HOTĂRÂRE nr. 867 din 1 august 2007privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 - km 13+800"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 13 august 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 - km 13+800", judeţul Argeş, prevăzuţi în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.------ Notă *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programului de investiţii publice aprobat potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statp. Ministrul economieişi finanţelor,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 1 august 2007.Nr. 867.-------------