar public; i) auditor financiar; j) practician în reorganizare şi lichidare; k) persoane autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei; l) expert tehnic; m) urbanist; n) restaurator; o) persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical; p) consilier în proprietate industrială; q) expert criminalist; r) executor judecătoresc; s) arhitect; t) traducător autorizat; u) consultant fiscal; v) broker; w) oricare alte persoane care realizează venituri din practicarea unor profesii reglementate, desfăşurată în mod independent, în condiţiile legii, precum şi persoanele care realizează venituri din practicarea unei meserii.Declaraţiile de asigurare pot fi depuse personal sau pot fi transmise prin poştă, cu confirmare de primire.În cazul în care se constată că declaraţia de asigurare transmisă prin poştă este incompletă sau eronat întocmită, aceasta nu va fi luată în considerare decât dacă este rectificată în termen de 30 de zile de la primirea înştiinţării de rectificare transmise de casa teritorială de pensii.Nedepunerea la termen a declaraţiei de asigurare constituie, conform prevederilor art. 148 lit. a) din lege, contravenţie şi se sancţionează conform legii.Ori de cîte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declaraţiei de asigurare este obligatorie depunerea unei comunicări de modificare, conform anexei nr. 5.În cazul în care intervin modificări asupra elementelor din contractul de asigurare este obligatorie încheierea unui act adiţional la contract, conform anexei nr. 6.În situaţia în care casa teritorială de pensii deţine informaţii certe cu privire la faptul că asiguraţii pe bază de declaraţie de asigurare nu mai îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru a fi asiguraţi obligatoriu în sistemul public, poate proceda, după notificarea prealabilă, la încetarea, din oficiu, a calităţii de asigurat şi a declaraţiei de asigurare. Acest fapt va fi adus la cunoştinţă persoanelor în cauză, în scris. Încetarea calităţii de asigurat şi a declaraţiei de asigurare se efectuează pe baza unui proces-verbal în care se consemnează explicit motivele încetării, precum şi informaţiile/documentele care au fost avute în vedere la constatarea faptului că asigurarea nu mai este, conform legii, obligatorie."6. Punctul 14 de la secţiunea I "Dispoziţii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuţia de asigurări sociale" va avea următorul cuprins:"14. Neplata contribuţiei de asigurări sociale timp de 6 luni consecutiv constituie pentru casa teritorială de pensii motiv de reziliere a contractului de asigurare socială. În această perioadă, casele teritoriale de pensii notifică persoanelor în cauză să se prezinte pentru reglementarea situaţiei. În situaţia neachitării contribuţiei de asigurări sociale restante şi a majorărilor de întârziere aferente, rezilierea contractului de asigurare socială se face începând cu ziua următoare celei până la care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale.Rezilierea contractului de asigurare socială din iniţiativa asiguratului poate interveni oricând pe parcursul derulării acestuia, la data solicitării. Contribuţia de asigurări sociale neachitată, precum şi majorările/dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente se urmăresc conform legislaţiei privind recuperarea creanţelor bugetare."7. Punctul 19 de la secţiunea I "Dispoziţii generale (capitolul I din lege)" a capitolului A "Contribuţia de asigurări sociale" va avea următorul cuprins:"19. Prin sintagma venitul brut realizat lunar se înţelege venitul brut în bani, achitat din fondul de salarii, reprezentând: a) salariile de bază brute corespunzătoare timpului efectiv lucrat în program normal şi suplimentar potrivit formei de salarizare aplicate, inclusiv indemnizaţiile de conducere, salariile de merit, indexări, compensări şi alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază; b) sporurile, indemnizaţiile şi sumele acordate sub formă de procent din salariu ori sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu, plătite pentru: condiţii deosebite de muncă (condiţii grele, periculoase, nocive, penibile); activitate desfăşurată în mediul rural, în zone izolate; activitate desfăşurată de nevăzători; munca prestată în schimbul de noapte; îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază; sporul de fidelitate şi altele asemănătoare; c) sumele plătite pentru timpul nelucrat (concedii de odihnă, indiferent de perioada efectuării, concedii de studii, zile de sărbători, zile de repaus săptămânal, concedii plătite pentru evenimente familiale deosebite, ziua profesiei, zile necesare instalării pe post în cazul transferului, întreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariaţilor); d) sumele acordate cu ocazia ieşirii la pensie; e) premiile anuale şi cele din cursul anului sub diferite forme, altele decît cele reprezentând participarea salariaţilor la profit; f) sumele plătite conform legii sau contractelor colective de muncă (al 13-lea salariu, prime de vacanţă, aprovizionare de iarnă, prime acordate cu ocazia sărbătorilor naţionale sau religioase, etc.); g) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de muncă (bonusuri, compensaţii, indemnizaţia pentru concediul de odihnă neefectuat, ajutoare, precum şi alte sume, reprezentând venituri curente sau aferente perioadelor anterioare, inclusiv cele achitate în lunile în care asiguraţii beneficiază de prestaţii de asigurări sociale fără a avea zile lucrate sau nu au fost prezenţi la serviciu etc.); h) sumele rezultate prin «plata cu ora», gărzi, indemnizaţii clinice; i) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, în comitetul de direcţie şi în comisia de cenzori; j) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii; k) indemnizaţii de şedinţă acordate membrilor comisiilor constituite la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, potrivit legii; l) alte sume acordate potrivit legii."8. Punctul 11 de la secţiunea a III-a a capitolului B "Pensii" va avea următorul cuprins:"11. La împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 sau, după caz, la împlinirea vârstei standard reduse în condiţiile prevăzute la art. 42 din lege, beneficiarul unei pensii anticipate ori al unei pensii anticipate parţiale poate solicita trecerea la pensia pentru limită de vârstă.La trecerea la pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată se recalculează, prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada în care plata pensiei anticipate a fost suspendată.La trecerea la pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată parţială se recalculează, prin eliminarea diminuării aplicate asupra cuantumului pensiei prevăzute în tabelul nr. 2 de la art. 50 alin. (2) din lege, precum şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada în care plata pensiei anticipate parţiale a fost suspendată."9. Punctul 11^1 de la secţiunea a III-a capitolului B "Pensii" va avea următorul cuprins:"11^1. Pensia pentru limită de vârstă rezultată ca urmare a unei recalculări dintre cele prevăzute la art. 49 alin. (4) sau art. 52 din lege, după caz, se acordă începând cu luna următoare celei în care cererea a fost înregistrată la casa teritorială de pensii."10. Punctul 26 de la secţiunea a VI-a a capitolului B "Pensii" va avea următorul cuprins:"26. Începând cu data de 1 august 2007, punctajul anual al asiguratului se determină potrivit art. 78 alin. (1) şi (2) din lege, pe baza venitului brut realizat lunar prevăzut la punctul 19 din prezentele norme sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale.Beneficiază de majorarea punctajului prevăzută la art. 78 alin. (8) din lege persoanele care, după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă reglementate prin art. 41 alin. (1) din lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public de pensii.Această majorare se aplică numai punctajului corespunzător perioadei de stagiu de cotizare realizate după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă.Majorarea punctajului se acordă şi în cazul recalculării pensiilor, reglementată la art. 95 din lege, folosindu-se aceeaşi procedură."11. Punctul 30 de la secţiunea a VII-a a capitolului B "Pensii" va avea următorul cuprins:"30. Termenul de 45 de zile prevăzut la art. 86 alin. (1) din lege curge de la data înregistrării la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul solicitantului, a cererii, însoţită de toate actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de pensionare."12. Punctul 39 de la secţiunea a VIII-a a capitolului B "Pensii" va avea următorul cuprins:"39. Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevăzut la art. 160 alin. (3) din lege, se înţelege perioada în care foştii membri cooperatori au realizat un volum de muncă în fostele unităţi agricole potrivit prevederilor Legii nr. 4/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie*), calculat conform metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor**), republicată, cu modificările ulterioare.Timpul util la pensie realizat de către agricultori se exprimă în ani şi se determină prin raportarea volumului total de muncă, exprimat în numărul de norme realizate în întreaga perioadă în care asiguratul a lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă, la cel mai mic număr de norme planificat a se realiza anual, din perioada respectivă, stabilit de adunarea generală a cooperatorilor.Timpul util la pensie, determinat potrivit prevederilor alin. 2, nu poate depăşi numărul anilor calendaristici în care asiguratul a prestat muncă în fosta unitate agricolă cooperatistă.Timpul util la pensie se determină pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor conţinute în carnetul de pensii şi asigurări sociale şi/sau în actele doveditoare eliberate de primăria care deţine arhiva fostelor unităţi agricole cooperatiste, întocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.În situaţia agricultorilor din zonele necooperativizate timpul util la pensie se determină pe baza carnetului de pensii şi asigurări sociale şi reprezintă numărul anilor calendaristici în care s-a achitat contribuţia minimă lunară de 40 lei prevăzută de Legea nr. 5/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale ţăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate***)."-------------- Notă *) Legea nr. 4/1977 a fost abrogată prin Legea nr. 80/1992, care, la rândul ei, a fost abrogată prin Legea nr. 19/2000 Notă **) Legea nr. 80/1992 a fost abrogată prin Legea nr. 19/2000. Notă ***) Legea nr. 5/2007 a fost abrogată prin Legea nr. 82/1992, care, la rândul ei, a fost abrogată prin Legea nr. 19/2007.13. După punctul 39 de la secţiunea a VIII-a a capitolului B "Pensii" se adaugă un nou punct, punctul 39^1, cu următorul cuprins:"39^1. Începând cu data de 1 septembrie 2007, punctajul anual pentru fiecare an util, realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, precum şi pentru fiecare an de contribuţie, realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, reprezintă 0,57255 puncte.Începând cu data de 1 septembrie 2007, punctajul anual aflat în plată la data de 31 august 2007, aferent fiecărui an de timp util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contribuţie realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, se majorează, devenind 0,57255 puncte.Pentru perioada ulterioară apariţiei Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, punctajul lunar se determină prin raportarea venitului asigurat la salariul mediu brut din anexa nr. 10 la prezentele norme.Beneficiază de majorarea prevăzută la art. II din Legea nr. 250/2007 persoanele provenite din sistemul de asigurări sociale ale agricultorilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 aprilie 2001 şi nu au beneficiat de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul asigurărilor sociale al agricultorilor, aprobată prin Legea nr. 383/2003, şi anume: a) persoanele beneficiare de două categorii de pensii din sistemul asigurărilor sociale al agricultorilor, caz în care punctajul majorat se acordă doar pensiei de urmaş din agricultură; b) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă) şi ale unei pensii proprii stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (invaliditate, limită de vârstă cu vechime completă, limită de vârstă cu vechime incompletă), caz în care punctajul majorat se acordă doar pensiei proprii de agricultor; c) persoanele ale căror drepturi au fost recalculate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările ulterioare, pentru activitatea desfăşurată atât în agricultură, cât şi în sectorul de stat, caz în care punctajul majorat se acordă pentru timpul util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contribuţie realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate; d) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă) şi titulare ale unei pensii de urmaş stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, caz în care punctajul majorat se acordă doar pensiei proprii de agricultor; e) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă), ale unei pensii de urmaş agricultor şi ale unei pensii de urmaş stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, caz în care punctajul majorat se acordă pensiei proprii de agricultor şi pensiei de urmaş de agricultor.Prevederile art. II din Legea nr. 250/2007 se aplică şi persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost stabilite în perioada 1 aprilie 2001 - 31 august 2007, conform dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea desfăşurată atât în agricultură, cât şi în sectorul de stat. În acest caz, punctajul majorat se acordă pentru timpul util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contribuţie realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate.Majorarea punctajului acordată persoanelor prevăzute la art. II din Legea nr. 250/2007 se calculează ca diferenţă între punctajul de 0,57255 puncte şi punctajul anual aflat în plată la 31 august 2007, aferent fiecărui an de timp util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contribuţie realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate.Punctajul anual aflat în plată la 31 august 2007, aferent fiecărui an de timp util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contribuţie realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către ţăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate reprezintă 0,25 puncte la care s-au adăugat, după caz, majorările acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2004 privind majorarea în luna septembrie 2004 a pensiilor din sistemul public, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, şi, respectiv, Hotărârea Guvernului nr. 777/2005 privind majorarea pensiilor agricultorilor începând cu luna septembrie 2005.În situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj majorat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta."  +  Articolul IIAnexele nr. 1.1, 1.2 şi 1.4 la norme se înlocuiesc cu anexele nr. 1-2 şi 3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruBucureşti, 1 august 2007.Nr. 680.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 1.1 la norme)------------------------ Nr. |_|_|_|_|_|_| din ziua|_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|                          DECLARAŢIE iniţială [] rectificativă []    privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către                       bugetul asigurărilor sociale de stat                          pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|  DENUMIRE ANGAJATOR CUI(COD FISCAL) NR.INREG.REG.COMERŢULUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|  Nr. Crt. Tip NUME ŞI PRENUME ASIGURAT COD ASIGURAT          rectificare**)Contract NORMA CFP conf.de muncă zilnică*) art. 6^1, NUME ŞI PRENUME ASIGURAT COD ASIGURAT                     alin. (1) (înainte de rectificare) (înainte de                     OUG. 148/ rectificare)                     2005******)Contractde muncăcu timp TOTAL ZILE ZILE ZILE INDI TOTAL VENIT VENIT VENITparţial ZILE IN IN IN CA din REALIZAT REALIZAT REALIZAT***) CON- CON- CON- TIV care: DE ASIGURAT DE ASIGURAT DE ASIGURAT               DIŢII DI- DI- CON- ÎN CONDIŢII ÎN CONDIŢII ÎN CONDIŢII               NOR- ŢII ŢII DI- NORMALE DEOSEBITE SPECIALE               MALE DE- SPE- ŢII                     OSE- CI- SPE-                     BITE ALE CIA-                               LE                                din dinPensionar TOTAL TOTAL TOTAL care: care:****) ZILE ZILE ZILE ZILE ZILE CAS TOTAL BAZA DE SUPOR-          INDEM- INDEM- INDEM- INDEM- INDEM- DATORATE VENIT CALCUL A TATE          NIZA- NIZA- NIZA- NIZA- NIZA- DE ASIGURAT CONTRI- DIN          ŢII ŢII ŢII ŢII ŢII ASIGURAT DIN BUŢIEI FAAMBP          în în în BAZA SUPOR- INDEMNI- LA BASS          con- con- con- CAL- TATE ZAŢII/ AFE-          diţii di- di- CUL din PRESTAŢII RENTĂ          NOR- ţii ţii CAS FAAMBP din INDEM-          MALE DE- SPE- care: NIZA-                  OSE- CI- ŢIILOR                  BITE ALE CF.                                                                 OUG. nr.                                                                 168/2005────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[][][][][] Tip [][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][]           rectificare**)Contract []de muncă [] [][] [][] [][] [][][] [][][][][] [][][][][] [][][]Contract [] [] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][]de muncă [] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][]cu timpparţial***)Pensionar[] [] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][] ****)Şomer [] [] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][]────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[][][][][] Tip [][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][]           rectificare**)Contract []de muncă [] [][] [][] [][] [][][] [][][][][] [][][][][] [][][]Contract [] [] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][]de muncă [] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][]cu timpparţial***)Pensionar[] [] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][] ****)Şomer [] [] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][]────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[][][][][] Tip [][][][][][][][][][][][][][][][][][] [][][][][][][]           rectificare**)Contract []de muncă [] [][] [][] [][] [][][] [][][][][] [][][][][] [][][]Contract [] [] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][]de muncă [] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][]cu timpparţial***)Pensionar[] [] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][] ****)Şomer [] [] [][] [][] [][] [][][][][][][] [][][][][] [][][][][]────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------------    *) Program normal de lucru (8,7,6 ore). Se completează numai după 01.03.2003    **) M = modificare; A = adăugare asigurat; S = stergere asigurat    ***) 1 pt. perioadă de până la 01.03.2003; 2 pt. CM timp parţial de 2 ore;    3 pt. CM timp parţial de 3 ore; 4 pt. CM timp parţial de 4 ore;    5 pt. CM timp parţial de 5 ore; 6 pt. CM timp parţial de 6 ore;    7 pt. CM timp parţial de 7 ore; 8 pt. CM timp parţial < 2 ore    (CM=contract de muncă).    ****) 1 pt. perioadă de până la 01.03.2003; 2 pt. CM timp parţial de 2 ore;    3 pt. CM timp parţial de 3 ore; 4 pt. CM timp parţial de 4 ore;    5 pt. CM timp parţial de 5 ore; 6 pt. CM timp parţial de 6 ore;    7 pt. CM timp parţial de 7 ore; 8 pt. CM norma întreaga; 9 pt. CM timp    parţial < 2 ore (CM=contract de muncă).    *****)1. art. 20, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 19/2000; 2. art. 20,    alin. (1), lit. b) din Legea nr. 19/2000, zona I de radiaţii; 3. art. 20,    alin. (1), lit. b) din Legea nr. 19/2000, zona II de radiaţii; 4. art. 20,    alin. (1), lit. c) din Legea nr. 19/2000; 5. art. 20, alin. (1), lit. d)    din Legea nr. 19/2000; 6 - Legea nr. 226/2006.    ******) zile concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului    conform art. 6, alin. 1 din OUG. 148/2005.    Nr. filă:|_|_|_| Semnătura,  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 1.2 la norme)------------------------(faţă) Nr. |_|_|_|_|_|_| din ziua|_|_|, luna |_|_|, anul |_|_|_|_|                          DECLARAŢIE iniţială [] rectificativă []    privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către                       bugetul asigurărilor sociale de stat                          pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_| Data stabilită pentru lichidarea drepturilor salariale: zi __, lună __, an ___                                                     COD CAEN: |_|_|_|_| A. Denumire angajator: [][][][][][][][][][][][][][][] CNP: [][][][][][][][] B. CUI(Cod fiscal):[][] C. Nr. inreg.Reg.Com.[][]/[][]/[] D. Nr.mediu asig.[][] E. Total fond salarii [][][][] I. Total bază de calcul a [][][][]    brute realizate: contribuţiei la BASS                                           aferentă indemnizaţiilor                                           conform OUG. nr. 158/2005,     din care: din care: F. În condiţii normale [][][][] J. În condiţii normale [][][][]    de muncă: de muncă: G. În condiţii deosebite [][][][] K. În condiţii deosebite [][][][]    de muncă: de muncă: H. În condiţii speciale [][][][] L. În condiţii speciale [][][][]    de muncă: de muncă: M. Total contribuţii individuale de asigurări    sociale de virat: [][][][][] N. Total CAS datorată de angajator O. Total CAS datorată [][][][][]    conform. Legii nr. 19/2000: [][][][][] de angajator conform                                                 OUG. nr. 158/2005,                                                 modificată şi                                                 completată P. Ajutoare de deces de suportat din număr    Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat: cazuri [][][][][]sumă:[][][][][] Q. Total CAS angajator de virat: [][][][][]                                              DA NU R. Contribuţie de asigurări pentru dato [ ][ ] pro [],[][]sumă:[][][][]    accidente de muncă şi boli rează cent    profesionale, datorată de angajator    (Legea nr. 346/2002, modificată şi    completată): S. Total cuantum prestaţii de asigurări sociale suportate din FAAMBP    (Legea nr. 346/2002, modificată şi completată):                                     Număr Nr. total Cuantum total din care                                     cazuri zile indemnizaţie suma din                                             prestaţii accidente FAAMBP                                                        de muncă s1 Indemnizaţie pentru incapacitate |_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|    temporară de muncă datorată    accidentelor de muncă şi    bolilor profesionale s2 Indemnizaţie pentru trecerea |_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|    temporară în alt loc de muncă    datorată accidentelor de muncă    şi bolilor profesionale s3 Indemnizaţie pentru reducerea |_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|    timpului de lucru datorată    accidentelor de muncă    şi bolilor profesionale s4 Indemnizaţie pe durata cursurilor|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|    de calificare şi reconversie    profesională T. Contribuţia la asigurările sociale de sănătate    conform Legii nr. 95/2006, art. 260 alin. 3 Total: |_|_|_|_|_|_|_| U. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii cf. art. 6, alin. (7)|_|_|_|_|_|    din OUG. nr. 158/2005, modif. şi completată, suportată din FAAMBP V. Contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli |_|_|_|_|_|_|    profesionale, de virat (Legea nr. 346/2002, modificată şi    completată):  (verso) W. Adresa angajator:      Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_| strada: |_|_|_|_|_|_|_|+_  Nr. |_|_|_|_|_| Bl. |_|_|_|Sc.|_||_|Et.|_|_| Ap.|_|_||_|Tel.|_|_|_|_|  Judet |_|_|_|_|_|_|/Sector:|_|_|E-mail: |__________________________|  Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat  această declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar  corectă şi completă  Numele ______________ Prenumele _____________ Data ___________  Functia*) ___________________________________  *) Director General sau altă persoană autorizată Semnătura şi stampila                                                       _____________________                                     Nr. total de file ANEXA 1.1:|_|_|_|Declaraţie nominală pe suport magnetic [] Nr.dischete/CD-ROM: [][]Declaraţie nominală transmisă pe cale electronică []Verificat corectitudinea fişierelor: Nume :_______                                                  Semnătura _______  +  Anexa 3 -------(Anexa nr. 1.4 la norme)------------------------MODALITĂŢIde transmitere pe cale electronică a declaraţiilor privindevidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilorde plată către bugetul asigurărilor socialeCondiţii generaleDeclaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se vor face numai pe suport electronic.Declaraţiile în format electronic se depun odată cu declaraţiile nominale pe suport de hârtie (anexa nr. 1.1, anexa nr. 1.2 listate la calculator, semnate şi ştampilate) la casa teritorială de pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul angajatorului.Condiţii tehnice standard pentru formatul electronicDeclaraţiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischetă FD 3,5" Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar.Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile următoare:- denumire fişier;- codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz;- numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi, de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.Suportul magnetic va conţine două fişiere de tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare tip de declaraţie, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinut:A11.DBF sau A11.TXT - (anexa nr. 1.1) conţine datele aferente asiguraţilor;A12.DBF sau A12.TXT - (anexa nr. 1.2) conţine datele totalizatoare ale fişierului;A11.DBF sau A11.TXT.Ordinea cîmpurilor din structura fişierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu, şi sunt de lungime fixă.În descrierea de mai jos "Tip cîmp" are următoarea semnificaţie:N - numeric, aliniat la dreapta;C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:,,,.. (semne diacritice).În situaţia transmiterii fişierelor tip DBF se vor respecta obligatoriu denumirile câmpurilor date în structurile de fişier.Descrierea organizării înregistrărilor din fişiere:Fişierul A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1) conţine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat şi are următoarea structură:
             
      Denumire câmpTip câmpLungimeExplicaţii
    AnulANN4Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.
    LunaLNN2Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.
    Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridiceCFN10Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.
    Cod judeţ din nr. de înmatriculare în registrul comerţuluiRJC3Conţine primele 3 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului.
    Nr. de înregistrare din registrul comerţuluiRNN5Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului (nr. în RC).
    Anul din nr. de înmatriculare în registrul comerţuluiRAN4Conţine ultimele 4 caractere din numărul de înmatricualre în registrul comerţului al angajatorului.
    Nume şi prenume asiguratNUMEC29Conţine numele şi prenumele asiguratului.
    Cod asiguratCNPN13Conţine codul numeric personal al asiguratului.
    Contract individual de muncăCMN1Se completează cu:
            Începând cu raportarea aferentă lunii august 2007
            3 în situaţia persoanelor care realizează venituri la angajatorul care efectuează raportarea fără a avea contract de muncă sau raport de serviciu cu acesta
            1 pentru asiguraţii cu contract de muncă cu normă întreagă
            Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 2 pentru raportarea efectuată de casele de sănătate pentru asiguraţii beneficiari ai Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 158/2005, - art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) şi (2), 0 în rest.
    Contract individual de muncă cu timp parţialCV*)N1Se completează cu:
          1 pentru codificări anterioare;
            2 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 2 ore pe zi;
            3 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 3 ore pe zi;
            4 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 4 ore pe zi;
            5 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 5 ore pe zi;
            6 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 6 ore pe zi;
            7 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 7 ore pe zi;
            8 pentru asiguraţii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial mai puţin de 2 ore pe zi;
            0 în rest.
    PensionarPEN1Se completează cu:
            1 pentru codificări anterioare;
            2 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 2 ore pe zi;
            3 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 3 ore pe zi;
            4 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 4 ore pe zi;
            5 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 5 ore pe zi;
            6 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 6 ore pe zi;
            7 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, 7 ore pe zi;
            8 pentru pensionarii cu contract de muncă cu normă întreagă;
            9 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp parţial, mai puţin de 2 ore pe zi;
            0 în rest.
    ŞomerSOMN1Se completează numai de ANOFM/AJOFM cu: 1 pentru beneficiarii de ajutor de şomaj; 2 pentru beneficiarii de alocaţie de sprijin; 3 pentru beneficiarii de plăţi compensatorii; 4 pentru alte beneficii suportate din fondul de şomaj, potrivit legii;
            0 în rest.
    Total zileTT**)N2Conţine suma zilelor lucrate şi a zilelor în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţii prevăzute de OUG nr. 158/2005, de prestaţii prevăzute de Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 346/2002, şi, respectiv, de prestaţii de asigurări sociale conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 19/2000, în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului general de prescripţie (3 ani). De asemenea, se includ şi zilele nelucrate plătite din fondul de salarii şi pentru care se achită contribuţie de asigurări sociale. Total zile nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul muncii.
    Zilele lucrate în condiţii normaleNN**)N2Conţine numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii normale de muncă.
    Zile lucrate în condiţii deosebiteDD**)N2Conţine numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii deosebite de muncă.
    Zile lucrate în condiţii specialeSS**)N2Conţine numărul de zile lucrate de asigurat în condiţii speciale de muncă.
    Total zile indemnizaţii în condiţii normalePPN2Conţine numărul total de zile în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţii prevăzute de OUG nr. 158/2005, de prestaţii prevăzute de Legea nr. 346/2002 şi, respectiv, de prestaţii de asigurări sociale conform Legii nr. 19/2000, în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului general de prescripţie (3 ani) (numărul total de zile lucrătoare aferente prestaţiei şi/sau indemnizaţiei acordate).
    Total venit realizat de asiguratTVN10Conţine venitul brut total realizat de asigurat.
    Venit realizat de asigurat în condiţii normaleTVNN10Conţine venitul brut realizat de asigurat în condiţii normale de muncă.
    Venit realizat de asigurat în condiţii deosebiteTVDN10Conţine venitul brut realizat de asigurat în condiţii deosebite de muncă.
    Venit realizat de asigurat în condiţii specialeTVSN10Conţine venitul brut realizat de asigurat în condiţii speciale de muncă.
    CAS datorat de asiguratCASATN9Începând cu raportarea aferentă lunii august 2007 Baza de calcul a CAS datorat de asigurat NU SE MAI PLAFONEAZĂ
            Conform Legii nr. 250/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 19 iulie 2007 Cota CAS asigurat se aplică asupra sumei rezultate din cumulul venitului brut lunar realizat şi baza de calcul a contribuţiei BASS, aferentă indemnizaţiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proporţional cu nr. de zile de concediu medical pentru care se calculează CAS. CASAT = ROUND ((TV + BASS) * cota CAS asigurat/100,0)
            Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 Conţine contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat;
            Cota CAS asigurat se aplică la venitul total realizat pentru perioada lucrată plus baza de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proporţional cu nr. de zile de concediu medical pentru care se calculează CAS, suma plafonată la maximum 5 salarii medii brute
            - Dacă TV + BASS <= 5 * salariul mediu brut din Legea BASS: CASAT = ROUND((TV + BASS) * cota CAS asigurat/100,0),
            - Dacă TV + BASS > 5 * salariul mediu brut din
            Legea BASS:
            CASAT = ROUND (5 * salariul mediu brut din Legea
            BASS * cota CAS asigurat/100,0) Pentru perioada de raportare 2001-2005 Conţine contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat pentru venitul realizat.
    Total venit asigurat din indemnizaţii/prestaţiiCASTOTN9Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 Conţine cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională plus baza de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005 (salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, proporţional cu nr. de zile de indemnizaţie pentru care se calculează CAS), conform legilor în vigoare, exclusiv ajutorul de deces. Pentru perioada de raportare 2001-2005 Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006.
    Baza de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proporţional cu nr. de zile de indemnizaţie pentru care se calculează CAS (fost prestaţii suportate din BASS)BASSN9Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 Conţine cuantumul rezultat din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată proporţional cu nr. de zile de indemnizaţie), exclusiv ajutorul de deces. Pentru perioada de raportare 2001-2005 Conţine cuantumul aferent prestaţiilor de asigurări sociale suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în cazul declaraţiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006.
    Cod unic de înregistrare (CUI) angajator persoane fiziceCNPAN13Conţine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice şi care reprezintă codul numeric personal al angajatorului.
    Norma zilnică de lucruNORMAN1Se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înţelege programul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Codul muncii sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 sau alin. (2) al art. 109 din Codul muncii. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.
    Tipul declaraţieiTIPDC1Se completează cu R pentru declaraţia rectificativă, spaţiu în rest. Declaraţia rectificativă se completează astfel:
    a) anexa a11 se completează numai pentru poziţiile modificate faţă de declaraţia iniţială (înregistrările cu modificări faţă de declaraţia iniţială, înregistrări noi faţă de declaraţia iniţială);
    b) anexa a12 se recalculează, ţinându-se cont de modificările efectuate faţă de declaraţia iniţială.
    Tip rectificareTIPRC1Se completează cu următoarele caractere:
    M - modificare sume, zile, CNP sau nume asigurat pentru asiguraţii raportaţi anterior;
    A - adăugare asigurat nou;
    S - ştergere asigurat existent în declaraţia anterioară
    Nume înainte de rectificareNUMEANTC29Nume înainte de rectificare, se completează numai dacă se modifică numele (TIPR = M), spaţiu în rest
    CNP înainte de rectificareCNPANTN13CNP înainte de rectificare, se completează numai dacă se modifică CNP-ul (TIPR=M), 0 în rest
    Total zile indemnizaţii în condiţii specialePPSN2Conţine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă. (Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă.)
    Total zile indemnizaţii în condiţii deosebitePPDN2Conţine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă.
    (Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creştere copil, concediu îngrijire copil sau prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situaţii condiţiilor normale de muncă.)
    Zile prestaţii suportate din BASSPPBASSN2Nu se mai completează începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 Pentru perioada de raportare 2001-2005 Zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din BASS
    Zile prestaţii suportate din FAAMBPPPFAAMBPN2Zile lucrătoare prestaţii pentru cuantum prestaţii suportat din FAAMBP
    Total cantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionaleFAAMBPN9Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionale. Acest câmp este completat numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.
    Zile indemnizaţii pentru calculul CASPPCASN2Conţine nr. zile indemnizaţii pentru care se calculează CAS, conform OUG nr. 158/2005 - art. 45
    Indicativ condiţii specialeIND_CSN1Conţine temeiul legal al încadrării în condiţii speciale de muncă
            Se completează cu:
            1 - art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000;
            2 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, zona I de radiaţii;
            3 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, zona II de radiaţii;
            4 - art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000;
            5 - art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000;
            6 - Legea nr. 226/2006;
            0 în rest.
    Zile de concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, conform art. 61 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2007, denumită în continuare OUG nr. 148/2005.NRZ_CFPN2Conţine numărul de zile de concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, conform art. 61 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 148/2005. Se acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 după primele 3 naşteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2).
    Atenţie!!!!
    Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 după primele 3 naşteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2).
    ATENŢIE !!!
    Acest câmp nu se completează pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap (cu activitate suspendată) şi raportare de direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.
    *) La stabilirea stagiului de cotizare aceste câmpuri se vor corela cu câmpurile TT, NN, DD, SS, PP, PPS, PPD.
    **) În cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial se completează numărul total de zile lucrate, indiferent de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parţial. În perioada 1 martie 2003 - 30 iunie 2005, stagiul se va calcula corelativ cu câmpul CV, în funcţie de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp parţial.
      TT = NN + DD + SS + PP + PPD + PPS + NRZ_CFP începând cu raportarea lunii    ianuarie 2007    PPBASS + PPFAAMBP ≤ PP + PPD + PPS, unde începând cu raportarea lunii    ianuarie 2006 PPBASS = 0    PPCAS + PPFAAMBP ≤ PP + PPD + PPS începând cu raportarea lunii    ianuarie 2006    CASTOT ≤ BASS + FAAMBP    Fişierul A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2) conţine o singură înregistrare   cu date centralizatoare referitoare la obligaţiile de plată ale angajatorului   şi are următoarea structură:
             
      Denumire câmpTip câmpLungimeExplicaţii
    AnulANN4Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.
    LunaLNN2Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.
    Ziua lichidării drepturilor salarialeDCZZN2Se completează cu ziua lichidării drepturilor salariale.
    Luna lichidării drepturilor salarialeDCLLN2Se completează cu luna lichidării drepturilor salariale.
    Anul lichidării drepturilor salarialeDCAAN4Se completează cu anul lichidării drepturilor salariale.
    Denumire angajatorDENC29Conţine denumirea angajatorului.
    Cod unic de înregistrare CUI/CF pentru angajatori persoane juridiceCFN10Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/cod fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.
    Cod judeţ din nr. de înmatriculare în registrul comerţuluiRJC3Conţine primele 3 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului.
    Nr. de înregistrare din registrul comerţuluiRNN5Conţine caracterele 4-8 din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului (nr. în RC).
    Anul din nr. de înmatriculare în registrul comerţuluiRAN4Conţine ultimele 4 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comerţului al angajatorului.
    Număr mediu asiguraţiNRMN8(2)Numărul mediu de asiguraţi se calculează cu două zecimale prin rotunjire matematică.
            Lungimea câmpului este 8.2 (5 cifre partea întreagă, respectiv 2 cifre partea zecimală)
            De exemplu: dacă din calcul rezultă 10,172895, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,17; dacă din calcul rezultă 10,175110, atunci numărul mediu de asiguraţi este 10,18.
            Începând cu 1 iulie 2005, numărul mediu de asiguraţi reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de asiguraţi din luna respectivă, indiferent de tipul contractului individual de muncă cu care sunt încadraţi, exclusiv zilele de repaus săptămânal şi de sărbători legale, raportată la numărul total de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Codului muncii.
            La stabilirea numărului mediu de asiguraţi se iau în considerare numai perioadele pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, conform legii.
            NRM = Sumă (NN + DD + SS)/Nr. zile lucrătoare din lună
            Această formulă este valabilă şi pentru perioada 1 aprilie 2001 - 28 februarie 2003.
            Pentru perioada 1 martie 2003 - 30 iunie 2005 se păstrează vechea formulă de calcul.
      Formula de calcul al numărului mediu de asiguraţi pentru perioada
      1 martie 2003 - 30 iunie 2005
      Notaţii:
      A = norma zilnică 1;
      B = norma zilnică 2;
      C = norma zilnică 3;
      Σ(Suma) se calculează după numărul de zile lucrate.
  Formula pentru calculul numărului mediu de asiguraţi este: NRM = [Σ (nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă* A * zile lucrate) + Σ (nr. asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * zile lucrate)+ ....... + Σ (nr. asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 7 ore * nr. zile lucrate)]/(zile lucrătoare din lună *A)]+ [Σ (nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă *B * zile lucrate) + Σ (nr. asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * zile lucrate) + ....... + Σ (nr. asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 6 ore * zile lucrate)]/nr. zile lucrătoare din lună * B)+ [Σ (nr. asiguraţi cu contract de muncă cu normă întreagă*C * zile lucrate) + Σ (nr. asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial * 2 ore * zile lucrate)+ .... + Σ (nr. asiguraţi cu contract de muncă cu timp parţial *5 ore * zile lucrate)]/(zile lucrătoare din lună * C) Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore (cîmpul NORMA).
      Exemplu:
      Norma 1 = 8 ore
      Norma 2 = 7 ore
      O firmă are 9 angajaţi în luna martie 2003, din care:
      - cu norma 1:
      3 angajaţi lucrează 21 de zile;
      1 angajat lucrează 10 zile şi 11 zile este în concediu medical;
      1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp parţial 3 ore;
      1 angajat lucrează 18 zile cu contract de muncă cu timp parţial 2 ore;
      - cu norma 2:
      1 angajat lucrează 21 de zile;
      1 angajat lucrează 15 zile şi 6 zile este în concediu medical;
      1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp parţial 4 ore.
      NRM = [(((3*8*21) + (1*8*10) + (1*3*21) + (1*2*18))/(21*8)) + (((1*7*21) +
      (1*7*15) + (1*4*21)/(21*7))] = 6.35
      Rotunjirea aritmetică se efectuează la rezultatul final.
             
      Denumire câmpTip câmpLungimeExplicaţii
    Total fond salarii brute realizateFSN13Conţine totalul veniturilor brute lunare realizate de asiguraţii înscrişi în anexa a11 la care se calculează contribuţia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005.
    Total salarii brute realizate în condiţii normale de muncăFSNN13Conţine totalul veniturilor brute lunare realizate în condiţii normale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa a11 la care se calculează contribuţia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005.
    Total salarii brute realizate în condiţii deosebite de muncăFSDN13Conţine totalul veniturilor brute lunare realizate în condiţii deosebite de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa a11 la care se calculează contribuţia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005.
    Total salarii brute realizate în condiţii speciale de muncăFSSN13Conţine totalul veniturilor brute lunare realizate în condiţii speciale de muncă de asiguraţii înscrişi în anexa a11 la care se calculează contribuţia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005.
    Total contribuţii individuale de asigurări sociale de viratCASSN13Conţine total contribuţie individuală de asigurări sociale de virat.
    Total CAS datorat de angajator conform Legii nr. 19/2000CASANN13Conţine total contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator conform Legii nr. 19/2000.
    Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din BASSBASSN13Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 Conţine numai cuantumul ajutorului de deces Pentru perioada de raportare 2001-2005 Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv ajutorul de deces
    CASS conform art. 54 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 (exclusiv accidente de muncă şi boli profesionale)CASS145N13Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Conţine contribuţia de asigurări de sănătate aferentă concediilor medicale, exclusiv concediile medicale aferente accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform art. 54 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/20021), cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 150/2002
    Total CAS angajator de viratCASVIRN13Conţine total CAS angajator de virat
            Formula de calcul începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006:
            CASVIR = (CASAN + CASAN_CM) - BASS
            Formula de calcul începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:
            CASVIR = CASAN - BASS
            Formula de calcul pentru perioada aferentă anilor 2001-2003:
            CASVIR = CASS + CASAN - BASS - CASS145
            Formula de calcul pentru perioada aferentă anului 2004:
            CASVIR = CASAN - CASS145 - BASS
            Formula de calcul pentru perioada aferentă anului 2005:
            CASVIR = CASAN - CASS145 - BASS
    Număr total de file de la anexa nr. 1.1NRFN3Conţine număr file de la anexa nr. 1.1
    Banca****)B1C16  
    Filiala****)F1C16  
    Cont****)C1C35  
    Banca****)B2C16  
    Filiala****)F2C16  
    Cont****)C2C35  
    Banca****)B3C16  
    Filiala****)F3C16  
    Cont****)C3C35  
    Banca****)B4C16  
    Filiala****)F4C16  
    Cont****)C4C35  
    Cod unic de înregistrare (CUI) pentru angajatori persoane fiziceCNPAN13Conţine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice şi care reprezintă codul numeric personal al angajatorului
    Contribuţie asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale (art. 140 din Legea nr. 346/2002)CAAMBPN13Conţine contribuţie asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale (art. 140 din Legea nr. 346/2002, completată şi modificată)
          Pentru anii 2003, 2004: CAAMBP = ROUND (FS*0.5/100,0)
          Începând cu anul 2005: CAAMBP = ROUND (FS*PCAMBP/100,0)
    Localitatea (oraş, comună)A_LOCAC21Adresă sediu angajator - localitate (oraş sau comună)
            - se completează obligatoriu
    Strada (strada, satul)A_STRC21Adresă sediu angajator - stradă sau sat - dacă se completează oraşul, se completează obligatoriu şi strada
    NumărA_NRC7Adresă sediu angajator - număr
    BlocA_BLC5Adresă sediu angajator - bloc
    ScaraA_SCC4Adresă sediu angajator - scara
    EtajA_ETC2Adresă sediu angajator - etaj
    ApartamentA_APC4Adresă sediu angajator - apartament
    TelefonTELEFONN10Telefon de legătură angajator
    JudeţA_JUDC3Adresă sediu angajator - cod judeţ
            - se completează obligatoriu (*****)
    SectorA_SECTN2Adresă sediu angajator - sector (numai pentru Bucureşti)
    E-mailE_MAILC45Adresă e-mail angajator
    Tipul declaraţieiTIPDC1Se completează cu R pentru declaraţia rectificativă, spaţiu în rest. Declaraţia rectificativă pentru anexa a12 se completează astfel:
            - se recalculează a12, ţinându-se cont de modificările efectuate în anexa a11 faţă de declaraţia iniţială
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncăNRCAZBN5Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Număr total cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate, exclusiv pentru accidente de muncă şi boli profesionale
    Nr. cazuri accidente de muncă şi boli profesionale****)NRCAZAN5Număr total cazuri accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate (câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005)
    Nr. cazuri prevenire îmbolnăviriNRCAZPN5Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează
            Pentru perioada de raportare 2001-2005 Număr total cazuri prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate = sumă de cazuri de:
            - trecere temporară în altă muncă
            - reducerea timpului de muncă
            - carantină
    Nr. cazuri sarcină şi lăuzieNRCAZLN5Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Număr total cazuri sarcină şi lăuzie la nivel de unitate
    Nr. cazuri îngrijire copil bolnavNRCAZIN5Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Număr total cazuri îngrijire copil bolnav la nivel de unitate
    Nr. cazuri creştere copil până la 2 ani/3 aniNRCAZCN5Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Nr. total cazuri creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate
    Nr. cazuri ajutoare de decesNRCAZDN5Nr. total cazuri ajutoare de deces la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie de risc maternalNRCAZRN5Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Nr. total cazuri cu indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate
    Nr. total zile prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncăNRPPBN6Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Nr. total zile lucrătoare indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii accidente de muncă şi boli profesionale****)NRPPAN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale (câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005)
    Nr. total zile prestaţii prevenire îmbolnăviriNRPPPN6Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Nr total zile lucrătoare prestaţii prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii sarcină şi lăuzieNRPPLN6Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Nr. total zile lucrătoare prestaţii sarcină şi lăuzie la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii îngrijire copil bolnavNRPPIN6Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Nr. total zile lucrătoare prestaţii îngrijire copil bolnav la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii creştere copil până la 2 ani/3 aniNRPPCN6Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Nr. total zile lucrătoare prestaţii creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate
    Nr. total zile prestaţii indemnizaţie de risc maternalNRPPRN6Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Nr. total zile lucrătoare prestaţii indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate din certificatele medicale
    Sumă prestaţii pentru indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, suportate din BASSSUMABN12Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Sumă prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate, suportate din BASS
    Sumă prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din BASS****)SUMAAN12Sumă prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din BASS (câmpul nu se mai foloseşte din anul 2005)
    Sumă prestaţii pentru prevenire îmbolnăviri, suportate din BASSSUMAPN12Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Sumă prestaţii pentru prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate, suportate din BASS
    Sumă prestaţii pentru sarcină şi lăuzie, suportate din BASSSUMALN12Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Sumă prestaţii pentru sarcină şi lăuzie la nivel de unitate, suportate din BASS
    Sumă prestaţii pentru îngrijire copil bolnav, suportate din BASSSUMAIN12Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Sumă prestaţii pentru îngrijire copil bolnav la nivel de unitate, suportate din BASS
    Sumă prestaţii pentru creştere copil până la 2 ani/3 ani, suportate din BASSSUMACN12Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Sumă prestaţii pentru creştere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate, suportate din BASS
    Sumă ajutoare de deces suportate din BASSSUMADN12Sumă totală ajutoare de deces la nivel de unitate, suportate din BASS
    Sumă prestaţii pentru indemnizaţie de risc maternal, suportate din BASSSUMARN12Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Sumă prestaţii pentru indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate, suportate din BASS
    Cod CAENCOD CAENC4Se completează cu codul CAEN al angajatorului conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel naţional
    Total zile prestaţii pentru prestaţiile de la pct. L1, L2, L3, L4, L5, L7, folosit la calculul contribuţiei de sănătateTPPN6Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare 2001-2005 Conţine nr. total zile prestaţii (atât plătite de angajator, cât şi suportate din BASS)
    Procent contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionalePCAMBPN5(3)Procent contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în funcţie de încadrarea în clasele de risc (cod CAEN)
    Total zile prestaţii pentru prestaţiile de la pct. O1, O2, O3, O4, folosit la calculul contribuţiei de sănătateTPPAN6Începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006 nu se mai completează Pentru perioada de raportare anterioară Conţine nr. total zile prestaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale (atât plătite de angajator, cât şi suportate din FAAMBP)
    CASS aferentă concediilor medicale cauzate de accidente de muncă conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 260 alin. (3)CASS145AN13Începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006, formula de calcul devine: CAS145A = ROUND (TSUMAIT * 6.5/100,0) CASS se calculează numai pentru indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale
            Pentru perioada ianuarie-mai 2006: Conţine contribuţia de asigurări de sănătate aferentă concediilor medicale cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale conform art. 54 alin. (2) din OUG nr. 150/2002 CASS145A = ROUND (salariul minim brut pe ţară *2 * 6.5%/nr. zile lucrătoare din luna de raportare)*nr. total zile de indemnizaţie,0)
    Total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionalePFAAMBPN13Conţine total cuantum prestaţii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă şi boli profesionale
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZITN5Nr. total cazuri indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZTTN5Nr. total cazuri indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZRTN5Nr. total cazuri indemnizaţie pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. cazuri indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRCAZCCN5Nr. total cazuri indemnizaţie pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Nr. total zile prestaţii indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPITN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPTTN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPRTN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Nr. total zile prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleNRPPCCN6Nr. total zile lucrătoare prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale
    Sumă prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMAITN12Sumă prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din FAAMBP
    Sumă prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMATTN12Sumă prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din FAAMBP
    Sumă prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMARTN12Sumă prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din FAAMBP
    Sumă prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, suportate din FAAMBPSUMACCN12Sumă prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate, suportate din FAAMBP
    Contribuţie de asigurări pentru accidente de muncă şi boliFAMBPVN13Conţine contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale de virat
    profesionale de virat       Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006 FAMBPV = CAAMBP - PFAAMBP - CASS145A - CONTR - CM
            Pentru perioada anterioară FAMBPV= CAAMBP - PFAAMBP - CASS145A
    Datorează contribuţie pentru accidente de muncă şi boli profesionaleDATORATN1Se completează astfel:
          1 - datorează contribuţie de accidente de muncă şi boli profesionale
          0 - nu datorează contribuţie de accidente de muncă şi boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se aplică prevederile Legii nr. 346/2002)
    Cuantum total prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionaleTSUMAITN12Cuantum total prestaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Cuantum total prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionaleTSUMATTN12Cuantum total prestaţii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Cuantum total prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionaleTSUMARTN12Cuantum total prestaţii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Cuantum total prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionaleTSUMACCN12Cuantum total prestaţii pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale la nivel de unitate
    Total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUGnr. 158/2005TBASSN13Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006 Conţine total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, exclusiv ajutorul de deces
    Total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în condiţii normale de muncăTBASS_NN13Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006 Conţine total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces
    Total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în condiţii deosebite de muncăTBASS_DN13Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006 Conţine total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces
    Total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în condiţii speciale de muncăTBASS_SN13Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006 Conţine total bază de calcul a contribuţiei la BASS, aferentă indemnizaţiilor conform OUG nr. 158/2005, în situaţia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiţii speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces
    Total CAS datorat de angajator conform OUG nr. 158/2005CASAN_CMN13Conţine total contribuţie de asigurări sociale datorat de angajator conform OUG nr. 158/2005
          Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006 CASAN_CM = ROUND (((TBASS_N * cota CAS angajator pentru condiţii normale/100) + (TBASS_D * cota CAS angajator pentru condiţii deosebite/100) + (TBASS_S * cota CAS angajator pentru condiţii speciale/100)),0)
    Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii conform art. 6 alin. (7) din OUG nr. 158/2005, suportată din FAAMBPCONTR_CMN13Conţine contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii conform art. 6 alin. (7) din OUG nr. 158/2005, suportată din FAAMBP
    Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006 CONTR_CM = ROUND (SUMAIT* cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii/100,0)
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ TPPA din a12 = NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC, începând cu raportarea ││ aferentă lunii iunie 2006 TPPA = 0 ││ Total PP + PPS + PPD din a11 >= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC ││ Total PPFAAMBP din a11 < = NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC ││ Total (CASTOT - BASS) din a11 = TSUMAIT + TSUMATT + TSUMARTT + TSUMACC ││ Total BASS din a11 = TBASS, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie││ 2006 ││ TBASS = TBASS_N + TBASS_D + TBASS_S, începând cu raportarea aferentă ││ lunii noiembrie 2006 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Total FAAMBP din a11 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC ││ PFAAMBP din a12 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC ││ Total FAAMBP din a11 = PFAAMBP din a12 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ****) Nu se completează (aceste cîmpuri există pentru compatibilitate cu ││ versiunea anterioară a programului) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        *****) Codurile de judeţe
  Cod judeţ Denumire judeţ
  011 Alba
  021 Arad
  031 Argeş
  041 Bacău
  051 Bihor
  061 Bistriţa
  071 Botoşani
  081 Braşov
  091 Brăila
  101 Buzău
  111 Caraş-Severin
  121 Cluj
  131 Constanţa
  141 Covasna
  151 Dâmboviţa
  161 Dolj
  171 Galaţi
  181 Gorj
  191 Harghita
  201 Hunedoara
  211 Ialomiţa
  221 Iaşi
  231 Giurgiu
  241 Maramureş
  251 Mehedinţi
  261 Mureş
  271 Neamţ
  281 Olt
  291 Prahova
  301 Satu Mare
  311 Sălaj
  321 Sibiu
  331 Suceava
  341 Teleorman
  351 Timiş
  361 Tulcea
  371 Vaslui
  381 Vâlcea
  391 Vrancea
  401 Călăraşi
  411 Bucureşti
  471 Ilfov
  ----------