HOTĂRÂRE nr. 893 din 1 august 2007privind organizarea și funcționarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 14 august 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 121/2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 396/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, denumit în continuare Institutul, se organizează și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului și în coordonarea Departamentului pentru Relații Interetnice.(2) Institutul are ca scop studierea și cercetarea inter- și pluridisciplinară a păstrării, dezvoltării și exprimării identității etnice, a aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice, religioase sau de altă natură ale minorităților naționale și ale altor comunități etnice din România.(3) Sediul Institutului este în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.  +  Articolul 2Institutul exercită următoarele atribuții principale:a) elaborează, coordonează, efectuează și contractează studii, analize și cercetări inter- și pluridisciplinare, fundamentale, respectiv aplicate, privind diferitele aspecte ale păstrării, dezvoltării și exprimării identității etnice, culturale, lingvistice și religioase în rândul minorităților naționale și al altor comunități etnice constituite în urma unor procese migraționale recente;b) organizează și realizează programe în parteneriat cu instituții și organisme internaționale;c) elaborează, tipărește și difuzează în țară și în străinătate publicații, rapoarte de informare, precum și alte materiale cu caracter științific;d) asigură participarea personalului Institutului la acțiuni cu caracter științific și cultural, la reuniuni, precum și la alte acțiuni având ca scop protejarea drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale;e) comandă sau realizează filme documentare, realizează campanii de informare publică și imagine, inițiază și organizează seminare, colocvii, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, conferințe, congrese, târguri, expoziții, spectacole și alte acțiuni pe tema păstrării, dezvoltării și exprimării identității etnice, culturale, lingvistice și religioase în rândul minorităților naționale; (la 26-06-2018, Litera e) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 439 din 21 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2018 ) f) organizează vizite de documentare și schimburi de experiență cu persoane din țară și din străinătate în scopul cunoașterii experienței altor sisteme de protecție a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale;g) alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Institutului, cu încadrarea în atribuțiile principale prevăzute la art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 121/2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 396/2001.  +  Articolul 2^1Pentru acțiunile prevăzute la art. 2 lit. b)-f) se pot acoperi, din sursele de finanțare prevăzute la art. 6, următoarele tipuri de cheltuieli:a) transport și cazare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare, masă, apă, ceai și/sau cafea pentru participanții și invitații la acțiunile, programele și proiectele organizate la inițiativa Institutului sau în parteneriat pentru maximum 100 de participanți;b) premii, onorarii, achiziții de bunuri și servicii, inclusiv servicii de organizare a târgurilor, expozițiilor, seminarelor, spectacolelor, conferințelor, congreselor, colocviilor, dezbaterilor, simpozioanelor, meselor rotunde, precum și de amenajare a spațiilor unde acestea se desfășoară, în condițiile legii;c) editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoționale, filme documentare, servicii de publicitate, consultanță în gestionarea și evaluarea proiectelor, consultanță în relații cu publicul, realizarea de campanii de informare publică și imagine, abonamente la publicații în domeniu, închiriere de bunuri mobile și imobile, în condițiile legii. (la 26-06-2018, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 439 din 21 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2018 )  +  Articolul 3(1) Institutul este condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte, numiți pe o perioadă de 5 ani pe bază de concurs organizat în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice, de către Secretariatul General al Guvernului și cu avizul Consiliului Minorităților Naționale.(2) Președintele și vicepreședintele trebuie să facă dovada a cel puțin 5 ani de experiență în domeniul cercetării relațiilor interetnice.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Institutului emite ordine.(4) Președintele are următoarele atribuții principale:a) organizează și conduce întreaga activitate a Institutului;b) reprezintă Institutul în raporturile cu autoritățile administrației publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum și cu organisme din țară și din străinătate;c) asigură gestionarea fondurilor bănești și a patrimoniului Institutului, potrivit legii, având calitatea de ordonator terțiar de credite; (la 26-06-2018, Litera c) a Alineatului (4) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 439 din 21 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2018 ) d) aprobă bilanțul contabil și contul de execuție bugetară;e) numește și eliberează din funcție, potrivit legii, personalul Institutului.(5) Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al președintelui și exercită atribuțiile delegate de acesta.  +  Articolul 4(1) În activitatea sa, președintele este ajutat de un consiliu științific consultativ format din 5 cercetători din cadrul Institutului, numiți prin ordin al acestuia.(2) Consiliul științific consultativ acordă asistență președintelui în exercitarea atribuțiilor sale.(3) Membrii Consiliului științific consultativ se întâlnesc în ședință cel puțin o dată pe lună.  +  Articolul 5(1) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa care care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 35, exclusiv președintele și vicepreședintele, dintre care 25 sunt cercetători științifici.(3) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legii.(4) În funcție de nevoile impuse de unele proiecte și în condițiile legii se pot angaja pe perioadă determinată colaboratori externi, inclusiv cetățeni ai altor țări.(5) În activitatea sa, Institutul poate coopta voluntari și poate găzdui cercetători din străinătate, în condițiile prevăzute de lege.(6) În domeniul său de activitate, Institutul poate acorda burse și premii în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Institutului se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Veniturile proprii ale Institutului provin din:a) editarea și vânzarea de cărți, publicații, lucrări și studii de specialitate;b) realizarea și valorificarea de studii și proiecte, precum și din efectuarea de prestări de servicii pe orice suport;c) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;d) sponsorizări și donații ale persoanelor fizice și juridice din țară și din străinătate, în condițiile prevăzute de lege;e) valorificarea drepturilor de autor;f) alte activități specifice realizate de către Institut, inclusiv din încheierea de contracte de cercetare cu persoane fizice sau juridice.(3) Institutul poate primi sprijin financiar din partea unor organizații din țară și din străinătate în vederea organizării unor activități de specialitate.  +  Articolul 7(1) În cadrul Institutului funcționează Centrul de documentare, Compartimentul de studii, analize și cercetare și Serviciul economic, contencios și administrativ.(2) Atribuțiile și modul de funcționare ale compartimentelor, precum și relațiile funcționale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui.(5) În cadrul Institutului se pot înființa filiale fără personalitate juridică, prin ordin al președintelui.(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, potrivit legii.  +  Articolul 8(1) Spațiul și mijloacele necesare organizării și funcționării Institutului se asigură de Guvern, în condițiile prevăzute de lege.(2) Activitatea Institutului se poate desfășura și în cadrul unui spațiu închiriat în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ilie Gavril Bolojan
  p. Departamentul pentru
  Relații Interetnice,
  Valentin Platon
  Ministrul muncii,
  familiei și egalității de șanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Cristian Mihai Adomniței
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 1 august 2007.Nr. 893.  +  Anexă*) Anexa este reprodusă în facsimil.Numărul maxim de posturi = 35, exclusiv președintele și vicepreședintele
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
  (la 24-11-2022, Anexa a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.402 din 16 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1131 din 24 noiembrie 2022 )
  --------------