HOTĂRÂRE nr. 927 din 7 august 2007pentru aprobarea unor măsuri în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 2.111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2005 privind stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de operare pe teritoriul Comunităţii şi informarea pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv şi care abrogă art. 9 al Directivei 2004/36/CE
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 22 august 2007    În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2005 privind stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de operare pe teritoriul Comunităţii şi informarea pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv şi care abrogă art. 9 al Directivei 2004/36/CE ,în temeiul prevederilor art. 108 şi ale art. 148 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 2.111/2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ca organism responsabil cu supravegherea respectării de către contractanţii de transport aerian a prevederilor art. 10-12 din Regulamentul (CE) nr. 2.111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2005 privind stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de operare pe teritoriul Comunităţii şi informarea pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv şi care abrogă art. 9 al Directivei 2004/36/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 344 din 27 decembrie 2005. (2) Ministerul Transporturilor va sprijini şi va asista Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în exercitarea atribuţiilor ce îi revin acesteia potrivit alin. (1).  +  Articolul 2Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) neinformarea pasagerilor de către contractantul de transport aerian, potrivit cerinţelor prevăzute la art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 2.111/2005, cu amendă de la 300 lei la 500 lei; b) neacordarea de către un contractant de transport aerian a drepturilor prevăzute la art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 2.111/2005 unui pasager îndreptăţit să beneficieze de respectivele drepturi, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.  +  Articolul 3 (1) Sancţiunile prevăzute la art. 2 se aplică contractantului de transport aerian, individual, pentru fiecare pasager pentru care se constată nerespectarea obligaţiilor ce revin contractantului de transport aerian potrivit Regulamentului (CE) nr. 2.111/2005. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 2 şi aplicarea sancţiunilor se fac, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Dispoziţiile prezentei hotărâri nu afectează drepturile pasagerilor care cad sub incidenţa Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, republicată, şi a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.299/89 din 24 iulie 1989 privind codul de conduită pentru sistemele de rezervare computerizate, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 220 din 29 iulie 1989, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 5Ministerul Transporturilor comunică Comisiei Europene informaţiile prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (3) şi la art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.111/2005.  +  Articolul 6Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statPreşedintele AutorităţiiNaţionale pentruProtecţia Consumatorilor,Dan VlaicuDepartamentul pentruAfaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statp. Ministrul economieişi finanţelor,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 7 august 2007.Nr. 927.-----------