ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 5 septembrie 2002 (*actualizată*)privind regimul vamal al marfurilor comercializate în regim duty-free(actualizată până la data de 24 iulie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 11 septembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 24 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 132 din 11 aprilie 2003; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 28 iunie 2006; LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform lit. a) a art. 23 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 la data aderării României la Uniunea Europeană se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "dolari S.U.A." se înlocuieşte cu sintagma "euro".În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Mărfurile provenite din import, care se vând în valută, potrivit legii, în regim duty-free, prin magazinele autorizate, situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre, navale şi în aeroporturi internaţionale, se scutesc de la plata taxelor vamale.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. (2) Acelasi regim se aplică marfurilor provenite din import, care se vand în valută, în regim duty-free, la bordul aeronavelor care efectueaza curse în trafic extern de pasageri, precum şi marfurilor distribuite în mod gratuit pasagerilor şi membrilor echipajului acestor aeronave.  +  Articolul 2Marfurilor din producţia interna, care se vand în valută prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze marfuri în regim duty-free, li se aplică regimul vamal de export.  +  Articolul 3 (1) Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free se face:- prin magazinele autorizate să comercializeze mărfuri în regim duty-free, ce pot fi amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de ieşire din ţară, în punctele de trecere a frontierei de stat terestre, navale şi în aeroporturi internaţionale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;- la bordul navelor şi aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, în exclusivitate pentru persoanele care călătoresc având o destinaţie internaţională;- prin magazinele duty-free diplomatice situate în spaţii aflate în incinta complexului Clubul Diplomatic Bucureşti.-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. (2) Lista cuprinzand marfurile ce pot face obiectul comercializarii în valută se stabileste prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 4Comercializarea marfurilor cu amanuntul, în valută, în regim duty-free, se face numai în baza autorizatiei eliberate de Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Directiei Generale a Vamilor.  +  Articolul 5Taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este în valoare de 10.000 euro.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006.  +  Articolul 6Plata integrală a taxei de autorizare se efectuează în lei de către societăţile comerciale care solicită autorizare. Valoarea în lei a taxei se determină prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţională a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru taxele plătite în cursul acelei săptămâni.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006.  +  Articolul 7Taxa de autorizare se constituie venit la bugetul de stat şi se plateste în conturile deschise la unitatile trezoreriei statului.  +  Articolul 8 (1) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free situate în punctele de trecere a frontierei de stat terestre, navale şi în aeroporturi internaţionale şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul navelor şi aeronavelor este de 5 ani.-----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. (2) Termenul de plată a taxei de autorizare/magazin şi, respectiv, de comercializare în regim duty-free a marfurilor la bordul aeronavelor se stabileste astfel: a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizatiei de functionare; b) pentru urmatorii ani, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de functionare precedent. (3) Neplata taxei de autorizare la termenul stabilit conform alin. (2) lit. b) atrage anularea definitivă a autorizatiei pentru magazinul în cauza, respectiv pentru comercializarea marfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor. (4) În cazul autorizaţiilor emise înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a marfurilor în regim duty-free, indiferent de locul de amplasare a magazinelor, se va proceda la restituirea proporţională a taxei de autorizare aferenta perioadei de nefunctionare. (5) Perioada de nefunctionare, în sensul prezentei ordonante de urgenta, reprezinta pentru magazinele duty-free din aeroporturile internationale perioada de la data publicarii ordonantei de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data la care expira anul de functionare pentru care s-a facut plata taxei de autorizare anuală. Pentru magazinele duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre şi navale, dutyfree diplomatice şi de comercializare a marfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, perioada de nefunctionare reprezinta perioada de la data de 10 noiembrie 2002 şi până la data la care expira de drept anul de functionare pentru care s-a facut plata taxei de autorizare anuală. (6) Restituirea diferentelor de taxa de autorizare se va face de către unitatile trezoreriei statului în lei. Valoarea în lei se determina prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţionala a României în fiecare zi de joi. Acest curs se utilizeaza pe toata durata saptamanii urmatoare pentru sumele de restituit în cursul acelei saptamani.--------------Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006. (7) Procedura de restituire se va stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice. (8) Autorizatiile emise pentru magazinele situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat aeriene îşi inceteaza valabilitatea la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (9) Magazinele duty-free care funcţionează în punctele de trecere a frontierei de stat terestre cu state intracomunitare îşi vor înceta activitatea la data aderării României la Uniunea Europeană.-----------Alin. (9) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006.-------------Art. 8 [initial cu alin. (1)-(8)] a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 132 din 11 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 17 aprilie 2003.  +  Articolul 9Comercializarea altor marfuri decat cele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice atrage anularea autorizatiei eliberate.  +  Articolul 10Controlul activităţii de comercializare a marfurilor în regim duty-free se face de organele Directiei Generale a Vamilor, ale Gărzii financiare şi de celelalte organe de control abilitate prin lege şi poate consta în verificări inopinate ale tranzactiilor, în examinarea marfurilor care sunt comercializate şi în verificări ale evidentelor operative, contabile şi fiscale.  +  Articolul 11Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al marfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 30 decembrie 1999, aprobata şi modificata prin Legea nr. 640/2001.  +  Articolul 12În termen de 30 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice va emite norme de organizare, functionare şi control vamal al activităţii de comercializare a marfurilor în regim duty-free.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 5 septembrie 2002.Nr. 104.--------