ORDIN nr. 11 din 4 iulie 2007privind modificarea şi completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, modificat şi completat prin Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 24/2006
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 10 august 2007  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi ale art. 18 şi 47 din titlul I "Dispoziţii privind activitatea de creditare desfăşurată de instituţii financiare nebancare" al părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale art. 72 din titlul I al părţii I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.182 şi 1.182 bis din 28 decembrie 2005, modificat şi completat prin Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 24/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 şi 1.042 bis din 28 decembrie 2006, se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIOrdinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.182 din 28 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţii contrare.Guvernatorul BănciiNaţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 4 iulie 2007.Nr. 11.  +  Anexa -----MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRIale Reglementărilor contabileconforme cu directivele europene,aplicabile instituţiilor de credit1. În cadrul Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, referirile la "fluxuri de numerar" se vor citi ca referiri la "fluxuri de trezorerie".2. După alineatul (1) al punctului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În situaţia instituţiilor administrate în sistem dualist, referirile din cadrul prezentelor reglementări la «administratori» şi «consiliu de administraţie» se vor citi ca referiri la «membrii directoratului» şi, respectiv, «directorat»."3. După punctul 56 se introduc două noi puncte, punctele 56^1 şi 56^2, cu următorul cuprins:"56^1. (1) Veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor. (2) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate ori de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse. (3) Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate.56^2. (1) Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari. (2) În categoria cheltuielilor se includ valorile plătite sau de plătit în nume propriu din activităţi curente, cât şi pierderile din orice alte surse. (3) Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezultă sau nu ca urmare a desfăşurării activităţii curente a instituţiei. Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli."4. La punctul 91 se introduce un nou alineat, alineatul (1), înaintea celui existent care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:"91. (1) Imobilizările necorporale reprezintă active identificabile, nemonetare, fără suport material, deţinute pentru furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate terţilor ori pentru scopuri administrative."5. La punctul 96 se introduce un nou alineat, alineatul (1), înaintea celui existent care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:"96. (1) Fondul comercial apare, de regulă, în urma combinărilor de întreprinderi şi reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justă, la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate."6. Punctul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:"98. (1) Imobilizările corporale reprezintă active care: a) sunt deţinute de o instituţie pentru a fi utilizate în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. (2) Imobilizările corporale cuprind: terenuri şi construcţii; instalaţii tehnice şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale; avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie."7. La punctul 100^6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Exemple de asemenea compensaţii pot fi înregistrate în următoarele situaţii: a) sume plătite/de plătit de către companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt; b) sume acordate de Guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate."8. După punctul 108, denumirea subtitlului "Active circulante" se modifică şi va avea următorul cuprins: "Active de natura stocurilor şi alte active ce nu sunt deţinute ca imobilizări".9. Partea introductivă a punctului 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:"109. La evaluarea activelor de natura stocurilor, creanţelor, obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix, precum şi a acţiunilor şi altor titluri cu venit variabil care nu sunt deţinute ca imobilizări financiare, vor fi avute în vedere următoarele aspecte:".10. Litera b) a punctului 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) Valoarea activelor de natura stocurilor, a creanţelor, precum şi a obligaţiunilor şi a altor titluri cu venit fix, a acţiunilor şi a altor titluri cu venit variabil care nu sunt deţinute ca imobilizări financiare, înregistrate în contabilitate, va fi egală cu costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz, cu respectarea prevederilor lit. c) de mai jos."11. La punctul 110^1 se introduce un nou alineat, alineatul (1), înaintea celor existente care devin alineatele (2) şi, respectiv, (3), cu următorul cuprins:"110^1. (1) Stocurile sunt active: a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii; c) sub formă de materiale care urmează să fie folosite pentru desfăşurarea activităţii sau pentru prestarea de servicii."12. După punctul 110^1 se introduce punctul 110^2 cu următorul cuprins:"110^2. (1) Costul stocurilor şi al altor active care nu sunt de obicei fungibile trebuie determinat prin identificarea specifică a costurilor individuale. (2) Stocurile şi alte active fungibile sunt bunuri de orice natură care nu se pot distinge în mod substanţial unele de altele. (3) Identificarea specifică a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor şi ale altor active. (4) Identificarea specifică nu poate fi folosită în cazurile în care stocurile şi alte active cuprind un număr mare de elemente, care sunt de regulă fungibile."13. După punctul 111 se introduce punctul 111^1 cu următorul cuprins:"111^1. (1) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent. (2) Inventarul permanent constă în înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor atât cantitativ, cât şi valoric."14. Alineatul (3) al punctului 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Diferenţa pozitivă dintre valoarea de piaţă şi valoarea de achiziţie a titlurilor de plasament se va prezenta în notele explicative."15. Punctul 116^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"116^1. (1) Provizioanele reprezintă datorii cu exigibilitate sau valoare incertă. (2) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:- instituţia de credit are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;- este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi- poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion. (3) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, datorită factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea: a) datoriile din credite comerciale constituie obligaţii de plată a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la ori expediate de furnizori şi care au fost facturate sau a căror plată a fost convenită în mod oficial cu furnizorii; şi b) cheltuielile angajate sunt obligaţiile de plată pentru bunuri şi servicii care au fost primite de la ori expediate de furnizori, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plăţii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajaţilor (de exemplu, sumele aferente concediului plătit). Deşi uneori este necesară o estimare a valorii sau exigibilităţii acestor datorii, elementul de incertitudine este în general mult mai redus decât în cazul provizioanelor.Adesea, cheltuielile angajate sunt prezentate ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activităţi, în timp ce provizioanele sunt raportate separat."16. După alineatul (1) al punctului 117 se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Rezultatul exerciţiului, respectiv profitul sau pierderea, se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului."17. Alineatul (4) al punctului 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, sunt înregistrate la sfârşitul exerciţiului financiar în contrapartidă cu contul «Repartizarea profitului». Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului următor în contul «Rezultat reportat», de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii legale, conform aprobării adunării generale a acţionarilor."18. După punctul 118^1, în cadrul secţiunii a 8-a "Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anuale" se introduce punctul 118^2 cu următorul cuprins:"118^2. Notele explicative trebuie: a) să prezinte informaţii despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale şi despre politicile contabile folosite; b) să ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în bilanţ, contul de profit şi pierdere şi, după caz, în situaţia modificărilor capitalurilor proprii sau situaţia fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru înţelegerea oricărora dintre acestea."19. Litera a) de la punctul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) locul principal unde îşi desfăşoară activitatea, dacă este diferit de sediul social;".20. După punctul 124 se introduce punctul 124^1 cu următorul cuprins:"124^1. (1) Dacă au existat tranzacţii între entităţile afiliate, entitatea raportoare trebuie să prezinte natura relaţiilor dintre acestea, tipurile de tranzacţii, precum şi valoarea tranzacţiilor. (2) Se prezintă tranzacţiile încheiate cu entităţile afiliate, inclusiv suma acestor tranzacţii, natura relaţiei cu entitatea afiliată şi alte informaţii referitoare la tranzacţii, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a instituţiei raportoare, dacă asemenea tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii normale de piaţă. Informaţiile referitoare la tranzacţii individuale pot fi agregate după natura lor, cu excepţia cazului când informaţia separată este necesară pentru o înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu entitatea afiliată asupra poziţiei financiare a instituţiei raportoare."21. Litera a) de la punctul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţile în care instituţia de credit deţine fie direct, fie printr-o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul instituţiei de credit, interese de participare reprezentând un procent de capital de cel puţin 20%, prezentând: proporţia de capital deţinut, valoarea capitalului şi rezervelor, precum şi profitul sau pierderea entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale. Informaţiile privind capitalul, rezervele şi profitul sau pierderea entităţii în care se deţine interesul de participare pot fi omise dacă sunt doar de o importanţă neglijabilă în sensul pct. 9;".22. Litera f) de la punctul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) existenţa oricăror certificate de participare, obligaţiuni convertibile sau valori mobiliare ori drepturi similare, cu indicarea numărului acestora şi a drepturilor pe care le conferă. Aceste informaţii se prezintă distinct la imobilizări financiare sau la active financiare care nu au caracter de imobilizări."23. Alineatul (2) al punctului 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Valoarea totală a oricăror angajamente, în cazul în care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute în bilanţ, trebuie să fie prezentate în mod clar în notele explicative, în măsura în care aceste informaţii sunt utile pentru evaluarea poziţiei financiare."24. După alineatul (2) al punctului 127 se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Notele explicative prezintă natura şi scopul comercial ale angajamentelor instituţiei, care nu sunt incluse în bilanţ, şi impactul financiar al acelor angajamente asupra instituţiei, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative şi în măsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea poziţiei financiare a instituţiei."25. Litera a) de la punctul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) Mişcările diverselor elemente de imobilizări. În acest scop, se prezintă distinct, începând cu preţul de achiziţie sau costul de producţie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, creşterile, cedările şi transferurile în cursul exerciţiului financiar, iar pe de altă parte, ajustările cumulate de valoare la începutul exerciţiului financiar şi la data bilanţului, precum şi rectificările efectuate în cursul exerciţiului financiar asupra ajustărilor de valoare din exerciţiile financiare precedente. Ajustările de valoare se prezintă fie în bilanţ ca deduceri clare din elementele corespunzătoare, fie în notele explicative;".26. După punctul 142 se introduce un nou punct, punctul 142^1, cu următorul cuprins:"142^1. Referitor la imobilizările necorporale, notele explicative trebuie să cuprindă: a) duratele de viaţă utilă sau ratele de amortizare utilizate; b) metodele de amortizare utilizate; c) creşterile de valoare ale imobilizărilor, cu indicarea separată a acelora apărute din procesul de dezvoltare internă; d) valoarea imobilizărilor necorporale în curs."27. După punctul 143 se introduc trei noi puncte, punctele 143^1, 143^2 şi 143^3, cu următorul cuprins:"143^1. În cazul în care fondul comercial achiziţionat de către o entitate este prezentat în bilanţ la imobilizări necorporale, atunci perioada aleasă pentru amortizarea acestuia şi motivele pentru care a fost aleasă acea perioadă trebuie să fie prezentate în notele explicative.143^2. (1) Notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de imobilizări corporale, următoarele informaţii: a) bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluată). Dacă s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentată pentru fiecare grupă în parte valoarea contabilă brută a respectivei grupe; b) metodele de amortizare folosite; c) valoarea imobilizărilor corporale în curs. (2) În cazul în care elementele imobilizărilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data şi condiţiile de efectuare a reevaluării.143^3. În notele explicative trebuie prezentate valorile tranzacţiilor de leasing, defalcate pe posturile corespunzătoare din bilanţ."28. Punctul 148 se modifică şi va avea următorul cuprins:"148. Dacă valoarea serviciilor de administrare şi de agent prestate unor terţe părţi este semnificativă în ansamblul activităţilor instituţiei de credit, acest fapt trebuie prezentat în notele explicative."29. Litera f) a punctului 172 se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) valoarea remuneraţiilor acordate pe parcursul exerciţiului financiar membrilor organelor de administraţie, conducere şi control ale societăţii-mamă în virtutea responsabilităţilor lor în societatea-mamă şi în entităţile consolidate (filiale, entităţi controlate în comun şi entităţi asociate), precum şi orice angajamente care au luat naştere sau sunt încheiate în aceleaşi condiţii privind pensiile acordate foştilor membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare categorie;".30. Litera h) a punctului 172 se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) informaţiile prevăzute la pct. 119-150 în condiţiile în care prezentarea acestora nu este prevăzută de standardele internaţionale de contabilitate menţionate la pct. 171."31. Prevederile punctului 180 se abrogă.32. Alineatul (1) al punctului 182 se modifică şi va avea următorul cuprins:"182. (1) O copie de pe situaţiile financiare anuale ale instituţiei de credit, aprobate în mod corespunzător, o copie de pe raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar respectiv, precum şi de pe raportul auditorilor asupra situaţiilor financiare anuale vor fi trimise de consiliul de administraţie în termenul prevăzut de lege la Banca Naţională a României şi la direcţia teritorială a Ministerului Economiei şi Finanţelor la care instituţia de credit este înregistrată."33. După punctul 188 se introduce un nou punct, punctul 188^1, cu următorul cuprins:"188^1. Pe lângă situaţiile financiare anuale întocmite în monedă naţională, instituţiile pot publică situaţiile financiare anuale şi în euro, convertite prin utilizarea cursului de schimb valutar în vigoare la data bilanţului, determinat potrivit pct. 113 alin. (2). Acest curs se prezintă în notele explicative."34. Punctul 189 se modifică şi va avea următorul cuprins:"189. Pct. 179-187 se aplică şi situaţiilor financiare consolidate aprobate, raportului consolidat al administratorilor, precum şi raportului întocmit de persoana responsabilă pentru auditarea situaţiilor financiare consolidate, cu excepţia prevederilor referitoare la depunerea unei copii de pe aceste documente la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor."35. Punctul 199 se modifică şi va avea următorul cuprins:"199. Documentele prevăzute în prezentul capitol vor fi publicate în limba română. În cazurile în care respectivele documente au fost întocmite într-o altă limbă, traducerea variantei publicate în limba română trebuie să fie una certificată."36. Cel de-al doisprezecelea paragraf al punctului 199^42 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Pe lângă operaţiunile de pensiune, titlurile pot face obiectul operaţiunilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare, aşa cum sunt definite la pct. 42."37. Paragraful 9 al punctului 199^54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Subvenţiile primite sau de primit se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct."38. La punctul 199^54, după paragraful 9 se introduc două noi paragrafe, paragrafele 10 şi 11, cu următorul cuprins:"La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalcă în evidenţa analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.Reflectarea în contabilitate a accizelor şi fondurilor speciale incluse în preţuri sau tarife se face pe seama conturilor corespunzătoare de datorii, fără a tranzita prin conturile de venituri şi cheltuieli."39. După punctul 199^58 se introduce un nou punct, punctul 199^58a, cu următorul cuprins:"199^58a. Împrumuturile primite de la acţionari, sumele reprezentând alte împrumuturi, precum şi dobânzile aferente se înregistrează în conturi distincte de împrumuturi primite de la acţionari şi alte împrumuturi."40. Punctul 199^59 se modifică şi va avea următorul cuprins:"199^59. Contabilitatea stocurilor asigură evidenţa existenţei şi mişcării următoarelor bunuri: valori din aur, metale şi pietre preţioase, materiale, materiale de natura obiectelor de inventar, stocuri aflate la terţi, alte stocuri şi asimilate, precum şi bunuri diverse."41. Punctul 199^66 se modifică şi va avea următorul cuprins:"199^66. Valorile imobilizate cuprind: credite subordonate, părţi în societăţi comerciale legate, titluri de participare, titluri ale activităţii de portofoliu, dotări pentru unităţile proprii din străinătate, imobilizări în curs şi avansuri acordate pentru imobilizări, imobilizări necorporale şi corporale. Totodată, în această categorie sunt incluse şi creanţele şi datoriile aferente operaţiunilor de leasing financiar."42. Punctul 199^71 se modifică şi va avea următorul cuprins:"199^71. Conturile privind imobilizările necorporale cuprind: cheltuieli de constituire, fondul comercial şi alte imobilizări necorporale."43. Punctul 199^72 se modifică şi va avea următorul cuprins:"199^72. Conturile privind imobilizările corporale cuprind: terenuri şi amenajări de terenuri; construcţii; instalaţii tehnice şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri.În evidenţa analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe diferite categorii specifice (terenuri fără construcţii, terenuri cu construcţii şi altele).Contabilitatea sintetică a celorlalte imobilizări corporale se ţine pe următoarele categorii: construcţii; instalaţii tehnice şi mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale, iar evidenţa analitică se ţine pe fiecare element individual din cadrul fiecărei categorii de imobilizări corporale sau, după caz, pe grupe de elemente nesemnificative.Imobilizările corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing, cu respectarea prevederilor pct. 199^73."44. Punctul 199^77 se modifică şi va avea următorul cuprins:"199^77. Conturile de capitaluri proprii, asimilate şi provizioane cuprind totalitatea fondurilor aflate la dispoziţie cu caracter permanent sau durabil, alte elemente care corespund definiţiei de la pct. 19 alin. (3) lit. c), precum şi provizioane.În contabilitate capitalurile proprii se compun din: aporturile de capital (capital social); primele de capital şi rezerve; rezultatul reportat şi rezultatul exerciţiului financiar."45. Cel de-al doilea paragraf al punctului 199^79 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Rezervele legale se constituie anual din profitul instituţiei, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege."46. Primul paragraf al punctului 199^80 se modifică şi va avea următorul cuprins:"199^80. Conturile privind datoriile subordonate asigură evidenţa distinctă a datoriilor subordonate la termen, respectiv a celor pe durată nedeterminată."47. Punctul 199^81 se modifică şi va avea următorul cuprins:"199^81. Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 55 - Provizioane.Provizioanele sunt grupate în contabilitatea instituţiilor de credit pe categorii şi se constituie pentru:- acoperirea riscurilor de executare a angajamentelor prin semnătură (garanţii, avaluri, acceptări şi alte angajamente);- pensii şi obligaţii similare;- riscuri de ţară;- restructurare;- impozite;- alte provizioane.Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în următoarele situaţii: a) vânzarea sau încetarea activităţii unei părţi a afacerii; b) închiderea unor sedii ale instituţiei; c) modificări în structura conducerii, de exemplu eliminarea unui nivel de conducere; d) reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul activităţilor instituţiei.Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului de stat, în condiţiile în care sumele respective nu apar reflectate ca datorie în relaţia cu statul.Periodic, la data constituirii provizioanelor, precum şi când acestea devin fără obiect, provizioanele se analizează şi se regularizează astfel:- prin debitul conturilor de cheltuieli, în cazul majorării provizioanelor;- prin creditul conturilor de venituri când provizioanele trebuie diminuate sau anulate, respectiv când acestea devin parţial ori total fară obiect."48. Punctul 199^82 se modifică şi va avea următorul cuprins:"199^82. Cheltuielile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din clasa 6 - Cheltuieli."49. Punctul 199^84 se modifică şi va avea următorul cuprins:"199^84. Veniturile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din clasa 7 - Venituri."50. După punctul 199^85 se introduce un nou punct, punctul 199^85a, cu următorul cuprins:"199^85a. Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezintă venit din activitatea curentă. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite."51. Primul paragraf al punctului 199^87 se modifică şi va avea următorul cuprins:"199^87. Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se contabilizează distinct de către unul dintre asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 199^58."52. Punctul 199^88 se modifică şi va avea următorul cuprins:"199^88. Rezultatul exerciţiului înainte de deducerea impozitului pe profit cuprinde rezultatul activităţii curente şi rezultatul activităţii extraordinare. Rezultatul exerciţiului (profitul sau pierdere) este dat de diferenţa dintre rezultatul exerciţiului înainte de deducerea impozitului pe profit, pe de o parte, şi impozitul pe profit, pe de altă parte.Rezultatul activităţii curente reprezintă diferenţa dintre veniturile din operaţiunile curente, respectiv veniturile din exploatare, veniturile din provizioane şi recuperări de creanţe amortizate şi cheltuielile curente, respectiv cheltuielile de exploatare, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, cheltuieli cu materialele, lucrările şi serviciile executate de terţi, cheltuieli diverse de exploatare, cheltuieli cu amortizarea privind imobilizările necorporale şi corporale, cheltuielile cu provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile.Rezultatul activităţii extraordinare reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile extraordinare."53. Punctul 199^94 se completează cu două noi paragrafe, paragrafele 4 şi 5, cu următorul cuprins:"Când mai mulţi garanţi se asociază pentru a acorda un angajament de garanţie şi, mai ales, o cauţiune, fiecare dintre aceştia (şef de filă, participant, subparticipant) înregistrează cota-parte din riscul final pe care şi-l asumă în conturile corespunzătoare din clasa 9.O promisiune de finanţare a trezoreriei făcută sub formă consorţială este înscrisă în egală măsură în conturile din afara bilanţului la şeful de filă şi la ceilalţi participanţi, în funcţie de valoarea angajamentelor asumate de fiecare în parte."54. Punctul 200 se modifică şi va avea următorul cuprins:"200. Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul III simbolizate cu cinci cifre. Conturile din cele opt clase (1-7 şi 9) se utilizează de către toate instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare şi servesc la elaborarea de către instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare a situaţiilor financiare anuale şi a altor raportări financiare."55. Denumirea unor conturi din Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, prevăzute la punctul 202, se modifică astfel: a) denumirea contului 9511 se modifică şi este "Operaţiuni ferme de schimb la termen care nu sunt instrumente de acoperire"; b) denumirea contului 9512 se modifică şi este "Operaţiuni ferme de schimb la termen care sunt instrumente de acoperire"; c) denumirea contului 952 se modifică şi este "Alte instrumente financiare derivate ferme de curs de schimb"; d) denumirea contului 9521 se modifică şi este "Instrumente financiare derivate ferme de curs de schimb care nu sunt instrumente de acoperire"; e) denumirea contului 9522 se modifică şi este "Instrumente financiare derivate ferme de curs de schimb care sunt instrumente de acoperire"; f) denumirea contului 953 se modifică şi este "Instrumente financiare derivate condiţionale de curs de schimb"; g) denumirea contului 95311 se modifică şi este "Instrumente condiţionale de curs de schimb, cumpărate, care nu sunt instrumente de acoperire"; h) denumirea contului 95312 se modifică şi este "Instrumente condiţionale de curs de schimb, cumpărate, care sunt instrumente de acoperire"; i) denumirea contului 95321 se modifică şi este "Instrumente condiţionale de curs de schimb, vândute, care nu sunt instrumente de acoperire"; j) denumirea contului 95322 se modifică şi este "Instrumente condiţionale de curs de schimb, vândute, care sunt instrumente de acoperire"; k) denumirea contului 9541 se modifică şi este "Instrumente ferme de rată a dobânzii, care nu sunt instrumente de acoperire"; l) denumirea contului 9542 se modifică şi este "Instrumente ferme de rată a dobânzii, care sunt instrumente de acoperire"; m) denumirea contului 95511 se modifică şi este "Instrumente condiţionale de rată a dobânzii, cumpărate, care nu sunt instrumente de acoperire"; n) denumirea contului 95512 se modifică şi este "Instrumente condiţionale de rată a dobânzii, cumpărate, care sunt instrumente de acoperire"; o) denumirea contului 95521 se modifică şi este "Instrumente condiţionale de rată a dobânzii, vândute, care nu sunt instrumente de acoperire"; p) denumirea contului 95522 se modifică şi este "Instrumente condiţionale de rată a dobânzii, vândute, care sunt instrumente de acoperire"; q) denumirea contului 9561 se modifică şi este "Instrumente ferme pe acţiuni şi indici bursieri, care nu sunt instrumente de acoperire"; r) denumirea contului 9562 se modifică şi este "Instrumente ferme pe acţiuni şi indici bursieri, care sunt instrumente de acoperire"; s) denumirea contului 95711 se modifică şi este "Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, cumpărate, care nu sunt instrumente de acoperire"; t) denumirea contului 95712 se modifică şi este "Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, cumpărate, care sunt instrumente de acoperire"; u) denumirea contului 95721 se modifică şi este "Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, vândute, care nu sunt instrumente de acoperire"; v) denumirea contului 95722 se modifică şi este "Instrumente condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri, vândute, care sunt instrumente de acoperire"; w) denumirea contului 9591 se modifică şi este "Instrumente care nu sunt de acoperire"; x) denumirea contului 9592 se modifică şi este "Instrumente de acoperire".56. Denumirea unor conturi din Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, prevăzute la punctele 202 şi 204, se modifică astfel: a) denumirea contului 399 se modifică şi este "Provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse"; b) denumirea contului 499 se modifică şi este "Provizioane pentru creanţe aferente valorilor imobilizate"; c) denumirea contului 552 se modifică şi este "Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare"; d) denumirea contului 6637 se modifică şi este "Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse"; e) denumirea contului 6647 se modifică şi este "Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe aferente valorilor imobilizate"; f) denumirea contului 6652 se modifică şi este "Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi obligaţii similare"; g) denumirea contului 7637 se modifică şi este "Venituri din provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse"; h) denumirea contului 7647 se modifică şi este "Venituri din provizioane pentru creanţe aferente valorilor imobilizate"; i) denumirea contului 7652 se modifică şi este "Venituri din provizioane pentru pensii şi obligaţii similare".57. La punctul 204, precizările referitoare la grupele incluse în clasa 4 "Valori imobilizate" se modifică astfel: a) denumirea grupei 44 se modifică şi este "Imobilizări necorporale şi corporale"; b) referirea la grupa 45 se abrogă.58. La punctul 204, în cadrul descrierii aferente clasei 9 "Operaţiuni în afara bilanţului", se abrogă precizările suplimentare cuprinse între enumerarea grupelor ce compun această clasă şi conţinutul conturilor din grupa 90 "Angajamente de finanţare".59. Conţinutul unor conturi din Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, prevăzute la punctul 204, se modifică astfel: a) conţinutul contului 3267 "Datorii ataşate" se modifică şi este"3267 - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenţă, aferente altor datorii constituite prin titluri"; b) conţinutul contului 332 "Conturile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)" se modifică şi este"332 - conturi deschise în legătură cu organisme de plasament colectiv în valori mobiliare şi care privesc exclusiv decontarea operaţiunilor efectuate cu titluri"; c) conţinutul contului 3749 "Alte cheltuieli de repartizat" se modifică şi este"3749 - alte cheltuieli de repartizat privind titlurile cu venit fix emise"; d) conţinutul contului 3822 "Dobânzi îndoielnice" se modifică şi este"3822 - creanţe din dobânzi, precum şi alte venituri de primit, trecute în litigiu"; e) conţinutul contului 399 "Provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" se modifică şi este"399 - provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse"; f) conţinutul contului 499 "Provizioane pentru creanţe aferente valorilor imobilizate" se modifică şi este"499 - provizioane pentru creanţele aferente valorilor imobilizate". g) conţinutul contului 512 "Rezerve legale" se modifică şi este"512 - rezervele constituite din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit (profitul brut), precum şi din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit (profitul net), în cotele şi limitele prevăzute de lege"; h) conţinutul contului 552 "Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare" se modifică şi este"552 - provizioane constituite pentru pensii şi obligaţii similare"; i) conţinutul contului 6041 "Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar" se modifică şi este"6041 - cheltuieli cu dobânzile şi vărsămintele asimilate aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar"; j) conţinutul contului 6637 "Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" se modifică şi este"6637 - provizioane constituite pentru creanţe aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse"; k) conţinutul contului 6647 "Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe aferente valorilor imobilizate" se modifică şi este"6647 - provizioane constituite pentru creanţe aferente valorilor imobilizate"; l) conţinutul contului 6652 "Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi obligaţii similare" se modifică şi este"6652 - provizioane constituite pentru pensii şi obligaţii similare"; m) conţinutul contului 7038 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice" se modifică şi este"7038 - dobânzi aferente creanţelor restante şi îndoielnice, din operaţiuni cu titluri"; n) conţinutul contului 7039 "Comisioane" se modifică şi este"7039 - comisioane aferente operaţiunilor cu titluri"; o) conţinutul contului 7041 "Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar" se modifică şi este"7041 - venituri din dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar"; p) conţinutul contului 7051 "Dobânzi de la creditele subordonate la termen" se modifică şi este"7051 - venituri din dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente creditelor subordonate la termen"; q) conţinutul contului 7052 "Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată" se modifică şi este"7052 - venituri din dobânzi şi vărsăminte asimilate aferente creditelor subordonate pe durată nedeterminată"; r) conţinutul contului 7637 "Venituri din provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" se modifică şi este"7637 - anulări sau diminuări de provizioane pentru creanţe aferente operaţiunilor cu titluri şi operaţiunilor diverse"; s) conţinutul contului 7647 "Venituri din provizioane pentru creanţe aferente valorilor imobilizate" se modifică şi este"7647 - anulări sau diminuări de provizioane pentru creanţe aferente valorilor imobilizate"; t) conţinutul contului 7652 "Venituri din provizioane pentru pensii şi obligaţii similare" se modifică şi este"7652 - anulări sau diminuări de provizioane constituite pentru pensii şi obligaţii similare"; u) conţinutul contului 993 "Creanţe scoase din activ, urmărite în continuare" se modifică şi este"993 - creanţe scoase din activul instituţiei, urmărite în continuare până la recuperarea integrală a acestora, până la epuizarea posibilităţilor legale de recuperare sau până la împlinirea termenului de prescripţie;Evidenţa analitică a acestor creanţe se ţine cel puţin pe categorii de debitori şi în funcţie de cauza care a determinat scoaterea în afara bilanţului a acestora"; v) conţinutul contului 9932 "Dobânzi aferente creanţelor scoase din activ, urmărite în continuare" se modifică şi este"9932 - dobânzile aferente creanţelor care au fost scoase din activul instituţiei şi care sunt urmărite în continuare până la recuperarea integrală a acestora, până la epuizarea posibilităţilor legale de recuperare sau până la împlinirea termenului de prescripţie;".60. Precizările de la punctul 204, referitoare la operaţiunile care nu se înregistrează în conturile din grupa 34, se modifică astfel:"- operaţiuni cu subunităţile din străinătate".61. În cadrul capitolului 7 "Formatul bilanţului, contului de profit şi pierdere şi exemple de prezentare a situaţiei fluxurilor de trezorerie, situaţiei modificărilor capitalurilor proprii şi a notelor explicative" şi al capitolului 8 "Exemple de corespondenţă a planului de conturi aplicabil instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare cu formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere", denumirea postului 105 din formatul de bilanţ se modifică şi este:"- terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii".62. În cadrul capitolului 7 "Formatul bilanţului, contului de profit şi pierdere şi exemple de prezentare a situaţiei fluxurilor de trezorerie, situaţiei modificărilor capitalurilor proprii şi a notelor explicative", conţinutul exemplelor de prezentare ale notelor explicative se modifică şi se completează după cum urmează: a) Conţinutul exemplului de prezentare al notei 1 "Principii, politici şi metode contabile" se modifică şi este următorul:"PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILESe vor prezenta:- Reglementările contabile aplicabile la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale;- Metodele de evaluare utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale şi fiecare politică contabilă specifică necesară pentru o înţelegere corespunzătoare a situaţiilor financiare anuale;- În cazul abaterii de la prevederile prezentelor reglementări, în scopul oferirii unei imagini fidele, se va prezenta:- faptul că administratorii au ajuns la concluzia că situaţiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei, fluxurilor de trezorerie şi a modificărilor capitalului propriu;- menţiunea că instituţia de credit a respectat sub toate aspectele semnificative prevederile prezentelor reglementări, cu excepţia abaterilor de la o anumită cerinţă a acestora, în vederea obţinerii unei imagini fidele;- prevederea de la care s-a făcut abatere, natura acesteia, tratamentul contabil solicitat de reglementări şi motivul pentru care tratamentul prevăzut de reglementări a fost considerat necorespunzător în împrejurările respective, precum şi tratamentul adoptat;- impactul financiar al abaterilor asupra capitalurilor proprii, profitului net sau pierderii nete a instituţiei de credit, activelor, datoriilor şi asupra fluxurilor de trezorerie ale instituţiei de credit, pentru fiecare dintre exerciţiile financiare prezentate;- Abaterile de la principiile contabile şi schimbarea metodelor de evaluare, menţionându-se:- natura;- motivele;- evaluarea efectului asupra poziţiei şi performanţei financiare;- Eventualele derogări de la regula nemodificării structurii bilanţului şi a contului de profit şi pierdere de la un exerciţiu la altul, împreună cu motivele care le-au determinat;- Eventualele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea instituţiei de credit de a-şi continua activitatea, dacă administratorii instituţiei de credit au luat cunoştinţă de existenţa unor asemenea elemente;- Dacă este cazul, valorile individuale ale elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere indicate cu litere mici combinate în vederea îmbunătăţirii clarităţii prezentării;- În cazul în care valorile corespunzătoare exerciţiului financiar curent şi precedent înscrise în bilanţ şi contul de profit şi pierdere nu sunt comparabile, se vor menţiona:- rezultatele retratării valorilor aferente exerciţiului precedent pentru asigurarea comparabilităţii;- motivele acestor retratări;- modalitatea în care au fost efectuate retratările;- În cazul în care un element de activ sau o datorie este în relaţie cu mai mult de un alt element bilanţier, se va prezenta relaţia sa cu celelalte elemente (dacă aceasta nu a fost prezentată sub elementul la care apare), dacă aceasta este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale;- Baza folosită pentru exprimarea în moneda naţională a acelor elemente exprimate iniţial într-o monedă străină, înregistrate în contabilitatea instituţiei de credit şi înscrise în bilanţ sau în contul de profit şi pierdere;- În cazul reevaluării imobilizărilor corporale:- elementele supuse reevaluării, precum şi metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;- valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;- tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;- modificările rezervei din reevaluare:- valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar;- diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar;- sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislaţiei în vigoare;- valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar;- Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative;- Dacă valoarea prezentată în bilanţ, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanţului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piaţă cunoscute înainte de data bilanţului, valoarea acestei diferenţe trebuie prezentată în notele explicative ca total, pe categorii de active;- Suma dobânzilor incluse în costul de producţie al activelor imobilizate." b) Exemplul de prezentare al notei 4 "Informaţii privind portofoliul de titluri" se completează cu o nouă liniuţă, având următorul cuprins:"- Existenţa oricăror certificate de participare, obligaţiuni convertibile sau valori mobiliare ori drepturi similare, cu indicarea numărului acestora şi a drepturilor pe care le conferă." c) La exemplul de prezentare al notei 5 "Active imobilizate", precizările referitoare la modul de prezentare a informaţiilor suplimentare celor din tabelul cuprinzând situaţia activelor imobilizate se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Se va preciza, dacă este cazul, în primul an de aplicare a prevederilor prezentelor reglementări, faptul că, deoarece nu este cunoscut costul de achiziţie sau costul de producţie al unui activ şi nu există informaţii privind preţurile ori cheltuielile necesare pentru determinarea lor sau aceste informaţii nu pot fi obţinute fără cheltuieli ori întârzieri nejustificate, costul de achiziţie sau de producţie va fi reprezentat de valoarea reziduală de la începutul exerciţiului financiar atribuită activului, cu precizarea activelor în cauză.Se vor prezenta:- O detaliere a cheltuielilor de constituire şi cheltuielile de dezvoltare, prezentându-se motivele imobilizării şi perioada de amortizare, cu justificarea acesteia;- În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depăşeşte 5 ani, aceasta trebuie prezentată împreună cu motivele care au determinat-o;- În cazul fondului comercial amortizat într-o perioadă de peste 5 ani, această perioadă nu trebuie să depăşească durata de utilizare economică a activului şi trebuie să fie prezentată şi justificată;- Duratele de viaţă sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare şi ajustările care privesc exerciţiile anterioare;- Creşterile de valoare apărute din procesul de dezvoltare internă." d) La exemplul de prezentare al notei 6 "Acţiuni proprii şi obligaţiuni emise" se elimină ultimele două liniuţe şi se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:"- Obligaţiuni emise:- tipul obligaţiunilor emise;- valoarea emisă şi suma primită pentru fiecare tip de obligaţiuni;- obligaţiuni emise de instituţia de credit, deţinute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta:- valoarea nominală;- valoarea înregistrată în momentul plăţii." e) La exemplul de prezentare al notei 8 "Provizioane" denumirea provizionului prevăzut la rândul al doilea se modifică şi va fi următoarea:"Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare" f) La exemplul de prezentare al notei 9 "Informaţii privind unele posturi din contul de profit şi pierdere", prima liniuţă de la alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"- cheltuielile cu chiriile şi ratele achitate în cadrul unui contract de leasing;" g) Exemplul de prezentare al notei 10 "Informaţii privind salariaţii, administratorii şi directorii" îşi modifică denumirea în "Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere" şi va avea următorul cuprins:"INFORMAŢIIPRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI SUPRAVEGHERE
     
    - RON -
         
      Exerciţiul N-1Exerciţiul N
    A12
    Cheltuieli cu remuneraţiile    
    Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială, din care:    
    - cheltuieli privind pensiile    
    Alte cheltuieli    
    TOTAL:  
  Se vor face menţiuni cu privire la:- Indemnizaţiile acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere;- Obligaţiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foştii membri ai organelor de administraţie, conducere şi supraveghere;- Obligaţiile totale pentru fiecare categorie.- Valoarea avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere în timpul exerciţiului, inclusiv:- Obligaţiile viitoare de genul garanţiilor asumate de instituţia de credit în numele acestora şi valoarea totală pentru fiecare categorie.- Salariaţi:- Număr mediu aferent exerciţiului, cu defalcarea pe fiecare categorie;- Salarii plătite sau de plătit aferente exerciţiului;- Cheltuieli cu asigurările sociale suportate de instituţia de credit;- Alte cheltuieli cu contribuţiile pentru pensii." h) La exemplul de prezentare al notei 11 "Tranzacţii cu părţi aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit", litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) «Conducere» cuprinde acele persoane care au autoritatea şi responsabilitatea de a planifica, conduce şi controla activităţile instituţiei, în mod direct ori indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al instituţiei. Pentru stabilirea persoanelor incluse în această categorie se au în vedere, cu prioritate, rolul şi responsabilităţile acestora în cadrul instituţiei şi nu neapărat denumirea poziţiei ocupate de acestea." i) Exemplul de prezentare al notei 14 "Alte informaţii" se modifică şi va avea următorul cuprins:"ALTE INFORMAŢIISe vor prezenta:- Informaţii cu privire la prezentarea instituţiei de credit:- sediul şi forma juridică ale instituţiei de credit;- ţara de înfiinţare;- adresa sediului oficial;- natura activităţii desfăşurate, principalele domenii de activitate;- numele societăţii-mamă şi cel al deţinătorului final în cadrul grupului;- totalul activelor, respectiv al pasivelor bilanţiere;- orice altă informaţie care, în opinia directorilor şi administratorilor, ajută la furnizarea unei imagini fidele asupra instituţiei de credit respective.- Informaţii privind relaţiile instituţiei de credit cu fiecare filială, societate asociată sau alte societăţi în care se deţin titluri de participare strategice (titluri de participare care sunt deţinute într-un procent de până la 20% şi care nu asigură posibilitatea exercitării unei influenţe semnificative) pe care directorii şi administratorii le consideră semnificative pentru activitatea instituţiei de credit:- numele filialei, al societăţii asociate sau al altor societăţi în care se deţin titluri de participare strategice;- adresa sediului şi ţara unde a fost înfiinţată;- natura activităţii desfăşurate;- tipul de acţiuni şi procentul pe care instituţia de credit raportoare îl deţine în cadrul respectivei societăţi;- data închiderii ultimului exerciţiu financiar al societăţii în care se deţin titluri;- profitul sau pierderea acesteia pentru acel exerciţiu;- totalul capitalului social şi al rezervelor acesteia la sfârşitul acelui exerciţiu financiar.- Pentru fiecare dintre posturile de Activ de la 020 la 056:- creanţe, reprezentate sau nu prin titluri, asupra societăţilor legate;- creanţe, reprezentate sau nu prin titluri, asupra societăţilor în care instituţia de credit are un interes de participare;- Pentru fiecare dintre posturile de Pasiv 300, 310, 320 şi 360:- datorii, reprezentate sau nu prin titluri, faţă de societăţile legate;- datorii, reprezentate sau nu prin titluri, faţă de societăţile în care instituţia de credit are un interes de participare;- Corecţiile asupra valorii creanţelor privind instituţiile de credit şi clientela, cu care o instituţie de credit este legată prin intermediul intereselor de participare şi societăţilor afiliate, în cazul în care acestea sunt semnificative.- Suma totală a activelor şi a pasivelor exprimate în devize, convertite în lei;- Informaţii referitoare la impozitul pe profit:- proporţia între activitatea curentă şi extraordinară;- reconcilierea între rezultatul contabil al exerciţiului şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în declaraţia de impozit;- diferenţa dintre cheltuiala cu impozitul pe profit pentru exerciţiul financiar curent şi pentru exerciţiile financiare anterioare, pe de o parte, şi valoarea impozitului rămas de plată aferent acelor ani, pe de altă parte, dacă este semnificativă;- măsura în care calcularea profitului sau pierderii exerciţiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale şi regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exerciţiul financiar curent sau într-un exerciţiu financiar precedent în vederea obţinerii de facilităţi fiscale;- influenţa asupra rezultatului exerciţiului datorată evaluării elementelor bilanţiere, efectuată în exerciţiul de raportare sau într-un exerciţiu anterior în vederea obţinerii unei reduceri de impozit, ori de câte ori efectul unei astfel de evaluări asupra cheltuielii fiscale viitoare este semnificativ;- Evenimente ulterioare datei bilanţului care au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare anuale de a face evaluări şi de a lua decizii corecte:- natura evenimentului;- o estimare a efectului financiar sau o declaraţie conform căreia o astfel de estimare nu poate fi făcută;- În cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informaţii:- o descriere generală a contractelor semnificative de leasing;- dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare;- În cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenţia următoarele:- o descriere generală a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:- existenţa şi condiţiile opţiunilor de reînnoire sau cumpărare;- restricţiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare şi alte operaţiuni de leasing;- dobânda de plătit aferentă perioadelor viitoare;- Pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate:- valoarea justă a instrumentelor, dacă o astfel de valoare poate fi determinată;- informaţii privind aria şi natura instrumentelor financiare;- Informaţii detaliate cu privire la erorile constatate;- Orice detaliere a elementelor din situaţiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative şi sunt relevante pentru utilizatorii situaţiilor financiare."63. La paragraful 5 al punctului 218, expresia "bon de cumpărare" se înlocuieşte cu expresia "bon fiscal".64. În cadrul capitolului 8 "Exemple de corespondenţă a Planului de conturi aplicabil instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare cu formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere", exemplul de corelaţie între postul 085 "Cheltuieli cu asigurările sociale" din contul de profit şi pierdere şi planul de conturi se modifică şi este următorul:
       
    COD POZIŢIEPLAN DE CONTURI
    085-Cheltuieli cu asigurările sociale612-74934
  -------