HOTĂRÂRE nr. 833 din 25 iulie 2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 16 august 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 73 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, și al art. VII alin. (1) lit. c) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează normele privind modul de constituire, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale comisiilor paritare, precum și normele referitoare la încheierea acordurilor colective în cadrul autorităților și instituțiilor publice.  +  Articolul 2Scopul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea cadrului normativ și organizatoric privind asigurarea dialogului social în cadrul autorităților și instituțiilor publice, prin participarea funcționarilor publici în comisiile paritare, precum și la încheierea acordurilor colective, în condițiile prevăzute de lege și de prezenta hotărâre.  +  Capitolul II Constituirea, organizarea și funcționarea comisiilor paritare  +  Secţiunea 1 Abrogată (la 07-03-2022, Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogată de Articolul 36, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 302 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 07-03-2022, Articolul 3 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul 36, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 302 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 07-03-2022, Articolul 4 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul 36, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 302 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 07-03-2022, Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul 36, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 302 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 07-03-2022, Articolul 6 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul 36, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 302 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 07-03-2022, Articolul 7 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul 36, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 302 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 07-03-2022, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul 36, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 302 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 07-03-2022, Articolul 9 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul 36, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 302 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 07-03-2022, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul 36, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 302 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 07-03-2022, Articolul 11 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul 36, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 302 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 07 martie 2022 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 07-03-2022, Articolul 12 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul 36, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 302 din 2 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 07 martie 2022 )  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile comisiilor paritare  +  Articolul 13(1) Comisia paritară este consultată în situațiile prevăzute la art. 74 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată. În acest sens, comisia paritară are următoarele atribuții principale:a) propune periodic măsuri de îmbunătățire a activității autorității sau instituției publice;b) analizează și avizează planul anual de perfecționare profesională, precum și orice măsură privind pregătirea profesională a funcționarilor publici, în condițiile în care aceasta implică utilizarea fondurilor bugetare ale autorității sau instituției publice;c) analizează și, dacă este cazul, formulează propuneri privind flexibilizarea programului de lucru al funcționarilor publici, pe care le supune spre aprobare conducerii autorității sau instituției publice;d) participă, cu rol consultativ, la negocierea acordurilor colective de către autoritatea sau instituția publică cu sindicatele reprezentative ale funcționarilor publici sau cu reprezentanții acestora și elaborează proiectul acordului colectiv;e) urmărește permanent realizarea acordurilor colective încheiate între autoritatea sau instituția publică cu sindicatele reprezentative sau cu reprezentanții funcționarilor publici;f) întocmește rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor încheiate în condițiile legii, pe care le comunică conducerii autorității sau instituției publice, precum și conducerii sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici sau reprezentanților funcționarilor publici;g) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, comisia paritară emite avize consultative. Avizul se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei paritare.(3) Comisia paritară constituită potrivit art. 4 lit. a) adoptă avize cu unanimitate de voturi.(4) Avizul comisiei paritare este întotdeauna scris și motivat. Avizul poate fi favorabil, favorabil cu obiecțiuni sau nefavorabil.  +  Articolul 14(1) Președintele comisiei paritare are următoarele atribuții:a) susține inițiativele fundamentate ale membrilor comisiei paritare și dispune cu privire la oportunitatea convocării comisiei paritare în scopul dezbaterii acestora;b) solicită convocarea comisiei paritare;c) propune ordinea de zi a ședinței;d) conduce ședințele comisiei paritare;e) coordonează activitatea comisiei paritare;f) reprezintă comisia paritară în relația cu conducătorul autorității sau al instituției publice.(2) Secretarul comisiei paritare are următoarele atribuții:a) înregistrează solicitările de întrunire a comisiei paritare într-un registru special;b) convoacă, la solicitarea președintelui comisiei paritare ori a conducătorului autorității sau instituției publice, membrii comisiei paritare și comunică propunerea pentru ordinea de zi a ședinței;c) pregătește desfășurarea în bune condiții a ședinței;d) întocmește, redactează și semnează alături de membrii comisiei paritare procesul-verbal al ședinței;e) redactează avizele sau propunerile emise de comisia paritară și le înaintează spre semnare membrilor acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data la care a avut loc ședința în care s-a votat avizul.(3) În cazul în care secretarul titular al comisiei paritare se află în imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile, acestea sunt îndeplinite de secretarul supleant.  +  Secţiunea a 3-a Funcționarea comisiilor paritare  +  Articolul 15(1) Membrii comisiei paritare sunt numiți pe o perioadă de 3 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o singură dată.(2) Comisia paritară își exercită mandatul de la data constituirii până la data constituirii comisiei paritare nou-alese.  +  Articolul 16(1) Comisia paritară se poate întruni la solicitarea:a) conducătorului autorității sau instituției publice;b) președintelui comisiei paritare;c) sindicatului reprezentativ al funcționarilor publici sau, după caz, reprezentanților funcționarilor publici;d) majorității funcționarilor publici.(2) Convocarea membrilor comisiei paritare și comunicarea ordinii de zi propuse se fac în scris de către președintele acesteia, prin intermediul secretarului comisiei paritare, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de întrunire a comisiei paritare.  +  Articolul 17(1) Comisia paritară este valabil întrunită în prezența tuturor membrilor titulari.(2) În cazul în care, în urma convocării, membrii titulari comunică în scris că din motive obiective nu pot participa la ședința comisiei paritare, președintele va convoca membrii supleanți.(3) Prezența membrilor convocați la ședință este obligatorie.  +  Articolul 18(1) Comisia paritară se întrunește în ședință la data stabilită de președintele comisiei și comunicată de secretarul acesteia prin adresa de convocare.(2) Președintele comisiei paritare poate solicita participarea la ședințele comisiei paritare, în calitate de invitat, a persoanelor care pot asigura o expertiză în soluționarea problemelor stabilite pe ordinea de zi a ședinței.  +  Articolul 19(1) Lucrările comisiei paritare se consemnează într-un proces-verbal.(2) Procesul-verbal al ședinței comisiei paritare cuprinde următoarele:a) data și ora la care s-a întrunit comisia paritară;b) ordinea de zi aprobată de membrii comisiei paritare;c) mențiuni privind respectarea procedurii de convocare a membrilor comisiei paritare;d) problemele discutate și soluțiile adoptate;e) avizul emis de comisia paritară în urma desfășurării ședinței acesteia;f) opiniile separate;g) numele și semnătura membrilor care au participat la ședința comisiei paritare.  +  Secţiunea a 4-a Încetarea și suspendarea calității de membru al comisiei paritare  +  Articolul 20(1) Mandatul de membru al comisiei paritare se suspendă de drept în următoarele situații:a) raporturile de serviciu ale funcționarului public sunt modificate prin delegare sau detașare, în condițiile legii, pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice consecutive;b) funcționarul public a săvârșit o faptă care constituie obiectul sesizării comisiei de disciplină;c) funcționarul public a săvârșit o faptă pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale.(2) Mandatul de membru al comisiei paritare se suspendă, la inițiativa acestuia, în următoarele situații:a) la cererea motivată a funcționarului public numit în comisia paritară, pentru perioada solicitată de acesta;b) funcționarul public, membru al comisiei paritare se află în conflict de interese, conform legii.(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), cererea de suspendare se face în scris și se înaintează pentru aprobare conducătorului autorității sau instituției publice.(4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), conflictul de interese poate fi sesizat de membrul comisiei paritare care se află în această situație sau de orice altă persoană interesată, prin cerere de suspendare înaintată în scris conducătorului autorității sau instituției publice.(5) Pe durata suspendării mandatului membrului titular, potrivit alin. (1) și (2), atribuțiile acestuia sunt exercitate de membrul supleant corespunzător, astfel încât să fie respectat principiul parității.  +  Articolul 21(1) Mandatul de membru al comisiei paritare încetează în următoarele situații:a) la încheierea perioadei pentru care a fost numit membru în comisia paritară, dacă nu a fost reînnoit mandatul;b) la data modificării prin transfer, mutare în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorității sau instituției publice, precum și a încetării raporturilor de serviciu dintre funcționarul public membru al comisiei paritare și instituția sau autoritatea publică;c) la data la care a intervenit o situație care a determinat încetarea îndeplinirii uneia dintre condițiile prevăzute la art. 8 alin. (2);d) la data solicitată de funcționarul public membru al comisiei paritare prin cerere scrisă privind renunțarea la calitatea de membru în comisia paritară;e) în cazul în care funcționarul public absentează nejustificat la două ședințe consecutive ale comisiei paritare în condițiile art. 17;f) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate sau conflict de interese și nu acționează pentru încetarea acestuia, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării;g) raporturile de serviciu ale funcționarului public sunt modificate prin delegare sau detașare, în condițiile legii, pe o perioadă mai mare decât cea prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. a).(2) În cazul în care are loc încetarea calității de membru titular al comisiei paritare în condițiile prevăzute la alin. (1), membrii supleanți corespunzători sunt titularizați, astfel încât să fie respectat principiul parității.(3) În cazul în care un membru supleant este titularizat în condițiile alin. (2), se desemnează un alt membru supleant corespunzător.  +  Capitolul III Acorduri colective  +  Articolul 22(1) Acordul colectiv este convenția încheiată în formă scrisă între autoritatea sau instituția publică, reprezentată prin conducătorul acesteia, și funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice respective, prin sindicatele reprezentative ale acestora ori prin reprezentanții aleși, în care sunt stabilite anual măsuri referitoare la:a) constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă;b) sănătatea și securitatea în muncă;c) programul zilnic de lucru;d) perfecționarea profesională;e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecția celor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale sau desemnați ca reprezentanți ai funcționarilor publici.(2) Desemnarea reprezentanților în vederea încheierii acordului colectiv se face de către organizația sindicală reprezentativă a funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice ori prin votul majorității funcționarilor publici din respectiva autoritate sau instituție publică, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat.(3) Alegerea reprezentanților funcționarilor publici, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat, se face prin vot secret.(4) În cazul în care la nivelul autorității sau instituției publice sunt constituite cel puțin două sindicate reprezentative ale funcționarilor publici, desemnarea reprezentanților acestora în vederea negocierii și încheierii acordului colectiv se face prin acord scris, încheiat între toate sindicatele reprezentative.(5) În cazul în care sindicatele reprezentative nu au încheiat un acord în condițiile prevăzute la alin. (4), alegerea reprezentanților funcționarilor publici se face dintre candidații propuși de fiecare organizație sindicală reprezentativă, procedura de alegere fiind cea prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. b).(6) Autoritatea sau instituția publică va furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentanților funcționarilor publici toate informațiile necesare pentru încheierea acordului colectiv.  +  Articolul 23Negocierea acordului colectiv este obligatorie atunci când este expres solicitată de către una dintre cele două părți semnatare, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului autorității sau instituției publice. În cazul în care reprezentanții funcționarilor publici sau conducătorul autorității ori instituției publice nu solicită demararea procedurilor aferente încheierii acordului colectiv în acest termen, se consideră că s-a renunțat de comun acord la dreptul de încheiere a acestuia pentru anul următor.  +  Articolul 24(1) Negocierea clauzelor și încheierea acordurilor colective se fac în mod liber de către părți, acestea aflându-se pe poziție de egalitate juridică.(2) Acordul colectiv se poate încheia exclusiv la nivelul unei autorități sau instituții publice, clauzele acestuia producându-și efectele numai pentru funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice respective.  +  Articolul 25Acordurile colective nu pot conține prevederi contrare, drepturi și obligații sub nivelul minim stabilit prin acte normative. Clauzele acordurilor colective nu pot exceda sau, după caz, nu pot stabili îngrădirea drepturilor și obligațiilor reglementate prin lege sau drepturi ori obligații suplimentare față de cele reglementate prin lege în derularea raporturilor de serviciu.  +  Articolul 26Acordurile colective se încheie după aprobarea bugetului autorității sau instituției publice, pe o perioadă determinată, de regulă corespunzătoare exercițiului bugetar. Cu titlu de excepție, acorduri colective se pot încheia și pe perioade determinate mai mari de un an, sub rezerva justificării necesității și oportunității depășirii perioadei aferente exercițiului bugetar respectiv.  +  Articolul 27(1) Acordurile colective se încheie în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:a) informații referitoare la cele două părți, inclusiv calitatea persoanelor semnatare și actul în baza căruia respectivele persoane au drept de reprezentare;b) perioada pentru care se încheie acordul colectiv;c) domeniul de aplicare;d) obligațiile asumate de cele două părți, pe fiecare dintre domeniile pentru care s-a negociat;e) data încheierii și semnăturile reprezentanților;f) alte informații, conform obligațiilor instituite prin lege.(2) Informațiile menționate cu titlu de obligație minimală pot fi completate cu alte informații considerate necesare sau relevante, inclusiv sub forma anexelor.(3) O copie a acordului colectiv, încheiat în condițiile legii și ale prezentei hotărâri, se transmite comisiei paritare.(4) Acordurile colective încheiate în condițiile legii și ale prezentei hotărâri de către autorități și instituții publice constituie informații de interes public și se aduc la cunoștință publicului din oficiu, prin afișare la sediul autorității sau instituției publice, în locurile special amenajate în acest scop, și, în cazul în care autoritatea sau instituția publică are pagină de internet proprie, prin publicarea acordului colectiv la secțiunea dedicată informațiilor de interes public.  +  Articolul 28(1) Executarea acordului colectiv este obligatorie pentru ambele părți. Neîndeplinirea obligațiilor asumate atrage răspunderea civilă și, după caz, disciplinară, a părților care se fac vinovate de aceasta.(2) Clauzele acordului colectiv pot fi modificate pe parcursul executării acestuia, în condițiile legii, ori de câte ori părțile convin acest lucru. Noul acord colectiv este considerat nul de drept dacă modificarea este rezultatul unei presiuni exercitate de o parte asupra celeilalte părți în scopul acceptării solicitării de modificare. Nulitatea se constată de instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile legii.(3) Orice modificare a conținutului acordului colectiv se face cu acordul ambelor părți și se aduce la cunoștință persoanelor interesate, în termen de 15 zile calendaristice de la data modificării, prin act adițional, care se aduce la cunoștință publicului, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 27 alin. (4).(4) La negocierea, încheierea sau modificarea acordului colectiv, oricare dintre părți poate fi asistată de terți, conform propriilor opțiuni, sub condiția semnării de către terța parte a unui angajament de confidențialitate.(5) Drepturile și obligațiile individuale ale funcționarilor publici rezultate din aplicarea măsurilor negociate se stabilesc prin raportare la clauzele acordului colectiv în vigoare la data acordării drepturilor sau, după caz, la data îndeplinirii obligațiilor respective.  +  Articolul 29(1) Aplicarea acordului colectiv se suspendă în următoarele situații:a) în caz de forță majoră;b) prin acordul de voință al părților, dacă măsurile stabilite nu mai pot fi realizate din cauza unor restricții financiare sau modificări legislative cu privire la drepturile ori obligațiile din domeniile prevăzute în acordul colectiv, intervenite ulterior încheierii acestora.(2) Acordul colectiv poate fi suspendat numai până la încetarea cauzelor care au determinat suspendarea.  +  Articolul 30Acordul colectiv încetează:a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu stabilesc altfel;b) la data desființării sau reorganizării autorității ori instituției publice;c) prin acordul părților;d) la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii instanței judecătorești privind constatarea nulității acordului colectiv.  +  Articolul 31Orice persoană interesată se poate adresa, în condițiile legii, instanței de contencios administrativ competente pentru constatarea nulității acordului colectiv.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 32(1) Mandatul membrilor comisiilor paritare constituite în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină și a comisiilor paritare din cadrul autorităților și instituțiilor publice încetează de drept la 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), autoritățile și instituțiile publice au obligația de a constitui comisiile paritare în condițiile prezentei hotărâri.(3) Persoanele care au avut calitatea de membru în comisiile paritare au obligația de a preda membrilor noilor comisii, constituite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, documentele rezultate din activitatea comisiilor respective, pe bază de procesverbal de predare-preluare.  +  Articolul 33Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei paritare, președintele, membrii și secretarul comisiei paritare au dreptul la un spor lunar de 1%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia și se acordă doar în lunile în care comisia paritară își desfășoară activitatea, pe baza proceselor-verbale ale ședințelor acesteia. Notă
  Art. 33 a fost modificat de art. XVIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009.
   +  Articolul 34În cadrul autorităților și instituțiilor publice în care își desfășoară activitatea polițiști care au calitatea de funcționar public cu statut special se pot constitui comisii paritare pentru această categorie de personal, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 35(1) Autoritățile și instituțiile publice vor afișa la sediul propriu și, în cazul în care aceasta există, pe pagina de internet proprie actul administrativ de constituire a comisiei paritare, care se comunică și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.(2) Modificările intervenite în componența comisiei paritare se afișează și se comunică în condițiile prevăzute la alin. (1).(3) Termenul de comunicare este de 10 zile lucrătoare de la data constituirii comisiei paritare, respectiv de la data modificării componenței acesteia.  +  Articolul 36(1) În scopul realizării rolului și atribuțiilor care îi revin, Agenția Națională a Funcționarilor Publici coordonează metodologic, monitorizează, verifică și controlează aplicarea și respectarea prevederilor prezentei hotărâri de către autoritățile și instituțiile publice.(2) Autoritățile și instituțiile publice vor comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici datele solicitate de aceasta. Formatul standard, termenele și modalitatea de transmitere a datelor se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 37(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 3-11 și a art. 12 alin. (1), care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La 30 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se abrogă art. 39-53, precum și toate celelalte dispoziții referitoare la comisiile paritare din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină și a comisiilor paritare din cadrul autorităților și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:

  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Jozsef Birtalan
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 25 iulie 2007.Nr. 833.